/De helft van Nederland spaart bij de Rabobank Rabobank Q 'Noordwijkse familie s \j dagje gast van Luns Oostenrijkers hadden ontvoerders moeten overmeesteren deanderehelftisvan harte welkom We voelden ons als vorsten Volgens minister Day an: Vakbonden moeten aetie voeren tegen gebruik van liften de bank voor iedereen Rijnmond waarschuwt voor stank VRIJDAG 5 OKTOBER 1973 LEIDSE COURANT Haas deed op haar beurt me vrouw Luns een foto-album ca deau en las tenslotte, na het di ner, een fraai gedicht voor waarin de secretaris-generaal werd geprezen om zijn Inzet voor Nederland, Europa en de wereld. "Een prachtig gedicht", vond de heer Luns. Not-rdwijk - Voor mevrouw De Haas uit Noordwijk, sedert jaren vaste pen-vriendin van de huidige secretaris-gene- ïaal van de NAVO (ze heeft plakboeken vol corresponden tie met hem) ging deze week een lang gekoesterde wens in vervulling: een dagje op stap met mijnheer Luns. "We maken er een gezellige dag van had de heer Luns de Noordwijbse laten weten, neem Uw man maar mee naar Brussel". En zo geschiedde. Voor mevrouw De Haas werd het een dag om nooit te vergeten. Niet alleen toonde de heer Luns zich, zoals verwacht, een uitste kend gastheer, maar verrastte hij zijn gasten bovendien op een rit door Brussel in een van de twaalf glimmende Rolls Roy- ces, die België rijk ls. "We voelden ons als vorsten. De mensen op straat knikte n ons allemaal vriendelijk toe", aldus een enthousiaste mevrouw De Haas. Uiteraard werd ook een bliksem bezoek gebracht aan het NA- VO-hoofdkwartier waar me vrouw De Haas er zich persoon lijk van overtuigde dat het haar meneer Luns aan niets ontbrak. Hoogtepunt van de dag vormde het gezellige diner bij de fami lie Luna thuis. De heer De Haas werd tussen de gangen door verblijd met een NAVO-stropdas en een forse sigaar uit Cuba, volgens de heer Luns een exem plaar dat hij ooit van Fidel Cas tro had gekregen. Mevrouw De lONDEN (UPI) De Oostenrij kers hadden moeten proberen de Arabische terroristen die vier Russische joden op weg naar Israël gijzelden, te over meesteren, verklaarde gisteren in een interview op de Britse te levisie Israels minister van de fensie Mosje Dayan. Wanneer je staat tegenover gewapende mannen die je proberen te chanteren is het enige wat je kunt doen te proberen ze te overmeesteren, zelfs met het ri sico dat vier onschuldigen het slachfoffer worden, zei Dayan. lij noemde de sluiting van het opvangcentrum Schönau bij We nen een „ramp", maar voegde erdaan toe dat zolang joden uit de Sovjet-Unie konden emigre ren, Israël het ovetrleven zou. layan zei dat Israël wel bewa- ketrs naar Schönau wilde sturen maar niet te geloven dat Oos tenrijk dat accepteren zou. Een onderhoud tussen de Israëli sche ambassadeur in Boekarest, Yochanan Cohen, en de Roe meense premier Ion Gheorghe Maurer heeft aanleiding gege ven tot speculaties als zouden de Israëlische autoriteiten wil len proberen om joden die uit de Sovjet Unie naar Israël emi greren, voortaan door Roemenië te laten reizen. Roemenië is het enige Oosteuro- pese communistische land dat na de juni-oorlog van 1967 zijn diplomatieke betrekkingen met Israël niet heeft verbroken. Ver leden jaar heeft de Israëlische premier, mevrouw Golda Meir, een bezoek aan het land gebracht. „Capriole" naar ,,'t Kwetternest" HAZERSWOUDE Jeugdcircus „Capriole" gaat weer beginnen met een serie voorstellingen. De eerste is voor de kleuters van 't Kwetternest" op 10 oktober. In Alphen werd op 13 oktober en 28 november opgetreden. Op 24 november is Leiden aan de beurt. De laatste voorstelling van het jaar wordt op 1 decem ber in Leiderdorp gehouden. EIST - Het leven op kantoor moet gezonder worden. Volgens dr.E. Dekker, medisch directeur van de Nederlandse Hartstich ting, zouden de vakbonden actie moeten voeren tegen 't gebruik van de lift in bedrijven en zou den ze moeten bevorderen dat i directie en werknemers weer op de fiets naar en van het werk gaan. J)eze suggestie deed dhr. Dekker vandaag op een studieconferen- I tie in Zeist van werknemers In Voor een ton ijsvermaak >EN HAAG Op de eerste vei lingdag bij de kunst- en antiek veiling Van Marie en Bignell in Den Haag is gisteren het schil derij Ijsvermaak van Jan Ja cob Spohler verkocht voor 100.000 aan een verzamelaar in Wassenaar. Er werden over het algemeen hoge bedragen ge boden. bank- en verzekeringsbedrijf en administratieve kantoren. In zijn rede over invloeden van voe ding, bewegingsarmoe en roken op de gezondheid deed dr. Dek ker nog meer ideeën aan de hand, zoals het voeren van slan ke lijn-wedstrijden binnen het bedrijf; het invoeren van aan trekkelijke cholesterol-verlagen- de menu's in de kantines; het verminderen van het aantal si garettenautomaten; het stellen van eisen aan kant-en-klaar- maaltijden die via de bedrijven worden verstrekt; het bevorde ren vaii medische begeleiding binnen he bedrijf voor de „on bekende en onbehandelde" lij der aan verhoogde bloeddruk. Een andere spretketr, dr. H. Doele- man, medisch adviseur van het GAK, stelde dat ziekteverzuim een graadmeter is voor de ge zondheid van het bedrijf. Ook werd in Zeist gepleit voor opne ming van de bedrijfsarts in het sociale team dat verantwoorde lijk is voor het gehele perso neelsbeleid. Drie slanke dames neergevleid op de neus van een Jaguar, een Jaguar XJ6C wel te verstaan. Maar hoewel de bezoekers van de zestigste jaarlijkse autosalon in Parijs best een oogje zullen wagen aan het vrouwelijk schoon, zal het de fabrikanten uiteindelijk toch gaan om de verkoop van auto's. Dieren „gratis" op spreekuur GRONINGEN Een ad vertentie in het Nieuws blad van het Noorden van woensdag j.l. heeft aan vankelijk nogal wat ver warring gesticht bij de Groningse dierenartsen. In de advertentie stond dat in verband met dierendag de mensen hun huisdieren gratis konden laten be handelen bij drie Gro ningse dierenartsen. Ach teraf bleek de advertentie als grap geplaatst te zijn. De artsen wisten van niets. Bij dokter J. de Graaf kwamen enkele tientallen mensen met hun dieren binnen. De arts heeft het maar spor tief opgevat. Dr. D. Louwes had een groot schoolbord op zijn deur gemonteerd waarop stond te lezen dat alles op een flauwe grap berustte. Het meest flauwe vond ik. aldus de arts, dat de rekening van de adverten tie naar mijn vrouw is gestuurd. Valse dollars in Zeeland MIDDELBURG (ANP) - De re cherche van de rijkspolitie ln Zeeland is gisteren in Gent tot ontdekking gekomen dat tien valse 1-dollar biljetten, die, naar nu pas bekend is gewotrden, vorige week bij een bank op het eiland Tholen zijn ingewis seld, opvallend overeenkomen met de valse 1-dollar biljetten, die deze week door de Belgische politie in beslag werden geno men bij twee jongemannen uit Terneuzen en Sas van Gent. Pubükaties in Belgische kranten maakten melding van een druk kerij in Zeeuws-Vlaanderen waar deze valse dollars zouden worden gemaakt. Volgens de rijkspolitie in Zeeland zijn deze berichten volkomen uit de lucht gegrepen. „Het feit dat de valse dollars door twete Zeeuwsvlaam- se jongens zijn uitgegeven hoeft niet te betekenen dat ze daar ook gedrukt worden", aldus een zegsman van de rijkspolitie. Geslaagden LEIDEN ln het verpleegtehut» „Leythenrode" slaagden de volgende personen voor het diploma zieken verzorging: E. v.d. Brink. G. v. Elk. C. Geuchles. T- de Gruyter. M. Hoeflaak. M. v. Leeuwen, C. v. Rijn. M. Karslens-Strlk. H Taeke- ma, M. Verheul. W. v. VUet. J. Za- nen. W. Zwartjes. Voor het pleegtehuls en reaktlverlngacen ..ZuldtwIJck" slaagden: E v.d ker, M. Fuehs. M. Hollebekt Poldervaart, A. v.d. Salm, A. Wlt- senburg. Er waren geen afwljzln- veAJbwm^ ROTTERDAM De centrale ineld- en regelkamer van het openbaar lichaam Rijnmond heeft de industrie gewaar schuwd voor mogelijk op te tre den stank, waarvan de bevol king overlast zou kunnen krij gen. In verband met de weers omstandigheden, zwakke wind, waaiend van oost naar zuid, heeft Rijnmond gisteravond code 2 afgekondigd. Dit houdt 1", dat in het havenfsMid gelet moet worden op hst Men en lossen van stankverwefckende stoffen. Gestopt moet worden met het schoonmaken van tanks en dergelijke. Gisteren zijn twaalf klachten betreffende stank bij de meldkamer binnen gekomen. Vitrines van bioscopen ingegooid LEIDEN Tijdens het 3-oktober- feest is het rustig geweest in Leiden. Enkele onbeduidende vechtpartijtjes en een paar ge sneuvelde ruiten. De grootste schadepost kreeg bioscoop Tria non aan de Breestraat. Met een straatklinker werd de vitrine van 4 x 1,80 meter aan scherven gegooid. De dader had de steen omwikkeld met een papiertje waarop een tekst geschreven was. Ook Rex aan de Haar lemmerstraat werd niet ge spaard. Daar sneuvelden enkele kleinere vitrines door een steen met tekst. Overigens geven be de bioscopen geen commentaar. Arrestant gaf zich uit als Ajax-speler (Van een onzer verslaggevers) PARIJS/DEN HAAG —De Fran se politie heeft gisteren wegens handel in verdovende middelen, een 24-jarige Nederlander aan gehouden, Hans Smit, die zich uitgaf als reserve-speler van Ajax. Het bestuur van de Am sterdamse voetbalclub heeft dit geweten, want het werd over stelpt met telefoontjes van kran ten. Het bestuur ontkent een speler van die naam als lid te hebben. In het verleden is het a! eens meer voorgekomen, dat verdachten bij hun aanhouding zich tegenover de politie uitga ven als bekende voetballers. Dekenactie En dat verhoogt maar BEWEER NOOIT DAT DE HEREN DE Brauw en Drees jr. de laat ste der mohikanen waren, die met een „afschuwelijk" profijtbegin sel de Nederlandse burger geleerd hebben hoe aan de baet de cost vooruit behoort te gaan. In het bureau van minister Duisenberg moet het boekje „Hoe kom ik gemakkelijk aan belastinggeld" ook binnen dagelijks handbereik liggen. Een nuttig boekje, want het wijst een minister van financiën de weg, zelfs in dit doolhof van sloppen en steegjes der fiscale politiek. Verstrekken van adviezen binnen het kader van gesubsidieerde be roepskeuzevoorlichting? Verhoogde tarieven! Contant betalen bij „oom agent"? Hoger boetegeld! Een fotokopie bestellen bij het rijks archief? Meer betalen! Op reis naar het buitenland? Paspoorten en identiteitskaarten worden duurder! VOORAL DIE PASPOORTEN zijn het melkkoetje van de Kneuter dijk en de griffies aan het worden. Het Verdrag van Rome garandeert de Europese burger vrijheid van beweging, maar helaas ontbreken de kleine lettertjes die erbij vertellen, dat dit stukje men senrechten niet voor duur geld te koop mag zijn. Inotheorie worden reizen naar het buitenland steeds gemakkelijker; in de praktijk ook steeds duurder. De volgende minister van Finan ciën zal de duur van ons paspoort wel tot één jaar beperken, zonder recht tot verlenging. Enfin, dan wordt stiekum de-grens-over weer een echte sport. Of we kunnen het als in de bezettingstijd, jaartallen op persoonsbewij zen gaan „verbeteren". We moeten er wel iets aan gaan doen. Want dat stuk regering verhoogt maar! En als ze straks met het paspoort niet meer uit de voeten kan, gaat ze misschien wel leges rechten heffen op het overstapkaartje van de bus of het avondre tourtje van de trein. Regeren kost immers geld; en het urgentielijstje wordt per kabinet langer en duurder! Als broeder Van Thijn nu maar straks niet gaat uitleggen, dat ook hier een stukje toenaderingspolitiek voor een be ter inkomensbeleid gezocht moet worden. Likken maar WIE DEZE MAAND langs girale weg postzegels bij de P.T.T. be steld. heeft niet te kiezen en krijgt een plak met de koninklijke jubi leumzegel k 40 toegestuurd. Mooi zilverpapier, maar tegelijker tijd zo'n geweldige lap zegel dat je „ach en wee" roept bij de ge dachte, dat iemand met likken een paa rdozijn brieven van deze zegel zou moeten voorzien. Heeft de P.T.T.toen koningin Juliana ging jubileren, soms een trans actie gesloten met een grootbedrijf dat handelt in poszegeIspons- jes? Voor verzamelaars over een aantal jaren een prachtzegel; maar voor wie haar u gebruiken moe, een tastbare temptatie. Pijpleiding met lekken ERG ENTHOUSIAST DOET DE OVERHEID niet over het resultaat van haar pogingen om de Nederlandse bevolking beter te spreiden. En terecht niet; want onderzoekingen die steekproefsgewijze uitge voerd worden, leren dat in feite het effect van de sinds enkele Jaren toegepaste spreidingspolitiek nog geringer is dan de regering voor geeft. De regering wil vooral het economisch potentieel van het Noorden en Limburg versterken, waarbij voor het noorden des lands een drin gend vereiste is, dat de bevolking er sterker gaat toenemen. Wat blijkt uit cijfers van het geografisch instituut van de Utrechtse universiteit? Dat gezinnen en alleenstaanden die uit de Randstad wegtrekken veeleer een nieuwe woonplaats opzoeken in Gelderland of Brabant dan in het naar bevolking snakkende noorden. Ook hier gaan de bijen naar een plaats, waar bloemen staan en niet waar misschien bloemen zullen komen. ER IS EEN GEREDE KANS dat wanneer de Industriële spreiding door het thans beoogde vergunningen en heffingenstclsel op gang komt, deze toestand zich gaat herhalen. De overheid heeft dan ln feite de problemen niet opgelost, maar alleen verplaatst. Dat dit meer gebeurt, dreigt ook te gaan blijken uit een andere ont wikkeling op het gebied van de ruimtelijke ordening: de verstedelij king van het „Groene Hart" van de Randstad, het tot voor kort nog overwegend agrarische gebied tussen Den HaagLeidenHaarlem, Schiphol, Utrecht en Rotterdam. In zijn begrotingstoelichting doet de minister voor de Ruimtelijke Or dening nog optimistisch-wetenschappelijk: „De handhaving van de centrale open ruimte het groene hart van Holland blijft een van de hoofdlijnen van het nationale ruimtelijk beleid. Ter bescher ming daarvan zal de uitstraling naar de kernen van de buitenzijde van de beide vleugels van de Randstad worden bevorderd; verste delijking van het platteland zal worden beteugeld...." MAAR MINISTER GRUJJTERS C.S. lopen duidelijk achter. Uit di verse onderzoekingen en publikaties blijkt dat de verstedelijking van het platteland en de „verstening" van het „groene hart" snel toeneemt. Daar vindt de snelle bevolkingsgroei plaats welke de re gering zo graag elders had gezien. De „pijpleiding" van onze nationale spreidingspolitiek is derhalve een lekke geschiedenis. Aan de houdbaarheid van onderdelen van deze spreidingspolitiek moet daarom meer en meer getwijfeld worden. Weeroverzicht zonnig mist 19 temperaturen luchtdruk in millibaren opklamgen warmtefront H hoge-drukgebied .^bewolking sneeuw t-t kou-front L lage-driAgebed iCOf regen 2^3 onweer wwlrichting verplaatsrgsnchtrig in Katwijk en Rijnshurg KATWIJK/RIJNSBURG De Mondlane-sticrting houdt half ok tober weer een dekenactie voor de Portugese koloniën. Het ligt in de bedoeling huis-aan-huis een Informatiefolder te bezorgen om de bewoners aan te sporen de kens te geven. Bewoners die half oktober nog geen informatiefolder hebben gekregen, maar wel dekens, willen geven kunnen op ver schillende adressen terecht. Het weer in grote delen van Euro pa wordt opnieuw ln gunstige zin beinvloed door een goed ont wikkeld bogedrukgebied. De hoogste barometerstanden worden aangetroffen in Zuid- Noorwegen, Zuid-Zweden en Po- len. Bij rustig en zonnig weer bereiken de middagtemperatu- ren ook in ons land waarden van omstreeks 20 graden. Bij een dergelijke drukverdellng wordt boven de Golf van Biska je meestal een lagedrukgebied aangetroffen. Zo ook nu. Dit la gedrukgebied brengt op het Ibe risch schiereiland koel, regen achtig en onstandvastig weer. Voor de komende dagen worden geen belangrijke wijzigingen In de geschetste drukverdellng verwacht. Wel nemen de mistkansen in ons land verder toe. Vooruitzichten voor vrijdag en za terdag: overwegendd roog, zon. nige perioden en overdag vrl warm. Weersvooruitzichten in cijfers ge middeld over Nederland: voor zaterdag: aantal uren zon: 29, min. temp.: omstreeks 10 graden; max. temp.: va» 16 tot 21 gra den, kans op een droge periode van minstens 12 uur: 90 pro cent, kans op een geheel droog etmoal: 70 procent.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1973 | | pagina 13