SVLV OPENT ZEER FRAAI ft CLUBHUIS NA PERIODE VAN KEIHARD WERKEN BS Leiden staat voor moeilijke taak CRESCENDO KAN WINNEN sport Roodenburg mag Papendrecht niet onderschatten Groots zaal voetbaltoernooi voor Zeehospitium PAGINA 6 VRIJDAG 5 OKTOBER 1973 LEIDSE COURANT i VOORSCHOTEN Toen op 1 maart jl. het besluit viel om de bestaande kantine te gaan slo pen en om tot algehele herbouw over te gaan, heeft niemand in Voorschoten kunnen vermoeden welk een prachtig bouwerk, nu vijf maanden later geopend zou kunnen worden. Vandaag 5 ok tober is het de grote dag voor de voetbalvereniging St. Lau- rentius beter bekend als SVLV want na die vele maan den zelf ploeteren zal burge meester Van der Haar een han deling verrichten en zodoende het bijzonder fraaie en doelma tige clubgebouw tot geopend verklaren. Daaraan vooraf zal eerst een plaquette onthuld wor den. SVLV heeft de nieuwe kantine, evenals het Leidse Lugdunum, voor een groot gedeelte zelf ge bouwd. Weliswaar was het werk aan een aannemer uitbesteed," maar er was een grote plaats ingeruimd voor zelfwerkzaam heid. Wat dat betreft is het een groot succes geworden. Soms waren er op een zaterdag meer dan 50 mensen aanwezig om te helpen en aannemer Meijer kon niet snel genoeg opschieten; dikwijls zaten velen al te wach ten op de volgende fase. Op 1 september was er sprake van een topdag, want op die datum werd het dak van 350 vierkante meter aangebracht; het plafond afgewerkt en alle ruiten ingezet. De verbouwing was noodzaak ge worden, omdat SVLV kampte met ruimtegebrek. De bloei van de vereniging maakte zowel de kantine als de bestuurskamer te klein en nijpend werd het ge brek aan kleedkamers. In het nieuwe gebouw is met alles re kening gehouden. Er is een bij zonder ruime kantine met bar, een aparte biljartzaal, een open der telt het complex zes kleed kamers voorzien van douches en voetbakken, twee scheids- Het Comité Financiële Acties verkocht in Voorschoten 1200 obligaties tot een bedrag van 30.000,-. Met de subsidies erbij was dat ruim voldoende om de bouw te financieren. In samen werking met architect Van der Sluis kon zelfs overgegaan wor den tot de aankoop van nieuw meubilair. De medewerking van de inwoners van Voorschoten was zeer groot. Een mevrouw bijvoor beeld die een obligatie kocht, betaalde die in twee termijnen. De dame leefde namelijk van haar AOW Al dezen, alle le den en werkers worden dan ook verwacht op de receptie die om half zeven begint. SVLV harte lijk gelukgewenst en ga zo door op de weg die u ingeslagen bent. i het Voorschotense SVLV is geslaagd De vereniging zelf had in de loop te houden. der jaren 62.000,- gespaard HAZERSWOUDE Wegens ver-, andering van werkkring zal de secretaris van de voetbalvereni ging Hazerswoudse Boys M. j („Martin) Fase, zijn functie j neerleggen tijdens de ledenver gadering die op maandag 15 ok- tober (aanvang 20.00 uur) in de kantine wordt gehouden. Het be stuur stelt als kandidaat voor de bestuursvacature: D. j („Dick") Zaal, in de kringen j van Hazerswoudse Boys vooral I bekend als actief speler van het standaardteam van Hazers woudse Boys. i Martin Fase (33) maakte negen 1™ 'ers,e sehemnilselingen In de basketballcompetitle jaar deel nit van het bestuur bij ach,er d' n" - --- -K de Boys. Hiervan was hij twee j jaar penningmeester en de rest secretaris. De belangencommis-1 sie van de voetbalclubs uit de I Rijn- en Veenstreek zal overi- gens ook moeten uitzien naar I een nieuw commissielid, nu Fase verhuist naar Vianen. De voorzitter van Hazerswoudse Boys, Jac. („Koos") Vos, vindt het „de grootste tegenslag, dat vertrek van Fase, in de drie jaar dat ik voorzitter van de Boys ben", LEIDEN UVS en Rooden burg gaan dit weekeinde, zoals gebruikelijk weer be langrijke wedstrijden tege moet. Roodenburg krijgt Papendrecht op bezoek, een ploeg die absoluut niec onderschat mag worden. Getuige de 51 overwin ning op RVC, blijkt Papen drecht toch wel het een en ander in zijn mars te heb ben. UVS krijgt het even eens moeilijk tegen Her mes DVS. De Schiedamse ploeg startte sterk, maa." liet het verleden week af weten. Er zijn dus beslist kansen voor de Leidse equipe, maar er moet voor de punten wel gevochten worden.UVS begint die mentaliteit te krijgen. Lugdunum werkt aan zijn herstel en versloeg verleden week kop loper Laakkwartier verrassend. Tegen Blauw Zwart zijn de Kik kers dan ook favoriet. LFC is dat niet tegen Texas, hoewel de Hagenaars eveneens geen sterk begin hadden. Een puntendeling is mogelijk. RKAVV moet in staat zijn om DHL de voet dwars te zetten. Het spel van de Leidschendammers is weer in stijgende lijn en hoewel DHL hoog genoteerd staat, moet RKAVV minstens een punt weg halen. Waarom geen twee? Wanneer ASC tegenstander Hil- legersberg een punt ontfutselt en Lisse en Teylingen hun res pectievelijke opponenten RKDEO en ODB verslaan, ko men de Bollenstrekers alleen op kop. Randstad Sport krijgt het zwaar tegen VCS, terwijl Bode graven het Haagse HVV aan de zegekar gaat binden. Het zou achter de rug rijn (d.e overigens B.S. Leiden de volle 4 winstpunten opgeleverd hebben) wacht de Leidse formatie een trio zeer zware wedstrijden binnen een week: drie als kampioenskandidaten aange- merkte teams zal B.S. Leiden in het veld ontmoeten. Zaterdag gaat B.S. Leiden in Delft bij Raak/Punch op bezoek; volgende week woensdag komt landkampioen Levi's-Flamingos naar de 5-meihal terwijl de zaterdag daarop in Rotterdam Transol/RZ de tegenstan der is. Een niet geringe opgave voor het team van Rob de Wit, dat. wil het van meet af aan In de hoogste regionen meedraaien, uit deze drie wedstrijden vier punten moet zien te vergaren. De eerste opponent van de drie, Raak/Punch is, in vergelijking met vorig seizoen, sterker geworden. Cees Smit is van Fiat Stars over gekomen en Dolf Pouw heeft zijn plaats als speler gewisseld voor die van trainer/coach. Met een Strong, Foster, van Tuyll, van Woerkom, Maassen, Sikking, Sideris en van Helfteren beschikt de Delftse formatie over een groot arsenaal sterke spelers; met andere woorden sterk in de breedte! Niettemin acht B.S. Leiden zich geenszins kansloos; de oefenwedstrijd tussen beide teams voor aan- van van het seizoen ging weliswaar met 11 punten verloren, de intentie van Rob de Wit was om te oefenen, terwijl Raak in de eer ste plaats op de winst belust was. Wat de consequenties voor Har Stol zijn van zijn disqualificerende fout in de ontmoeting tegen N.N. Donar, is nog niet bekend. Waarschijnlijk krijgt hij een „boeking", de kans op een strafzaak lijkt minimaal. De Leidse formatie weet zich niet alleen in Delft, er gaat een supportersbus om 19.00 uur vanaf de 5-meihal. In de vierde klas krijgt LDWS een klein vuurproefje. Wanneer het Docos niet gelukt om punten te verzamelen, staat het er voor LDWS goed voor. In de derby zijn de Vlietbewoners toch wel favoriet voor de overwinning. Natuurlijk zijn er weer enkele streekderbies, waarvan Van Nispen—Foreholte de meest in teressante is. Foreholte is belust op revanche (na de 3—0 neder laag bij LDWS), terwijl Van Nispen gelijke tred wil houden met de al eerder genoemde Leidse ploeg. Een leuke compe titie toch wel dit jaar, want praktisch elke ontmoeting is een open strijd. Rijpwetering VVSB is daar ook een voorbeeld van. De thuisclub is licht favo riet, maar de Noordwijkerhou- ters zullen beslist voor goed te genspel zorgen. UDO knokt voor de punten en heet mogelijkhe den tegen SJZ, dat het echter ook van zijn inzet moet hebben. Vermoedelijk wordt het een puntendeling. SJC is het aan zijn stand verplicht om van Warmunda te winnen, maar ook dat zal wel niet één, twee, drie gelukken. Altior en Hillegom hebben gelijke kansen. In de eerate klas van de afdeling Leiden is het een gedrang van jewelste. Alphia kwam langszij MMO, zij het dan dat de Alphe- naren een wedstrijd meer speel den. Men kan „bijblijven" door DOSR te verslaan, maar of dat zo gemakkelijk zal gaan is nog maar de vraag. MMO zelf speelt tegen SVLV en moet kun nen winnen, ook al omdat de Voorschotenaren wellicht nog met hun gedachten bij de ope ning van de nieuwe kantine zijn. Spar.nend zullen de partij en tussen Stompwijkse Boys en Bernardus, en VVOAAlpiiense Boys zijn. In de tweede klas moet het onge slagen Meerburg verder afstand kunnen nemen. Unitas zou het slachtoffer zijn. Twee derbies staan er op het programma. ZLC zal het puntloze Leidse Boys wel achter zich laten, maar de uitslag van VNA—O- ranje Groen laat zich moeilijk raden. Een gelijk spelletje mis schien? KRVVNL wordt een interessant duel. Ook hier zijn de kaarten niet duidelijk ge schud. Leiden - De veld- en zaalvoetbalvereninging LDWS organiseert in samenwerking met een aantal bedrijven a.s. maandag een groots zaalvoetbaltoernooi. De baten van deze vroegtijdige opening van het zaal voetbalseizoen zijn bestemd voor het Rot terdamse Zeehcspitium in Katwijk aan Zee. Twaalf teams uit Leiden en omstre ken nemen deel en de eerste trap van dit festijn in de Groenoordhal wordt door de bekende Feyenoord-keeper Eddie Treytel voor rekening genomen. De financiën voor dit toernooi zijn rond, het enige waar de organisatoren nu op hopen is dat er een bijzonder grote belangstelling voor tiet toernooi zal zijn. Dit in verband met de opbrengst voor het goede doel. LDWS heeft in samenwerking met de firma Van der Plas deze zaak opgezet om in eerste instantie een vervolg te geven aan 'n verleden jaar gehouden toernooi. Het leek de organisatoren echter aantrekkelij ker om 't dit jaar grootser op te zetten en ploegen uit de regio uit te nodigen. Uit de ^erste bespreking vloeide ook voort om de haten ten goede te laten komen aan een liefdadig doel en de naam van het Zeehos pitium werd als eerste genoemd. Nadat de sponsors gevonden waren - BMW. Les- ki y2 o.m. de Leidsche Courant - zette men een uitgebreide reclamecampagne op touw via raambiljetten, Veronica en dè Taptoe. Aantrekkelijk voor het publiek is dat er een aantal teams uit de regio ko men. Van der Plas uit Katwijk met onder andere de gebroeders Pluymgraaf is een hele sterke ploeg, maar ook 'f Zeepaard je, HH Sporthuis uit Nonrdwijk en Van Gerven-Sport uit Lisse zijn opponenten, waarnee verenigingen als LDWS, Storm vogels y2 Swift (alle uit Leiden) reke ning me? dienen te houden. Er wordt ge speeld in twee poules en de wedstrijden duren 25 minuten zonder rust. Om 19.00 uur worden, na de aftrap van doelman Treytel, de eerste wedstrijden verspeeld. De inzet van het toernooi is de zogenaam de BMW-Alimpo-Cup. terwijl de nummer twee met de Leidse Courant-beker gaat strijken. Leski stelt, behalve geld. de sportiviteitsbeker beschikbaar. Voor de beste speler (uitgekozen d-cr journalis ten) en voor de minst gepasseerde keeper staan er vtrócr nog prijzen te wachten. O.ok de t"~ Nruwors worden ni^t verge ten. va"! o de nn van de pro- gie ">na's karrrn ij. aar >n en flessen drank vallen. Er zit dus nogal wat vast aan dit toernooi, maar de organisatie 'hcopt dan ook op een overmatige belang stelling - 1500 man-. Het is voor een goed doel. BELANGRIJKE WEDSTRIJDEN VOOR OVERGANGSKLASSERS In verband met het Europacup toernooi, waaraan titelhouder Rohda en landskampioen Ons Eibernest deelnemen, hebben de overige klasgenoten uit de Hoofdklasse een vrije dag gekregen. Drie over gangsklassewedstrijden moeten de lege plek, die De Danaïden ko mende zondag gaat achterlaten, opvullen. De Algemene gaat het met dezelfde opstelling proberen als waarmee tegen Sainos ge speeld zou worden. De blauw witten moeten nu langzamerhand toch wel punten gaan verzamelen, anders kan de animo wel eens uit het spel van de Leidenaren verdwijnen. Alle ploegen in de B klasse zijn aan elkaar gewaagd, zodat De Algemene geen favoriet voor de zege Is, maar dus ook niet kansloos. De blauw witten dienen te beden ken, dat een wedstrijd 2 maal drie kwartier duurt en dat zal tegen ZKV zondag beslist nodig zijn. DE ALGEMENE—ZIvV, LEIDSE HOUT, 14.00 uur. Ook Fides Pacta, tot nu één nederlaag genoteerd, krijgt weer een moeilijke partij voorgeschoteld. Het dit jaar goed gestarte Samos komt bepaald niet kansloos uit Utrecht. De Utrechtenaren hebben in Gert Kanters en Wim Prinsen gevaarlijke spelers, terwijl het da meszestal van de Stichtenaren eveneens niet onderschat dient te worden. FIDES PACTA—SAMOS, ZOETERWOUDSE SINGEL 14.00 uur. Pernix ontvangt Allen Weerbaar, dat evenals de oranje kragen dre 1 uit vier heeft gescoord. Pernix, dat nog niet naar wens „draait", zal dan ook alle moeite hebben om tenminste een gelijkspel te be werkstelligen PERNIX—ALLEN WEERBAAR, LEIDSE HOUT, ZATERDAG 16.00 uur. In de le Klasse is het rustig, want zowel Zuiderkwartier als KNS gaan zondag „snipperen". In de 2e Klasse ontvangt Ons Eiland Ani- mo uit Souburg., dat geen al te gemakkelijke hindernis is. ONS EI- LANDANIMO, Brahmslaan, zat. 16.00 uur. Top blijft zaterdag eveneens thuis en krijgt Bolnes op visite. Veel ple- I zier zullen de gasten aan dit bezoek niet hebben, want de Sassenhei- mers hebben nog iets goed te maken van j.l. wedstrijd. TOP—BOL- I NES, MENNEWEG, zaterdag 16.00 uur. Crescendo speelt ook thuis en krijgt een ogenschijnlijk gemakkelijke opdracht. Hekkesluiter Eureka komt naar Leiden en dat kan ook voor een gehavende Leidse ploeg een te kloppen tegenstander zijn. Schot en inzet moeten echter in de strijd geworpen worden. CRES- Schot en inzet moeten echter in de strijd geworpen worden. CRES CENDO—EUREKA, BOSHUIZERLAAN (achter de 5 Mei hal), 14.00 In de derde klasse gaat Tempo in 3C de zegereeks tegen RWR vervol gen, daarmee de koppos.i.e vericv.gend. Als T mpo i:i dere vorm blijft, gaat het recht op de titel af. TEMPORWR, NIEUWE SLOOT-ALPHLN, Za.eiuag :u.U-> uur. Fiks zal opnieuw moeilijkheden gaan ondervinden tegen Snel, dat wel 4 punten meer hec.t, muur 2 wu t.ijdep ine. r m aci.e is ge weest. Met een gelijke sco.e kun .ks ti.k ie vreden zijn. l iKS—SNEL, Dl, vOögoÏL, ....ag .ö.üd uur. i Velocitas en Fluks spelen uit tegen resp. ONDO en ODI. Voor de Lei derdorpers liggen er tegen ONDO wel degelijk winstkansen, maar Fluks zal het heel wat moeilijker vallen koploper ODI één of meer punten af te pakken.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1973 | | pagina 6