Laatste deel Pieter Daens Ned. acteurs genoeg op het scherm Conny op Holland-toer AVRO's Toppop drie maanden op vakantie Barend niet gewenst Zes vreemde reporters bij Tour de France Het blijft toch in de familie TELEVISIE VANAVOND TELEVISIE MORGEN RADIO VANAVOND RADIO MORGEN TERUGBLIK PAGINA 2 LEIDSE COURANT MAANDAG 4 JUNI 1973 DOOR TON OLIEMULLER EN HANNEKE WIJGH Steen en been wordt er geklaagd, dat er te weinig Ned. werk op de tv komt, terwijl we zulke goede Nederlands sprekende acteurs hebben. Maar gelukkig, aldus stelt het literaire tijdschrift Kente ring vast, hebben we de STER nog, die onze eigen acteurs op het ■cherm brengt, t.w.: Peter Aryans (Chiquitta, Fresh Up. Royco, de Zeven Provinciën en Hooghout jenever); Tom van Beek (Halvamel en Tesa Moll); Martin Brozius (Royal Club Tonic); Bert Dijkstra (Bayer en Su- krettino); Piet Ekel (Sommer); Rijk de Gooyer (Sisi); Lex Goudsmit (B3); Manfred de Graaf (Chappi); André v. d. Heuvel (Parade Vieux); Ab Hofstée (Bakker Bas); Ben Hulsman (Air- touropa); Johnny Kraaykamp (Sisi); Bob de Lange (Royal Club Tonic); Emmy de Leeuwe (Fakt); Paul v. d. Lek (bloemen); Ton Lensink (Vicks Pastilles en Douwe Egberts); Trudi Libosan (Halvamel); Wim Poncia (AEG); Els van Rooden (Aspro) Wil ly Ruysch (Uniekaas); Wil van Seist (De slijter, Iglo, Chiquitta, Nescafé, Sunil, de Drie Musketiers en Elcemel); Aart Staartjes (Interpolis) Jan Teulings (Rivella) en Hans Veerman (Bambix, Irisette en Idesit). Manfred de Graaf van de Haagse Comedie feomt op Earth and Fire doen Toppop vergeten AVRO's Toppop gaat drie maanden op vakantie. Pas in september keert dit populaire tv-programma op de buis te rug. Om de overgang voor de duizenden fans wat te verzach ten wordt vanavond in plaats van Toppop een popconcert uitgezonden, dat regissuer John Schelfhout in kleur heeft opgenomen, met Earth and Fire in de hoofdrol. Gespeeld wordt het epos Atlan tis, Love, please close the door en Maybe tomorrow, maybe tonight. In de komende weken zal het eerste halfuur op de maandgavond door de AVRO gevuld worden met de 13-delige serie Elephant Boy, gebaseerd op het boek Toomai of the ele phants van Rudyard Kipling, een pakkende geschiedenis van een negerjongen met zijn oli fanten. Barend Servet mag zijn gezicht niet in Hoog-Karspel laten zien. De VPRO-ster, die de slijterij van de firma Beemster zou ope nen, is niet welkom in het dorp. Na de publicatie van zijn komst in de dagbladen beeft het echtpaar Beemster allerlei negatieve reacties waaronder anonieme bedreigingen verkregen. Dat is voor de heer Beemster aanleiding geweest Servet op het laat ste moment af te zeggen. Nu verrichtte burgemeester Groot de opening. De heer Beemstter: «We kregen zeer veel negatieve reactises, dat er acties ondernomen zouden worden als Barend Servet toch zou komen. Men vindt het een vieze kerel die weg moet blijven. Wij zijn als bedrijf natuurlijk erg kwetsbaar en als je op een gege ven moment zoveel blijken van afkeuring krijgt, dan moet je door de knieën. Maar het is wel een beetje opvallend, dat er nu weer een aantal mensen is die zeggen het verschrikkelijk jam mer te vinden dat Barend Servet niet komt." NJETTA VAN LEEUWEN Denk niet dat men in Hilver sum rond allerlei precaire pro blemen in treurnis bij de pak ken neerzit. Het barst er nl. ook van de lolbroeken. Luister even mee: Dat kunnen ze nou wel zeg gen, maar zou u het leuk vin den als uw dochter met een VARA-lid thuis kwam? Vraag aan Verweij van Ver onica: Als Hilversum 3 het Veronica-personeel overneemt, moeten ze die bommenlegger er dan bij nemen? VARA: Njetta -van Leeu- KRO-huisorkest met de ont slagen dirigent Jo Budie: Run, Budie, run. Jan Nagel aan de doodkist. De heer Max Lewin wil in de omroep-cao niet alleen de ne venfuncties maar ook de nich tenfuncties precies omschreven hebben. Alle leden van het Radio Philharmonisch Orkest zijn ge heel genezen uit Lourdes te ruggekeerd. De REM had indertijd wel een viewing in de Tweede Ka mer mogen hebben. AI een brief, klacht of kat van de regeringscommissaris gehad? Ge ziet. de humor bloeit welig in Hilversum. En Spreekbuis, het blad voor omroepmedewer kers. blijft het ernstig noteren. Lange tijd is het stil geweest rond Conny Vandenbos. De zangeres die jaren geleden het voeteneinde van het bed weer bij de verwarming zette en die in uiterste wanhoop uitroep: „Ik ben je geldbelegging. Con ny blijkt echter lang niet stil te zitten. Voor wie verre reizen maakt zijn Conny's werkzaam heden geen geheim. Vanaf deze week presenteert ze in het Engels 60 minuten in formatie, muziek en reporta ges van Nederlandse bodem, in alle jumbo en DC-10 toestel len van de KLM. Informatie voor de zakenman en toerist, al komen er geen klompen of molens aan te pas. De reporta ges gaan over industrieën, res taurants met Nederlandse prij zen en historische onderwer pen. Informatie wordt gegeven over de mogelijkheid voor uit stapjes, de evenementen en verschillende hotels. Via een folder met een grote foto van Conny Vandenbos wordt de rei ziger op de hoogte gesteld van het Holland Hour. Conny Vandenbos zoekt het hogerop Zes bekende mensen van ra dio- en tv gaan deze zomer de Tour de France van een eigen commentaar voorzien. Achter op de motor, als ze durven, of anders vanuit de begeleidende auto zullen Koos Postema, Wil lem Duys, Ton van Duinhoven, Joost de Draayer, Henk Molen berg en Willy Albert! de ver richten van de wielerkaravaan verslaan. Vorig jaar reed Henk Paul Meier Terlingen met de stoet mee, maar Henk blijft dit jaar thuis. De zes gastreporters zullen een of twee etappes van de Tour meemaken en hun indrukken van dit jaarlijkse spektakel Wa Hilversum 3 aan het Nederlandse volk doorge ven. De echte verslaggevers zijn Theo Koomen. Mart Smeets en Frits Suer, die voor het andere vuurwerk gaan zor gen. De Tour begint 30 juni in Scheveningen en eindigt 22 juli in Parijs. Hetga van de vlammetjes op haar huid De zuidelijke zangeres Helga, die zo doorleefd de vlam metjes op haar huid kan bezingen, is opnieuw met een single op de markt. Op de a-kant staat Ver hier vandaan en aan de keerzijde. Achter de horizon. Net als bij de vorige liedjes zijn tekst en muziek ook nu weer van de hand van Kees Corbijn, de Rotterdamse enteertainer, die al jarenlang met zijn cabaret aan de weg timmert en ook de man die het Asoosjale Orkest op poten zette. Helga, die eigenlijk Annie de Socq heet en in Den Bosch woont zou eerst helemaal geen zangeres worden. Haar schoonzusje Annette de Cocq wel. Die stond voor een singletje in de studio, maar wat zij ook probeerde, zij kon de tweede stem er melodisch niet heelhuids uitkrij gen. Zij riep daarvoor de hulp in van Annie, die ook de beroerste niet wilde zijn en naar de studio kwam. Op dat moment werd haar stem ontdekt en als Helga heeft zijn intussen de plaats van Anette overgenomen. Zij kwam in de top-40 en wil daar met haar nieuwe liedjes op zijn minst weer op. Kees Corbijn: ,,Om in de top te komen hoef je van daag de dag niet te hebben wat ze vroeger een „goede stem" noemden. Waar het om gaat is het eigen geluid. Een zanger of zangeres moet een persoonlijke tint in de stem hebben, waardoor hij of zij uit duizenden te herken nen is. En dat was met Anette niet en Helga wel het ge val, zodat Anette niet doorbrak en Helga wel. Helga is onherhaalbaar en Annette niet Maar het Is in elk geval in de familie gebleven". Vanavond zendt de KRO-televisie de laatste van de drie gedrama tiseerde dokumentaires uit, die gemaakt zijn naar het boek van Louis Paul Boon, getiteld: Pie- ter Daens. Deze derde en laat ste aflevering beschrijft het ver dere verloop van het z g. Daen- sisme vanaf het begin van de twintigste eeuw tot aan de dood van Pieter Daens in 1918. De kerkelijke overheid liet in die jaren de gebroeders Daens met rust, al verscheen er wel een pauselijke encycliek, waarin het Daensisme wordt veroordeeld. Priester Adolf Daens werd in 1902 herkozen als volksvertegen- de hoofdrollen: Gerard Ver- meersch als Pieter Daens en Bob Storm als Adolf Daens. In 1904 kwam broer Pieter Daens ^e(j jj 20.20 uur. in het parlement om een door een sterfgeval opengevallen plaats te bezetten Hij bleet Wonder in MHaan daar als strijder voor zijn arbei ders en werd nog op 65-jarige leeftijd herkozen. Inmiddels was priester Adolf Daens in 1907 overleden. Reeds toen begon zich de scheuring in de partij af te tekenen, die Pieter Daens niet meer heeft meegemaakt. In Vanavond volgt de laatste film uit de serie „Vittorio de Sica, ak- teur en regisseur". Het is de film Wonder in Milaan, die in 1952 door De Sica werd geregis seerd. De film legt het accent op de gelukbrengende beoefe ning van de naastenliefde en be toogt, dat men ook in de armoe de nog best gelukkig kan zijn. Anderzijds wordt de overdreven rijkdom, die zich om de armen niet bekommert, gekarikaturi seerd. Het verhaal gaat om een kleine zwerverskolonie, waarin de weesjongen Toto zich verdien stelijk maakt om het leven daar te veraangenamen. eigenaar de zwervers te verja gen. Dankzij de ulp van Toto's gestoven moeder binden de zwervers de strijd tegen deze rijke eigenaar aan De voornaamste rollen zijn in han den van Emma Gramatica, Francesco Golisano en Paolo Stoppa. Ned. II 21.10 uur. HOU HET SCHERM IN HET OOG Stripkwi s NEDERLAND I NOS 18.45 Kiri de clown 18.55 Journaal AVRO 19.05 Earth and Fire, pop concert 19.30 Stripkwis. Suske en W 20.00 Journaal 20.21 Peyton Place 21.10 Cannon, detective 22.00 Televizier-magazine 22.50 Journaal 22.25 Engels (Teleac) NEDERLAND II NOS 18.45 Kiri de clown 18.55 Journaal KRO 19.05 De familie Ashton 20.00 Journaal 20.21 Pieter Daens, documen taire 21.10 Wonder in Milaan, speel film van Vittorio de Sica 22.50 Tele-zet 23.00 Journaal 23.05 Recht op de burger af (Teleac) België/Nederlands 18.00 Fabeltjeskrant 18.05 De woudlopers 18.30 Uit de dierenwereld 18.55 Krediten 19.10 Sporttribune 19.33 Zoeklicht 19.38 Weerbericht 19.45 Journaal 20.10 De zwarte orchidee, speelfilm 21.45 Ten huize vanHubert Lampo 22.35 Journaal NEDERLAND I NOS 10.45 Schooltelevisie 18.45 Kiri de clown 18.55 Journaal VARA 19.05 Guus, de kangoeroe 19.10 De stratenmakeropzeeshow 19.30 Het geheim van de Blauwe Sprinkhaan 19.45 Zelf uw kind zwemmen N leren 20.00 Journaal 20.21 Waaldrecht „Fakkels" 21.10 Koning Klant 21.35 De Poppys 22.05 Twee malle meiden uit Liverpool, tv-serie 22.35 Den Haag vandaag 22.45 Journaal 22.50 Kijk op kans (Teleac) NEDERLAND I! NOS 18.45 Kiri de clown 18.55 Journaal NCRV 19.05 De geheime schatten van de Rode Zee 19.30 Op het Europese wild spoor 20.00 Journaal 20.21 Zo vader, zo zoon 20.45 Dixieland from New Or leans 21.10 Voortvluchtig, misdaad- 22.00 Hier en nu 22.40 Geestelijke liederen 22.50 Journaal België/Nederlands: BELGIë/NED. 18.00 De Fabeltjeskrant 18.05 Follyfoot 18.30 Tienerklanken 19.05 Alledag 19.35 Zoeklicht 19.45 Journaal 20.10 De familie Strauss, tv-serie 21.00 De grote zwijgperiode, sexuele opvoeding 21.50 Jazz, Marion Williams 22.10 Gastprogramma 22.40 Journaal HILVERSUM 1 IS.0(1 Nieuws. 18.11 Radiojournaal. 18.21 (S) Jazz Spectrum. NOS: 19.00 (S) Harmonie en Fanfare In Neder, land en Europa. 19.30 (S) Hobby- scoop - een populair programma sprekken. telefonische lichte grammofoonmuzlek. 21.45 gebreide reportage. 22.25 Bond der Naam. NOS: 22.30 Nleu..-. AVRO: 22.40 Radiojournaal. NOS: oo m (S) Nos-Jazz - Jazz In aktle. nln- of ^BIJ" 23.55-24. OONlei boeken, schrijvers en toneel. 20.00 Nieuws. 20.05 Avondoverdenklng. 20.1b Oude muziek (gr.). 21.15 25 Jaar cultuur in Israël, documentai re. 21.55 (S) Omroeporkest: klassie ke muziek. 22.25 (S) Voordracht. 22.45 Theologische etherleergang. 23 20 (S) Eigentijdse kamermuziek van Nederlandse componisten. 23.55-24.00 Nieuws. i- HILVERSUM HILVERSUM 2 18.00 (S) NCRV Combo Corner. 18.19 Uitzending van de Communistische Partij van Nederland. 18.30 Nieuws. 13.41 Toelichting bij het nieuws. 1848 (S) Bandstand (gr.). 19.00 (S) Filler: Jongerenprogramma. 19.30 (S) Llterama: radiokroniek over NOS 18.00 Nieuws. 18 02 Joost mag niet eten. AVRO: 19.00 Nieuws. 19.02 van Wim ^anmaS.t0i20 00°'N?eü*s* 20.02 Radiojournaal. 20.05 Take the S-traln, met Jan Steenman. 21.00 Nieuws. 21.02 De negen-uur-show, gepresenteerd door Meta de Vries. 22.00 Nieuws. 22.02 (S) Superclean Di eammachine. Presentatie: Ad Visser. 22.55 Mededelingen. 23.00 Nieuws. 23.02 (S) Vanavond laat. Fresentatie: Dik Poons. 24.00 Nieuws. 0.02 Radiojournaal. 0.05 (S) Droom.Top-Tlen. 0.55-1.00 Nieuws. HILVERSUM 9 00 (S) Populair-klassieke KRO- 7.00 Nieuws. 7.02 Het levende woord. (7.07 (S) Badlnerle: klassie ke muziek (gr.). (7.30 Nieuws; 7.41- 7.50 Echo). S.24 Overweging. 8.30 Nieuws. 8.36 Gymnastiek voor de huisvrouw. 8.45 Moeders wil Is wet. 10.00 Schoolradio. 10.10 (S) Aubade: klassieke muziek (opn.l. (10.30-10.32 De groenteman: Paris om 11.55 Beursberichten. Overheids voorlichting: 12.30 Uitzending voor de landbouw. AVRO- 12,40 (S) Knip- Radlo Kamerorkest E.O.. 14.00 Het woord - theologie naar de Heilige Schrift. naga- i het land; 12.26 Mededelln- v. land- en tuinbouw: 12.30 12.41-12.50 Echo: 13.00-13.05 17.U0 Ovei io-Amerlkt menleving familie In de sa- 2uracao. 17.10 Voor kinderen. 17.30 Nieuws. 17.32 Nieuws. 15.03 Klankbord: HILVERSUM rs. 16.30 (S) VARA: 7.00 Nieuws. 7.02 Dag dinsdag 17.55 Medcdelln- 8.00 Nieu\ Eddy Becker. 9.00 Nieuws. 9.03 Plaatjes voor de pep, gepresen- (I door Hilde Smit (10.00 jws). 11.00 Nieuws. 11.03 Een op- end vrolijke gevarieerde visite, ientatle: Kees van Maasdam. X) Nieuws). 13.00 Nieuws. 13.03 y Becker. (14.00 Nieuws). 15.00 iws. 15.03 Drie-draal van Aad 16.00 Nieuws. 16.03 (S) Mix - man Stok. (17.00 Nieuws). De VARA heeft geweldig uitge pakt om van de laatste „Een van de acht" het evenement te mnken dat het zaterdag inder daad geworden is. Waarbij de verrassing merkwaardigerwijs vooral in de herhaling zat. Herhaling: deelnemers waren de kleurrijksten onder vroegere op tredenden die de eindstreep niet haalden, de opgaven herhaalden oude successen. Er waren grote buitenlandse artiesten en nage noeg ieder die de Nederlandse kleinkunst dient en binnen hand bereik was. Even terzijde: onder die velen waren Johnny en Rijk, het paar dat ten onrechte uit elkaar is. Ze bewezen met een grandioos optreden de kwaliteit die ze te bieden hebben als ze maar over een redelijke tekst kunnen be schikken. Alles draaide uiteraard om Mies Bouwman, de vrouw voor wie t.v. zou moeten worden uitge vonden alü ze nog r.iet bestond. Mies stopt: terecht, want het succes van de programmafor mule was eigenlijk al uitge werkt, leefde alleen nog bij de gratie van Mies" enorme pre sentatietalent. Mies komt natuurlijk terug. Bij de VARA of bij een van de an dere zuilen die mevrouw-telcvi- sie-zelf graag aan zich willen binden. We hopen dat zij kies keurig zal zijn, zich niet bij voorkeur binden tal aan een spelshow, maar wil mikken op een programma dat haar unieke persoonlijkheid méér recht doet wedervaren. We bedoelen daar niets kwaads mee over „Een van de acht". Het is vier seizoenen lang een van onze favoriete uitzendingen geweest. Maar Mies heeft David Frost-kwaliteit. Is eigenlijk te goed voor vilstiftonpret en lo- pendeband-jolijt. Gisteren offerden we „Brand punt" om bij de NOS „Vincent the Dutchman" te zien, Mai Zet- terlings film rond Vincent van Gogh. Die film, geproduceerd door de BBC, zal wel de t.v.- schermen van vele landen op deze wereld halen en bijdragen tot de Vincent-mythe die weinig met Vincents kunst van doen heeft. Want de film, best een boeiend werkstuk overigens, vertelde veel over die ..gekke Hollander" in Aries en St. Rémy aan de hand van vaak autentieke tek sten. Maar ze kwam niet toe aan de schilder. Niet toe aan de unieke plaats van Van Gogh in de kunstgeschiedenis. Eigenlijk zou er broodnodig een echte Van Gogh-documentaire de wereld ingezonden moeten worden. Taak voor dr. Hulsker? Vg.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1973 | | pagina 2