ANTHONY QUINN BIJ DICK CAVETT Gescheiden NOS-ploegen naar de Tour Chopin-vertolker Joop Stokker op de lichte toer m: t wwmmmamHHMÊÊKM Kabel-omroep niet in banden gemeenten TELEVISIE VANAVOND TELEVISIE MORGEN RADIO VANAVOND RADIO MORGEN CALIMERO WEG VAN DE BUIS PAGINA 2 LEIDSE COURANT DONDERDAG 28 JUNI 1973 tiiHoiniwiiiiiiiiiiiiiiii Tussen Kleutertje luister en de ritmische gym van Dagje Ouder ligt een heel mensenleven, maar ook een scheutje Chopiit, want voor beide programma's wordt de muziek gemaakt door Joop Stokkermans (36) en die was voorbestemd om Chopinvertolker te worden. Alles wees daarop, tot zijn leer meesters toe. Deze zoon van een Leidse indu strieel haalde op het Haagse Conservatorium alle prijzen weg, die er maar te vergeven wa ren, inclusief op zijn 18e jaar de Prix d'Excellen- ce. Robert Casadesus in Parijs, een parel van een piano-solist, sleep- het toucher nog wat bij en legde de laatste hand aan de pedalen, waarna Joop in Genève op 'n con cours met 84 deelnemers de derde prijs haalde. Terug in Leiden, «later Lisse, nu Laren diepte Joop negen uur per dag de dansante dromen van Ghopin uit de toetsen op, nocturne, mazurka na mazurka, en ook pelgri meerde hij naar het Spaanse klooster, waar Chopin verziekt zijn laatste jaren sleet. Joop ontwikkelde muzikaal en geestelijk een diepgaan de verwantschap met deze van oorsprong Poolse componist en stelde ziich voor als con certpianist door de we reld te reizen om aan al- lerhand klavieren Chopin voort te laten leven. Joop Stokkermans: ,,Maar toen kwam Ger- rit de Braber binnen, nu producer bij Phonogram, in die dagen nog werk zaam bij jeugdradio Minjon van de AVRO. Hij had de tekst van een liedje, dat over hobby's ging, en hij vroeg mij daar een melodietje bij te schrijven. Daar keek ik op dat moment vrese- ljk gek tegen aan. Het kwam in mijn hoofd niet op, dat iemand dat aan mij zou kunnen vragen. Voor mij was een klas sieke carrière wegge legd. Waarom zou ik me bezig houden met wat me toen beuzelarij leek? Toch heb ik het gedaan. Gerrit was opgetogen en nadien heb ik heel wat tekstjes van hem op mu ziek gezet. Zo ging ik overstag naar de lichte muziek. Ik heb daar geen spijt van, want pianisten zijn er genoeg, maar de veelvraten radio en tv zitten met een chronisch gebrek aan rappe com ponisten voor luchtig liedwerk". Pendelen De voorgenomen concert reizen met de partitu ren van Chopin in het reiskoffertje zijn uitge draaid op een voortdu rend pendelen tussen de Weg naar Hameien (vroeger Oebele), Ci troentje met Suiker, Ti- ta-tovenaar, Jonge mens- sen op weg naar het concertpodium, recla mespots voor de STER, de Gerard Cox-Eric Herfst-show in de ko mende winter voor de KRO en de regie van het AVRO-jubileumcon- cert in september. Ach ter zich heeft hij al gela ten programma's als Rikkie en Slingertje, Rooster, Studio Stalles en de KRO-serie Rust noch duur. Eric Herfst, die van en voor zijn vrouw Jasperi- na het volle pond eist, kon het als zovelen die in huis en op de buis iets goeds willen hebben al evenmin zonder Joop Stokkermans stellen. Hij liet hem de tientallen liedjes van Guus Vleugel op melodie zetten, het laatst Jasperina's Ego- Trip. Joop Stokkermans: ,,Het schrijven van muziek heeft weinig te maken met inspiratie. Het is ge woon een vak, een am bacht, waar je veel tech niek en een beetje geluk voor nodig hebt. Soms lukt het dagenlang niet en dan komt het opeens toch nog. Dan valt er een stuk spanning van je af en ben je plotseling niet meer ongemakkelijk voor je familie. Voor mij is het heel belang rijk wie de tekst schrijft. Want taal is muziek en een tekstschrijver, die iets met taal kan doen, reikt als het ware mij de melodie aan. Guus Vleugel heeft dat heel sterk. Hij werkt niet ge makkelijk. Hij komt pas tot schrijven met de rug tegen de muur en met het pistool van de tijd nood op de borst. Maar dan schrijft hij ook puur dichtwerk, dat in het rit me al het wijsje bevat. Niet altijd even simpel van bouw, zo'n basis compositie, maar ik weet dat ik werk voor Jasperina en dat is een vrouw die niets te moei lijk is. Zij zingt alles, als ik componeer, hoor ik haar al zingen. Met Harry Geelen van de Weg naar Hameien heb ik hetzelfde als met Guus Vleugel. Beiden hanteren de taal als mu ziek. Eli Asser van het Citroentje is weer een heel andere man. Die wil altijd uitvoèrig met mij over zijn teksten praten. Hij schrijft op hits, zoals Het zal je kind maar wezen en Wij zijn op de wereld om el kaar te helpen. Ik werk het liefst in mijn eentje, een beetje de tekst op je in laten werken". Roofbouw Soms heeft Stokkermans het gevoel, dat hij roof bouw op zichzelf pleegt. Vooral door de seriepro gramma's wordt je ge leefd, omdat telkens weer iets op tijd klaar móet zijn. Als hij verpo zing zoekt, trekt hij zich Joop Stokkermans: „Gerrit den Braber haal de me bij Chopin van daan". C terug op zijn eigen ka mer, waar hij zich over geeft aan zijn jeugdlief de, Chopin. Soms speelt hij nog op het baby-pia nootje, waarop hij als kleine jongen klanken uitprobeerde en die hij als curiositeit altijd be waard heeft. Hij weet niet waar hij zijn muzikaliteit van daan heeft. Zeker niet van zijn vader, want die noemt hij compleet a-mu- zikaal. Wat dit betreft is hij eerder zijn buurman dankbaar, een amateur, die altijd op de piano zat te pingelen en bij wie Joop niet was weg te slaan. Bij die man heeft hij ook zijn eerste lessen gehad, omdat vader Stokkermans iets wou doen voor zijn piano-gek ke zoon. Alles wat Joop bij die man heeft geleerd heb ben zijn latere leraren Theo v.d. Pas en Kees van Baaren hem weer af moeten leren, al was het maar het pedaal-mis bruik op zoek naar ron de tonen. Voor het werk wat hij nu doet, kreeg hij op het Conservato rium een overdosis aan muziekkennis mee. Dat begrepen ze bijzonder goed bij de AVRO, waar ze hem de beeldregie ga ven van bijv. de Mat- theus-passie en ander imposant werk, omdat daarvoor kennis van partituren nodig is; de partituur vervult dan de zelfde functie als een draaiboek. Tussen de be drijven door arrangeert hij dan nog producties voor Phonogram annex geluidsregie voor een op name als van de Maas- treechter Staar. Muzi kaal werk van de aller hoogste technische orde met als uitvloeisel veel overleg met mensen; mensen die hem weer van de muziek afhouden. Deze muziek ontmoet hij in het isolement op zijn geluidsdichte kamer. Niet op zoek naar ap plaus, niet op zoek naar hits. Joop Stokkermans: „Soms komt er toch een hit uit. In twintig secon den muziek de tune Ko- dakkado, waarna de ver koop sterk steeg. En ook een keer op tekst van Gerrit den Braber van D.C. Lewis het lied „Het gebed". Als gedoodverfde Cho pin-vertolker staat Joop Stokkermans daar op zo'n moment toch even van te kijken. TON OLIEMULLER Anne-Marie David kikkert de Zeeuwen op van onze radio- en TV-redactie voor het begin van het avondpro- H.LVERSUM "'NOS gaa, ^rk%a°aPt,„Spnri« atS me n. P. j" programma nog eer. samenvatting aparte telev.sicploeg de Tour de France volgen, die zaterdag in 66 Scheveningen start. Vorig haar stuurde de NOS een gecombineer de ploeg naar dit wielerevene- ment, maar interne samenwer- kingsmoeilijkheden hebben de NOS-leiding doen besluiten om dit jaar met gescheiden equipes te werken. De NOS-radio zal bij de verslag geving gebruik maken van eer. aantal gast-verslaggevers als Joost de Draaier, Koos Postema, Wi' lem Duys, Ton van Duinhoven, Paul Meier, Willi Alberti en Henk Molenberg. Zij zullen een of meer etappes op de motor volgen en Vanaf dit voertuig verslag uit brengen van hun bevindingen. |pe reportages van de Tour de «France zijn steeds ite horen op IHilversum 3. De finishreportages itan men doorgaans tussen 17.00 ün 18.00 uur verwachten. Dit jaar- !ial de NOS-radio voor het eerst dok voorbeschouwingen uitzenden iroor de start van elke etappe. I'let doorgaan van samenvattende 'Elevisiereportages heeft enige tijd tp losse schroeven gestaan, om- lat de ORTF, daartoe gedwongen loor de Tour-organisatie, de NOS toor het overnemen van de uit- lendlngen een bedrag van 150.000, vroeg. De Franse om roep heeft evenwel een voor de v'OS (en andere Europese om- oeporgarisaties) bevredigender 'egèling kunnen treffen. De sa- nenvattingen zijn steeds te zien j The Sissies zitten De Amerikaanse presentator Dick Cavett ontmoet vanavond de ac teur Anthony Quinn, die bij de meeste bioscoopbezoekers voorai beroemd werd door zijn rol van Zorba de Griek, Ned. 1 21.00 uur. Zwijgen is goud In deze aflevering de artiestenuit gang. Met fragmenlten uit The Sleuth met Stan Laurel All night long met Harry Langdon The bell hop met Larry Semon Behind the screen met Charlie Chaplin Plane Crazy met Mic ky Mouse The Navigator en One Wheel met Buster Keaton. Presentatie Maarten van Rooijen. Ned. 1 19.20 uur. Popeye Popeye en Blulo willen allebei te gelijk een afspraakje met Olive maken en dat loopt fors uit de hana. Ned. 1 19.45 uur. Beeldje voor beeldje Dit tweede deel gaat overMax Fleischer, de schepper van o.a. Popeye en Betty Boop. Ned. 20.35 uur. De Zeeuwen Joop van Tljn en Jan Wolkers la ten vanavond de Zeeuwen praten over wat hun bezig houdt. Wester- schelde, herverkaveling en de in dustrialisatie komen aan bod. Er ismuzikale medewerking van An- ne-Marie David, The Peddlers, The Sissies, Gerard Cox en Harry Mooten. Ned. 11 20.20 uur. Anthony Quinn aan de tand gevoeld DEN HAAG Minister van Doorn (CRM) vindt, dat er weinig vrees hoeft te bestaan voor een overheersende plaats van gemeen tebesturen in de lokale kabelom roep. Het samenstellen, voorberei den en overbrengen van de pro gramma's wordt door het ge meentebestuur in handen gegeven van een culturele instelling, die geheel verantwoordelijk zal zijn voor de inhoud van de uitzendin gen. De minister antwoordt dit op vra gen van de KVP-Tweede-Kamerle- den Kleisterlee, Gardeniers-Be- rendsen en Van der Sanden. De bewindsman wijst erop, dat de lokale kabelomroep nog in eeti ex perimentele fase verkeert. Mocht blijken dat deze toch eer. (§emi)- overheidsomroep dreigt te wor den, dan zal minister van Doorn voorzieningen treffen om dit tegen te gaan. Zender Loplk krijgt beurt en geeft zwakker beeld HILVERSUM Televisiekijkers in de Randstad, die vallen binnen het verzorgingsgebied van de zen der Loplk, moeten na 2 juli reke ning houden met een verminderde ontvangstkwalitelt van de pro gramma's op Nederland II. Dit houdt verband met noodzake lijk te verrichten onderhoudswerk zaamheden aan antenne-onderde len van de zender in Lopik. Deze zullen ongeveer twee maanden in beslag nemen. In verband hiermee zal gedurende deze periode met een kleiner vermogen worden uit gezonden, hetgeen de ontvangst kwaliteit nadelig kan beïnvloeden. Het betreft hier kanal 27. NEDERLAND I 18.55 VPRO 19.05 19.20 19.45 20.00 20.21 20.35 21.00 22.15 22.45 23.15 Beertje Colargol Zwijgen is goud, stomme film Popeye Journaal Berichten uit de samenle ving Beeldje voor beeldje voor beeldje Dick Cavett-show met Anthony Quinn' De wind blaast waarheen hij wil Horen en zien Millie (filmserie) Journaal 20.21 Als de Zeeuwen nu niet ,,hoh" zeggen dan van daar NOS 22.30 Den Haag vandaag 22.40 Journaal 22.45 Watergate verslag It.-lglë/Xe.lerlnmls 1 18.55 De Fabeltjeskrant 19.00 Konin Arthur, 19.25 Verkeersvelllghet 19.30 Tips voor trips 19.35 Zoeklicht 19.45 Journaal 20.10 Mldzomer-' nachtsdroom 22.30 Première 23.10 Duitsland II NEDERLAND II 18.35 Seehs unter Mllllonen 19.10 Voorstnndssltzung 19.45 Heute Drei mal neiui 21.45 Aktle Sor kind 22.00 Journalisten vragei politici beantwoorden 23.00 Journaal. weerbericht 23.15 NOS 18.15-18.45 Watergate verslag 18.45 Kiri de clown 18.55 Journaal VARA 19.05 Een wonder op vleugels 19.45 Simon Carmiggelt leest voor uit eigen werk .8.30 Sesam Streel. 19.05 Ihre Heimat unsere Heimat 19.15 Hierzulan» Heutzutage 19.45 Nieuws i Noordrljnland-Westfalen 19.55 Kor mentaar 20.00 Journaal en weerb richt 20.15 Bertrand Russell 21.i Identifications 21.45 Journaal 22.05 22.35 Labyrinth der Macht. NEDERLAND I NOS 18.45 Kiri de klown 18.55 Journaal AVRO 19.05 De vurige aarde, documentaire 20.00 Journaal NOS 20.21 Tour '73, Tour de France 21.50 De versierders, filmserie 22.40 AVRO-schaaktoernooi 1973 23.00 Journaal NOS 23.05 Recht op de burger af (teleac) 23.35 Sluiting NEDERLAND II België/Nederlands NOS 18.15 Watergateversl'ag 18.45 Kiri de klown 18.55 Journaal TROS 19.05 Calimero 19.10 Flipper, jeugd 19.30 Zorro (45), jeugd 20.00 Journaal NOS 20.21 James Stewart-cyclus, (3), speelfilmserie NOS 22.50 Uit de kunst-festival, gevarieerd 18.55 De Fabeltjeskrant. 19.00 Luceat. 19.30 Ziet U er wat h 19.35 Zoeklicht. 19.40 'Journal 20.10 De merkwaardige levensg schiedenls van baron Frledrleh v der Trenek. 21.15 Panoram 22.00 Journaal. 22.10-23.00 Lite raire wandelingen. 17.55 Journaal. 20.00 Journaal weerbericht, 20.15 Titel, Thes Temperamente, 21.00 Reportage uit Bonn. 21.25 Der 7. Sinn. 21.30 Cannon. 22.15 Journaal weerbericht. 22.30 Iphlgenle Taurls. 23.55 Journaal. 24.0 Sluiting. 18.35 Plezier met Charlie. 19.10 Ortszelt, 19.45 Heute. 20.15 Elisabeth, keizerin van Oostenrijk. 22.45 Journaal, komn 23.05 Flor Ende elner Llebe, 23, het kort, 24.00 Sluiting. Duitsland III HILVERSUM 1 Ing. AVRO: 19.00 Tref- 8.00 Nws. 18.11 Radio journaal. Poli tieke partijen: 18.20 Uitzending van de Katholieke Volks Partij. IKOR: 18.30 Kleur - Informatie en commen taar over zaken van kerk en samen leving. NCRV: 19.00 (S) Leger des Hellskwartler (gr.) 19.15 De Kerk vandaag - nieuws en comments! -9.35 Ontvoerd - een zomeravondradio, spel. 20.55 Klassieke operette mu iaal. 20.10 (S) Gelder songs. 23.25 (s) Essay: 23.55724.00 Nws. HILVERSUM Hl HILVERSUM 2 18.41 Wereldpano- TROS: 19.00 Nws. 19.02 (S) U j spreekt met Plet. 20.00 Nws. 20.02 1 Poster. 21.00 Nws. 21.02 (S) Sesjun: I Jazz en Pop Live. 22.00 Nws. 22.02 (S) De Hugo van Gelderen Show, met o.a. de Nederlandstalige Top Tien. 22.55 Meded. 23.00 Nws. 23.02 (S) T...S...T... sport en muziek. 2-100 Nws 002 Actualiteiten 0.10 (S) Jazz-Sir. 0.55-1.00 Nws. HILVERSUM HILVERSUM 2 i 8.00 Nieuws; 8.11 Radlo- KRO: 7.00 Nieuws. 7.02 Het levende woord. 7.07 (S) Badlnerle: klassieke uzlek (gr.). (7.30 de hulsvrouw. 8.45 Moe- inden. AVRO: 9.40 (S) Om- ma over ontwikkelingssamenwer king. 12.15 Blik op Europa - Infor matief programma over Europese Integratie. Overheidsvoorlichting 12.30 Uitzending voor de landbouw. NOS: 12.40 (S) Lichte granimcfoon- lek. .2.50 Ree Inform en- en buitenland. 13.50 Van HILVERSUM 3 a tot totale taal. een rubriek het leven ln de taal. 14.00 (S) E.O.7.00 Nieuw kerk-zijn ln onze tijd. 11 badeklassieke muziek om 10.30 Nieuws. 11.00 1 ken. 11.55 Mededelinger land. en tuinbouw- 12.30 Nieuws; 12.41-12.50 Echo, en om 13.00-13.05 Raden maar. 14.00 (S) Vrljdagmld- dagstcreococktalllicht platenpro- gramma. 14.30 (S) Interlokaal op 17.10 (S) Metropole Orkest: mentsmuzlek. 17.30 Nieuws Echo. Re naissance (oDn). 14.35 SDleeel België zuiderburen. 15.00 Zoeklicht op Ne derland: reportages en commenta ren uit alle delen van het land en veel muziek. (16.00-16.02 Nieuws). VPRO: 17.00 VPRO-Vrljdag: recht streeks programma met politieke analyses, reportages, achtergrond-In formatie en telefonische reaktles, met om: 17.00 Aktualltellen17.55 Mededelingen. muziek S.00 Nieuws. 8.02 (S) Tussen thee en koffie. (9.00 Nieuws.) 10.00 Nieuws. 10.03 (S) De muzikale fruitmand: verzoekplntcnprogrammu voor zie ken. NCRV: 11.00 Nieuws. 11.03 Zing. zing. zing! 12.00 Nieuws. 12.03 Bij Barend. 13.00 Nieuws. 13.03 (S) Popcorn. NOS: 14.00 Nieuws. 14.03 De Meurders Methode. AVRO: 15.00 Nieuws. 15.03 Top-Twenty I: de Amerikaanse hitparade. 16.00 Nieuws. 16.03 Top-Twcnty-IIde En gelse hitparade. 17.00 Nieuws. 17.03 AVRO Schaaktoer (Van o b radio- en tv-redactie) The Peddlers in Zeeuws programma HILVERSUM Het kuiken Calimero zal volgende week voor het 1 laatst op tv te zien zijn. De produktie van de Italiaanse tekenfilmse- rie, die in meer dan dertig landen uitgezonden wordt,is in verband met de dood van een van de makers voorlopig gestaakt. De TROS zond Calimero sinds januari vorig jaar uit. Calimero is nog wel via deradio te beluisteren. Samen met zijn va- i der blijft hij tot eind september vaste gast van het programma Vice Versa Veluwe, dat de TROS iedere zaterdag tussen half twee en j drie uur via Hilversum 2 uitzendt. Calimero zal in het nieuwe seizoen Worden opgevolgd door De Wom- bels, een Britse vijf-minuten-serie over de avonturen van zeven onge wone dieren.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1973 | | pagina 2