Leiden aast op maximum aantal Schaef er-huizen 5605/= 2 CV 6015/ Dyane 7225/ Ami-8 8175/ Ami 9720/= GS 15385/= DS stad ?r Twee corporaties onttrekken zich aan gezamenlijke onderhoudsdienst OOK Wat u moet weten Deze Citroêns kent u. En dit zijn de nieuwe prijzen. El C Het zwaard van de gele tijger On her Majesty s secret service Raad eens wie er vannacht bij me slaapt? Heat PAGINA 3 VRIJDAG 5 OKTOBER 1973 LEIDSE COURANT LEIDEN Wethouder Ham en rijn dienst van Openbare Werken proberen het maximum te ha len van de 500 „noodrenovaties", die staatssecre taris Schaefer begin volgend jaar te „vergeven" heeft. Leiden kan rekenen op minstens 50 gesub sidieerde noodherstellingen, als het met goede plannen komt voor 31 december, maar op Open bare Werken is men op het ogenblik al bezig her stelplannen op te stellen voor 130 woningen. Als de andere steden, die Schaefer vorige maand be zocht, er namelijk voor nieuwjaar niet in slagen hun aandeel van 500 op papier rond te hebben krijgt Leiden een grotere portie toegewezen. De haast, die wethouder Ham heeft kwam gistermidag bij de commissie voor de volkshuisves ting en openbare werken enkele malen ter sprake. O.m. bij de behandeling van het verslag van de projectgroep Haver- en Gortbuurt. De buurt achter het Levendaal, zal minstens acht „Schaefer-renovaties" krijgen. De Haver- en Gortbuurt is wel iswaar klein in vergelijking met de grote renovatiebuurten Leiden Noord en Haagwegkwar- tier, maar de noodzaak, dat hier de hamer en truffel ge hoord worden is minstens zo sterk. Bekend werd ook tijdens de com missievergadering, dat niet alle Leidse woningbouwverenigingen hebben kunnen besluiten een ge zamenlijke onderhoudsdienst op te richten. „Eendracht" en „Ons greerde onderhoudsdienst te Belang" zijn uit de boot geval- krijgen. len, omdat zij nogal aankijken Een dreigende interpellatie in de tegen de „overhead-kosten" (er moet een deskundige worden aangetrokken waaraan hoge ei sen zijn te stellen). Het gevolg is nu wel, dat voorlopig alleen De Goede Woning, Tuinstad- wijk, de P.C. Woningbouwver eniging en „Ons Doel" (samen 4000 woningen) opdraaien voor de kosten. Het zit er echter wel in, dat de gemeente (voorstan- raad door Amptmeijer werd (voorlopig) In de commissie af gewend door KVP-er mr. dr. Cornelissens. Amptmeijer vond ting bij de onderhoudsdienst zal weten te krijgen, hoewel de Fe deratie van woningbouwvereni gingen daar op tegen schijnt te zijn. Wethouder Ham zal ook nog gaan proberen Eendracht en Ons Belang bij de geinte- het helemaal niet in de haak, dat het college van B en W aan „Waterstaat" gevraagd had rio leringswerken in de gedempte Trekvliet niet aan de laagste inschrijver te gunnen, maar aan de een na laagste. Dit op voorstel van de directeur OW, ir. H. Vos, die op het laag ste bod eens aan het rekenen was gegaan en tot de ontdek king was gekomen, dat de laag ste inschrijver de fa. De Rooi, een kapitale fout (van ongeveer 1 ton) moest hebben begaan en de firma daar ook op had laten wijzen. De (foute) laagste in schrijver had daarop aan de ge meente gevraagd ontlast te mo gen worden van de gunning. Amptmeijer stelde zich op het standpunt, dat de dienst OW buiten zijn boekje was gegaan. Bovendien vond hij, dat de aan- nemerij in dit geval maar moest „hangen", „want als men zich in zijn voordeel ver gist is men ook niet zo aardig voor de gemeente". Cornelis sens die het al zag zitten, dat de raad een urenlang politiek debat zou krijgen, verleidde Amptmeijer nog even van de terpellatie af te zien en een commissievergadering af wachten waarop meer achter gronden over deze zaak bekend zouden zijn. Kolonel b.d. Wessels daarentegen stelde, dat een interpellatie deze zaak misschien toch wel aardig zou zijn. Hij zou wel eens willen zien hoe de heer Amptmeijer het klaar zou krij gen een integer ambtenaar daarmee het college aan kaak te stellen voor het feit, dat zij iemand behoedden voor een kostbare fout.. SOM VOORHOUT - De EHBO begint donderdag 18 oktober weer met cursussen dn het nieuwe gezondheidscentrum aap de Kerkweg. Nieuwe leden kun nen zich melden bij mevr. van der Ploe, tel 10998, M. v.d. Vlugt tel 11085, mevr. Turnhout, tel 10126 en op de eerste cursusavond. LEIDEN - Het Man-actiemotié „Stop Kalkar" geeft morgen de Leidse bevolking de gele genheid een handtekening te Met deze handtekeningen wil men er bij de Leidse ge meenteraad op aandringen de bouw van de Kalkar-proef reactor te boycotten. LISSE - Het café-restaurant „Warong Djawa" komt in 'n openbare veiling. Aanstaande donderdag wordt er ingezet en donderdag 18 oktober wordt het bedrijf afgeslagen in „Trefpunt" om 11.00 uur. chrysanten 100140, —140. Veren 30—90. Freesla 100— 275, Irissen Prof. Blaauw 60—100. Nerlne 20—55, Asters 50-100. Liatrls 519. Anjers 18—34, Trosanjera 160—245, Rozen kl. bl. 7- oktober: Anjers: roze. rood. wit, Keefer, Harvest Moon, Tommy, Tangerine, Allee, Telstar 26—39, Es- perance, G. J. Sim. Shocking 23—32, Lena, Carnaval. Nora, Le Reve 28 —44, Charmeur, Yellow Dusty as— 56. Rozen Garnette, Carol, Marim ba. Roswilha, Douchka, Annabelle, Coral Princess, Roselawdla 11—18, Marktberichten Zorlna, Prominent 13—18, EvergoM, Carina 16—21. Belinda 15—32, Soma 28—43, Precllla 23-28, Esther Ola- rlm. Motrea 15—35, Baccara. Bona 5064. Alatroemerla 30—31, Anthu- rlumbloemen 1,20—1,65, Lelies 1.40, Gerbera's 30—37. Nerlne 83— 51. Geplozen Chrysanten 23—64 p.st. Troschrysanten 65—1.50. Idem Jaar- rond 1.85—2,95, Wlrrale Supreme 1,101,20, Trosanjers 1,65—1,80, Ei keblad 5066. SnUgroen 40-1,06, Freesla's 85—2,05, Dahlia's 25-76. Irissen 40—1.90. Ornlthogalum 90— 2.15, Liatrls 2.30—3.30 p.bos. KATWIJK, groenten, 4 oktober: Was- peen p.klst: A extra 500—610, 310—580, A n 260-560, B ext. 600-670, B I 280—670, B H 210, C I 310—390, C H 70—270: Bloemkool 6 I 128-60, 6 n 44—31. 8 H 118—14a 8 II 26—50, 12 I 97—99. Bospecn 2 30—66; Kroten 280—350; Andijvie 12—23; Prins Bonen 80—150; Breek- peen 100—530; Spitskool 64-66; Boe- renlkool 16-19: Uien 110-300. Selde rie 1621, Radijs 20, Peterselie 12. Krulpeterselle 23, Sla 6—7. Groene Kool 21-33. Rode Kuol 19—29. Sav. Kool 6. Gele Kool 36. 218 ton Was- peen 4400 bloemkolen. De bekende zuinigheidskampioen bij uitstek. Vrijheid, blijheid met een open dak. Een dappere.schonere motor van luchtgekoelde eenvoud. Onderhoud bijna overbodig. •v.a. Comfortabel en probleemloos. Eveneens een uitblinker op het gebied van zuinigheid. Enthousiast® motor en uiteraard luchtgekoeld. Ruim en comfortabel. Gezinswagen zonder opsmuk. Als alle Citroêns Voorwielaandrijving en dus een onver- beterli|ke wegliggmg. Pittige luchtgekoelde motor. Altijd goed voor een top van 123 km/u. Super De sterke broer. Dezelfde vriendelijke karaktertrekken als deAmi-3. Maar dan met een grotere 61 pk motor. Met alle konsekwenties voor een felle acceleratie en een gemakke lijke topsnelheid van 140 km/u. Zondag zesde Leidse Courant- strandloop LEIDERDORP Zondag om 1 uur kan men van start gaan voor de 6de strandloop, van de Zilj/LGB in samenwerking met de Leidse Courant, over de af standen 4,8 en 12 km. De limie ten hiervoor zijn 60,90 en minuten. Men ziet het aai tijden wel dat een ieder die snel loopt het zelfs ook kan halen. Ieder die de loop volbrengt ont vangt een fraaie herrinnerings- vaan met de afstand erop ge drukt die men gelopen heeft als mede de datum. Eventuele lichtingen kan men nog krijgen bij Saat Ass. B.V. te Noordwijk aan Zee tel. 01719—5044 en R. C. N. Kortekaas te Leiderdorp tel. 01710—33755. De mensen die van het openbaar vervoer gebruik willen maken kunnen met lijn 60 om tien voor half elf vanaf het station en moeten dan op de Brink in Noordwijkerhout om 11.03 overstappen op lijn 93 die hen naar de Langevelderslag zal brengen. De bussen gaan te rug op ieder half uur 12.30, 13.30, 14.30 uur enz. Comfort en aerodynamiek vonden elkaar op gracieuze wijze. Acceleratie en snelheid kunnen zich comfortabel uitleven dankzi| de perfectie van hydropneumahsche vering. Onder de motorkap een moderne/krachtige,nagenoeg geluid loze luchtgekoelde motor. Al 18 jaarz'n tijd ver vooruit. Met ei weelderig comfort door z'n hydro- pneumatische vering. Ingebouwde veiligheid die ruimschoots opgewas sen is tegen de hoge topsnelheid. Een auto met een geheel eigen sterke karakteristiek. N, q-iUri-uffp LEIDEN/ APELDOORN Ex-Lei- denaar W. Pieëte viert vandaag zijn zilveren jubileum als direc teur van Ergon Electric BV en wel de Apeldoornse vestiging. Het Apeldoornse bedrijf, dat in 1948 werd geopend is gesticht vanuit Leiden, dat toen drie jaa rbestond. Ergon Electric, dat tegenwoordig nauw samen werkt met Ned. Standard Elec tric Maatschappij, heeft een zeer sterke groei doorgemaakt. Te genwoordig werken er 250 gespe cialiseerde vakmensen, die be trokken zijn bij de installatie van interne communicatiesyste men. buis-postsystemen (o.a. op Schipholen volautomatische containertransportsystemen. Een van de grootste opdrachten, die Ergon Electric uitvoerde, de complete electrotechnische in stallatie van de nieuwe bloemen veiling in Aalsmeer. Het bedrijf werd in 1945 opgericht doo rde heer L. Pieëte, een broer van de thans jubilerende directeur. De in Leiden woon achtige heer J. Pieëte heeft zich echter onlangs grotendeels uit de zaak teruggetrokken om zijn foto- en filmhobhy professioneel te kunnen beoefenen. CAMERA Sophia Loren en Charlton Heston spelen de hoofdrollen in de al wat ou dere „El Cld". De fUm gaat over de strijd tussen de Mo ren en Spanjaarden ln de middeleeuwen. Heston met smartelijke trek De hele film getuigt van vakmanschap van Anthony Mann, die door producer Bronstons tot regisseur wordt gemaakt. Vooral in de scènes waar niet de personages maar de gebeurtenissen de aandacht opeisen, trekt hij alle registers van zijn talent open. Het zwakst in de film is zijn speelscènes. Wat Heston (El Cid, de meester) voor vastberadenheid laat doorgaan is het leggen van een smartelijke trek om zijn mond. En Sophia Loren heeft als Chimène zijn vrouw, in het geheel van de handeling nauwelijks méér dan een decoratieve functie gekregen. Daar tegenzover stata de mise-en-scène van de bijrollen. Op treffen de wijze weet Mann ontstuimige vorstenzonen, en intrigeren de edelen te typeren. Zonder de glamour van zijn sterren maar met de technische mogelijkheden van zijn filmmate riaal kwam hij dan tot haarscherpe zeventig millimeter beel den in kleurrijke prentenboekenstijl. REX - Zegt de held: „Als ik verlies hak ik mijn arm af". Hij verliest, zweet parelt op zijn voorhoofd, tanden klem men zich opeen en hoepla, de held heeft zichzelf invali de gemaakt. We zien het allemaal in „Het zwaard van de gele tijger". Na al het karategeweld uit de Chinese contreien dus nu een film. die speelt in de tijd dat mannen nog alleen met zwaarden vochten. Het enige bezienswaardige is de fabelachtige precisie de vechtpartijen zijn ingestudeerd. Chinese amputatie James Bond nieuwe stijl LIDO Een nieuwe James Bond, een nieuwe formule. Fotomodel George Lazenby, die Sean Connery opvolgde als film-geheimagent 007, is niet meer de man, die stoï cijns zijn tegenstanders uit schakelt met allerlei zeer origineel bedachte wapens. Lazenby moet het meer hebben va taties. Bovendien w<eet hij een WÊjÊÊÊÊ persoon Bond te geven. In de film wordt hij 'zelfs hevig verliefd en trouwt op het eind. On her majesty's secret service" is volgens velen Flemings beste verhaal en ondanks zijn beperkte acteertalent, weet Lazenby toch alle emoties op de zaal over te brengen. Veel acteren is er nriet bij. De helft van de fdlm bestaat uit wilde achtervolgingen. Niet voor niets hebben de producenten Peter Hunt op de regie- stoel gezet- Zijn invloed is te zien in de snel-gemonteerde vuistge vechten en flitsend-snelle afdalingen over besneeuwde hellingen. In kalmere scènes is Hunt wat onzekerder. Vijf minuten voor het einde van de fiim trouwt Bond Tracy, die ln de laatste meters gedood wordt door een handlangster van Blo- feld. Bonds aartsvijand. Gelukkig voor de Bondbewonderaars, die nu een volgend avontuur van hun held kunnen verwachten. Connery mag dan vervangen zijn. Bond mag dan anders zijn, de kostbare decors zijn gebleven en als spektakel doet „On her Ma jesty's secret service" den ook weinig onder voor de vijf Conne- ry-films. Humorloos verhaaltje LUXOR De Duitse sexfllm op z'n best is „Raad eens wie er vannacht naast me slaapt?" Een humorloos ver haaltje met veel vrouwelijk en zoals gewoonlijk weinig mannelijk naakt. Het een en ander speelt zich af rond en ln het herenhuis van een barones, wier familietraditie het is „om zoveel mogelijk mannen te behagen" (letterlijke aanhaling). Bij afwezigheid van de barones trachten haar dochters deze traditie voort te zetten hetgeen leidt tot slaapverwekkende scènes. De traditie is zo levend bij de dames, en waarschijnlijk ook bij de regis seur, dat wanneer de jongste dochter niet zo happig is op avances, ze maar gelijk een lesbische scène krijgt opgedron gen, In het begin van de film wordt de kijker al gewaarschuwd voor de dingen die komen gaan. Zij die niet van „openhartig ge brachte sex houden" wordt aangeraden het theater te verla ten. Dat was misschien het verstandigst geweest, wat we hadden kunnen doen. TRIANON De films uit de New Yorkse winkel van schilder-filmer-producer Andy Warhol, die er nog steeds prat op gaat de enige filmstudio ln „Fun City" te hebben opgericht, hebben al leen een ding gemeen: ze la ten stuk voor stuk een schok- effekt na. Vergane Hollywood- glorie „Heat" is een merkwaardige film. waar je zeker niet zomaar iedereen naar toe zou sturen. Onverbloemde sex-scènes. een masturbatiescène, ze hebben de filmkeuring waarschijnlijk een hoop hoofdpijn bezorgd, maar ze zijn er niet uitgeknipt. Niet dat de scx verlekkerd ln beeld wordt gebracht. Het is zelfa een zedensatire geworden, waarin een stel lege en verknipte figuren, directe produkten van vergane Hollywood-glorie, de hoofdrol spelen. F.en eenzame gefrustreerde hollywoodster teert op haar oude roem met de IJdele hoop ooit nog eens succes te hebben. Ze haalt een jonge acteur-zunger binnen die ondanks zijn leeftijd ook al vergane glorie ls. Het is allemaal verteerbaar door Morissey's stijl. Al voel je je wel een voyeur in dit geheel improviserend uitgebeelde half dode wereldje waarin geld en sex lapmiddelen zijn voor een tragische leegte.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1973 | | pagina 3