BLAARKOPPEN VAN PRIMA KWALITEIT OP JONGVEEDAG IN ZOETERWOUDE De Industrie uit Alphen ontwikkelde nieuwe dieselmotor WELZIJNSRAAD LEIDEN BOOG ZICH OVER DRIE PROJECTEN FILEER AUANSE „Klessen, klessen, dat is nou Leiden Beste voetballers uit Alphen tegen «le F.C. Dordrecht PAS OP Gouden paar in Li?se PAGINA 5 VRIJDAG 5 OKTOBER 1973 LEIDSE COURANT I Zoeierwcude De jaarlijkse Jongveedag van de fok- en con trol evereniging „Zoeterwouds Glorie" werd ditmaal gehouden op het bedrijf van de heer W. J. v.d. Post aan de Vlietweg. ier opende burgemeester Detmers onder goede belangstelling de wapenschouw. De ruim 200 dieren werden bij de Blaarkoppen beoordeeld door de heren W. v. Santen, W. Eikelen boom en J. Straathof en bij de Zwartbonten door J. Vonk Noor- degraaf. W. Olsthoorn en P. den Hertog. Algemeenarbiter was N.R.S.-inspecteur J. v.d. Goot. De jury was vol lof over de kwaliteit van de Blaarkoppen welke zij dit jaar bijna nergens zo goed had aangetroffen. Dit in tegenstelling tot de Zwartbonten cie vorig jaar duidelijk beter waren Opvallend was dat vele Ie prijzen terecht kwamen bij inzenders welke voor het eerst deelnamen, met name de heer H. V/. Versteegen trad met zijn vee op de voorgrond. De Jong- wedagcommissie in belangrijke mate terzijde gestaan door Loofdcontroleur W. Lettink zorg de voor een goede organisatie van het geheel. De uitslagen lui den: BLAARKOPPEN: Stierkalveren: la Loetwin 9 W. G. v. Veen. Melkvaarzen: Klaase 2 la Corrie 10 VV. G. van Veen (Kampioen); lb Relzama 56 Q. Onderwater (nes. Kamp.); Klasse 3 la Gie- ne 36 C. J. v. Leeuwen; lb Grietje 56 A. C. v.d. Akker. Klasse 3a la Bertha 8 W. G. v. Pinken: klasse 4 la Relzama 61 Q. Onderwater; lb Lyda 19 A. C. v.d. Akker; klasse 5 la Mona 7 C. Duivenvoorde (Res. Kamp.); lb Clara 13 J. F. v. Leeuwen, klasse 6 la Willie 6 W. G. v. Veen (Kampioen); lb Lexie 6 W. G. v. Veen. Kalveren: klasse 7 la Willy 18 H. Lexie 7 W. G. v. Veen; lh Mi- W. Versteegen (Kampioen); lb randa 7 W. G. v. Veen. Mina 42 J. F. v. Leeuwen, klas- Beste uier: Relzama 56 Q. Onder- se 8 la Loeti 22 W. G. v. Veen: water. lb Mona 8 C. Duivenvoorde. Gioepen melkvaarzen: la W. G. klasse 9 la Nika 5 Q. Onderwa- v. Veen; lb Q. Onderwater, ttr (res. Kampioen); lb Tosca 7 Groeper. Pinken: la W. G. v. C. Duivenvoorde, klasse 10 la Veen; lb A. C. v.d. Akker. Groepen kalveren: la C. Duiven voorde; lb W. G. v. Veen. ZWARTBONT Stierkalveren: klasse 11 2a Robert 24 W. J. v.d. Post. Melkvaarzen: klasse 12 la Desl- ree IS Bonda (Res. Kampioen), klasse 13 la Gerarda 83 Bonda (Kampioen); lb Neeltje 56 Bon da, klasse 14 la Jopie 70 Gebr. Zonneveld; lb Froukje 29 W. J. v.d. Post. Pinken: klasse 15 la Fimke 31 G. Droogh (Kampioen); lb Roza 21 W. J. v.d. Post, klasse 16 la Ge- ïerda 91 Bonda; lb Jeltje 53 G. Droogh. klasse 17 la Jantje 4 J. v. Mullem (Res. Kampioen); lb Gerarda 94 Bonda, klasse 18 la Makke 26 J. C. A. v. Leeuwen; lb Neeltje 60 Bonda, klasse 19 la Jopie 81 Gebr. Zonneveld; lb Neeltje 63 Bonda. klasse 20 la Jopie 82 Gebr. Zonneveld; lb Jopie 83 Gebr. Zonneveld. Kalveren: klasse 21 la Anette 36 Bonda; lb Gonda 72 Bonda, kiasse 22 la Hilda 15 Gebr. Zon neveld (Kampioen); lb Jopie 87 i Gebr. Zonneveld, klasse 2 3 la Gonda 73 Bonda (Res. Kam- P'oen); lb Coba 17 G. Droogh, klasse 24 la Gerarda 101 Bon da; lb Fimke 34 G. A. Droogh, klasse 25 la Gerarda 102 Bon da; lb Neeltje 66 Bonda, klasse 26 la Meibloem 57 J. v. Mul lem; lb Neeltje 67 Bonda. Groepen Melkvaarzen: la W. G. v. Veen; lb Q. Onderwater. Groepen Pinken: la W. G. v. Veen; lb A. C. v.d. Akker. Gioepen kalveren: la C. Duiven voorden; lb W. G. v. Veen. Beste uier: Froukje 29 W. J. v.d. Post. 55 55' ALPHEN AAN DEN RIJN NV Appingedammer Bronsmoto- renfabriek en Motorenfabriek ,,De Industrie" BV uit Alphen a/d Rijn hebben enkele jaren gewerkt aan de gezamenlijke ontwikkeling van een nieuwe motor: de Industrie en Brons turbodiesel. Deze motor voor de scheepvaart - en ook voor stationair gebruik heeft een vermogen van 300 pk per cilinder en zal leverbaar zijn in uitvoeringen van zes tot zestien cilin ders, met een vermogen van rond de 2.000 tot 5.000 pk bij 600 toeren per minuut. De produktie van de nieuwe motor zal in 1974 beginnen. Elk van de bedrijven zal een gedeelte van de produktie voor zijn rekening nemen. Ook de verkooporganisaties zullen voorlopig nog afzonderlijk opereren. De innige samenwerking tussen de twee ondernemingen, die in 1972 goed gedraaid hebben en voor dit jaar zelfs betere resultaten verwachten, heeft niet geleid tot een fusie. Een volledige samenwerking in de toe komst sluiten de directies echter niet uit, zo is op een pers conferentie bekendgemaakt. De twee fabrieken hebben tot de samenwerking besloten omdat bij hun klanten een verschuiving in de vraag te constateren is naar motoren met grotere vermogens dan die welke de be drijven kunnen leveren. Een dergelijke ontwikkeling vraagt echter zoveel geld aan onderzoek en investeringen, dat dit uitgaat boven de draagkracht van elk der bedrijven afzonder lijk. Evenals VMF-dochter Stork-Werkspoor Diesel hebben ,,De In dustrie" en Brons bij het Ministerie van Economische Zaken een ontwikkelingskrediet aangevraagd. Stork-Werkspoor ont ving een krediet bij de ontwikkeling van de TM 410 motoren. Ook voor de nieuwe motor van de twee bedrijven heeft Eco nomische Zaken een krediet verleend en wel van ongeveer 3 min. Medio dit jaar kon het prototype gaan draaien. De eerste motoren zijn al in Nederland verkocht en in Amerika kon een eerste llcentiecontract worden afgesloten. Volgens de beide directies houdt de technische samenwerking veel in voor de continuïteit van de bedrijven. Brons behaalde vorig jaar een omzet van ongeveer 13 min en rekent dit jaar op een omzet van circa 15 min. ,,De Industrie" zette in 1972 voor ongeveer 10 min om. De werkgelegenheid zal kunnen worden uitgebreid. Bij Brons werken 300 man en bij ,,De In dustrie" 200. ALPHEN AAN DEN RIJN Enkele voetbalminnaars in Alphen aan den Rijn, niet zo bijster tevreden met het voetbalniveau in het dorp, hebben het plan opgevat om wat te gaan doen aan het opvij zelen van het voetbalgebeuren. Men is er in geslaagd een elftal te formeren uit zes verenigingen, dat op woensdag 17 oktober, 's avonds om acht uur, de strijd zal aanbinden tegen de eerste divisie club FC Dordrecht. De wedstrijd wordt gespeeld op het AFC-ter- rein. Scheidsrechter is de bekende Leo van der Kroft van de KNVB. De bedoeling van deze wedstrijd is volgens één van de organisatoren, de heer S. van 't Wout, oud-masseur van Alphense Boys, het plaat selijke voetbal wat meer in de belangstelling te krijgen door pu- bliek aan te trekken. Men hoopt door deze actie de Alphenaren weer naar het sportveld te krijgen. De actie is mogelijk gemaakt door twee sponsors, plaatselijke middenstanders, en een subsidie van de sportstichting. Een eventueel batig saldo van het sportieve gebeuren zal ten goede komen aan één of meer gehandicapte sport- beoefenaren. Mocht het evenement van de 17e oktober slagen,dan willen de orga nisatoren doorgaan. Men mikt dan zelfs op nog grootsere evenemen ten door eredivisieclubs uit te nodigen naar Alphen te komen. ALPHEN AAN DEN RIJN - Men is al weer druk bezig met het op knap werfe van het huis in Alphen aan den Rijn, dat onlangs door een gasexplosie werd getroffen. Door verzakkingen onder het huis aan de Orionstraat was een gasleiding losgeschoten waar door gas de woning binnendrong. De waakvlam van de gyser nam de rol va nontsteker op zich. Tijdens/ ee npersconferentie deze week verklaarde wethouder Houhen dat er geen direct ge vaar bestaat voor herhaling. Hij drong erwel op aan, dat de be woners de gemeente zo snel mo gelijk bellen als ook maar het geringste spoor van gas te rui ken is. •T IS ZO FOETSIE LEIDEN Laat nooit geld in je jasza kzitten als je licrn ergens ophangt, 't is zo foetsie. Regel matig gebeurt het dat vooral in openbare gebouwen, gymnas tiekzalen of kleedkamrs zak ken gerold worden. In de mees te gevallen kan de politie er niets aan doen en is men zijn bezittingen kwijt. Nu ligt er op het politiebureau aan de Zonne- veldtstraat afd. voorlichting in Leiden een sticker klaar (zie afbeelding) formaat 20x30 cm die men overal, waar kleding opgehange nwordt, kan bevesti gen. Let wel: voorkomen is' be ter dan genezen. LISSE Op 18 oktober vieren de heer en mevrouw Warmerdam van de Van Speykstraat 192 hun gouden huwelijksfeest. De fees telijkheden beginnen met een eucharistieviering In de Maria- kerk om 15.00 uur. Daarna zal in restaurant ,,De Beurs"i n Noordwijk het fami liefeest met de grote kinder schaar en de vele kleinkinderen worden gevierd. Tussenl7.0(l en 18.00 uur kunnen belangstellen den het gouden echtpaar felici teren. Bruid en bruidegom mogen zich in een goede gezondheid verheu gen. Zij zien in hun woning in „Meer en Duin" met schitte rend uitzicht op het landschap9- schoon van de Haarlemmer meer met genoegen terug op de samen door hen afgelegde le vensweg. Gevonden LEIDEN Tijdens de maand au gustus zijn op het bureau de volgende voorwerpen gedepo neerd: Geldsbedrag, damespor- temonnaie, sleutels, boodschap pentas met inh., steekslcutcls, damespolshorloge, windjack, kinderjasje, herenbril, bloem potten, peddels, broche, kindcr- p< rtemonnaie, herenportemon- naie, damesarmbard, zak inh. damesonderkleding. rijwieltas, hemden, bankbiljet. zwembroek- Je. kinderschoentje, zegels, handdoeken, lakens, zakdoeken, akteta? inh. boeken, telmachine, Levi's jack, herenzonnebril, kra lenketting, schakelarmband, halsketting, damesmantel, da mesrok. Terug te bekomen en Inlichtingen te verkrijgen aan het bureau van gevonden voorwerpen. Nieuwsteeg 8, ingang poort op woensdagen tussen 14.00 en 17.00 uur. Telefonische inlichtin gen kunnen niet worden ver strekt. HORLOGES De beste wereldmerken hebben wij voor U. Seiko, Eterna. Certina, Prisma, Junghans, Citizen, AWE-Ancre. Voor 39,50 heeft L' bij ons al een echt 17 st. Anker uurwerk, schokvrij en waterwerend. Een gouden 17 st. Anker dameshorloge voor slechts 79,50. Eigen ateliers, dus le klas vak-service. UW HORLOGER v. d. WATER Haarlemmerstraat 181 Leiden Het algemeen bestuur van de Welzijnsraad Leiden heeft gisteravond openbaar ver gaderd. De leder, hebben een aantal aanbevelingen gedaan bij drie „papers" over evenzoveel MAHONIE «EIKEN/ /teak* LIMBA WENGE NOTEN PAIIÖSANDER ■afkocanoSia WEEFT 'T HAAgL.STK: 129 l EIPEN. lel. 30555 projecten: stadsvernieuwing, ar beidsmarkt en burgerraadsman. In het noodgebied Leiden gaat de regering enkele miljoenen guldens besteden aan „aanvul lende werken". Binnen de Welzijnsraad vraagt men zich af, of met de beste ding van dat extra geld een blij vend resultaat verkregen kan worden: verbetering van de ar beidsmarkt in Leiden. Wat dit betreft heerst enig pessimisme, want „een eenmalige impuls ebt weer langzaam weg en is ver- dweren nadat het geld besteed is". Volgens het „paper" over deze aangelegenheid ligt het aanbrengen van structurele ver anderingen in de economische situatie in I eiden buiten het machtsbereik van de werkgroe pen die de bestemming van de miijcpnenpot megen medebepa- ien. Een onderzoekgroep is tot de conclusie gekomen, dat van het nerinschakelen ,van werklo zen onder de huidige omstandig heden (het feit dat de markt waarde over de herplaatsing be slist! slechts in zeer beperkte mate sprake kan zijn. Veel aandacht werd besteed aan de processen van stadsvernieu wing. De kosten hiervan zijn enorm groot: de eerste fase van Plan Noord en de Kooi kostte 29.00'J gulden, twee dikke rap- porccr waren he» resultaat er- ie volgende fase zal 550.000 gul den vergen (klaarmaken van het praktische rehabilitatie- nlan). Het iigt in de bedoeling na Noord en de Kooi en het Hnagwegkwartier de voorberei ding ter hand te nemen van de rehabilitatie in de (in willekeu rige volgorde). Lage Mors, Ha ver en Gortebuurt, Tuinstad- wijk. de Waard. Rijndijkbuurt. Grocr.oord en Trancvaalbuurt (ofschoon deze laatste buurt evenals b.v. de Maredijkbuurt nog een onzekere bestemming heeft). Men wilde deze rehabili- tut "voorbereidingen wel zo snel mogelijk ter hand genomen zien. Ook staat men in de Wel zijnsraad op tijdige inspraak van de bevolking (met de Bijl mermeer als afschrikwekkend voorbeeld, waar deze inspraak is uitgebleven). Ook in Leiden is - na Amsterdam, Den Haag en Rotterdam - de vraag naar een burgerraads man actueel geworden, naar aanleiding van het vestigen van een balie van het Bureau Voor lichting in het stadhuis. Per week komen ongeveer 600 per sonei. informaties op zeer vele terreinen vragen, of verzoeken om hulp en advies. Op 23 okto ber a.s. komt du instituut in de gemeenteraad. Met de functies van deze burgerraadsman wordt een zo breed mogelijk veld van welzijnszorg bestreken, zoals huisvestingszaken, algemene bijstandswet er. sociale verzeke ringen, juridische en justitiële zaken, belastingen, ruimtelijke ordening en andere gemeente lijke plannen, gezins- en per soonlijke problemen, culturele zaken, vrije tijdsbesteding en wijk- en huurtopbouw. Het be stuur van de Welzijnsraad werkt graag mee aan de tot standkoming van dit instituut. Het bestuur is van mening, dat zijn eigen functie vanuit de Welzijnsraad een bijdrage aan het .r.stituut kan verlenen. „Singeling" de raad in Leiden De zaak „Singeling en Kortekaas" kan eindelijk In de raad gebracht worden. De com missie voor Personeelszaken be sloot gisteren voor te stellen beide stokers ven de Stedelijke Gasfabriek een periodieke loons verhoging toe te kennen. Dooor de integratie in het bedrijf destijds en de herwaardering ven de lonen tengevolge daar van zijn de beidt heren deze uitloopperiodieken misgelopen. De commissie heeft tot dit voor stel besloten vanwege het feit dat Slingeling en zijn collega toendertijd niet voldoende door hur. werkgevers zijn ingelicht omtrent de inpassing. Het voor stel had overigens niet de volle tevredenheid van de heer Singe ling die tijdens de commissie vergadering aanwezig was. Hoe wel hij nu wel het door hem verlangde salaris zou krijgen, vervulde hij eindelijk een te lage functie. Om officieel in een hogere loongroep geplaatst te worden, zou hij eigenlijk gepro moveerd moeten worden. Voor zitter Elsgeest wees de heer Singeling tenslotte op de moge lijkheid tegen een eventuele be- slissng van di gemeenteraad in hoger beroep te gaan bij de rechtbank. LEIDEN - Wethouder Kret wil in geen geval een tweede De Sltlerlaan krijgen. Dit werd in felle bewoordingen aan de commissie Stadsontwikkeling duidelijk gemaakt, toen Amptmcier tijdens de rond vraag in alle onschuld vroeg of de geplande asfaltering van de Lange Mare nog op de agenda van de commissie zou komen: „Ik wil er abso luut geen lange procedure van maken. Dat hebben we één keer gedaan met de De Sitterlaan, maar dat gebeurt niet meer", aldus Kret. „Vanwaar deze felheid?", vroeg Amptmeier verbluft, waarop hij nog eens bena drukte, dn thij niet k priori tegen de asfaltering was, maar dat hij het graag be handeld zag in de commis sie: „Andere asfalteringen zijn toch ook aan de orde ge steld?". De heer Kret trok echter nog feller van leer: „Het geargu mentcer. waarvan het doel van tevoren vaststaat, ben ik zat. ook Intern". Blijkbaar werkte de dienst Openbare Werken ook niet met desnel- heid die de wethouder zich had voorgesteld of worden zijn plannen gedwarsboomd. Wat bitter viel hij uit: „Dat ge'o.h. ben ik zat. De Lange Mare moet geasfalteerd wor den. Als men dat niet wil. mij best. maar dan moet men niet later aan mijn deur komen, dat de bussen wegge zakt zijn". In de plannen van de wethou der gaat de Lange Mare een belangrijke busroute vormen. In dat kader wil hij de straat versmallen en het wegdek asfalteren. Klinkers acht hij tegen het busgeweld niet bestand. Binnen de kortst mogelijke tijd zouden er zware sporen in het weg dek komen. Wethouder Kret besloot zijn „uitval" tegen Amptmeier en ir. Vos. directeur van Openbare Werken met een conclusie over de werking van dc democratie in het al gemeen en in het bijzonder van Leiden: „Klessen, kles sen, klessen; de zaak aan houden en nog eens terug laten komen. Intussen wordt er niets uitgevoerd. Dat is nou Leiden".

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1973 | | pagina 5