Meren wijk open voor Nationale Nederlanden Drie weken halen zonder te betalen in de LC-Tour ANDERE SOCIALE OPBOUW GEWENST IN WOONWIJKEN stad PAK-fractie aan minister OOK Wat u moet weten PAGINA 3 DONDERDAG 28 JUNI 1973 LEIDSE COURANT Leiden Het bouwfonds Nationale Nederlanden N.V. mag van de Leidse raad aan de slag in de Merenwijk, maar het besluit daartoe heeft wel heel erg veel voeten in de aarde gehad. Waal van het PAK maakte een groot knel punt van „wie een vinger In de ontwikkelingspap behoort te hebben": de raad of het college van B. en W. Volgens hem zou de raad dit grote project, dat 1400 woningen om vat en waarmee 18 miljoen gulden is gemoeid, moeten goedkeuren en daarmee het licht voor B. en W. op groen zetten. De raad verwierp met 17 tegen 14 stemmen een voorstel van die strekking. Wel werd een besluit van Amptmeijer met 21 tegen 10 stemmen aangenomen, waarin gezegd wordt dat de gemeenteraad in dit geval de bebouwingsplannen van koopster (Nat. Nederlanden) ïn hoofdlijnen dient goed te keuren. Het voorstel van B. en W., tenslotte, tot verkoop van grond In het westelijk deel der Merenwijk aan de Nat. Nederlanden werd aanvaard. Mevrouw Kerling (PvdA) had te kennen gegeven, dat het haar tractie er om ging of de te bou wen woningen in dat wijkdeel I betaalbaar waren. „Over de premiewoningen weten we hele maal niets. Dit contract is een stukje haastwerk. Ik vrees een leegstand straks van (te) dure woningen. Met deze Nat. Neder landen is de toekomst van de I wijk niet te overzien". Ze vroeg B. en W. nog eens na te gaan of er woningen in het plan te krij gen waren die voor mensen met lagere inkomens te betalen zijn. Een voorstel van orde om het voorstel van B. en W. uit te stellen om andere gegadigden I voor de woningbouw te zoeken werd door de raad met 22 tegen 9 stemmen (zelfs socialisten als In 't Veld, Van Dam en Van Baaren waren tegen) afgewe- Volgens wethouder Kret was er geen reëel alternatief („was het LEIDSCHENDAM De richtlijnen voor inschrijving als woningzoekende zullen met ingang van 1 augustus zodanig gewijzigd zijn dat echtparen waarvan tenmin ste een der partijen woon achtig is in de gemeente zul len worden ingeschreven en niet langer alleen het gezins hoofd. Verder is de leeftijd van alleenstaande inwoners verlaagd naar 25 jaar. LEIDSCHENDAM/ZOETER- WOUDE Burgemeester Detihmers van Zoetèrwou- de heeft de heer Friebel, de organisator van alle ■Rode-Kruis-activiteiten in zijn gemeente de Rode Kruismedaille voor 10 jaar trouwe dienst opgespeld. De voorzitter van het Leidschen- damse Rode Kruis (waaron der Zoeterwoude valt), de heer J. F. Herbschleb, bracht daarbij de gelukwen sen namens het hoofdbestuur over. Hij overhandigde de heer Friebel een oorkonde. Clausule tegen speculatie in grondverkoop- contracten maar waar"); „niemand kan in ieite goedkoper bouwen. Bij de planontwikkeling zal de Nat. Nederlanden zich geheel naar de Leidse wensen invoegen", al dus de wethouder. Eerder op de avond had de raad een PAK-amendement overgeno men waarin werd bepaald, dat in de Nieuwsteeg tussen Zonne vel dstraat en Steenschuur in- plaats van enkele parkeerplaat sen groenvoorzieningen worden aangebracht en/of zonodig voor- ALPHEN/DEN HAAG Een 19-jarige monteur uit Al phen kreeg een boete van 150,- en een voorwaardelij ke gevangenisstraf van twee weken met een proeftijd van twee jaar. De monteur had op de uitkijk gestaan terwijl zijn vrienden inbraken in een caravan in Woubrugge. De vrienden kregen inmiddels een gevangenisstraf. De monteur kreeg alleen een boete omdat hij een blanco strafregister had. zieningen voor het stallen van fietsen. De andere amendemen ten, waarover maandagavond de stemmen staakten werden verworpen. Het program van eisen voor het gebied Herengracht-Zijlsingel werd door de raad overgeno men, inclusief een aantal wijzi gingen van PAK-zijde die door mevrouw Kerling naar voren werden gébracht. Enkele punten hieruit: de te handhaven brug gen worden met zo eenvoudig mogelijke middelen verbeterd; de te reconstueren Kerkplein- brug (waarvan wij gisteren een foto plaatsten, de brug had dus met met de Oranjegracht te maken red.) zal breder worden dan de huidige, doch minder breed dan de voorgestelde 16 meter; het profiel van de Oos terkerkstraat zal eenvoudig zijn teneinde geen overmatig ver keer aan te trekken; de Lange- straat zal slechts wijkontslui- tingsweg zijn en geen mogelijk heid geven tot „sluiproute" voor doorgaand verkeer; de ongeveer 409 wooneenheden worden als volgt verdeeld: (ten minste) 25 pet. eengezinswoningen, 25 pet. bejaardenwoningen en 25 pet. wooneenheden voor alleenstaan den (niet studenten zijnde) en/of kleine gezinnen. Een voorstel van de heer Ooster man om de bebouwing aan de zuidzijde van het Waardkerk- plein te handhaven als „hard element" in het programma van eisen (als juiste historische afsluiting van de Herengracht) verworpen. Aardig was het be sluit der PAK-fractie, 't voorstel inzake de attentie aan de schooljeugd ter gelegenheid koningin Juliana's jubileum thans te aanvaarden. Maandag avond was het gewraakte boek je van een gulden in prijs geste gen tot anderhalve gulden. Gis- Mevr. Kerling: Leegstand van dure LEIDEN De heer S. Barkema, employé bij de Gemeentelijke woningstichting is gisteren onderschei- woningen den in verband met zi n 40-jarig ambtsjubileum. In een zaaltje van de Zuiderkerk werd hij door ver schillende collega's en bekenden toegesproken. Op de foto: mevrouw Den Haan-Groen speldt de jubi laris de onderscheiding op. teravond bleek de prijs te zijn teruggebracht met een kwartje. „Hei blijft vee' geld", aldus mevrouw Van Seters", maar vooruit, we trokken ons voorstel aangaande de ruilbibliotheek in". Wethouder Duyverman was blij. Het voorstel tot verkoop van grend in het noord-oostelijk deel van de Merenwijk aan de Stich ting Eigen Huis ontmoette aller wegen sympathie (Waal, Dries- sen, Amptmeijer). Alleen Ampt meijer miste in de overeen komst een anti-speculatieclau sule. Zijn voorstel, voortaan in grcndverkoopcontracten door te rugkoopcondities enige speculatie te verhinderen („grote ontwik kelaars moeten niet alleen hun winst, maar ook het risico dra gen"), word door college en raad overgenomen. Vanavond om half acht hoopt de raad de laatste hindernis op weg naar de vakantie te kunnen Nieuw onderdak voor Z'woudse tennisclub ZOETERWOUDE - De jonge Zoeterwoudse tennisclub, die tij dens de aprilstorm haar be scheiden onderkomen op het sportcomplex Haasbroek verlo ren zag gaan, wil een nieuw clubhuis gaan bouwen. De gemeente is verzocht de beta ling van rente en aflossing te garanderen van een aan te gano geldlening van 80.000 gulden. De jaarlijkse lasten hiervan kunnen op 6.800 gulden worden ge steld omdat de vereniging nader heeft verklaard zelf voor de fi nanciering van 10% van de bouwkosten te zullen zorgen. De commissie voor de financiën stelt b. en w. voor de gevraagde garantie te verlenen. Valse veger actief onder I .eidse daken LEIDEN Gedurende de laatste weken zijn er bij de Leidse poli tie verscheidene klachten binnen gekomen over een man die zich als schoorsteenveger presen- I leert. De man komt gewoonlijk een wo ning binnenstappen en overtuigt de bewoners dan dat hun schoorsteen hoognodig geveegd moet worden. Hij vertelt zijn slachtoffers dat als zij allemaal van tevoren betalen, hij In een keer het hele blok kan vegen en de bewoners dan niet meer las tig behoeft te vallen om af ta rekenen. Er zijn gevallen be kend dat hij beweerde dat hij de schoorsteen elektrisch ging ve gen zodat de bewoners geen voorbereidingen hadden te tref fen zoals het verschuiven van de kachel. Zo werkte de schoor steenveger een blok huizen af waarop hij de benen nam. Per schoorsteen rekende hij 12,50 gulden. LEIDEN In de foyer van de Stadsgehoorzaal zijn gisteren de diploma's van de Bedrijfstech- nische school aan de Medusa straat uitgereikt. De uitreiking geschiedde door de heer C. Swe- ris, voorzitter van de commis sie voor de Bedrijftechnische School. De gelukkigen waren leerlingen die het derde leerjaar doorlopen hadden. LEIDEN In een brief aa.i de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, drs. Gruyters, vraag de PAK-fractlc van de Leidse Gemeenteraad om een betere samenwerking tussen de ge meente Leiden en het ministerie om tot een oplossing te komen van j een viertal grote problemen. De totaliteit van die problemen ziin al- dus het PAK van zodanige omvang, dat ze voor Leiden een uitzon- I derlngsposltie rechtvaardigt, zoals die bestaat voor de vier grote gemeenten in het land. De problemen waar de fractie op wijst zijn j dc binnenstad, de oude stadswijken, de huren, de woonruimteverde ling en de nieuwbouw. de binnenstad Ten aanzien van de huren acht het HAK de afschaffing van de huurharmonisatie it. Leiden „onontbeerlijk". Door het onno dig opdrijven van de huren van woningwetwoningen worden de mogelijkheden voor Leidse wo ning zoeker, den om een goedkope woning te krijgen steeds gerin ger. Een huurverhoging van maximaal 6 procent acht het PAK reëler. LEIDEN Een super BB-inter- meubel tv-fauteuil en 250,— schoon in het handje hoofdprijs de hebben van enkele tientallen guldens. Hoe gaan we de uitde ling regelen van de dagprijzen? de „Leidse Cou- Daags voor een bepaalde etappe rant Tour," die zondag tegelijk het de Tour de France begint. Een prijzenberg met een win kelwaarde van enige duizenden guldens ligt gereed voor de le zers, die in de komende drie tourweken succesvolle gokjes doen op de dagwinnaars in de Tour de France en de winnaars Ivan de grote klassementen. De genoemde stoel, die van der l Klugt aan de eindstreep neerzet naast het geldbedrag van de Leidse Courant is voor de man I of vrouw, die vóór volgende 1 week vrijdag 6 juli, de uiteinde- i lijke winnaar van de Tour de j France aanwijst. Hoofdprijzen zijn er verder nog voor de aan- wijzers van de winnaars van de j groene trui: een koperen antie- ken melkkan met bloemen van i Menken Wassenaar (waarde 150,-), voor degene die de i bergkoning voorspelt is er het aanbod van Drankhandel Bak ker aan de Middelstegracht om voor 150,- te komen halen zon- (tijdritten rekenen we niet mee) laat U ons schriftelijk weten, wie er gaat winnen. Briefkaar ten en brieven moeten het post- gestopt zijn. Men behoeft niet iedere dag een brief in te stu ren. Men kan ook alle dagwin naars en eindwinnaars van de klassementen opgeven. Wij hou den het dan verder voor U bij. Op de enveloppe of kaart ver melden Leidse Courant Tour. schoven, zodat het mogelijk is. Bij de dagelijkse bekendmakingen dat op een bepaalde dag twee in de Leidse Courant ever de dagprijzen worden gegeven. winnaars van de vorige dag Over de uitslagen zal niet wor- wordt duidelijk vermeld hoe de den gediscussieerd of gecorres- winnaars in het bezit worden pondeerd. gesteld van de prijzen. Ter» aanzien staat de fractie op het stand punt, „dat de woonfunctie ge handhaafd en waar nodig her steld dient te worder.. Burgers dienen onafhankelijk van hun maatschappelijke en financiële positie in de binnenstad te kun nen woner.." Daartoe wordt in de brief op negen maatregelen gewezen, waaronder een selle totstandkoming van de wet op Naast de stadsvernieuwing; een ver ruiming van subsidiemogelijkhe den voor renovatie en rehabili tatie, een betere coördinering van het subsidiëringsbeleid van monumenten met een woonfunc tie (waarvan Leiden er ca. 1000 telt), subsidiëring van begelei dende (sociale) maatregelen bij renovatie en het stimuleren van aankopen van oude panden d.m.v. garanties en premierege lingen. analoog aan die voor de nieuwbouw. bestaande doorstro mingsregeling ziet de fractie graag een individueel huursubsl- diesystc^m en een doorstro- •mingsheffirg zoals in Keerpunt '72 staat om te komen tot een oplossing van de woningnood. Bovendien zal dan een ongewen ste sociale opbouw zoals die nu ontstaat in de oude en ir de nieuwe wijken vermeden wor den. Geen grote concentratie van AOW'ers en mensen met een sociale uitkering meer in de oude wijken, er niet meer slechts mensen met een hoger inkomen in de nieuwe wijken. Vakantieregeling ophalen huisvuil LEIDEN In verband mt de va kanties van het reinlgingspcrso- neel zal, evenals vorig jnar, In de periode van 2 Juli lot en met 10 augustus, a.s. slechts één- mnnl per week huisvuil worden opgehanld, De Inwoners v#n Leiden krijgen huls-aan-huis een kaart in dc bus, waar op staat anngegevon op welke da de wekelijkse ophanlbourt tijdens de vakantie wordt uitge voerd. Omdat die dag wel eens een ande re kan zijn dan een van de nor male' ophaaldagen zijn de kaar ten bovendien voor alle zeker heid uitgevoerd in verschillende kleuren. De rode kaarten zijn op maandag aan de beurt, oranje op dins dag, crème op woensdag, groen ap donderdag en geel op vrij dag. Met Ingang vrn 13 augus tus a.s. worden alle huisvuil- ophaalbeurten weer votgens het normale schema uitgevoerd. Eer» aartal van deze maatregelen Te veel nieuw gebouwde eonge- heeft ook betrekking op de ge- wenste renovatie- en rehabilta- tieprojecten ter verbetering van woningen en woonmilieu in oude stadswijken. De PAK-fractie wijst de minister op het door de Nationale Woningraad gehouden onderzoek van 516 gemeentewo ningen, waaruit blijkt, „dat de inkomens van de bewoners zo laag zijn, dat de subsidiërings mogelijkheden van de rijksover heid groot zullen moeten zijr om de renovatie, die technisch mogelijk is, ter hand te kunnen nemen." zinswoningen vallen volgens het PAK in de koopsector. Om te komer. tot meer nieuwe huurwo ningen voor doorstromers of ur- gent-woningzoekenden moet er een individueel huursubsidiesy steem opgezet worden. Ook een objectsubsidie voor bepaalde ca tegorieën woningzoekenden zou dit doel bereikbaar kunren ma ken. Voor het vaststellen van de huurprijs verwijst het PAK naar de brief, die b. en w. van Leiden onlangs aan de minister hebben geschreven (zie hiervoor onze krant van 15 juni jl.). stempel van de dag vóór de be- Spelregel is ook: Komen er meer paalde etappe hebben. Brieven goede voorspellingen binnen dan die men bij ons kantoor aan het beslist het lot. Heeft niemand Kort Rapenburg bezorgt, moe- goed geraden dan wordt de ten voor middernacht in de bus prijs naar een volgende dag ge- HOOFDPRIJS j Super tv-stoel len 250 gulden der betalen en de aanwijzer van de winnaar van het Combina tie-klassement. de witte trui, kan bij Audi NSU-dealer Ka- rand bv in Voorschoten ook voor 150,- gaan uitzoeken in de accessoireshoek. Maar met de hoofdprijzen zijn we er nog niet. Iedere dag gaan we dagprijzen weggeven, waarde volle artikelen die in de meeste gevallen een gezamenlijke waar- Nu de dagprijzen. Op alle twintig etappedagen een weekendpak Cabaliero waarbij op de eerste dag Juwelier Lucas van Lelj- den de jacht op de prijzen een impuls geeft met een waarde bon van 100,- Op de tweede dag naast de sigaretten een Caraco-ijstaart en een forse rookworst van Teekens. Derde etappe: sigaretten en een portable radio 50,-) van Van Berge Henegouwen. Vijfde etappe: sigaretten, weer een rookworst en een boeken- bon van 35,-. te besteden in de Boekshop van de Leidse Cou rant. Zasde etappe: sigaretten en een doos augurken van Van Ruiten in Roelofsarendsveen. Achtste etappe: sigaretten en weer een ijstaart. Negende etappe: sigaretten en weer voor 50,- platen van MIC. Tiende etappe: sigaretten en nog een rookworst van Teekens. Elfde etappe: sigaretten en Polaroid Zip van Jan Wolfslag. Twaalfde etappe: sigaretten en een Caraco-ijstaart. Dertiende en veertiende etappe: sigaretten en 35,- boeken uit de Boekshop. Vijftiende etappe: sigaretten en een rookworst. Zestiende etappe: sigaretten en voor 50,- MIC-platen. Zeventiende etappe: sigaretten en een Instamaticcamera van Dickhoff. Achttiende etappe: sigaretten en een Caracotaart. Negentiende etappe: sigaretten en de laatste rookworst. TwinCgste etappe: sigaretten en een doos doppers van Simon van Ruiten. Tot zaterdagavond 12.00 uur dus de brieven insturen om mee te kunnen dingen naar de eerste etappeprijs van zondag. En een goede raad voor een succesvolle deelname: spel dagelijks onze tourpagina's met informatie over de favorieten. LEIDEN Een grote bungalowtent vormde gisteren op het Stadhuis-plein Leidens nieuwste attraktic. Deze ongewone maar zeer op vallende ..kampeerplaats" was door leden van het dagelijks bestuur van de Bond van Huurders en Woningzoekenden (BHW) en door 4 Leidse families, De Graaf. Vermeer, Brand en Barten, uitgezocht om te protesteren tegen de woningsituatie in Lelden. Kort en krachtig protesteerden deze gezinnen de babies waren meegenomen in fletten tegen de onbetaalbare nieuwbouwwoningen zoals in de Meren wijk. Enkele protesterenden zijn 's ochtends, toen ze merkten dat hij zich niet uit zijn „tent" in die van hen liet lokken, met wethouder Ham gaan praten over de brieven die ze gekregen hadden van de commissie van huisvesting waarin hen gesommeerd werd binnen af zienbare tijd hun gekraakte huis te verlaten. Veel resultaten hebben ze niet geboekt: van de heer Ham kregen ze te horen dat het j wei zo'n vaart niet zou lopen. Het kampeerdagje heeft slechts wat gein en een aantal handtekeningen opgeleverd; de nieuwbouw huizen blijven duur. WASSENAAR - De Anjer- actie 1973 Is gestart in Astra in dc Langstraat met een culturele avond, waarop de accordeonvereniging DVS, leerlingen van de Wasse- naarse balletschool en de poppenspeler Fred van den Berg optraden. Gedurende de Oud-Hollandse jaarmarkt zal in de Langstraat de aan dacht van alle voorbijgan gers voor de Anjeractic wor den gevraagd, o.m. door ver koop van witte anjers. OUD-ADE Zaterdagavond en zondag a.s. wordt er ge preekt door zuster Hooge- veen uit de Katholieke Mis sie Landor (Australisch Nieuw-Guinen). De collecte zal voor haar missiewerk worden gehouden. LEIDEN - Dinsdag 3 juli H er in de Kerkhofkapel aan de Zijlpoort om 9.00 uur een mis der overledenen. LEIDEN De St -Barbara- school aan het Levendaal heeft In het Leidse Hout haar sportdag gehouden. De klassewinnaars wuren: Jon gens: 1. Marco v.d.d Lehn, 2. Fred v.d.d Geest. 3. Dick v. Seggelen, 4. Ton v. Tonge ren, 5. Matty Polman. Meis jes: 1. Najat Enzlne, 2. Zl- neb Enzine 3. Betty v.d. Weert, 4. José Verhagen. 5. Jenny Giezeman. Totaalwin naars: 1 en kampioen Marja Seger 106 punten, 2. Monique Schiffers 98 p.. 3. Alfred Rui tenbeek 95 p. NIEUWKOOP In de maand juli wordt een zomer- campagnc voor de jeugd georganiseerd door het va- kantickomité en de commis sie Kerk en Recreatie. De jeugd wordt beziggehouden met sport en spel, kreatief werk, natuurtochten, roei- en fietstochten, films, zeskamp, een timmerdorp etc. Ook is er op een aantul dugen een crèche, waar ouders hun kleuters van 3-6 jaar „kwijt" kunnen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1973 | | pagina 3