AFGESLOTEN TOPKLAS MET AL HET TALENT OLYMPISCHE SPELEN GAAN OP DE HELLING? m Dag Fornaess niet bij WISO Opzienbarend rapport baseballbond Astrologer op Duindigt Poolse selectie VRIJDAG 5 OKTOBER 1973 LEIDSE COURANT AMSTERDAM Het bestuur van de Koninklijke Neder landse Baseball- en Softball Bond (KNBSB) heeft in een uitvoerig rapport een plan uitgewerkt dat tot doel heeft de topsport en de recreatiesport in de bond te scheiden. Dit plan zal op 3 november in Amsterdam aan de leden in een buitengewone algemene vergadering worden voorgelegd. Het bestuur wil een afgesloten topklasse van twaalf teams in het leven roepen, waarin alle talentvolle spelers zullen moeten worden ondergebracht. Deze topklasse zal moeten worden gevormd door de acht teams die de huidige hoofdklasse vormen, aangevuld met de kampioen van de eerste klasse en drie teams uit de regio's, met dien verstande dat deze teams zullen klassen zal kunnen leiden tot het wegnemen van veel onbil lijkheid, omdat de verenigingen met sterke reserveploegen de ervaring hadden dat zij met deze ploegen toch nooit de wer kelijke top konden halen. moeten voldoen aan nader te Indien d„ ze„ tagri|prode voor. stel door de algemene vergade ring zal worden geaccepteerd, zal In 1975 met deze nieuwe structuur worden begonnen. bepalen voorwaarden zoals \oldoende financiën, talent, sponsoring. Onder deze topklas se wordt een b-categorie gefor meerd. waarbij geen promotie mogelijk is naar de a-categorie. Er zal dus, indien dit plan wordt aangenomen, alleen nog sprake zijn van „spelerspromo tie". De landelijke competitie, zoals tot nu toe gespeeld, zal dan worden losgelaten. Er zal worden over gegaan tot een districtensy steem, waardoor er meer moge lijkheden zijn om soepeler te kunnen werken. Bovendien wil het bondsbestuur afstappen van het systeem van reserveteams etn deze vervangen door jeugd- ploegen, die in een InndeiMke VARNA Het eerste Olympische con- De bekende schertsplaat. Nadat Joe Frazier (links) en Muhammed Ali hun contract hadden getekend, gin gen ze in civiel maar meteen op de vuist. Promotor Teddy Brenner komt tussenbeide hebben gisteren een contract getekend voor een partij over 12 ron den, die op 4 februari 1974 In Madison Square Garden zal worden ge bokst. Het enige struikelblok voor de returnpartij Ali raakte indertijd zijn titel aan Frazier kwijt was, dat beide boksers na de eerste partij 350.000 dollar extra belasting hebben moeten betalen omdat zij niet in New York wonen. Men is thans bezig een oplossing te zoeken voor deze z.g. non-residence tax. ,JT gres sinds 43 jaar heeft gisteren in Varna zijn werkzaamheden afgeslo ten met het overhandigen van vier welomschreven aanbevelingen tot stroomlijning en aanpassing van de Olympische beweging aan IOC-presi- dent Lord Killanin. competitie zullen worden onder gebracht. Teneinde het spelpeil cp een hoger niveau te brengen, zal het mogelijk zijn om twee buitenlandse spelers per team aan te trekken. Het bestuur beoogt met dit alles het de clubs in de „afgesloten topklasse", waarbij men geen degradatiesysteem kent, gemak kelijker te maken sponsorcon- Het congres, waaraan werd deelgenomen tracten af te sluiten en het voor door 61 leden van het Internationaal Olym- de spelers aantrekkelijker te P>sch Comité, afgevaardigden van 26 inter maken hun sport op zo hoog nationale sportbonden en 92 nationale mogelijk niveau te beoefenen. Olympische comité's, stelt voor: De afdelingen, die onder de top- een commissie van drie partijen te benoe- klasse zullen moeten worden ge- men (IOC, internationale federaties en na- vormd, wil men zo veel moge- tionale Olympische comité's) om te bestu- lijk aanvullen met ploegen uit deren wat met de Spelen dient te gebeu- de regio's teneinde zodoende ren meer spreiding te verkrijgen. Een nieuwe definitie van wat een amateur- Het opheffen van de reserve atleet is, waarbij de normen per sport kunnen worden aangepast. De geografische spreiding van de Olympi sche Spelen, zodat eventueel een heel land de Spelen zal kunnen organiseren. De toelating van de Volksrepubliek China tot de Olympische beweging. Vandaag begon het IOC aan een driedaagse bijeenkomst om de voorstellen te bespre ken, waarvan er slechts een de geogra fische spreiding van de Spelen naar verwacht wordt, de gemoederen in bewe ging zal brengen. Lord Killanin nam in zijn slotwoord stelling inzake de kwestie van de toelating van de Volksrepubliek China. „Wij allen wensen China in ons midden, maar tot dusverre hebben we geen aanvrage ontvangen voor het lidmaatschap. China zal, net als alle andere landen, een nationaal Olympisch comité moeten vormen, dat om aansluiting bij het IOC kan verzoeken. Het is echter niet de taak van het IOC om in ruil daar voor andere nationale Olympische comité'i uit te stoten (hij doelde hierbij op Taiwan) of te handelen onder welke druk dan ook", Het grootste sportcongres aller tijden eindig- de naar de mening van de Duitse vice-pre- I sident van het IOC, Willy Daume, met „een zege voor de internationale sportfede raties, maar tegelijkertijd een versterking van het IOC. In het tijdperk na Brundago zal het IOC niet langer een eigen koers va ren zonder zich van anderen iets aan te trekken". Killanin erkende in zijn slot- woord de „drie-eenheid van de Olympische beweging". De gemengde commissie onder voorzitterschap van de IOC-president zal blijven bestaan. De burgemeester van Innsbruck, dr. Alois Lugger, maakte voorts bekend dat tijdens de Olympische Winterspelen van 1976 in zijn gemeente ook ijsdansen op het pro gramma zal voorkomen. „Zege «n verster- Dag Fornaess: voorlopig niet schaatsen. OSLO - Dag Fornaess, de 25-jarige Europese oud-kam pioen-schaatsen. zal geen contract tekenen bij de World Ice Sport Organisation(WISO). Hij geeft er de voorkeur aan zijn studie niet te onderbreken. Dit kregen de sc'naatsiei- ders van de WISO te horen toen zij zich bij de Noorse hardrijder vervoegden. Het was een moeilijke beslissing', aldus Fornaess, maar ik geloof dat ik er goed aan doe mijn studie voor te laten gaan. Een nieuw schaatsseizoen zou mijn programma in de war hebben gegooid en dat mag ik niet riskeren.' De andere Noorse rijders: Roar Grönvold, Willy Olsen, Björn Tveter en var Eriksen hebben reeds een contract met de WISO getekend. Zij zijn teleurgesteld over het besluit van hun collega. Ze begrijpen niet waarom hij zijn plannen om in de schaatssport terug te keren, heeft opgegeven. Europa Cup veldkorfhal DEN HAAG Op zaterdag 6 en zondag 7 oktober wordt in Lon- dan het zevende üoennooi om de Europa Cup veldkorfbal voor clubteams gehouden. De voorgaande zes toernooien zijn door Nederlandse clubs gewon nen: Ons Eibernest (3x), Blauw Wit (2x) en Rohda (lx). Voor Nederland nemen deel: Ons Ei bernest (Den Haag, veldkorfbal- kampioen 1972-1973) en Rohda (Amsterdam, bekerhouder Eu ropa Cup). Voor België zullen deelnemen: A.T.B.S. en Riviera. Beide teams komen uit Antwer pen. Engeland heeft de Londen- se twaalftallen van BEC en Vul- trix ingeschreven. Hennenberg trainer NHV ARNHEM De Westduitser Heinz Hennenberg is met ingang van 1 november benoemd tot full time bondstrainer van het Ne derlands Handbaiverbond. Tsjech Joroslav Mraz, die begin vorig jaar naar zijn geboorteland moest terug keren. De nieuwe trainer die in 1968 is uitgeweken uit Oost- Duitsland, was de laatste jaren werkzaam als verbondstrainer in Hessen. WASSENAAR Astrologer is weer in de running. Lange tijd hoeft dit renpaard op Duïndigt niets gedaan, maar plotseling is de vorm weer helemaal terug en heeft men weer alle vertrou wen in de ruin. Tweemaal achter elkaar zegevier- 1 de het paard in een ren voor amatrices en amateurs, eerst in de Gouden Speld, in handen van de Duitse kampioene Herzog, en daarna met de Nederlandse amateur J. Lauf. Zondag komt hij weer met Astrologer in ac tie. Er moet zeker rekening worden gehouden met de Europese kampioen Marijke de Kat met African Boy en Annetje Visser - een groot talent - met Merrygo. Outsiderskansen voor de oud-rol- schaatskampioene Marianne Ooms, die met haar eigen (moei lijke) Joeri in actie komt. De eerste start is zondagmiddag om half twee en de tips zijn. i Home S. Ma- •v'eet Memory, Pap-lek korthals Astrologer. African Boy. Merrygo: iunreilprljs: Life Pilgh H. Ka Anjo .en Lldo- kust en Vreugdprljs: Kees Verkerk. Jolly Jumper cn Hero Hollandla: krljsi der Besten: Monty Buitenzorg. Mafko van Echten en Marco van W-kershagenprlJs: Lady Heleen V. .Klrv van Ursem en Kinglet: fcclijteltsprljs: Jaspis Du Bols. Algon en Kor Ever: iittenburgprljs: Inca, Idas en Harro Bond: levcndellprljs: Lady Wilkes, Luciano In principe hadden de Belgische vereniging St. Truiden. waar de ex- Feyenoorder Matthias Maiwald (foto) speelt, en Go Ahead Eagles al overeenstemming bereikt over een transfer. Gisteren werd de prin cipiële overeenkomst bekrachtigd. Het transferbedrag en de duur van het contract bij de Eagles zijn niet bekend. WARSCHAU De Poolse selec- tieploeg voor de vriendschappe lijke voetbalwedstrijd tegen Ne derland, 10 oktober in Rotter dam, en het duel tegen Enge land van 17 oktober in Londen voor het wereldkampioenschap bestaat uit de volgende 18 spe lers: doel: Jan Tomaszewski en Zyg- munt Kalinowski; achter: Anto- ni Szm Anowski, Adam Musial, Miroslav Bulzacki, Jerzy Gor gon en Zbigniew Gut midden: Leslaw Cmikiewicz, Kazimierz Deyna, Henryk Kasperczak er Zygmunt Maszczyk; voor: Kazi mierz Kmiecik, Zdzislaw Kap- ka, Jan Domarski, Grzegorz Lato, Robert Gadocha, Romuald Chojnackmi en Joachim Marx. Rugbyploeg tegen Denen DEN HAAG De opstelling van de Nederlandse rugbyploeg, die zaterdagmiddag in Amsterdam voor het toernooi om de Europa Cup voor landenteams tegen Denemarken speelt, is: eerste rij: Ton v.d. Loos (HRC), Tom Rosman (Hilversum), Mark v.d. Gaag (Leidse Studen ten); tweede rij: Michel v.d. Loos (HRC), Erik Hoenkamp (Leidse Studenten); derde rij: Daan Schram (Delftse Studenten), Michiel v. d. Graaff (Leidse Studenten); halfs: Bert-Jan Boegschoten (Hilver sum), Leo Bogers (AAC); cen tres: Theo Oortwijn (HRC), Dolf Wille (Hilversum); wing- spelers; Ad v. d. Loos (HRC), Willem Peperkamp (Castri- cum); Full back: Renny v.d. Graaf (Hilversum). Vrsac De Joegoslaaf Parma en de Bulgaar Tringow deelden de eerste plaats met 9 punten in een schaaktoernooi dat in Vrsac (J.S1.) werd gehouden. Bologna De Italiaan Bitossie werd gisteren winnaar van de Ronde van Emilia: 222 km. in 5 uur 19 min. 30 sec. Russische basketballers 'uitgeschakeld BARCELONA Rusland, houder van de Europese basketbaltitel, heeft zich niet geplaatst voor de fina le van het toernooi dat in Barcelona wordt gehouden. Gisteren verlor'n de Russen in de halve eindstrijd verrassend met 80—76 van Spanje, dat zaterdag in de finnle uitkomt tegen Joe- go-Slavit' overwinnaar van Tsjecho-: ukije (9671) in de andere halve finale.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1973 | | pagina 15