AUTO-SALON PARIJS MAGNUM: NIEUW MODEL VAN VAUXHALL Een huisdier kan zo gezellig zijn Percentage geslaagden rijbewijs daalde in '72 als kind in huis VRIJDAG 5 OKTOBER 1973 LEIDSE COURANT 1 .*Wa PAGINA 11 Een kilo auto goedkoper dan kilo fiets Bij de opening van de zestigste internationale autotentoonstel ling van Parijs stellen de bezoe kers niet zonder verbijstering vast dat ondanks alle veilig heidscampagnes en snelheidsbe perkingen de maximumsnelheid van de automobielen door de fa brikanten nog steeds als het voornaamste verkoopargument wordt gebruikt. Volgens een se rie zeer recente opiniepeilingen zijn echter voor de meeste auto bezitters comfort en degelijk heid de belangrijkste overwegin gen bij de aanschaf van een nieuwe wagen. Vervolgens ko men functionele overwegingen die belangrijker geacht worden dan esthetische, terwijl de vei ligheid en de garantie en servi ce ook hoog door de kopers aan geslagen worden. Met een verregaande democrati sering van de automobiel lijkt deze in zeer belangrijke mate zijn aspect van statussymbool verloren te hebben, hoewel toch blijkt dat een aantal automobi listen nog steeds zogenaamde sportief aandoende modellen kiezen, op de eerste plaats om dat daarmee een zekere indruk gemaakt kan worden. Intussen zijn de allermeeste wa gens ook dit jaar. gelijk de al lermeeste andere produkten, weer duurder geworden. Daar bij wordt er op gewezen dat dit geenszins betekent dat de con structeurs indrukwekkende win sten boeken. In feite maakt in Frankrijk alleen Peugeot een winst van twee procent, al de andere constructeurs bedruipen zich net. De Franse overheid staat de auto mobielindustrie twee keer per jaar een gemiddelde prijsverho ging van twee procent toe voor het geheel van haar modellen (sommige mogen dus meer dan twee procent duurder worden op voorwaarde dat de andere min der in prijs stijgen). Een Frans blad heeft ten aanzien van de zogenaamde duurte van de wagens een serie amusante vergelijkingen gemaakt en de kilo-prijzen berekend: Deze ziin voor de Simca 1000 LS 11,91 francs, Volkswagen 1200 13,16. Citroen D Special 15,05, Simca 1100 LS 15,28, Peugeot 504 15,40 francs. De goedkoopste kilo-prijs is die van de Skoda S 100 nameliik 11,47 francs. In vergelijking daarmee blijken de goedkoopste keukenpannen 18 francs per kilo te kosten, fietsen 25, roestvrij stalen vorken 39, de goedkoopste ballpoints 71, strijkijzers 85 tot 120, en de goedkoop ste horloges 2000 francs per kilo. Waarmee aangetoond moet worden dat de auto in deze tiid van duizelingwekkende prijs verhogingen en inflatie een van de allergoedkoopste industrie- produkten is. Tenslotte wordt er nog op gewe zen dat ondanks zestig Parijse autotentoonstellingen nog altiid misverstanden bestaan. Als over de veiligheidskwaliteiten van een wagen gesproken wordt, bedoelt men in 99 van de 100 gevallen wegligging, accele ratievermogen, remkracht. Vrij wel nooit wordt melding ge maakt van de capaciteit óm botsingen te weerstaan en schokken te incasseren. Op technisch gebied zijn er dit jaar wat verbeteringen met name meer automatische ver snellingsbakken als gevolg van de steeds toenemende verkeers opstoppingen. Met dit alles lijkt de Salon 1973 op al zijn voorgangers en vermoedelijk ook op al zijn volgers. En de hardnekkige optimisten, die elk jaar weer een praktisch, klein en weinig verontreinigend stadsautootje tentoonstellen, worden niet au serieux genomen net als tijdens de andere en vermoedelijk tijdens de komen de tentoonstellingen. Peugeot 104 als coupé nog korter Zo kort na de autotentoonstelling in Frankfort blijkt de deze week geopende autosalon in Parijs toch nog nieuws te bevatten. Dat is dan vooral te danken aan het chauvinisme van de Fransen, die nog het een en ander achter de hand hebben ge houden. Echt groot autonieuws - zoals de presenta tie van een opmerkelijk nieuw model - is er even wel niet bij. Daartoe zoeken de automobielfabrie ken tegenwoordig naar momenten, waarop zij de aandacht volledig voor zichzelf kunnen opeisen. Renault, de grootste Franse automobielconstruc teur, toont in Parijs een nieuw topmodel in de R16-serie, de TX. Uiterlijk onderscheidt deze wa gen zich door zijn dubbele rechthoekige voorlam pen en Gordini-wielen. De motor werd opgevoerd tot 100 DIN pk, terwijl hij verder werd uitgerust met een vijfversnellingsbak. Extra veilig bij deze wagen noemt Renault de elektrisch verwarmde achterruit met ruitenwisser en sproeier. De wagen komt in de loop van november op de Franse wegen en nog voor januari in ons land. In de R 12-serie brengt Renault twee nieuwe mo dellen. Allereerst de R12 TS „Break", een combina tiewagen met meer luxe en snelheid dan de huidige combi. Verder een automaat, aangeduid met R12 TR, waarmee Renault de automatische ver snelling in de middenklasse introduceert- De R5 krijgt vloerschakeling in plaats van een hendel in het dashboard. Voorts kan op verzoek een R5 met roldak geleverd worden. Het goedkoopste Renault- model, de R4 heeft in het vervolg een wegklapbare achterbank, die desgewenst ook eenvoudig geheel uit de auto genomen kan worden. Uiteraard toont Citroën in Parijs de GS Birotor (met wankelmotor), welke reeds in Frankfurt ten doop werd gehouden. Verder heeft Citroën de nieuwsjagers weinig te bieden, behoudens dan een automatische SM met drielitermotor. De Maserati V6-motor van de huidige SM, kreeg daartoe een ci linderinhoud van 2965 cc. De gewone SM blijft le verbaar. Peugeot toont een coupé-uitvoering van de vorig jaar geïntroduceerde 104, welke wagen de kortste vierdeurs auto van Europa wordt genoemd. Het coupé-model werd nóg korter, want de gewone 104 heeft een lengte van 3,58 meter en de coupé van 3,30 meter. De coupé telt overigens twee deuren en een grote achterklep. Ondertussen blijft men bij Peugeot beweren, dat ook in de coupé vier perso nen kunnen zitten. Deze wagen komt voorlopig nog niet naar ons land. De 104 sedan krijgt een opklapbare achterbank - zouden ze dat bij Renault afgekeken hebben (of an dersom)? Nieuw in de 504-serie is de 504 L., welke bedoeld is om het gat tussen de aloude 404 en de 504 op te vullen. De 504 L krijgt een 1800 cc motor. De geruchten dat de 404 uit produktie zou worden genomen, worden vooralsnog tegengesproken. Simca maakte al eerder de introductie bekend van een nieuwe combi in de 1100-serie, de 1100 Tourist Special evenals een 1301 Special met 1500 motor. Auto's goedkoper door revaluatie De revaluatie van de gulden heeft een aantal auto-importeurs er toe gebracht de prijzen van geïmporteerde personenauto's te verlagen. Een bijna komisch ef fect, als men bedenkt dat deze regering er juist op uit is het autorijden duurder te maken om zo het openbaar vervoer te bevorderen. Dit beleid bracht de legering er onder meer toe de benzine-accijns te verhogen (als de Tweede Kamer er mee akkoord gaat natuurlijk). De ons bekende prijsverlagingen ;ijn de volgende: F at, Autobianchi en Polski Fiat met circa 2 pet: Renault alle modellen met 2,4 pet; Citroën met ruim 2 pet; Chrysler Simca met 2,3 tot 2.7 pet; geldt ook voor Britse Sun beam en Amerikaanse Chrysler, Dooge en Plymouth; -General Motors (Opel, Vaux- hall er Ranger) met gemiddeld 2 pet; British Leyland (Austin, Mor ris, Rover, Triumph) met ge middeld 2,3 pet; Audi met circa 2 pet; Mazda met ruim 2 pet; BMW met 1 tot 2 pet; -Ford met 2,1 tot 3 pet. Het Vauxhallprogramma van Ge neral Motors heeft voor het mo deljaar 1974 nogal wat wijzigin gen ondergaan. Het belangrijk ste nieuws is wel de Introduktie van een nieuwe serie, „Mag num" genaamd. Alle bestaande typen van Vauxhall ondergingen verdti veranderingen in de vorm van luxueuzere aankle ding en technische verfijningen. Dc Msgnum-serie, leverbaar in 2- en 4-deurs model en als coupé en combinatiewagen, is afgeleid van de Viva- en Firenzamodel- len. Er zijn twee motoren be schikbaar, 1759 en 2279 cc. Ui terlijk is de nieuwe serie her kenbaar aan dubbele koplam pen, terwijl binnenin het nieuwe instrumentenpaneel in de 1800- uitvoering in twee ronde klok ken en in de 2300-versie in ze ven atzonderlijke meters is on dergebracht. Andere technische gegevens: nieuw ontworpen motorsteunen, dubbelwandige uitlaatdempers, zwaardere cilinderblokken. Het model met 1800 cc motor heeft een top van 148 km per uur en de zwaardere uitvoering 166 km per uur. De Magnum-se rie - in de prijsklasse van rond 13.000,- - zal in november le verbaar zijn in Nederland. General Motors Nederland zal tot 1 januari een bijzondere cam pagne gaan voeren inzake deze personenauto's, iedere koper zal gedurende 30.00C km of 18 maanden gratis onderhoud (in clusief olie) krijgen. De verbeteringen van alle be staande Vauxhal» modellen be staan onder meet uit bekrach tigde schijfremmen vóór en zelf stellende trom mclrem men ach ter met een gescheiden circuit, controlelcmpje voor de druk in het remsysteem verstelbare rug leuningen van de stoelen, nieuw doorstroom-ventilatie sy steem, yerwarmde achterruit (behalve in de standaard Viva), nieuwe motorsteunen en zwaar der cilinderblok. Het motorver- Het aantal aanvragen voor rijexa men is vorig jaar gedaald met 4.8 procent tot ruim 840.000. Het aantal aanvragen voor het eer ste examen daalde zelfs met 13,5 procent, maar omdat de animo bij de 18-jarigen groter was dan ooit, kan het Centraal Bureau voor Rijvaardigheidsbe wijzen (CBR) te Rijswijk toch nog niet de conclus e trekken, dat de belangstelling voor het rijbewijs ingrijpend vermindert. Ook al niet, omdat het aantal vrouwelijke kandidaten nog steeds toeneemt. Het percentage geslaagden daalde iets, zo blijkt uit het jaarverslag van het CBR, namelijk van 32.9 'procent in 1971 (in de va- tegorie BE-personenauto's) tot 31,2 inl972 Volgens het CBR speelt het nog steeds drukker wordende verkeer hierbij een rol. Het CBR zal onderzoeken welke factoren deze daling kun nen beinvloeden. De Juridisch adviseur van het CBR. mr. E. N. Schneyder, pleit in een artikel over de strafrechtelijke aansprakelijk heid van de examinator als juri disch bestuurder tijdens het rij examen op wijziging van het wegenverkeersregelement. Hij wijst erop. dat in Nederland in tegenstelling tot veel andere landen, de examinator de straf rechtelijke verantwoordelijkheid heeft, civielrechtelijke (veroor zaakte fchade) verantwoorde lijkheid heeft hij echter niet. Honden gaan, veel meer dan welk huisdier ook, met de mens mee „Een huisdier ka zo gezellig zijn" is het eerste uit een serie verhalen over het houden van huisdieren. De volgende verhalen zullen in de loop van de komende weken geplaatst worden. De vakanties zijn voorbij. Langzaam worden de dagen wat korter, de avonden wat kouder en het leven meer naar binnen gericht. En dan, zou het best gezellig zijn toch maar een hondje of een kat in huis te nemen. Het is zo „knus" voor de lange winter avonden en ook de kinderen zullen er veel plezier van heb ben Pas op aanstaande huisdierbezitter. als U er zo over denkt dan kunt U mis schien beter geen dier nemen. Niet voor Uzelf, niet voor de kinderen en zeker niet voor het dier. Het klink misschien wat hard, maar wie een huis dier wil hebben moet eerst aens goed nagaan wat voor ge volgen het houden van een dier met zich meebrengt. Huisdieren, wat het ook moge zijn, katten kanaries, vissen of honden, worden huisdieren in de meest letterlijke zin van het woord. Een dier is geen pak zeeppoeder van een nieuw merk dat men eens gaat uit proberen. Het zijn levende we zens die men, door ze in huis te halen, afhankelijk maakt van U en Uw familie. Dat be tekent een lange reeks van ex tra werk, kosten en moeite, waar uiteraard veel liefs te genover zal staan als het dier goed wordt verzorgd. Het zijn echter wel werkzaamheden die elke dag weerkeren, want de meeste huisdieren gaan bij góede gezondheid zeker drie tot vier jaar - voor muizen, ca via's en hamsters - tot vijftien a twintig jaar - voor honden en katten - een deel van het gezin uitmaken. Denk eens aan de vakanties van de volgende jaren. Gaat het dier mee of hebt U zulke goede buren of familie die met liefde de zorg van Uw huisdier op zich nemen? Denk eens aan het feit wie het dier al die jaren zal moeten verzorgen, de kooi schoonma ken, de kattenbak legen en de hond uitlaten? Denk ook eens aan de kosten die de nieuwe huisgenoot onherroepelijk met zich mee zal brengen. Het eten én in het begin de rekeningen van de dierenarts, waar het dier de noodzakelijke entingen moet krijgen? Wilt U deson danks nog steeds een huisdier aanschaffen, dan mogen we gevoeglijk aannemen dat het dier bij U een dierwaardig bestaan zal leiden. Onder de noemer huisdieren zijn vele schepselen te van gen. Van alle daagse katten en honden tot extravagante huis dieren als reptielen en amphi- biën, die niemand zonder enige ervaring moet aanschaffen, want maar al te vaak sterven deze beesten door een ondes kundige behandeling. We zul len ons hier beperken tot de meest in ons land voorkomen de huisdieren als honden en katten. Wilt U een ander dier, een konijn, dwerggeit, kavla, duiven of ander vliegend goed: regelmatig worden er in ons land tentoonstellingen van de diverse fokverenigingen ge houden. Ga daar eens kijken, praat met de eigenaren van het dier dat U wilt hebben. Neem de hele familie mee en luister naar hun oordeel. Via de leden van deze verenigin gen kunt U dan wellicht een dier kopen en alle informatie krijgen. Nog altijd zijn de gewone huis katten en bastaardhonden in ons land verreweg in de meer derheid. Wat een gewone kat of hond betreft, het karakter is derlandse hondenhitparade? Honden gaan. meer dan welk ander huisdier ook, met de mens mee. Is er plaats voor een grote of kleine hond in de auto èn is er plaats in Uw por- temonnee voor het voedsel van een grote en dus veeleisende hond? Ook voor honden en katten geldt het advies: ga eerst eens kijken op een tentoonstelling. Praat met de eigenaren van het dier waar U Uw zinnen op hebt gezet en kijk hoe het dier zich gedraagt. Vergeet voor dat U het dier koopt ook niet eens wat meer over het dier, zijn aard, en verzorging te le- niet of nauwelijks te voorspel len en hangt veel van de op voeding af. De diverse raskat ten. waarvan de Siamees het populairste is, hebben echter hun specifieke eigenschappen. Er is een grote variëteit onder de raskatten, die onder te ver delen zijn in kort- en langhari ge rassen. De honden slaan hun collega-huisdieren op dit gebied. Er bestaan zeer vele honderassen in alle maten en gewichten, die ook ieder weer hun eigen karaktertjes hebben. Voor honden is het huis waarin U woont erg belangrijk. Een Deense dog, een herder of St. Bernhard is bepaald geen hond voor een flat. Teckels en poe dels zijn hiervoor beter ge schikt. Overigens wist U dat poedels, herders en teckels respectievelijk nummer één, twee en drie staan in de va- een bastaarddier en dus geen stamboomhouder, dan kunt U wellicht een jong dier vla ken nissen krijgen of bij het plaat selijke dierenasiel. Daarmee doet U zelfs een goede daad. Van de tien katten die hier worden gebracht - van kittens tot oudere katten - verlaten er slechts twee levend het asiel. Van de honden die er afgele verd worden, krijgt alleen de helft weer een nieuwe baas. Wilt U beslist een rasdier met stamboom dan kunt U het best op een tentoonstelling aan het adres van een goede cattery of kennel komen of via de diver se katten- en honden verenigin gen. De meeste raskatten in ons land worden centraal gere gistreerd bij de Raad van Be heer op Felologisch Gebied in Rotterdam (Floringras 100, Rotterdam Tel. 010-207200) waar men ook over de adres sen van de bij vier van de vijf kattenverenigingen aangesloten catteries beschikt. De andere kattenvereniging is Felikat in Amsterdam (Grensstraat 23 boven, tel 020-942850). De di verse hondenverenigingen zijn geregistreerd bij Raad van Be heer op kynologisch gebied in Nederland (Emmalaan 16 te Amsterdam, tel. 020-722450). Via deze rasverenigingen krijgt men veelal betrouwbare adres sen van fokkers die onderling wel weten wie een nest jonge dieren heeft of verwacht. Voor rasdieren is dit de veilig ste manier om een dier aan tm schaffen. Natuurlijk worden «r ook veel dieren via dierenwin kels of advertenties aangebo den. Vele van deze adres*«n zijn echter onbetrouwbaar. Do stamboom is vaak vals en de kans dat de dieren iets manke ren, met als gevolg veel elloo- de en hoge rekeningen van do dierenarts, Is zeer groot. Dit geldt voor alle dieren, rasdier of bastaard. „Katten noch honden behoren diarrhee te hebben (kijk even voorzichtig onder de staart» zijn daar aangekoekte re»t»n ontlasting, dan is de spijsvo-- terlng niet in orde. Ogen, nana en oren moeten schoon zijn: hoesten of een slijmerige ub- ogen duiden op een niet opr«- male conditie: een licht drukla op de luchtpijp mag g«*Q hoest- of kuchreactie veroorza ken. Als U een of meerder* van bovengenoemde verschijn selen constateert, zie dan van de koop af. Dit bespaart onno dige bezoeken aan de dieren arts" zo adviseert de Hang«e dierenarts Dr. H. H. Thalhel- mer. Hij meent voorts dat men bij de aankoop van een dier altijd de voorwaarde moet stellen het dier door de eigen dieren arts te mogen laten keuren voordat de koop een feit is. Het dier moet indien dat nog niet is gebeurd - tegen diverse ziekten worden ingeënt. De kat tegen kattenziekte en de hond tegen honden- en andere be smettelijke ziekten. Dit zijn za ken die U bij de aanschaf ven het dier met de dierenarts moet bespreken. Ook over eventuele sterilisatie en cas tratie kan hij U inlichten. Te vens kan hij adviezen over het voedingsschema geven. Er is veel goed dierenvoedsel in de handel, maar het dier heeft soms aanvullingen in de vorm van vitamines en andere stof fen nodig. De nieuwe huisge noot zal in het begin wat extra offers vragen, maar een eerste bezoek aan de dierenarts kan vele consulten in de toekomst vóórkomen. Vooral katten hebben hun eigen karakter

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1973 | | pagina 11