VERZET TEGEN JUNTA IN CHILI NEEMT TOE Uniforme acceptgiro van PTT en banken ijmaker Tegenstanders rukken op Shell, banken en ANWB' verkopen autoreizen Werk van het kabinet-Den Uyl ook inzet Statenverkiezingen Geen toename sabotage bij krijgsmacht Meer gewone hotels nodig VERMOMMING Overval op spaarbank Amsterdam Volgende week leeg- verkoop bij Gerzon André van der Louw (hl verdien 'n echte OATSUN Êcidaeöou/ta/nt Kort Rapenburg 2. Leiden, postbus 11, telefoon 22244 Giro 103003 - Bank: Amro-bank N.V., Leiden - Directeur-hoofdredacteur: F. J. Plug. - Chef-redacteur H. P. M. Heruer. Advertenties (excl. B.T.W.) 0,30 per mm. Telefoontjes f 2,75 - Klachten bezorging: telefoon 22244 (18.00 tot 19.00 uur). - Abonnementen per week ƒ2,15; kwartaal 27,76;jaar ƒ108,20. Losse nummers 35 cent DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND 64e JAARGANG No. 119608 VRIJDAG 14 SEPTEMBER 197J Ned. I: 19.05 uur De Wombels (1), kinderserie: 19.30 uur Jackpot (1), 20.21 uur Alles of niets, quiz; 21.20 uur De familie Strauss (3). Ned. II: 18.45 uur Kiri de clown; 19.05 uur Saartje ontmoet Riek Schagen; 20,21 uur Meisje met de blauwe hoed (3, slot); 21.40 uur Tot aan de schemering (6, slot): 22.50 uur Uit de kunst over film. AANHOUDEND DROOG Droog weer met zonnige perioden. Zwakke tot matige wind tussen noord en oost. Minimumter^e- raturen in het binnenland on geveer 5 graden met hier en daar nachtvorst, elders ongeveer 10 graden. Maxima morgen rond 19 graden. Morgen zon 6.1418.55, maan 19.28—9.52. Schev. hoogw. 4.27— 16.48, laagw. 0.23-12.34. Generaal Carlos Prats, voormalige legerbevelhebber en persoonlijke vriend van wijlen president Sal vador Allende van Chili, zou vol- gfins sommige berichten ge arresteerd zijn, maar volgens andere nieuwsbronnen aan het hoofd van een divisie infanterie en twee kolonnes gewapende ar beiders optrekken naar Santiago. SANTIAGO (AP/UPI) Het verzet tegen de mili taire junta in Chili neemte toe. Chileense legereen heden, ondersteund door vliegtuigen, zijn sinds gis termorgen in de zuidelijke stadsdelen van Santiago in hevige gevechten gewikkeld met aanhangers van wijlen president Allende. Volgens leiders van de Nationale Volks front coalitie van de overleden president, zou de vroegere commandant van het Chileense leger, ge neraal Prats, zich aan het hoofd hebben gesteld van een opstandige beweging in het zuiden van Chili, en optrekken naar de hoofdstad Santiago. De militaire junta meldde echter vanmorgen dat gene raal Prats in Tacha, een stad in het binnenland van Chili, is aangehouden, op het ogenblik dat Chi leense troepen voorbereidingen troffen om het be wind van Allende omver te werpen. In de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires zei de voormalige ambassadeur van Chili in Cuba, Enri que Varga, een vriend van Allende, dat generaal Prats het bevel van de strijdkrachten op zich heeft genomen om de leiders van de staatsgreep te be strijden. De oud-ambassadeur zei voorts, dat Allen de geen zelfmoord heeft gepleegd, maar door een legerofficier is vermoord. De nieuwe Chileense minister van buitenlandse za ken, vice-admiraal Huerta, verklaarde gisteren op een persconferentie van de militaire junta, dat de strijdkrachten de volledige controle over de situa tie in het land hadden en dat nog slechts enkele groepjes extremisten moeten worden vernietigd om de bevolking te beschermen. Inmiddels hebben Brazilië en Urugauy, landen waar een rechtse militaire dictatuur heerst, de mi litaire junta erkend. De Chileense ambassadeurs in Mexico. Brazilië, Argentinië. Zwitserland en bij de Organisatie van Amerikaanse Staten, hebben ontslag genomen. DEN HAAG (ANP) Minister Vredellng (Defensie) meent dat er geen sprake is van een dui delijke stijging van het aantal daden van vernieling of aan toonbare sabotage bij de krijgs macht. Er to veeleer sprake van een „constant niveau" in het aantal vernielingen of beschadigingen. In antwoord op vragen van het Eerste Kamerlid Van Riel (VVD) zegt de minister dat de schade voor het rijk als gevolg van vernielingen voor 1972 en de eerste helft van dit jaar wordt geraamd op 55.000. Het aantal deserties is niet zodanig dat maatregelen zouden moeten worden overwogen. Vorig jaar waren er 96 gevallen van on geoorloofde afwezigheid. Toestel met Haile Selassie „gekaapt" KEULEN (AP) Een Ethio- pisch verkeersvliegtuig waarvan aanvankelijk was gemeld dat het boven Italië zou zijn ge kaapt had keizer Haile Selassie aan boord, aldus heeft een woordvoerder van een Westduit- se luchtcharter maatschappij medegedeeld. De piloot van het toestel heeft later aan de ver keersleiding van het Romeinse vliegveld Fiumicino laten weten dat alles aan boord normaal Professor Dankmeijer overleden £IDEN Prof. dr. J. Dank- meijer, hoogleraar in anatomie en embrqologie aan de faculteit der geneeskunde en de fysische antropologie aan de faculteit oer sociale wetenschappen aan de Leidse universiteit is woens dag op 65-jarige leeftijd in Lel den overleden. Hij genoot grote bekendheid o.a. door ziin vele publikaties en als voorzitter van de Boerhaavecommissie voor voortgezet (medisch) onderwijs van de Leidse Universiteit. De overledene was ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, officier de l'Académie de la République Franqaise (hij genoot met name in Frankrijk grote bekendheid als anatoom), commandeur in de Orde van de Republiek Tunesië, buitenlands correspondent van de Koninklij ke Academie van Geneeskunde in België, erelid van de Ameri can Rhinologic Society en lid van de Hollandse Maatschappij der Wetenschappen. Voorts be kleedde hij vele lidmaatschap pen van binnen- en buitenlandse anatoomverénigingen. Op zijn naam staan circa 150 publika ties, waaronder historische stu dies van Boerhaave, Da Vinei, Descartes en Vesalius. GRONINGEN (ANP) - Er is behoefte aan goedkopere hotels, want wij mogen in ons land rekening houden met een jaarlijkse toename van het aantal overnachtin gen met ongeveer 600.000, waarvan 480.000 zullen plaatsvinden in z.g. low budgethotels. Dit is de mening van de di recteur van Wagons-Li ts Nederland drs. P. J. van Houten, die hij in Gronin gen heeft uitgesproken bij bet bereiken van het hoog ste punt van het in aan bouw zijnde Euromotel. Hij merkte verder op, dat in de afgelopen jaren de ho telaccommodatie, vooral in de luxe categorie, is uitge breid. Naar schatting zijn er in de afgelopen vijf jaar ongeveer 6.000 luxe hotel bedden bijgekomen. Nog steeds wordt in deze klasse gebouwd. Maar in de ko mende vijf jaar zal de na druk echter veel sterker ko men te liggen op de goedko pere hotels," aldus drs. Van Houten. Drie nieuwe avonturen In „De Leidse Courant" be ginnen vandaag drie nieuwe avonturen. James Onedin verwezen lijkt in ons nieuwe feuille ton zlnj droom: een eigen schip, een eigen rederij, „De Onedin Lijn". Op de zelfde pagina krijgt onze onverschokken stripfiguur Lucky Luke het aan de stok met „Ma Dalton". Suske en Wlske tenslotte gaan ver makelijke moeilijkheden te gemoet in een nieuwe serie: „De gladde glipper". DEN HAAG (ANP) De PTT en de gezamenlijke banken zullen binnenkort overgaan tot het invoeren van een ge meenschappen j k acceptgirosysteem. Talentscout Steve Kaye, zoals hij links verscheen op de omslag van Newsweek, vermomd als Arabier. Zelf is hij joods. Rechts: Steve Kaye in zijn gewone doen. „Ze moesten iemand hebben die er uit zag als een Arabier; godsdienst is daarbij van geen belang", zei hij. DEN HAAG (ANP) De ANWB gaat het komende zo merseizoen samen met een aantal andere organisaties au to vakantiereizen verkopen. Dit als tegenhanger van het grote aantal geheel verzorgde vlieg- De organisaties waarmee de ANWB samenwerkt zijn Shell Nederland verkoopmaatschap pij BV, Internationaal Toer Centrum Holland BV (ITC), Nationale Nederlanden NV en de Centrale Rabobank. Ver schillende van deze organisa ties hadden overigens al lan ger auto-vakantiereizen in hun servicepakket opgenomen. AMSTERDAM (ANP) Van morgen om kwart voor negen hebben twee met nylonkous over hun gelaat getrokken man nen het filiaal van de Spaar bank voor de Stad Amsterdam aan de Willemsparkweg beroofd van 'een bedrag, dat voorlopig wordt opgegeven als 70.000, Het tweetal bevond zich al in het gebouw, toen de heerder om kwart voor negen de bank open de. „Maak de kluis maar open", zo sommeerden ze hem onder bedreiging van vuurwape nen, „we weten wat er in zit". Nadat ze het geld hadden gegre pen knevelden ze de beheerder en kozen het hazenpad. Toestand van Zweedse koning zeer slecht STOCKHOLM (Reutcr-AP) —De toestand van de 91-jarige Gus- taaf Adolf van Zweden is tan- merkelijk verslechterd. De be handelende artsen hebben ver- klaardd at hij bewusteloos is en in een coma verkeert. Koning Gustaaf Adolf onderging enige weken geleden een zware maag operatie. UTRECHT (ANP) Van 18 tot en met 22 september zullen alle filialen van Gerzon's modema gazijnen algehele opheffingsver kopen houden. Pogingen om en kele filialen nog voort te zetten zijn mislukt. Na de uitverkopen zal het dan definitief gedaan zijn met Gerzon. Overde verkoop van de inventaris en de bestemming van de op brengst daarvan praat bewind voerder mr. J. E. B. van Jul- singha nog met de enige twee preferente schuldeisers: de fis cus en de Alg. Bank Nederland. Het personeel is druk bezig met het zoeken naar andere banen, voor het jongere personeel zijn de problemen niet zo groot, maar de ouderen en het admini stratieve personeel hebben het niet gemakkelijk met het vinden van een nieuwe baan. De helft van het personeel is ouder dan 45 jaar. Dit systeem houdt in, dat reke ninghouders van zowel de post cheque- en girodienst als van de algemene banken, coöperatieve banken en spaarbanken door middel van een uniforme stor- tings-acceptgirokaart betalingen kunnen vsrrichten aan bedrij ven en instellingen, die hetzij bij een bank hetzij bij de PTT een rekening hebben en toegela ten zijn tot het acceptgiro-sy steem. De postcheque- en girodienst heeft daartoe de bestaande stortings acceptgirokaart zodanig aange past, dat ruimte is vrijgemaakt om daarop het bankrekening nummer van de debiteur te drukken of te schrijven en een ruimte waarin dit nummer kan worden geponst. De bestaande acceptgirogebrui kers zullen geleidelijk op dit sy steem kunnen overgaan- Voor nieuwe acceptgiro-projekten zal binnenkort uitsluitend deze kaart gebruikt worden. Op de kaart wordt vermeld dat men deze naar keuze kan zen den naar het girokantoor of een bankkantoor. Stortingn kunnen zowel bij banken als op het postkantoor verricht worden. Franse proeven ten einde PARIJS (AFP) In de Franse staatscourant is vanochtend het einde van de jongste reeks Franse kernproeven in het ge bied van de Stille Oceaan aan gekondigd. Jason King: „De koning en ik Filmacteur Peter Wyngarde, bekend geworden als de televisieheld Jason King, moest een drastische verande ring van haardracht ondergaan in verband met zijn rol in het toneelstuk „De koning en ik". Naast hem Sally Ann Howes die de „lk"-rol voor haar rekening neemt. Beiden staan op een Chinese jonk die op de Theems dob bert. AMSTERDAM „Het werk van dit kabinet willen wij inzet van de komende verkiezingen voor provinciale staten en gemeente raden maken". Doelend op het kabinet-Den Uyl zei voorzitter André v.d. Louw van de Partij van de Arbeid dit bij de opening van het congres van de PvdA, dat vandaag en morgen in Am sterdam wordt gehouden. Volgens Van der Louw wordt het hoog tijd dat ook in de Eer ste Kamer de invloed van de progressieve drie wordt ver sterkt. Want terwijl de PvdA met 43 zetels in de Tweede Ka mer ruim anderhalf maal zo sterk is als de KVP met 27 ze tels, is de KVP met nota bene vier zetels meer dan de PvdA in de Eerste Kamer nog altijd de grootste partij. Een waarschuwing richtte Van der Louw tot het kabinet ten aanzien van de plannen om de huurwaarde van eigen woningen te verdubbelen, waardoor een hoger bedrag bij het inkomen van bezitters van een eigen huls zal worden opgeteld. ,,'Iot gaat hier om een zeer reentvaardige, zeer noodzakelij ks r "»-tregel, die iets ongedaan ma Jet van de fiscale achterstel ling van de huurders, die rijke huizenbezitters zwaarder belast dan minder gefortuneerden. Maar de regering zal duidelijk moeten maken dat niet gemikt wordt op de groep van jonge, maar ook oudere, mensen die door de woningnood en de struc tuur van onze samenleving naar het eigen woningbezit worden geloodst. MASSIEF EIKEN eetkamertafels salontafels dekenkisten slaapkamers aanbouwkasten bielzentafels Fa. W. F. Kooreman Nieuwe Rijn 9 LEIDEN 01710—23261 GEEN FILIALEN - VRIJ ENTREE I Niet vliegen boven sport evenementen HAARLEM (ANP) Bij de be handeling van de openluchtre creatievoorzieningen in Noord- Holland heeft mr W. F. Reus (Prot. Chr. Groepering) Provin ciale Staten gevraagd of het mogelijk is te voorkomen, dat reclamevliegtuigjes boven re creatieterreinen en sportgebeur tenissen vliegen. Hij noemde het vliegen irriterend voor het pu bliek en informeerde of GS de rijksoverheid willen vragen be perkende maatregelen uit te vaardigen. Marcel v. Dam weer naar Leiden LEIDEN Staatssecretaris van Dam zal op 21 september a.s. opnieuw Leiden een bezoek brengen. Op uitnodiging van het distriksbestuur van de Partij van de Arbeid zal hij dan in een openbare vergadering} komen spreken over de troonrede en de miljoenennota, waarin'het kabi- jaar zal ontvouwen. Uiteraard zal daarbij ruime aan dacht worden geschonken aan het huurbeleid, waardver Mar cel van Dam op 3 september j.l. heeft gesprokon. De bijeen komst vindt plaats in de grote zaal van de Burcht 's avonds om 20.00 uur. Oud-minister Van Veen in verzekeringen DEN HAAG (ANP) Oud-minis ter mr. C. van Veen is benoemd tot adviseur van AGO verzeke ringen. Hij zal de concernleL ding adviseren In vraagstukken op het gebied van de interne or ganisatie. Een 'blijmaker' die helaas een tijd lang niet geleverd kon worden, maar die we nu gelukkig weer volop in voorraad hebben, Is deze unieke gasaansteker. Voor één nieuw kwartaal-abonnement kunt u doze (navulbare) gasaansteker de uwe noemen. pAJTO Officieel Datsun-dealer voor Lelden e.o. Herengracht 79, tel. 33861-20987 Roelofarendsveen e.o. Alkemadelaan 1, tel. 01713—2866 Notoor m.l.vBON als nieuw kwartaal-abonnee. stuur deze bon in open envelop, Naam: zonder postzegel, naar: A(jr08; antwoordnummer 349, Leiden. Woonplaats: Stuur een gasaansteker naar: LEIDSE 5ÏÏS; COURANT Woonplaats:

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1973 | | pagina 1