Jeugd van De Zilk krijgt de ruimte LTB bouwt aan het Marsdiep Wat u ook moet weten Leidse agenda Leidse bioscopen Markt berichten Commissie milieu komt voortaan in openbaar bijeen Expo sities Alphen wil alleen geld uit erfenis Alphen wil sociaal cultureel centrum DONDERDAG 28 DECEMBER 1972 leidse courant streeknieuws HAZERSWOUDE HetJ plattelands jongeren kon-takt- uit Hazerswoude-doi-p ver zorgt in de avonduren van de tiende januari het amuse ment in bejaardencentrum, Driehof aan de Dorpsstraat,, De toneelgroep van het PJK brengt er „Vader heeft een bok geschoten" op de plan ken. HAZERSWOUDE Op za terdag 6 januari gaan de le den van de Hazerswoudse ta feltennisvereniging Avanti oud papier inzamelen in het dorp en aan de Rijndijk. De burgerij wordt verzocht het papier in bundeltjes verpakt gereed te zetten. HAZERSWOUDE Tijdens een door de Aarlanderveense afdeling van de Katholieke, Plattelands Jongeren in de Woerdense Dijkstrahal geor ganiseerd volleybaltoernooi zijn de Hazerswoudse KPJ- teams zeer succesvol ge weest. In een veld van zes- j tien zestallen werd het Ha zerswoudse herenteam eer ste. De dames waren goed voor het „zilver" in een toernooi, waaraan eveneens zestien teams deelnamen, ALKEMADE De muziek- ver. „Door Gunst Verkre gen" uit Nieuwe Wetering zal in samenwerking met de gemengde zangver. „Vex Laeta" evenals voorgaande jaren de huis aan huis ver koop van oliebollen organise ren. Voor Oudejaarsdag be hoeft men niet zelf in de olielucht te gaan zitten want voor 2,- per zak worden ze op zaterdag a.s. aan de deur te koop aangeboden. ALKEMADE In de eerste week van januari 1973 zal het ophalen van huisvuil worden verplaatst van 1 jan. naar 2. jan. en voor de wij ken van 2 jan. naar 3 jan. ROELOFARENDSVEEN De uitslag van de in de Al keburcht gehouden prijs kaartwedstrijd ten bate van het jeugdwerk was als volgt: 1. Fr. Colla 5556 p„ 2. C. van Egmond 5300 p., 3. H. Op dam 5218 p.. De eerstvolgen de kaartavond is op 2 janua ri 1973 des avonds vanaf 8 uur in de Alkeburcht. Er zijn dan weer lekkere vleesprij- zen beschikbaar voor de win- ALPHEN De kerstboom verbranding wordt gehouden op 3 januari aan de Bospark- weg in de oude tuin van Lem- kes en op de zandvlakte in de Diamantstraat Noord. De verbranding begint om 19 WARMOND Qp 2 januari is de kerstboomverbranding aan de Gemeentehaven Warmond, vanaf 19 uur. Ki deren die een kerstboom leveren zullen een attractie ontvangen. LANGERAAR In het paro chiehuis te Langeraar wordt I morgen, vrijdag 29 decem ber, een klaverjas drive ge- i houden ten bate van de be jaardensociëteit. Het inleg- geld bedraagt twee gulden. LISSE Burgemeester en Wethouders van Lisse houden I op 1 januari een nieuwjaars receptie op het gemeentehuis van 11.30 tot 12.30 uur. LEIDEN De Franciscus- band houdt op 6 of 13 janua ri donateursavonden. E avonden worden gehouden i het Antoniusclubhuis en bi ginnen om 8 uur. DONDERDAG 38 D VIJF MEI HAL Sc! ROELOFARENDSVEEN. BLOEMEt (27 dcc. 1972). - Anjers: Rose, Ke fer 30-12, Rood 43-53, Lena, Espen* re, Le Rêve 41-46, Shocking. Arlhi 31-36, Charmeur 63.67, Rozen Gn nette, Carol, Annabelle, Carina 3 39, Nordia 67-73, Coral Princess 4 Belinda 51-69, Sonla 1.01-1,18, Fors thlatakken 38-39, Streltzia 2,25 p. s( Troschrysanten 1.36-1,65, Helios 90-1,25, Fortuna 1,15-1,40, Tulpen Paul Richter, Golden Apeldoorn 2,70-2,75, Lustige Wiispcen p. kist: A I 8.K0-9.S0; A "I 2.00-7.60: B I 9.80-13.30: B II 3.80: Cl j I 6.20-6.90: C II 6.2U-6.30; boereiiko?' 58-61: groene kool IS: spruiten w:| DE ZILK Na het besluit van B en W. van Noordwljkerhout is men begonnen met de diverse werkzaamheden voor de speel weide in De Zilk. B en W. heb ben een voorlopig bedrag van 4000,- uitgetrokken om tot realisering te komen van de plannen, welke de initiatiefne mers zich hebben voorgesteld. De initiatiefnemers stellen zich van deze speelweide ontzettend veel voor en hopen de volle me dewerking te krijgen van bur gers uit De Zilk. Het initiatief is bewonderingswaardig. Het is de bedoeling de jeugd van De Zilk (en dit zijn niet alleen de kleu ters, maar ook de oudere jeugd) op te vangen en ze op deze speelweide zich uit te laten le ven. De oppervlakte is meer dan 1 ha. Het ligt in de bedoe ling een gedeelte te bestemmen voor de kleuters met diverse at tributen o.a. klim- en klauter- hek, schommelstelling, draaimo len, zandbakken, vaste wippen enz. Ook zal er een gedeelte worden bestemd voor het plaat sen van enkele oude landbouw- tractoren en auto's en zal er Vrijwilligers leggen speel- wei aan in plan „Wassenaar" een terrein worden afgebakend als voetbalveld met doelen enz. Ook ligt het in de bedoeling, dat er beplanting zal komen van di- j, verse struikgewassen en dat banken zullen worden opgesteld waar de ouders van de kinderen kunnen kijken naar de diverse spelen. Een commissie zal wor den ingesteld, welke toezicht zal houden opdat er niets zal wor- t den vernield. De initiatiefne- ge&fc mers doen een beroep op allen t-v. die willen meewerken aan op- 'V', bouw van dit complex. Zelfdoe- ners zijn van harte welkom. Men hoopt medio maart of april V* 1973 deze speelweide te kunnen «ff openen. Of het geheel dan zover klaar zal zijn, kon men ons nog niet mededelen, daar er nog f* veel op het verlanglijstje staat. Er zal een ruimte grenzende aan deze speelweide vrijkomen, wel ke zeer geschikt is voor verbou wing, waar o.a. kindertoiletten en 1 toilet voor volwassenen, verbandkastje, een wasbad- je enz. kunnen worden gereali seerd. zó een speelterrein. De Zilkse kinderen weten er wel raad mee. ALPHEN AAN DEN RIJN De Stichting Onderwijsinstelling van de LTB gaat niet aan de Steo-renlaan, maar aan het Marsdiep in Ridderveld een nieu we middelbare landbouwschool bouwen. De LTB was weliswaar reeds ei- p genaar van de grond aan de Sterrenlaan, maar met de me dewerking van de gemeente zal er binnenkort geruild worden. Met dien verstande, dat de ge meente de grond aan de Ster renlaan terug koopt en de grond in Ridderveld te koop aanbiedt. Aan het Marsdiep wil de Onder wijsinstelling nog in 1973 een nieuw gebouw in semi-perma- nente bouw realiseren. Daar ko men dan o.a. de ongeveer veer tig leerlingen in, die nu in enke le noodlokalen aan de Paradijs laan onderwijs genieten. De LTB verwacht, dat een nieuwe middelbare landbouwschool in Hollands Midden in de nabije toekomst wel meer dan veertig leerlingen zal trekken. Men houdt ook de mogelijkheid open, dat het onderwijsprogramma wordt uitgebreid met een rich ting middelbare technologie. ALPHEN In een zelfbe dieningsauto is ingebroken. Hij stond geparkeerd in Zwammerdam. Vermist wor den tabaksartikelen en krui denierswaren. AARLANDERVEEN De Sportvereniging Aarlander- veen, hield in haar kantine een groot Kerst-klaver j as- toernooi. De uitslag van dit toernooi luidde als volgt: 1. G. van Rijswijk (5393 pun ten), 2. mevr. Bunnik (5311 punten), 3. J. van Rossen berg (5153 punten). Brons voor M. Verkade HAZERSWOUDE - De commis sie milieuhygiëne te Hazerswou- de houdt haar eerste openbare Grafkapel voor 2.50 aan gemeente ALPHEN AAN DEN RIJN - Voor de symbolische prijs van 1 2,50 zal de gemeente Alphen eigenaar worden van de grafkapel bij de Advents- kerk. P. A. J. baron de Smeth in Driebergen is niet meer be reid de l*apel in behoorlijke staat te herstellen en te on derhouden, maar de gemeen te Alphen vindt, dat het mo nument behouden moet blij ven. Het staat overigens ook op de Monumentenlijst.' Om het gebouw te conserveren in afwachting van een subsi die moet de gemeente aan het praktisch tegeef staande gebouwtje een bedrag spen deren van 24.300,—. In het koopcontract met de baron is bedongen, dat de stoffelijke resten in de kapel blijven en dat er geen nieuwe teraarde bestellingen zullen plaatsvin den. vergadering op dinsdag 9 janua ri 1973 vanaf 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis aan het Frederik van Eeden plein te Hazerswoude-Rijndijk. De agenda voor deze bijeenkomst ziet er als volgt uit: opening; notulen van de vergaderingen van 3 oktober en 6 december 1971; ingekomen stukken; mede delingen; uitgave van een gan zenbord; vragen van de slotbij eenkomst van de gehouden mi lieu-avonden (1. Welke voorzie ningen zijn in Hazerswoude on voldoende en toch gewenst? 2. Wie is verantwoordelijk voor omgeving, milieu en planologi sche ontwikkeling? 3. Zijn wij ook persoonlijk verantwoordelijk en hoe beïnvloeden wij de ge meenschap in positieve zin?); nabespreking van de milieu avonden en rondvraag. Rofarmi BV uit Rijswijk naar Alphen ALPHEN AAN DEN RIJN Ro farmi BV uit Rijswijk gaat zich vestigen in Alphen. Het bedrijf heeft zich bij de gemeente ge meld voor een perceel (800 m2) in het industriegebied aan de Kalkovenweg. Gouden feest van echtpaar Van der Zwet SASSENHEIM Vandaag gaan de bruidsdagen in bij het echt paar C. v.d. Zwet - A. C. Burg- meyer, Tljlloosstraat 14, die op 11 januari 1923 te Lisse in het huwelfjk traden. De gebruikelij ke foto moet helaas ontbreken, daar de heer v.d. Zwet tijdelijk in be Zechospitium te Katwijk verpleegd wordt. Afkomstig uit Lisse heeft de heer v. d. Zwet daar ook z'n hele leven gewerkt, vanaf z'n school jaren tto 1936 bij Slechtkamp en daarna tot z'n 65e jaar bij Grul- lemans. Altijd in de bolien in het land en in de schuur. Hoewel het vaak hard werken was. stelt hij er niettemin prijs op dat in de krant komt, dat hij het altijd goed naar zijn zin had in de bollen. Hoewel de bruid een echte "Sassemse" is ging het echtpaar na het huwelijk op de Akervoordelaan achter de Engel wonen tot 1940. In 1940 werd het de Tijlloosstraat te Sassenheim, waar mevrouw v.d. Zwet erg gelukkig mee was, want op de Akervoordelaan was er geen water, licht en gas. Voor licht en koken was ze uitsluitend aangewezen op petroleum, wat niet mee viel met het groeiend gezin. Van de zes kinderen die zijn geboren, zijn een zoon en dochter overleden. Hoewel va der v.d. Zwet het naar de zin had in de bollen, zag hij er voor z'n zoons niet veel toekomst in, want hoewel het niet meeviel, ze konden allen een vak leren waarvoor ze hun ouders nog al tijd dankbaar zijn. Er zijn 22 kleinkinderen. De bruidegom (73) z'n gezondheid is niet di rect 100%, maar de bruid (72) heeft niet te klagen. Op donder dag 11 januari a.s. op de grote feestdag is er 's middags in de St. Pancratius-kerk een Eucha ristieviering en van 4 tot half 6 een receptie in het Bruine Paard. Men heeft alle hoop, dat de bruidegom deze dag zal kun nen meemaken in de familie kring. Het bedrijf, dat al in februari nieuw wil gaan bouwen krijgt volgens het voorstel, dat aan de gemeenteraad is voorgelegd ook nog optie voor 650 m2 voor uit breidingen in de toekomst. De vestiging in Alphen houdt in, dat het bedrijf in zijn geheel uit Rijswijk vertrekt. Er komen on geveer 10 werknemers mee. Ro farmi is fabrikant van farma ceutische middelen. Blauw Zwart-UVS: aantrekkelijk spel Wassenaar De wedstrijd Blauw Zwart 1—UVS I gisteravond op het Blauw Zwart-terrein gaf aantrekkelijk voetbal te zien. Een technisch beter UVS wist 4 minuten voor tijd de winst te behalen. De rust brak mst 0—0 aan. Na rust wist Balkhoven in de 20ste minuut te scoren vanuit een fraaie aanval. Tien minuten la ter kwam Blauw Zwart naast UVS door een mooi schot van Van Leeuwen. Linksbuiten Boogert bracht UVS uiteindelijk op winst door een hoog en hard schot. De leiding, Piet van der Touw, was uitstekend. Kortom: een prettige, vriendschappelijke wedstrijd. Rijksmuseum v. Oudheden: t/m 31/12 „Je tlens ralfaire", kleine expositie van Chanpolllon le Jeune, die het oud-Egyptische schrift de hleroglie- ven ontcijferde, Rijksmuseum v. Volkenkunde: „Fal- La-Zellen ln de Zuidzee':, beeld van de ontwikkeling van de boomstam kano naar de Katamaran. Academie-gebouw: (Rapenburg 73) tot 1512, Marijke Stultlens-Thunnissen met wandkleden en textlelplastieken. Sted. Museum de Lakenhal: 8/12 11/1/73. Tin uit e.gen bezit; 8/12— 28/1/73, De structuristen. Galerie van der Vlist: tot 1/1/73. Ex positie van een jonge Amsterdamse Galerie 't Hoekje bij de Pomp: 9/12 —8/1/73. Eric Klein, symboliek in gedachten, vorm en kleur. Galerie lleuff: tot 31/12 Pauline Zwaai met pastels en tekeningen. Mafhield Hooijen met gouaches en Gerard van Westerloo met kera miek. titia de Haas met dozen. schilde- Galerie 't Duivenhuys: tot 15/12. Lae- steeds wisselende kunstenaars. Kabinet Gaper: Kunstexposities van ALPHEN In de Rijnstreekhal ging gisteren de vijfde dag van ..Presentatie '72" in. Na een lieflijk optreden van het meisjeskoor De Lente klokjes, lieten een aantal stoere karate.beoefenaars zien, hoe je snel iemand kunt vloeren. Behalve Rien van den Heuvel, trad ook de Duitse kampioene Mary Schilder op, een vrouwtje om met handschoentjes aan te pakken. Op de foto voert de karategroep van gooi- en smijtwerk op. ALPHEN a/d RIJN De ge meente Alphen is erfgenaam ge worden, Mejuffrouw Alida Ver kade heeft haar drie-vierde deel nagelaten van haar vermogen, dat bestond uit de woning Con- cordiastraat 28 en een bei' van ongeveer 7.000,—. Aange zien de gemeente geen belang heeft bij het bezit van het huis je, hebben b. en w. de e> teur-testamentair laten weten dat zij er geen prijs op stellen dat de woning in het erfdeel van de gemeente valt. Eenzelf de bericht heeft ook de tweede erfgenaam, de Vereniging tot Christelijke Verzorging van Geestes- en Zenuwzieken, aan de executeur testamentair ge zonden. De woning zal derhalve in het openbaar verkocht wor- soort modern ballet den. De opbrengst wordt daama onder de erfgenamen verdeeld. Alphen aan den Rijn Gistermorgen is de heer M. G. Verkade om half twaalf in het kantoor van T. van Duyvendijk's scheepswerf aan de Wilhelminalaan koninklijk onderscheiden. De bronzen ere-medail- le verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau werd hem uitgereikt door burgemeester Gallas (zie foto). De heer Verkade (55 jaar) was op 24 december precies 40 jaar werk zaam in het scheepswerf bedrijf. Begonnen als jongmaatje, is hij nu autogeen brander. Na de officiële plechtigheid was er nog een genoeglijk samenzijn met de jubilaris, die vele blijken van erkenning ontving. ALPHEN AAN DEN RIJN De gemeente Alphen aan den Rijn zal het ministerie van CRM vragen de Stichting Cultureel Centrum subsidie te verlenen voor de bouw van .een sociaal cultureel centrum. In een brief aan CRM schrijven B en W, dat de bouw van zo'n centrum nood zakelijk is, omdat „Alphen een belangrijke functie in de opvang van de bevolkingsoverloop van de Randstad heeft", en W wijzen in hun schrijven op de bevolkingsaanwas in de komende jaren welke in 1980 80.000 en rond het jaar 2000 zelfs tot 84.000 zal oplopen. Deze niet geringe groei in het voor uitzicht stellen B en W dan ook, dat Alphen na 1973 beslist de hoogste prioriteit dient te krij gen. Bovendien wordt in schrijven gewezen op de regio nale functie van Alphen die, al dus B en W, van groot belang is, Vooral op het gebied winkel- en onderwijsvoorzienin gen eist Alphen een duidelijk re- gio-functie voor zich op. Als argument voor een subsidie verlening wijst B en W boven dien nog op een rapport van de Stichting Cultureel Centrum, waarin wordt gewezen op het reeds in 1968 bestaand grote ge brek aan zaalaccommodatie verenigingsruimte. Indien CRM accoord zal gaan met het voorstel van het gemeente bestuur zal uiterlijk in 1975 met de bouw van het sociaal-cultu reel centrum worden begonnen. Als plaats is uitgezocht het Thorbeckeplein. - In principe gaat de gemeenteraad er mee akkoord, dat het jaarlijks ex ploitatietekort van het sociaal- cultureel-centrum ten laste van de gemeente zal komen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1972 | | pagina 6