Elsevier in de kreatieve detailhandel PRIJSBELEID KNELPUNT CENTRAAL OVERLEG Dader aanslag op vrouwen in Noordwijk.se flat gearresteerd Ook D '66 tegen hogere lasten van eigen woning Dierenvervoer een vette kluif 0ATSUN Wel akkoord met bestrijding inflatie en werkloosheid Antiek Jttovkttöontm £eidóc Qowtmd (ort Rapenburg 2 Leiden, Postbus 11, telefoon 22244 - Giro 103003 - Bank: Amro-bank N.V., Leiden - Directeur-hoofdredacteur: F. J. Plug. - Chef-redacteur H. P. M. Heruer. Advertenties (excl. B.T.W.) f 0,30 per mm. Telefoontjes f 2,75 - Klachten bezorging: telefoon 22244 (18.00 tot 19.00 uur). - Abonnementen per week ƒ2,15; kwartaal f 27,76;jaar f 108,20. 65e JAARGANG No. 19627 VRIJDAG 5 OKTOBER 1973 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Losse nummers 35 cent Ned I: 19.05 uur KRO-cineac; 20.21 uur Smith and Jones; 21.10 Brandpunt met Oostenrijks op vangcentrum, Den Uyl. Ned. II: 19.05 uur de Wombels: 19.30 uur Ren je rot, 1; 21.20 Familie Strauss; 22.50 Spaan ders, doe. RUSTIG NAZOMERWEER In de nacht en ochtend op veel plaatsen mist en minimumtem peraturen van 10 tot 5 graden. Overigens zonnig weer met maximimtemperaturen van cir ca 20 graden, maar in gebieden, waar de mist laat optrekt enke le graden lager. Weinig wind. zaterdag zon op 06.49, zon onder 18.07, Scheveningen hoogwater 10.02 en 22.42, laagwater 05.21 en 17.55. Driemaal sjofele Saint Drie zwervers, met een sjofel uiterlijk, dat toch nog een grijntje van een rijker verleden verraadt. Achter al deze clochards echter schuilt één man; de bekende Britse acteur Roger Moore, bekend als The Saint en James Bond. Moore had twee uur nodig om tot deze haveloze creaties te komen, waarmee hij optrad in een televisieprogramma rond componist Burt Bacharach. Sean gescheiden Meisje (20) uit Ri j nsa terwou de omgekomen bij verkeersongeluk in Woubrugge VOUBRUGGE Een zeer ern stig vorkeersongeval heeft gis teravond het leven gefeist van het 20-jarige meisje P. Bulk uit Rljnsaterwoude. Een vriendin van het slachtoffer werd levens gevaarlijk gewond, let ongeluk gebeurde omstreeks 1D uur in dichte mist cp de Kruisweg nabij Woubrugge. Tij dens een inhaalmanoeuvre schepte een 47-jarige inwone uit Alphen aan den Rijn de be de meisjes, die uit tegengestelde richting met een brommer na derden. De meisjes werden over een afstand van 70 meter mee gesleurd. Direct nadat de auto tot stilstand was gekomen nam de automobilist in paniek de be nen. Hij werd enkele uren later door de politie in Alphen opge spoord. De automobilist van de gepasseerde wagen waarschuw de politie en ziekenhuis. Bij het ongeval werd een been af gerukt van het meisje, dat later overleed. Haar vriendin, die in het Elisabeth Ziekenhuis werk te, liep zware verwondingen op. Voor haar leven wordt ge vreesd. Even nadat het ongeluk plaats had botste een uit Hoogmade komende auto tegen de onver licht achtergelaten wagen van de Alphenaar. Hierbij deden zich geen persoonlijke ongeluk ken voor. Gestolen oude meesters weer terecht lAmsterdam - De Amsterdamse recherche heeft bij een echtpaar in Amsterdam-Oost vijf van de negen schilderijen gevonden die vorig jaar kerstmis waren ge stolen uit een woning in Am- sterdarfi-Zuid. De oude meesters (o.a. Salomon Ruysdael, Jan van Goyen en Jan van Kessel) hadden een waarde van vele tonnen. 'iet huis in Oost diende blijkbaar als opslagplaats voor de waar devolle buit. Volgens de bewo ners, een 38-jarige ambtenaar en zijn 44-jarige vrouw had de uit het eerste huwelijk van de vrouw stammende ^oon, een 25- jarige caféhouder de schilderij en gebracht. Deze zwijgt echter in alle talen. Waar de nog reste rende vier schilderijen is voor onbekend. Sean Connery, de man die de titelrol speelde in de eerste vijf James Bond-films, is geschei den. Aan het elfjarig hu welijk tus'sen Connery (43) en actrice Diane Ci- lento (39) jiwam een eind toen gisteren een Londen- se rechtbank de schei ding uitsprak, omdat Sean en Diane al twee iaar gescheiden leefden. Lis lacht Liz Taylor lacht weer. na haar breuk met Richard Bur ton. Deze foto is genomen in Rome tijdens de opnamen van de film ..The Driver's Seat onder leiding van de Italiaan Guiseppe Patroni Griffi, MET ENGELSE FIRMA: AMSTERDAM (ANP) Uit- De eerste zaak gaat waarschijn- geversmaatschappij Else vier en het Britse concern W. H. Smith and Son ltd. in Londen gaan samenwerken bij het opzetten in Neder land en België van een nieuw winkeltype op het gebied van de verkoop van boeken. tijdschriften, grammofoonplaten e.d. In een aantèl grote Nederlandse en Belgische steden worden de tailhandelzaken gevestigd met een op de vrijetijdsbesteding van de consument gericht assor timent. Dat omvat behalve boe ken en tijdschriften in verschil lende talen ook grammofoonpla ten, moderne kantoorbehoeften, audio-visuele middelen, creatief speelgoed en materialen voor handenarbeid. lijk in oe loop van 1974 open. Onderhandelingen over de eer ste vestigingsplaatsen zijn al begonnen. fAITo \t#s£ Officieel Datsun-dealer voor Leiden e.o. Herengracht 79, tel. 33861-20987 Roelofarendsveen e.o. Alkemadelaan 1, tel. 01713—2866 UTRECHT De omzet van huisdierenvoer-ult-de-fabriek is in tien jaar bijna vertienvoudigd. Dit jaar wordt de omzet ge raamd op 100 miljoen gulden, zo heeft het reclameweekblad MMD/Ariadne ter gelegenheid van „Werelddierendag" ultgeplo- Het (huis)dier gaat een steeds grotere plaats in onze samenle ving innemen. Psychologen spreken al enkele jaren van de „troeteltrend". Zij zien verband tussen het harder, kouder en onpersoonlijker worden van de mensenmaatschappij en de toe nemende behoefte aan het gezelschap van kwispelende honden, spinnende poezen en gevederde vrienden. Er zijn naar schatting 750.000 honden en 500.000 katten in Ne derland waarvan tweederde zelden of nooit industrieel voedsel krijgt. De markt van dierenvoer-uit-de-fabriek is vrijwel volle dig in Amerikaanse handen. Het aantal gespecialiseerde winkels voor dieren is momenteel het vijfvoudige van 20 jaar geleden. Bijna driekwart van de verkoop van huisdierenvoer gaat via de „kruidenier", krap 15 pet. via speciaalzaken en de rest via slagers en de zuivel Huwelijk In Engeland zijn de voorbereidin gen voor het hu welijk van prin ses Anne en ka pitein Mark Phil lips in volle gang. Het bruidspaar zal volgende maand in een koets rif den naar de Westminster Abbey in Londen, waar het huwe lijk wordt geslo ten. In Edin burgh wordt de laatste hand ge legd aan de bruidskoets, die speciaal voor het huwelijk van de Britse prinses is vervaardigd. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Hoewel tijdens het eerste gesprek gisteren tussen een regeringsdelegatie en de Stichting van de Ar beid over een centraal akkoord geen ultimata zijn ge steld, werden er toch dreigementen geuit. Industriële werkgevers en middenstand hebben laten weten, dat het handhaven van het huidige prijsbeleid wel eens een te grote barrière zou kunnen zijn om tot het eind mee te blijven onderhandelen. Vormt het prijsbeleid de hete brij, worden aangepakt. Maar dat is waarom kennelijk nog wordt ge- altijd al zo geweest", danst, over de hoofdzaken zijn NW-voorzitter Kok onderstreepte, regering, werkgevers en werk- dat ejsteren nog niet is onder- In Den Haag vond gistermiddag overleg plaatsover loon- en prijsaf spraken. Van de delegatie van het kabinet maakten onder meer deel uit (v.l.n.r.) de ministers Lubbers. Boersma en Duisenberg. nemers het volledig eens: infla tie en werkloosheid moeten krachtig worden bestreden. Hoe dat precies zal moeten gebeu ren, daarover kan nog wel ge twist worden. Het gesprek van gisteren wordt pas op 10 november voortgezet. Intussen zullen werknemers en werkgevers in' een studiecom missie trachten elkaar te vin den. De commissie vergadert om de drie dagen en kan dat doen in alle beslotenheid. Voor alle partijen is het verloop van het Kamerdebat over de voornemens van de regering- Den Uyl van groot belang. Dan weet men hoeveel speelruimte de volksvertegenwoordiging aan het kabinet wenst te geven. De werknemers hopen op weinig veranderingen, terwijl de werk gevers wijzigingen voorstaan. Minister Boersma (Sociale Zaken) toonde zich na afloop gematigd optimistisch: „Over de hoofd punten is men het eens, verschil van inzicht bestaat over de wij ze waarop de zaken moeten handeld. Het ging om een over en weer verduidelijken van de standpunten. Ook werkgevers voorzitter Van Boven liet zich in deze zin uit. Het rapport van de economische deskundigen uit de SER is nau welijks ter sprake gekomen, omdat men het nog moet bestu deren. Minister Duisenberg van Financiën heeft wel grimmig gesteld, dat de daarin vervatte aanbeveling tot een tweede re valuatie minder gelukkig is, omdat anderen daardoor gaan geloven, dat die er ook inder daad komt. Nog geen besluit over Angola-koffie DEN HAAG Minister Vredeling van Defensie heeft nog geen be sluit genomen over het al of niet gebruiken in de krijgs macht van zgn. Angola-koffie. In antwoord op schriftelijke vra gen van de VVD-Kamerleden Keja en Ploeg heeft de bewinds man dit gisteren meegedeeld. NOORDWIJK De dader van de brute aanslag op twee jonge vrouwen in een flatwoning aan de Clu- siusweg te Noordwijk, is gistermiddag gearres teerd. Hij heeft inmiddels bekend 's nachts de slaap kamer te zijn binnenge drongen en zijn te bed liggende slachtoffers ern stig te hebben mishandeld. Met de oplossing van deze *2ak is een grote zorg wegge komen, in het bijzonder bij de politie, daar de vrees gerecht vaardigd was, dat de dader, d'e zich als een ware maniak had gedragen, opnieuw zou toeslaan. Aanvankelijk bood het onder zoek weinig perspectief, aange zien de slachtoffers van de aanslag, die als gevolg van de hun toegebrachte slagen buiten bewustzijn moeten zijn ge raakt, omtrent de dader en de toedracht van het gebeurde geer. enkele informatie konden geven. Daar voor een uitge breid buurtonderzoek extra mankracht noodzakelijk werd geacht, verzocht de Noordwijk- se korpschef J. F. Basten in overleg met het hoofd van het Haagse arrondissementsparket mr. Rosingh, om assistentie van het recherchebijstand steam, bestaande uit recher- cheurs van de verschillende politiekorpsen in de regio. Dit team, opererend onder leiding van de heer Basten en de Haagse inspecteur J. Posthu mus, slaagde er in om samen met de Noordwijkse recher che binnen 36 uur de zaak rond te krijgen. Bij het buurtonderzoek ver kreeg men o.m. belangrijke gegevens omtrent een jonge man, die herhaaldelijk als gluurder achter woningen was aangetroffen. Zijn signalement kwam overeen met dat van een 2I-jarige plaatwerker uit Noordwijk, die dinsdagavond j.l. ir de omgeving van Boe- renburg was gezien door een jongere politieman, die op weg was naar het bureau om zijn nachtdienst te gaan verrichten. Toen de echtgenote van deze politieman de volgende morgen hoorde wat er die nacht in de flatwoning aan de Clusiusweg was gebeurd, herinnerde zij zich, dat diezelfde nacht een jongeman zich op verdachte wijze in het portiek van de door hen bewoonde flat in Boeren- burg had opgehouden. De door haar opgegeven persoonsbe schrijving kwam overeen met dat van de plaatwerker. Een en ander was voldoende aanleiding om tot arrestatie van deze man, een bekende van d? politie, over te gaan. De motieven van de dader, die een psychisch gestoorde indruk maakt, zijn niet duidelijk. Als bijzonderheid dient nog te worden vermeld, dat het reeds enkele jaren bestaande recher chebijstandsteam in het arron dissement Den Haag, in deze zaak voor het eerst praktisch functioneerde. Over de effi ciënte aanpak en de volledige inzet van de rechercheurs, van wie enkelen zelfs gedurende de nacht doorwerkten, bleek de Noordwijkse korpsleiding bij zonder ingenomen. In de toe stand van de ernstig aan het hoofd gewonde vrouw die in het Academisch Ziekenhuis wordt verpleegd, is enige verbe tering gekomen. Verhuizing De Jong uit Hazerswoude HAZERSWOUDE - Bij De Jong's Machinefabriek te Ha- zerswoude-Rijndljk is een aan vang gemaakt met de „verhui zing" naar Vianen. Volgens de heer L. W. v. d. Blij, van de di rectie van het bedrijf, zal deze verhuizingsoperatie ongeveer een maand In beslag nemen, al vorens er sprake van zal zijn dat „De Jong" definitief uit Ha zerswoude (en een stukje Zoe- terwoude, op welk grondgebied een deel van het bedrijf is gele gen) zal zijn verdwenen. Van het ruim 100 personen tellen de personeel van het Hazers- woudse bedrijf zullen er in to taal 12 gaan werken in het be drijf te Vianen, dat het perso- neelbestandd an ziet toenemen tot 50. Terwijl in enkele afdelin gen in het Hazerswoudse bedrijf de produktie nog normaal door gang vindt, wordt nu dus de verhuizing ter hand genomen. Van de ongeveer negentig per sonen die bij De Jong's Machi nefabriek te Hazerswoude moes ten worden ontslagen, schijnt het grootste gedeolle elders werk te hebben gevonden. Het bedrijvencomplex te Hazerswou de en Zoeterwoude-Rijndijk staat nog te koop, maar, „er zijn serieuze gegadigden", aldus de heer v. d. Blij, En daarmee worden alle geruchten, als zou het bedrijf al zijn verkocht, de grond ingeboord. Overigens: het bord, waarop „De Jong" te koop wordt aangeboden, hangt nog aan de gevel... Verschuiving bevolking Zuid-olland naar Brabant EINDHOVEN De bant kan op den duur een gevaar zijn voor de werkgelegenheid itl Zuid-Holland. Dit heeft de directeur van het Economisch Technologisch Insti tuut in Noord-Bra- bent. drs. J. Kurst- jens, gisteren in Eindhoven verklaard op een bijeenkomst voor gemeentelijke bestuurders. Drs. Kurstjens voor ziet dat binnenkort ieder jaar 2500 men sen in de produktieve leeftijd Zuid-Holland verlaten om in Bra bant een nieuw be staan op te bouwen. Op langere termijn zou dit kunnen oplo pen tot 5500 mensen per jaar. Driekwart van de nieuwe bewoners van Brabant komt uit de provincie Zuid-Hol land. zo heeft het Economisch Instituut van Noord-Brabant berekend. Kissinger bemiddelt in M.-Oosten New York (AP) De Amerikaan se minister van buitenlandse za ken dr. Henry Kissinger, heeft do Amerikaanse bemiddeling In het Midden-Oosten nieuw leven ingeblazen toen hij gisteren do ministers van buitenlandse za ken van Israël, Saoedi-Arablë en Turkije ontving. (ADVERTENTIE) Zaterdag en zondag as. van 11.00 tot 19.00 uur. Slechts enkele minuten van het station. Sociëteit „Kunstmin", Boelekade, Gouda (Van een onzer verslaggevers) AMSTERDAM D'66, de partij van minis ter Gruyters van Volkshuisvesting, Is tegen de hogere lasten voor de eigen woning. De verdubbeling van de huurwaarde van do ei gen woning wordt daarom door D'66 algewe zen. „Belangrijke wijzigingen dienen uitgesteld te worden tot de invoering van een totaal pak ket van meuwe maatregelen voor de eigen woningen", aldus een rapport van deze par tij, dat vandaag verschenen is. Het kabinet-Den Uyl moet er nu zeker op re kenen, dat de Tweede Kamer volgende week bij de algemene beschouwingen de grutere lasten voor de eigen woning afwijst. Met D'66 zijn tegen deze hogere lasten de drie confessionele partijen en de WD, terwijl ook In het kamp van de PvdA tegenstanders tegen de maatregel te vinden zijn. Volgens pol tiek Den Haag heeft het kabi net-Den Uyl reeds aanpassingen achter de hand om wijzigingen in deze lastenverzwa ring aanvaardbaar te maken.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1973 | | pagina 1