Martin Brozius rent zich vanavond rot Hitjournaal show van voormalige hits Spaanders documentaire over een lastige man TELEVISIE VANAVOND TELEVISIE MORGEN RADIO VANAVOND RADIO MORGEN TERUGBLIK LEIDSE COURANT VRIJDAG 5 OKTOBER 1973 AMSTERDAM „Als je „het vak" goed wil leren moet je een kinderprogramma gaan do<en. Niet zo van: ik ben de grote bink en jullie zijn een stelletje snotapen die toevallig mogen meedoen. Dat is fout. Je moet die kinderen accepteren als je gelijke. Dan doen ze het omge keerd ook. Je moet vooral erg goed naar ze kijken. Niets is leerzamer dan kinderen in hun spel observeren." Martin Brozius praat gepassio neerd over zijn ervaringen met kinderen in het programma „Ren je rot", waarvan de TROS vanavond de eerste aflevering uitzendt. Ren je rot, we schreven er al over, is een programma voor kinderen tussen de 10 en 15 jaar. Op een speelse manier wordt de parate kennis en het reactievermogen van kinderen uit de zesde klassen van de ba sisschool getest. De formule is afkomstig uit Amerika. Maar dat zal wel niemand verbazen, want welk TROS-programma komt daar niet vandaan. „Wij. Jan Keja. regie, Paul Schneider, produktie. en ik, pre sentatie, hebben getracht het programma zo ludiek mogelijk te maken", legt Martin Brozius uit. We noemen het ook geen kinderprogramma. Het is een kinder-spel-show; ik ben de show-spel-meester. de kinderen zijn de spel-show-spelers. De vragen hebben we zelf aan de hand van de boekjes die de kin deren op school gebruiken sa mengesteld. Niet alles komt uit de boekjes. Er zitten ook vragen tussen die betrekking hebben op een zekere algemene ontwikke ling en logisch denkvermogen. Ons programma wijkt in vele opzichten af van de oorspronke lijke Amerikaanse opzet. Die von den we te kil, te steriel. De Amerikanen speelden het spel zonder publiek en zonder wed strijdelement. Halszaken voor een goed programma die we dan ook direkt ingelast hebben. Het joelen en juichen op de tri bune maakt voor het grootste gedeelte de sfeer. De competitie zorgt er voor dat de kinderen al les op alles zetten. Het eerge voel van een kind is nog onge schonden. Het ludieke is ook aan ons brein ontsproten. In Neder land hebben we nu eenmaal een meer vriendelijke humor dan in de V.S. Zwart-wit We hebben nu twee program ma's opgenomen en ik heb het gevoel dat het wel zal aanslaan bij de jeugd en bij de ouderen. Als ie de reactie van de kinde ren tenminste als maatgevend kan beschouwen. Hun oordeel is hard maar zonder dubbele bo dem. Kinderen denken nog erg zwart-wit. Ook ten opzichte van mijn positie. Nu ik er over praat besef ik Ineens dat ik dit niet als vanzelfsprekend heb aangenomen, toen Ek het aanbod van de TROS accepteerde. Maar het is zo, je staat bloot aan de kritiek van de kinderen. En ik trek me hun mening over mij nog aan ook. Het is een vreem de ervaring om opeens als een vreemd soort leraar voor de klas te staan. Je blijft er wel jong bij. Ik heb wel voor kinderen ge speeld, in Hameien bijvoorbeeld. Maar dat is iets heel anders. Je hebt geen publiek dat direkt en zonder pardon ingrijpt als er wat mis gaat. Je speelt een be paald typetje. Aan de andere kant moet je om dat rolletje goed te doen weten hoe kinderen denken en wat ze van je ver wachten. Mijn vak is toneelspe ler in de ruimste zin des woords. Dat betekent wel dat er juist niet van je verwacht wordt, dat je Martin Brozius op het toneel staat te spelen. In ie dere aflevering van het pro gramma zit een gast waarmee ik een paar sketches doe waar over de kindren vragen worden gesteld. Het moeilijkste van mijn taak is, van het typetje dat ik speel vrijwel zonder overgang op Martin Brozius in eigen per soon over te stappen. Toch moet het. Doe je dat namelijk niet dan val je voor de kinderen door de mand. Je verliest hun vertrouwen als vriend en dat zul len ze je laten merken ook. Ik hen niet bang, tenminste na deze twee opnamen, dat de zaak uit de hand zal lopen. Mijn ster ke punt is eerlijkheid, zowel ten opzichte van de kinderen als van mezelf." Beter 20 Martin Brozius: „Ik ren achttien uur per dag". heeft: „Ik heb het op het ogen blik verschrikkelijk druk", zucht hij. Schrijf maar rustig op dat ik 18 uur per etmaal in touw ben. We zijn weer begonnen met de opnamen voor het KRO-kin- derprogramma Kunt u me de weg naar Hameien vertellen, meneer. Ren je rot eist me vijf dagen per maand op en dan zit ik mCdden in de repetities voor een eigen produktie met Elsje de Wijn en Frits Lambrechts. Ik ken Elsje nog van het tv-pro- gramma Kort en Klein. Er zijn nogal wat moeilijkheden rond die produktie geweest. Eerst zouden we met z'n drieën een avondvullend programma bren gen. Maar Frits was het niet met onze benadering eens en wij niet met de zijne. Hij is een overtuigd communist, niet dat ik dat erg vind. Iedereen zijn eigen mening, het is alleen niet de mijne. We moesten toch door gaan want er waren al ettelijke voorstellingen verkocht. We heb ben alles omgegooid en de enige voor de hand liggende oplossing gevonden. Elsje en ik voor de pauze en Frits na de pauze. De produktie hebben we toen ook maar toepasselijk „Beter zo dan anders om" genoemd. Het is een unieke combinatie in Neder land, dacht ik. Wat Frits doet weet ik niet. We repeteren af zonderlijk. Elsje en ik brengen liedjes afgewisseld door korte sketches. De teksten zijn alle maal van onszelf. Ik kan je wel vertellen dat het een heidens karwei was al die grappen te verzinnen. Ik geloof in alle be scheidenheid natuurlijk dat we in de opzet geslaagd zijn. Het is een leuke verstrooiende produk tie geworden. Maar je zal het wel zien. De première is half oktober. Hermanus Wilhelmus Maria Kro kus werd op 28 okt. 1915 in Nij- veen geboren. Reeds tijdens zijn studies aan de lagere school bleek zijn buitengewone aanleg voor een loopbaan van veel méér dan twaalf ambachten en dertien ongelukken. Dank zij een ijzeren wilskracht en een bewon derenswaardige zelfdiscipline is hij er in geslaagd de hoge ver wachtingen die men in dit op zicht van hem koesterde niet te beschamen. In 1936 werd hij uniformziek. Voor zijn karakter pleit, dat hij in de jaren 40i5 er de ziekte in kreeg wanneer hij een uniform zag. Na de bevrij ding echter ging zijn hart weer voor dit soort kleding kloppen. En hoewel hij zich zo nu en dan met burgerkleding moest behel pen. is hij er nu toch weer in geslaagd uniformdrager te wor den: als portier van KRO-Cineac. voor welke funktie hij overigens meer op grond van zijn naam, dan op grond van zijn capaci teiten is gekozen. Zoals wij van de week al uitvoe rig schreven begint de KRO vanavond onder de titel Hitjour naal met de eerste aflevering van een serie van zes, waarin alle topmelodieën tussen 1850 en 1930 aangekleed in dans op het scherm zullen worden gebracht. Aan deze produktie werkten vijf landen mee. zodat het mogelijk was om zonder financiële en ar tistieke beperkingen deze serie het karakter van een goed ver zorgde show te geven. Voor ons land presenteert Jan-Willem Hofstra. Aan deze uitzending, die de periode 1850-1900 omvat, wordt meegewerkt door Graham Bonney, Rico Lanza (zoon van Mario Lanza), Bruce Low, Ella Norden, Rut Rex, Sandra en An dres. Erik Silvester en Felicia Weaters. Ned. I 22.00 uur. HOU HET SCHERM IN HET OOG het Russische reservaat Askanja Nova en tot slot een twintig mi nuien durende slapstick met Charlie ChaDlin. Ned. I, 19.05 uur. Uit de kunst KRO-Cineac Cineac, een nieuwe figuur op het >cherm: De KRO-Cineac-por- tier-Krokus (zie foto). Eenmaal m de vier weken zal hij op vrij dagavond aankondigen welke on derdelen dit uur televisie gaan vullen en daarnaast zal hij later diezelfde funktie vervullen op dinsdagavond. KRO-Cineac brengt vanavond de tekenfilms Porky Pig en Felix de kat. een natuurfilm, die is opgenomen in In het programma Uit de Kunst van de NOS vanavond wordt een profiel gegeven van het omstreden, toegejuichte en heftig bekritiseerde toneelstuk Mussert van Adriaan Venema, dat wordt gespeeld door toneel groep „Centrum". Verder aan dacht voor de tentoonstelling Het gat in de Biltstraat in het Aartsbisschoppelijk Museum te Utrecht, die gewijd is aan de met afbraak bedreigde resteren de neo-gotische kerken in Neder land. Er zal worden ingegaan op een buurtaktie in Utrecht tot be houd van zo'n kerk. Voorts de merkwaardige familie-portretten van de Argentijnse kunstenaar Antonio Segui. Ned. I, 22.50 uur. Het IKOR zendt vanavond de gedramatiseerde documentaire Spaanders uit, de eerste van een serie documentaires die als on derwerp hebben de gewetenscon flicten van de mensen in onze samenleving. In Spaanders gaat het om het gewetensconflict van de enkeling die ontdekt dat hij tegen zijn wil meewerkt aan de handhaving van de negatieve ontwikkeling in onze westerse maatschappij. Soms verhindert de structuur van de samenleving iemand zelfs een geweten er op na te houden. Gezien de aard van de thematiek van de serie is soms (bijvoorbeeld bij Spaanders) voor de vorm van een gedrama tiseerde documentaire gekozen, waarbij aan vrijwilligers boven beroepsacteurs de voorkeur werd gegeven. De film Spaan- Dochter voor Melanie NEPTUNE (AP) - Popzangeres Melanie heeft het leven geschon ken aan haar eerste kind, een dochtertje. Melanie heeft haar zeven pond en zeven ons wegen de dochtertje Layla gedoopt, naar een langspeelplaat van De- rek and the dominoes. Moeder en kind maken het wel. ders is gebaseerd op een waar gebeurd voorval in de kernener giecentrale te Doodewaard. De naam van het dorp en de perso nages werden echter veranderd. Het voorval was slechts de aan leiding voor Spaanders, aldus regisseur Philip Engelen. Alle opnamen in de documentaire zijn op lokatie dus niet in de studio gefilmd. Het IKOR-team kreeg toestem ming in enkele kernenergiecen- trales te filmen mits men de plaats waar de centrale staat j niet bekend maakt. De belang- j rijkste norm waarnaar een tech- i nicus gemeten wordt, is of zijn technische inbreng in het pro- duktieproces wel de winst van j het bedrijf ten goede komt. Of j zijn werk zinvol is. is een vraag j die niet of nauwelijks gesteld mag worden. In hoeverre is een technicus in dienst van een be- i drijf dat consumptiedwang en cverbesteding bevordert? Mag 1 hij blijven werken bij een instel- ling die goede zaken doet met Zuid-Afrika of Angola? Er zijn drie manieren om hierop te rea-1 geren: de een zal zich aanpas- sen al was het alleen al omdat hij niet and rs kan; een ander zal het zich kunnen veroorloven te ontsnappen naar een andere baan die meer in overeenstem ming is met zijn geweten: een derde zal zich binnen het bedrijf kritisch of wel „lastig" gaan ge- dragen. Om zo'n lastige man is j j Let in deze documentair» begon- j nen. Het eindigt met ontslag. Ned. II 22.50 uur. i Vanavond Charlie Chaplin in KRO-Cinea: Huwelijk van prinses Ann op Ned- tv (Van onze radio- en t.v. redac tie) LONDEN De British Broad casting Corp (BBC) laat weten, dat naar schatting 500 miljoen mensen in vele landen via de te levisie getuige zullen van het huwelijk van prinses Anne met kapitein Mark Phillips. De BBC noemt het huwelijk de grootste tv-opeiatie, die deze omroep ooit bij de hand heeft gehad. Via communicatiesatel lieten zullen kijkers in Australië, Canada en de Ver. Staten in kleur kunnen meegenieten van hei kleurrijke schouwspel in Westminster Abbey. De NOS neemt op woensdag 14 nov. een belangrijk deel van dit programma over en wel op Ned. I van 12.30 tot 13.45 uur. Nederland-Polen op radio en tv (Van onze radio en t.v. redac tie) HILVERSUM De NOS-radio zal woensdag 10 oktober op Hil versum 3 rechtstreekse flitsen uitzenden van de voetbalinter land Nederland-Polen, die die avond in het Feyenord Stadion in Rotterdam wordt gespeeld. De NOS-tv zal van deze wed strijd een samenvatting uitzen den in Studio sport. Zetten Sijbrands- Andreiko Jirect op radio (Van onze radio- en tv-redactie) HILVERSUM De NOS-radio zal de luisteraars van Hilversum 3 in de gelegenheid stellen om. thuis de laatste tien partijen in de tweekamp om de wereldtitel dammen tussen Ton Sijbrands en de Rus Andres Andreiko mee te spelen. Daartoe zullen in de periode van 17 tot en met 30 ok tober dagelijks op vaste tijdstip pen korte reportages worden uit gezonden, waarin de laatste zet(ten) worden vermeld. Deze uitzendingen van maximaal an derhalve minuut, worden na een half vijf om het uur uitgezonden en bovendien nog na het nieuws van zeven, acht en negen uur. Nieuw op radio Boemerang en Vrijspraak (Van onze radio- en tv-redactie) HILVERSUM - De VARA gaat met ingang van zaterdag in de nieuwe radiorubriek Boemerang ae massamedia kritisch volgen. Men wil dat gaar. doen in een levendige vorm, met teksten en statements, met brokken uit in terviews e.d. en soms op een wat speelse wijze het doen en vooral het laten van pers, radio en televisie becommentariëren. Het programma wordt wekelijks uitgezonden van 21.55 tot 22.30 uur op Hilversum 1. Ook het nieuwe NOS-programma Vrijspraak beoogt, vanuit een wat andere opzet, tot samenwer king en integratie van massame dia te komen. In dit programma krijgen Journalisten de gelegen heid om voor de microfoon men sen te interviewen. Een groot aantal dag- week- en vakbladen heeft zijn medewerkers toestem ming verleend om aan dit pro gramma van Henk .van Sti- •priaan mee te doen. Verering van Maria op radio j (Van onze radio- en tv-redactie) HILVERSUM - De sterke ople ving van de Mariaverering Is voor de NOS-radio aanleiding tot het uitzenden van twee radiopro- gramma's over dit onderwerp. I Het eerste programma, „Weest i gegroet Maria. handelt over de individuele Marla-belevlng. Het wordt uitgezonden op zon- I dag oktober van 15.45 tot 16.20 uur via Hilversum 1. Het tweede, Maria, moeder der j minderheden, is te horen op zon- i dag 21 oktober op hetzelfde tijd stip. Dit programma gaat nader in op de wijze, waarop de diver se geloofsgroeperingen binnen de katholieke kerk vorm geven aan hun Maria-devotie. lo het eerste programma zijn interviews opgenomen met kar dinaal Alfrink. bisschop Zwart kruis .van Haarlem en de schrij ver C-erard van het Reve. Te vens bevat het programma im press es van eer reis var. 500 Tims naar Lourdes. -esde programma bel'chi ?n a s „Vrouwe van aiie "en* het Michaëlle- gioen. Clemens de Vierde, het Marialegioen en de groepering van pater Kotte. NEDERLAND NOS 18.45 Tl-Ta-Tovenaar 18.55 Journaal KRO 19.05 KRO-cineac NOS 20.00 Journaal KRO 20.21 Alias Smith and Jones 21.10 Brandpunt 22.00 Hitjournaa! NOS 22.55 Uit de kunst 23.20 Journaal TELEAC 23.25 Dammen 21.20 De familie Strauss (6) 22.10 Tros sport IKOR 22.50 Spaanders NOS 23.30 Journaal DUITSLAND I (Reg. progr.: NDR: 18.00 Spor, 18.30 Act 18.45 Zandmann. lgi Reg. magazine. 19,26 Okay SIR. 1 Progr. overr. WDR: 18.00 Reg 18.10 Okay SIR. 18.40 Act. 19 20 I Krlmlnalerz&hlung.) 20.00 Joi en weerber. 20.15 Rhelnberg. ai- Die Krlmlnalpolizel rat. 21.45 Rei! uit Bonn. 22.10 Journaal en 22.25 Die Unverbessllchen i Sorgen. 0.15 Journaal. NEDERLAND II NOS 1 18.45 Ti-Ta-Tovenaar 1 18.55 Journaal TROS 1 19.05 De Wombel (4) 1 19.10 Arthur (5) 19.30 Ren je rot (1) NOS 20.00 Journaal TROS 1 20.21 Op losse groeven DUITSLAND I Attentat. 23.30 Jourr NEDERLAND!? 18.00 Fabeltjeskrant. 18.05 Tekenfilm - 18.20 Curd i-erz.19.03 i godsd. ultz. 19.33 Zoeklicht. 19.3} Weerber. en med. 19.45 Jout NEDERLAND I NOS 16.00 Journaal TROS 16.02 Jacht op een menseneter 16.50 Sjoko NOS 18.45 Ti-Ta-Tovenaar 18.55 Journaal TROS 19.05 Zorro 19.30 Wat een familie NOS 20.00 Journaal TROS 20.21 John Woodhouse's gouden regen 21.45 De groeten van tante Louise KRO/RKK/IKOR/NCRV 23.10 Het lied van de week NOS 23.15 Journaal TELEAC 23.20 Dammen 19.30 Wie van de drie NOS 20.00 Journaal AVRO 20.21 De Mounties in Italië 21.20 Cannon 22.10 AVRO's Sportpanorama NOS 23.00 Journaal DUITSLAND I (Reg. Progr.: NDR: 18.30 Wo die 1 be -hinfallt. 19 00 Act. 19.15 Ar sem. progr. 19.58 Progr. ove WDR: 14.00 Act. 18.35 Ein her ches Leben. 1.900 Act. 19.35 Prol Balthazar). 20 00 Journaal i ber. 20.15 Muzikaal amusem. progr 21.45 Lottogetallen. Aansl.Journal en weerber. Daarna: Epiloog 22 0 Madigan, Amerlk. speelfilm uit 1961; 23.45 Journaal. DUITSLAND II 18.00 lumschlff Enterprise journaal en act. 19.30 Muzlkaq spelprogr. 20.15 Moriturl, A speelfilm. 22.15 Journaal. Sport-studo en loterljultsl. 23.3„ nunftehen (6 en laatate). 0.45 Jour NEDERLAND II BELGIë NEDERLANDS NOS 18.45 Ti-Ta-Tovenaar 18.55 Journaal AVRO 19.05 De schone heks 18.00 Fabeltjeskr. 18.05 Het Jongetrf van La Mancha. 19 00 Tekenfilm] 19.05 Inf. progr. 19.35 ZoeWlchll 19,40 Med. 19.45 Journaal. 20.lt] Showprogr. 20.40 Spelprogr. 21.» 1.50 Jake, 22.40 Journaal. VPRO: 18.00 Nws. 18.11 Vandaag dit, morgen dat. 18.20 VPRO-VrIJdag (Vervolg kommentaar en analyses KRO: 19.00 (S) Springplank; Jonge artlest'en wa8^n de sprong. 19.30 mens zijn op aarde: gelovige visie maatsch. terrein. 18.58 MarktberJ VPRO: 19.00 (S) Nova Zembla FM] Leugens, verwarring, strijd nws. NOS: 19.50 Den Haag vandal VPRO: 20.00 Nws. 20.05 Vandaa, dit. morgen dot. 20.15 (S) Novï Zembla FM (verv). VARA: "ophllh baretprogr. 22.25 Overweging. 22.30 Nws. 22.40 (S) Hits 23.65-24.00 F— HILVERSUM III HILVERSUM II KRO: 18.00 (S) Licht ork. m§t soils ten 18.19 Ultz v.d. P.V.D.A. 1S.3I NOS: 18.00 Nws. 18.02 Joost mag nltfl eten. 19.00 Nws. 19.02 Gevolmacil tlgd: verzoekpt. 20.00 Nws. 2O.0I i VPRO-VrlJdagavondshoweev3rl muz. progr (22.00. 23.00 en 24.fi Nws.; 22.55 Med.) 0.55—1.00 Nws. f HILVERSUM I voorpag. 7.54 VPRO: Deze dag; 8.00 Nws.; 8 11 Dingen v. d. dag: 9.35 Waterstanden en 10.05 Voor nu en later. 10.30 (S) Z. I.: muz.- en Inf. show. (11.00—11.02 Nws.). 13.00 Nws. 13.11 Dingen v. d. dag. 13.23 (S) DU l« hel begin. Jon- gerenprogr. NOS: 13.35 (S) NOS- Jazz. 15.10 Progr. v. d. Buitenlandse werkrt. 17.55 Med 12.41 (S) Tros-Country 13.30 (S) VVV: amusem. show. 15.30 Nws. 15.33 (S) Luister uit en thuis verzoekprogr. v. d. militairen. 17.30 Nws. 17.32 Aktua. 17.50 (S) Call Chantant: liedjes cn muz. uit d' goede oude tijd. HILVERSUM III HILVERSUM II 8.30 Nws. d. hulsvr. 10.00 (S) Tien- magazine .00 Nws.). 15.00 Nwu 15.03 (S) Popstatlon. 16.00 Nws. 16.03; (S) Sportshow 1sport en muz. (17.01 Op cc eerste plaats zouden wij hier Pien Wiegel willen bijval len, dat het niemand aangaat wanneert het eerste Wiegeltje komt. Een weekblad had voor speld, dat dit heuglijk feit pre cies door de oppositieleider be rekend zou worden, nl. samen vallend met de komende verkie zingen. In de Berichten in de sa menleving werd hiernaar gister avond gevraagd, maar Pien heeft het voorlopig te druk met haar kaaswinkeltje. Daar moet nog loop in komen en bovendien kan niemand voorspellen of we niet spoedig weer tussentijdse verkiezingen zullen krijgen, zo dat elke berekening kan falen. Intussen had de vrijzinnige VPRO het gisteravond blijkbaar al even druk met de voortplan ting als de orthodoxe Ev. Om roep. Deze laatste zette na een documentaire over het huwelijk een discussie over deze verbin tenis op met als deelnemers theologische en psychiatrische deskundigen, alsmede gewoon wat echtparen. Binnenkort ko men op dezelfde wijze ook zaken aan de orde als euthanasie en abortus. Mer. vraagt z ch af, of de Ev. Omroep hier niet bezig is nog een dunnetjes over te doen v at door de NCRV in de afgelo pen jaren op vccrlre '?!\ike w j- ze al is gedaan. Hoeveel soorten van christelijke visies bestaan er dan toch wel niet, dat de E.O. nu ook zijn duit in de zak wil doen? Oprechte gelovigen blijven toch wel door de bomen het bos zien, terwijl bij twijfe- Intussen geen onaardige discus sie over het huwelijk bij de Ev. Omroep. Net zoals in hun door de Lutheran tv verstrekte film' pjes vreesde men ook hier verhaaltje, waarbij de oplossing pasklaar wordt Afgeleverd, also deze omroep en de Lutheran het patent hebben op goede aflo- pen van kwalingen waartoe mige mensen kunnen gera ken. In deze discussie over hel huwelijk werden nu eens geer pasklare oplossingen gratis bij' geleverd, maar werden zinnig» zaken in vraagvorm aan de ordi gesteld. En dat overtuigt meer dan welk heilzaam voorschrift ook. Door het panel werd hei wel als fout ervaren om de lief de uit het geheel van het huwe lijk te halen en deze dan te ver absoluteren. Dit zou volgens ee.' deskundige een erfenis zijn var de Romantiek uit de vorig» eeuw, waarmee de normver schuiving is begonnen. En ver der zijn christenen ook ma; wone mensen, die het ever moeil'ik hebben (of niet) me' hen huwp'.jk als elk ander Maar wtlke ne.t' ge regels er ook ten aan*:en van het huv/e- liik gegeven keuren '--orden, d» sno-tercTte t rret bl:i"en e avo"r aq er niet uit. Mes» waarem de r-ens"' d e ove gestrande huwelijk praatten ir het duister gehouden? Dat zij» toch geen misdadigers?

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1973 | | pagina 2