LEIDSCHENDAM KOMT F 560.000.- TEKORT l Volkstuinders krijgen 5 ha in Oostvlietpolder CO Plan voor sociaal- cultureel centrum in Leidschen dam Drie kerken bereiden zich samen voor op de belijdenis gli njrink bollen- duin- en vlietstreek „V erkeerscontact" Wassenaar heeft wensen voor noord Te^elhnis Alphen vernieuwd Zuid-Aziëkunde en filosofie in Stud. Gen. noteert^? evendfsk* 35 mtmm 3 if ft PAGINA 4 VRIJDAG 5 OKTOBER 1973 LEIDSE COURANT LEIDSCHENDAM De gemeentebegroting voor 1974 vertoont met rond 33 miljoen uitgaven een tekort van 560.000 gulden, dat burgemeester en wethouders voor de helft willen dekken uit verhoging van de plaatselijke belastingen en andere gemeentelijke heffingen en voor de rest uit de saldi-reserve. B. en w. zeggen in de nota van aanbieding dat het lied misschien eentonig begint te worden, maar dat de fi nanciële mogelijkheden ook voor 1974 naar hun mening té grote beperkingen worden opgelegd. De stijging van de netto-uitgaven met 14.5% ten opzichte van vorig jaar, waarbij slechts met enkele nieuwe en uitbreiding van bestaande voorzieningen rekening is ge houden, kan met een stijging van 10.8% aan middelen onmogelijk hoger zijn, gezien ook de weinig rooskleuri ge vooruitzichten van volgende jaren. De verhoging van de belastingen moeten 285.000 gulden opbrengen. Het grootste bedrag hiervan, 96.000 gulden, wordt gevormd door de invoering van een rioolrecht voor gebruikers (eigenaren of huurders) van woningen, naast de reeds bestaande rioolbelasting voor eigenaren. De nieuwe belasting zal 1 gulden per maand bedragen. Hiermee wordt volgens b. en w. een begin gemaakt in de richting van de komende invoering van de onroe- rend-goedbelastingen. Verhoging van de straatbelasting (2% voor gebouwd en 1% voor ongebouwd) zal 66.00U gulden opbrengen. De reinigingsrechten gaan van 3,5 naar 4 gulden per maand, wat 50.000 gulden in het laatje brengt. De op centen voor de personele belastingen gaan van 260 naar 294, hogere opbrengst: 29.000 gulden. Verder worden de tarieven voor het bedrijfsvuil op 100% dekking van de te maken kosten gebracht, wat 20.000 gulden moet opbrengen, terwijl de aanpassing van de secretarie- en bouwleges 16.000 gulden extra zullen op brengen. Over het nieuwe rioolrecht zeggen b. en w. dat er in Leidschendam 5.000 huurders en 3.000 eigenaren tevens bewoners zijn. Opgemerkt wordt dat belastingverhoging voor eigenaren-niet-bewoners ook de huurder zou tref fen, omdat de belastingen voor de verhuurder een deel van de exploitatiekosten zijn. In de nota wordt verontrusting uitgesproken over de stij ging van het tekort van het sportcentrum „De Fluit", voor 1974 is het tekort 120.000 gulden hoger dan vorig jaar. De beheerscommissie zal dan ook worden ver zocht de tarieven, die 1 oktober pas zijn verhoogd, op nieuw te bezien. De verhoging van de tarieven voor de sporthal en de gymlokalen zullen worden bezien, zodra de nieuwe subsidieregeling voor de jeugdsport, die bij na klaar is, ter sprake komt. Nieuwe uitgaven willen b- en w. alleen doen, als er nieu we dekkingsmogelijkheden zijn of bezuinigingen kunnen worden toegepast en de mogelijkheden daarvoor zijn gering. Als echter deze Investeringen onvermijdelijk zijn, en het college denkt hierbij aam de reconstructie van de J. S. Bachlaan, de aanleg van een openbare begraafplaats en voorzieningen in Amstelwijk, rou overwogen kunnen worden een beroep te doen op de reserves van het grondbedrijf. Hierdoor zullen de jaarlijkse exploitatie kosten van rente en afschrijving aanzienlijk kunnen worden beperkt en zelfs misschien worden voorkomen. WASSENAAR De commissie „Verkeerscontact" van de Vereniging van Vrienden van Wassenaar heeft, ten behoeve van het onlangs in gestelde „Verkeersoverleg" waarin o.m. vijf leden van de raad zit ting hebben, een memorandum opgesteld met wensen ten aanzien van de verkeersregeling in het noordelijk deel van de gemeente. Als leiddraad voor het standpunt van Verkeerscontact geldt o.m. dat doorgaand verkeer moet worden geweerd, dat snelheidsbeperkingen moeten worden gecontroleerd, dat het noodzakelijke en het recrea tieve verkeer moeten worden gespreid en dat geen wijken mogen worden geïsoleerd. Gepleit wordt voor verkeerslichten op het kruispunt Stadhouders- weg/Hofcampweg en voor knipperlichten op het kruispunt Van Dui venvoordelaan/van Cranenburchlaan zouden permanent werkende verkeerslichten geplaatst moeten worden. Ook voor diverse andere kruispunten worden verbeteringen door middel van verkeerslichten of profielswijzigingen voorgesteld. Verkeerscontact stelt verder, dat de ventweg langs de Rijksstraat weg, vanaf de Narcislaan tot voorbij de Rozenweg, geen voorrang meer zou moeten hebben op het verkeer dat, komend uit Den Haag en Amsterdam de Rozenweg wil indraaien. Het voorrang geven aan het verkeer op de ventweg brengt een gevaarlijke situatie op de Rijksstraatweg met zich mee, aldus het stuk Verkeerscontact. LOOPROUTE GROEN PT T.banfc.winkeilfev er-z ALPHEN AAN DEN RIJN Het thans sedert 60 jaar in Alphen aan den Rijn gevestigde „Tegel huis", fabriek van wandtegels, is qua vorm, productie en plaats in Alphen a/d Rijn radi caal veranderd. Was zij in de voorbije jaren gevestigd in de Wilhelminalaan nr. 60/62, van daag dit bedrijf gecompleteerd in een geheel nieuw bedrijf aan de Eikenlaan in het industrie gebied „West" te Alphen a/d Rijn. De modernisering van het met de ingebruikneming van Tegelhuis is gisteren bezegeld met de ingebruikneming van een royale, fraaie en sfeervolle showroom. Ongeveer 10 jaar ge leden werd voor deze verplaat sing in een geheel nieuwe com plex, de grondslag gelegd door de vestiging van een bescheiden toonkamer. De vernieuwing strekt tot eer en verdiensten van de Alphense architect Joh. Visser en het Alphense aanne mingsbedrijf W. J. Gesman. Vergadering over Recreatieschap LEIDERDORP De eerstvolgen de openbare vergadering van de commissie Juridische Zaken vindt plaats maandag 8 oktober 's-avonds in het gemeentehuis. Aan de commissie wordt advies gevraagd over de gemeenschap pelijke regeling „Recreatie schap Plassengebied." Dit re creatieschap zal de belangen gaan behartigen op het terrein van de openluchtrecreatie, de landschapsbouw en de natuurbe scherming binnen het gebied van de Kagerplassen, het Braassemermeer en de Westein de rplassen LEIDEN In het kader van het Studium Generale staan er twee cursussen op stapel. De eerste behandelt de „speerpunten der moderne filosofie" en de tweede over de Zuid-Aziëkunde. De filosofie-cursus wordt gegeven door vier hoogleraren en begint Academie gebouw tussen' 11.30 cp 12 oktober met een verhan- en 13.00 uur deling over Foucault. De vol- De cursus „Zuid-Aziëkunde" start ger.de filosofen die besproken vandaag met „De structuur van worden zijn Popper, Strawson de Indische beschaving" Daar- en Habermass. De cursus wordt na komen achtereenvolgens elke vrijdag gegeven in het „Traditioneel en modern poli tiek bestel", „Sociale en econo mische ontwikkeling" en Cultu rele ontwikkeling" aan de or de. Aansluitend op de laatste college zal een forumdiscussie worden gehouden met alle do centen. Wild en ir. P. L. Moeke hebben een studie en ideeënschets samenge steld voor een sociaal-cul tureel centrum in Amstel wijk, gebaseerd op een afstudeerwerk van enkele studenten van de Techni sche Hogeschool te Delft, die aJs praatstuk moet dienen voor de uiteindelij ke vorm. Vastgesteld wordt dat de oude dorps kern niet meer als het hart van de gemeente functioneert, gesugge reerd wordt deze kern een bestemming te geven die samenhangt met de ligging aan de Vliet en de sterke toename van de pleziervaart. Voorgesteld wordt de Am- stelweg af te sluiten en alleen voor bevoorra- dings- en parkeerverkeer te gebruiken en de krui sing met de Prinsensingel te ondertunnelen. Het sto rende parkeerterrein bij het sportcomplex zou moeten verdwijnen en in kleinere parkeerplaatsen moeten worden opgedeeld. De voetgangersroute zou de beide woonkernen uit hun isolement moeten venlossen. In de studie wordt inge haakt op een sociologisch rapport dat drs. Haverda dn 1968 over Leidschen dam heeft uitgebracht en waarin Amstelwijk het hoofdcentrum van Leidschendam-noord zou worden. Drs. Ha verda zei toen dat als de winkelfuncties naar elders zouden worden overgebracht (Lèidsenhage!) Amstelwijk behalve een middelbare school, openbare, sociale en culturele voorzienin gen diende te bevatten die voor de hele gemeente van belang zijn. Behalve het sportcomplex dat reeds gerealiseerd is moest er zaalruimte komen voor toneel, film, manifestaties en tentoon stellingen, openbare bibliotheek, leeszaal, discotheek, accom modatie voor jeugdwerk en bejaardenzorg, ruimten voor in stellingen van maatschappelijk werk, 'n café-snackbar, moge lijkheden voor openluchtmanifestaties en bijeenkomsten en een centraal postkantoor met politiebureau. De architecten zijn tot eenzelfde slotsom gekomen, alleen denken zij ook nog aan een ondersteunend „commercieel" gedeelte als bankfi- liaaltjes, 'n reisbureau en een verzekeringsboetiek. Bij het vergelijken van soortgelijke centra zijn zij tot de con clusie gekomen dat het centrum in Amstelwijk niet het ka- rakter van een dorpshuis of wijkcentrum moet krijgen maar van een „agora" of forum-achtig centrum. Over de financiering van het project wordt in de studie natuur lijk niets gezegd. B. en W. van Leidschendam hebben echter in de nota bij de begroting gesuggereerd dat er voor Amstel wijk en andere dringend nodige voorzieningen geput zou kun nen worden uit de reserves van het grondbedrijf. maak meer gebruik van onze uitgebreide service Leiden De volkstuindersDe tuinders kunnen voorlopig 3 van „Ons Buiten" die moe ten wijken voor de Gooi meerlaan, krijgen de be schikking over ruim 5 hec tare weiland grenzend aan het complex van het Vli» t- jaar gratis („Voor de bekende 10 cent natuurlijk") beschikken over de 5 ha. De gemeente, die er 15.000 gulden voor had uitge trokken, om een nieuw onder dak voor de tuinders te vinden, lijdt hierdoor „geen cent scha park. Dit deelde wethouder Herman Amptmeier (PSP) toonde Kret gisteravond mee in de vergadering van de con; missie stadsontwikkeling. „Het stuk weiland zal op zeer korte termijn beschik baar zijn voor de Bond van Volkstuinders", aldus de wethouder. De grond zal binnenkort namelijk pacht- vrij worden. De huurder, Stalhouderij De Jong ver- zich, evenals de andere com missieleden, tevreden met deze oplossing: „Het is een gelukkig geheel. Het Vlietpark krijgt nu ook een beter aangezicht". Daarmee doelde hij op het feit, dat het Vlietcomplex nu in de breedte gaat groeien. De he- doe'de 5 ha liggen namelijk naast de reeds bestaande, lang gerekte stukken. Hierdoor zullen bovendien geen nieuwe toegangs paden nodig zijn. huist dan naar de Stevens- Wethouder Kret hield de commis- hofjespolder. sie nog wel een vraag voor de toekomst voor: „De vraag blijft over, in hoeverre kunnen we op dit punt meer doen?" Ampt meier gaf hem daar even later al antwoord op in de vorm van wen verzoek: „Ik zou graag nog een stuk grond vrij gemaakt zien, waar geen huisjes mogen komen. Dit voor de minder drnagkrachtigen, die de opstal niet kunnen betalen". Hij mikte op een gedeelte van ca 20%. dat opstalvrij gehouden zou worden. Mevr. v.d Blom kon in deze wel met Amptmeier meegaan. De commissie zag ook graag, dat •;r regels opgesteld werden voor het nieuwe complex. De heer Kret kon hen daaromtrent ge ruststellen: „We zullen het eerst aanwijzen tot definitief tuinen- com.plex, dan stellen we de ge- bruikfvoorschriften op. Iedereen weet dan hoever hij kan gaan". Bezwaren onteigening voor plein Leidschendam LEIDSCHENDAM Tijdens een hoorzitting van een commissie uit Gedeputeerde Staten in het raadhuis over onteigening voor de aanleg van het verkeersplein van de rijkswegen 4 en 12 in Leidschendam heeft de secreta ris van het Recreatieschap Leidschendam-Voorburg, de heer K. Ooms van de afdeling algemene zaken van de gemeen te, bezwaar gemaakt tegen het verdwijnen van 27 volkstuintjes in hel recreatiegebied aan de Westvlietweg. De heer Ooms noemde het triest dat vijf jaar geleden aan Rijks waterstaat gevraagd is met wel ke wensen voor het verkeers plein rekening moest worden gehouden en dat de inzichten nu ro gewijzigd zijn dat niet alleen de tien tuintjes met welks ver dwijning al rekening was gehou den moeten verdwijnen, maar ook nog 17 tuinen waarop al huisjes zijn gebouwd. De huisjes kosten gemiddeld 4 i 5 duizend gulden, aldus de heer Ooms, die ook zei dat de hele opzet van het recreatiegebied hierdoor zal worden verstoord. Hij hoopte da« Rijkswaterstaat compensa tie voor de grond zou willen ge ven in de vorm van een strook grond aan de andere zijde van bet recreatiegebied. De heer Reehorst, commissaris var de NV Enkcs, zei dat er grote bezwaren bij zijn firma be staan omdat 't aangewezen ter rein bestemd is als parkeerplaats vooi medewerkers en omdat er bovendien in de toekomst geen enkele mogelijkheid tot uitbrei ding meer zou bestaan. De fir ma Enkes zou bovendien een neiuwe uitweg naar de loodsen met voorraden billen LEIDEN Katholieken, hervormden en gereformeerden In de Me- renwijk gaan zich vanaf november gezamenlijk voorbereiden op de belijdenis, het openlijk getuigenis afleggen van het christelijk ge loof. Naast degenen, die al tot een van de genoemde kerkgenootschappen behoren zullen ook niet-kerkelijken de gezamenlijke belijdenis-kate- chisatie-avonden kunnen bijwonen. Na de cyclus katechisaties (om de 14 dagen) kunnen zij zich eventueel laten inschrijven in de kerk van hun keuze. Verder is de katechisatie toegankelijk voor niet-kerkelijke mensen, i die geen plannen hebben zich bij een kerkgenootschap aan te slui ten, maar toch wel iets willen vernemen over de wezenlijke waar den van het christelijk geloof. De katechisatie, die in deze verm een uniek experiment wordt genoemd, staat open voor personen bo ven de 19 Jaar. De volgende onderwerpen zullen worden besproken: God en de mens. Jezus van Nazareth, Heer en Verlosser; de Bijbel: de Christel"**'- traditie; de Kerk; Verdeeldheid en Oecumene; Doop en Beliiri»ni< Avondmaal en Eucharistie; Zonde en Vergeving; Ce'.oo;; Gebed Christelijk leven. De kernpunten zullen niet alleen door de Merenwijk-pastores pater J van Well en ds. H. Hortensius worden ingeleid, maar ook daar ar dere Merenwijkers- Het ligt in het voornemen, dat de belijdenis of getuigenis op of rond Pinksteren zal worden gedaan tijdens de geza menlijke vieringen, die iedere week gebruikelijk zijn in de Meren- wijk. Hi-Fi platenspeler Thorens-T.D. 150 compleet met voet, kap en ORTOFONE-element van ƒ599,- voor ƒ477, 6 jaar garantie. FOTO/ FILM /FONO ®®fp II I I lui 'GiSkwOERDMM LEIDEN t*L2S7«7 JUWELIERSBEDRIJF HOOIGRACHT 45-LEIDEN m Ruime parkeergelegenheid. MOFA' Voor eerste klas gebruikte automobielen met 6 mnd. volledige garantie op on derdelen en arbeidsloon. Ruime keus in iedere prijsklasse. Financiering verzorgen wij voor ledereen. Inruil mogelijk. AUTOMOBIELBEDRIJF „MOFA" Wassenaerlaan 2, riijnsaterwoude Tel. 01721 -8599 - 01713-2215 BAR BISTRO BODEGA „HIMPE" Kloksteeg 3 - Leiden Telefoon 23053 Unieke gelegenheid voor uw borrel, receptie, koud buffet en fondue ROOSEN OPTIEK Kort galgewater 1 Leiden ALLE BRILLEN 2 JAAR GRATIS VERZEKERD CARAVANS Meer dan 60 Toer- en Sta caravans van Topmerken, vindt u bij ons. O a. Kip, Cavalier, Gold stream, Rinel, Delmont, Parkland, accesoires, reparaties en verhuur. CHRISPIJN Caravan Bedrijven b.v. Rijndijk 123 Leiden Telefoon 01710-64256 PERSOONLIJKE LENINGEN 2de hypotheken tot ƒ20.000,—. Aflossing 5 tot 10 jaar. lal.: J. LEEFLANG Cronestein 45 - Gouda Telefoon 01820 - 15947. 't Is maar een weet, waar u gezellig eet. Bar, met specialiteiten restaurant „De Herhergh" Hoofdstraat 129, Noordwijk aan Zee, Tel. 3900 (01710). HAARPROBLEMEN de nieuwste ontwikkelingen op De speciaalzaak voor dames en heren haarwerk (aparte salons). Breestraat 32, tel. 01710-25212 •T IS EVEN WENNEN WONINGINRICHTING heet voo.'aan P* interieurverzorging IietwoonSdee (U dat Kastje. Bankje en dat an dere leuke Meubeltje kocht). Lage Rijndijk 28b Leiden - Tel. 43189 Lage Rijndijk 34 - •Toonkamer Meubelen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1973 | | pagina 4