Geen bezem kan groeiende animo voor curling keren Ook de Uithof interesse voor buitenissigesport ER WOENSDAG 8 NOVEMBER 1972 LEIDSE COURANT Utrecht Een schaterlach weerkaatste tegen de ste nen muren van de Utrecht se ijshockeyhal. Verstoor de blikken keken de argelo ze toeschouwer, die de rust verbrak, onmiddellijk weg. Want concentratie is een van de eerste vereisten voor curling, de sport, die in Nederland schoorvoe tend interesse wint. De on derwaardering vormt bij de verovering de grootste „vijand". Curling heeft dan wel op het eerste ge zicht veel overeenkomsten met de grote schoonmaak, maar elke kenner weet wel beter. Zoals Gijs van Seu- meren, die de sport op schaatscentrum De Uithof in Den Haag wil invoeren. Tussen wedstrijden om de Harm- senbeker door laat Van Seume- ren reeds zijn voorliefde voor het speciale tijdverdrijf merken, i Voordat hij aan zijn worp („Ei genlijk kan je het geen werpen noemen, ik zeg liever swingen") begint, roept hij: „Curling i* zo'n spannende sport, daar heb je geen iedee van". Dan maakt J hij zich op voor zijn beurt; een maal in de „hack" (een metalen voetstukje in het ijs) gezeten, I vergeet hij alles om zich heen. De eerste beweging, die te gelijken is met de start van een atleet, is beslissend voor het '1 resultaat. Gijs van Seumeren prefereert dan nog de moeilijke Schotse techniek, waarbij in de ene hand de bezem en in de an- dere de steen wordt vastgehou- den. En Gevoelig I En terwijl de steen op weg is naar de „dolly" (cirkelvormig doel, dat zo dicht mogelijk moet (worden genaderd) 35 meter van de start verwijderd, fluistert de Utrechtse wintersportfanaat, wijzend op een rivaal: „Kijk, hij daar is zeer gevoelig. Als hij zijn dag heeft, kan Je wel Inpak ken". Van Seumeren laat zich maar even afleiden, zijn belangstel ling gaat uit naar de steen. Hij I is trouwens niet de enige; op het commando „Pak 'm" van de skip (captain) gaan twee teamgenoten voor op de weg, die het „projectiel" volgt. Met een bezempje vegen zij al „sprintend" razendsnel het ijs, dat de steen (20 kilogram zwaar!) betreedt. Op het laatste stuk laat men zelfs een derde bezem aanrukken. „Het vegen is het meest vermoeiende, je blijft op en neer lopen. Maar te vens is het erg belangrijk voor de snelheid en de richting van de steen", verklaart Hans En gelhard, de voorzitter van Cur ling Club Utrecht later. Door het wrijven ontstaat een on zichtbaar dun laagje water, waardoor de steen gemakkelij ker glijdt. Een goede bezem is dan ook pure noodzaak in de uitrusting van elke liefhebber. Maar het is ook het attribuut, dat de lachlust van elke buitenstaander opwekt. En dat curling bij voorbaat een buitenissig karakter geeft. Gijs van Seumeren ziet dat nadeel in. „Door een toevalligheid heb ik curling leren kennen. Met skiën brak ik mijn been, waardoor er veel tijd voor andere dingen overbleef. Toen ik de sport voor het eerst zag, heb ik wat vreemd toegekeken. Voordat ik het wist, was ik voor curling verloren". Van der Wurf, die vroeger bij UVS voetbalde, maakte hetzelfde mee. „Toen ik eens naar curling ging kijken heb ik gelachen. Maar toen ik het een keer had gedaan, was ik meteen 2eer enthousiast". Korreltje zout De onvermijdelijke onderwaarde ring van de sport wordt door de tachtig leden van CCU dan ook met een korreltje zout genomen. Gijs van Seumeren: „Daar lach ik alleen maar om". bijvoorbeeld voetbal". Maar curlingland bij uitstek is toch Canada, dat liefst 750.000 leden telt. Daarmee vergeleken is Ne derland nog een dwerg. Maar met de opkomst van indoorba- nen krijgt ook hier de nog onbe kende sport de kans zich einde lijk te ontwikkelen. Utrecht en Tilburg stelden de accommodatie Geen grote schoonmaak, maar een opname van een curllngwedstrl/d In de Utrechtse ijshockeyhal. Voor- reeds beschikbaar, Groningen zitter Schweers van de Ijshockeybond (derde van links) is ook een fervente liefhebber. gaat beginnen, Geleen Haagse De Uithof voelen ook ITJt«»rliïL- wel wat voor het initiatief. De ulierilJK animo groeit, mede dankzij het De tegenstand, die de sport door pionierswerk van Engelhard en het vreemde uiterlijk aanvanke- Van Seumeren. lijk ontmoette, ebt weg. In het ongebreidelde enthousiasme ver liest Gijs van Seumeren de rea liteit echter niet uit het oog. „We zijn nog maar bi) het be gin, in Nederland moet curling nog van de grond worden ge bracht. Maar ik heb de indruk, dat het in Den Haag een succes zal worden". KEES KOOMAN der Wurf: „Ik zal een voorbeeld geven van de enorme invloed, die curling heeft. Deze week had ik een griep opgelo pen, waarvoor je eigenlijk het bed inmoet. Alleen het idee: ik moet zaterdag naar Utrecht, hield mij op de been". Wat Hans Engelhard betreft, moet de aantrekkingskracht veel gro ter zijn. Hij was de pionier van curling in Nederland. „Toen ik wist, dat er op een centraal punt een overdekte baan zou ko men, ben ik met mijn vrouw aan het werk gegaan. Vijf jaar ben ik bezig geweest". De 51-ja- rige huisarts uit Doorn nam van de buitenlandse ledenlijsten, waarop ook de gastleden voor kwamen, zoveel mogelijk na men over van Nederlandse beoefenaars van curling. Hij schreef ze aan en kreeg veel reacties. Erop of eronder „Het moest lukken. In Zwitser land had je tachtig indoorbanen en waarom zou het hier dan niet kunnen? Maar ik wist, toen ik begon, dat het erop of eron der was. Als het plan in Utrecht niet was geslaagd, lukte het nooit. Hans Engelhard kreeg loon naar werken, drie jaar ge leden werd de Curling Club Utrecht opgericht. Het was nog maar een begin. „Voor alles, dat nieuw is tonen de mensen een soort drempelvrees, die maar moeilijk te overwin nen is". Gijs van Seumeren vult de woorden van de voorzitter aan. „De mensen moeten het eerst een keer zien, maar ze zijn zo moeilijk te bereiken". En weer brengt de animator een ballade aan zijn sport. „Curling Is zo'n subtiele, gevoelige sport. Alles beweegt. Het fascineert je. Een sport en dat is het ook die je kan beoefenen, als je met andere takken niet zo goed meer kan meekomen. Hetgeen zeker niet inhoudt, dat curling alleen geschikt is voor oude ren". De reputatie „sport voor dure lie den" is ook een struikelblok op weg naar erkenning. „Zwitser land werd in het verleden voor namelijk bezocht door mensen met geld. De meeste Nederlan ders gingen naar Oostenrijk, waar een soortgelijke winter sport werd beoefend. Eisschies- sen echter wordt internationaal niet erkend, curling wel. Geluk kig wordt door de vakantie- vlucht curling steeds bekender. Het leeft nu meer". Voor elke ware liefhebber van curling kunnen de kosten dan ook geen bezwaar zijn. Van Seumeren: „Onze sport is niet duur, dat is een fabeltje. Voor een voetbaluitrusting betaal je ook veel geld. Wij hebben alleen nodig: goede schoenen, een kniestel, een bezem en een ei gen steen, die 450 gulden kost. Maar daar doe je je hele leven De contributie echter i3 hoog: 300 gulden per seizoen hetgeen neerkomt op 45 gulden voor een maand. „Maar" voert de 62-ja- rige zakenman aan, „wij beta len toevallig veel, omdat we de baan zelf moeten huren. In Til burg „verkoopt" de baan zelf curling, dat scheelt de helft in contributie". Suske en Wiske De boze boom- zalver In hun opwinding over „De boze boomzalver" zijn Suske en Wiske in de afgelopen dagen enigszins hun doel voorbij geschoten, waar door aan dit avontuur voortij dig een wat on duidelijk einde dreigde te ko men. Vandaag nemen ze de draad van het verhaal weer op, daar waar trou we lezers die kwijt zullen zijn geraakt. Handicaps an Seumeren heeft zofuist het .startblok" (de hackverlaten. Met een laatste armzwaai „swingt" p Schotse wijze de steen weg. Gijs van Seumeren is ervan over tuigd, dat alle handicaps die curling tegenkomt op de weg bekendheid overwonnen zullen worden. Het vertrouwen baseert hij op de enorme popu lariteit in het buitenland. „In Schotland heb je het plaatsje In- verness, waarvan 1500 inwo ners aan curling doen. De sport staat in Schotland met 150.000 le den op de derde plaats. Weeroverzicht In tegenstelling tot het sombere en vochtige weer van de afgelo pen dagen staat ons voor don derdag een geheel ander weer type te wachten. Een zwakke rug van hoge luchtdruk, die bo ven de Britse eilanden tot ont wikkeling is gekomen, breidt zich geleidelijk naar onze omge ving uit en zal voor flinke zon nige perioden gaan zorgen. Sa menhangend hiermee wordt de kans op mistvorming in de avond en nacht weer groter. Een frontale regenzone die dins dagavond het Waddengebied be reikte trok woensdag over ons land. Op verschillende plaatsen werd meer dan 10 mm neerslag afgetapt. Niet alleen in ons land viel op uitgebreide schaal re gen, maar ook in een groot deel van West-Europa. Vooruitzichten voor vrijdag: zacht met later opnieuw regen. Aantal uren zon 0 tot 4. Min. temp. 5 tot II graden. Max. temp. 10 tot 15 graden. Kans op een droge periode van minstens 12 uur 70 procent. Kans op een geheel droog etmaal 40 procent. Weerrapporten van hedenmorgen 7 uur m mp. emp. sla Am'dam regen 13 9 7 De Bilt regen 12 9 7 Deelen motregen 12 10 6 Eelde regen 13 9 5 Eindhoven geh.bew. 13 11 0.5 Den Helder regen 13 9 10 Luchth.R'dam regen 13 10 5 Twente regen 12 10 5 Vlissingen regen 13 10 2 Zd. Limburg regen 13 10 0.1 Aberdeen zw. bew. 10 1 0 Athene onbewolkt 21 Barcelona geh. bew. 17 Berlijn regen 13 Brussel motregen 12 Frankfort mist 10 Helsinki geh. bew. 5 0 2 InnsbrUck mist 15 0 0 Kopenhagen zw. bew. 12 7 15 Lissabon licht bew. 13 Locarno mist 14 3 0 Londen licht bew. 14 6 5 Luxemburg mist 5 0 Madrid Malaga zw. bew. 20 14 Mallorca zw. bew. 21 12 MUnchen mist 11 I Markten Handelflam ven <7 november) irtijen. Prijzen lin le en extra kwal. kwal. 5.03—5.45. 914. vette kal' •htere kal- ■■PH 81, lammeren geiten 23. paarden 15. biggen 20. aal 2816. Prijzen (In guldens per k): melk- en kalfkoelen 1725-2440. st- en weidevee 1280-1675: drach- f vaarzen 1625-2355, guste vaar- i 1310-1645: pinken 960-1430: gras- O: schapen 95-165; lam- 155: biggen 78-88: wtte er kg lev. gew. 4.76-5.20 4,40-4,65: (2e kwal.) 4,00- 5.40-5,80 (le kwal.) 4.80-5.30 (2e kwal.) 4,20-4,60 (3e kwal worst- koelen per kg gesl. gew. 4.10-4.70: slacht paarden per kg gesl. gew. 4.30-4.60 Handel: slachtvee redelijk, weidevee kalm. biggen kalm. nuch- kalveren 1535, paarden 1. schapen 326, bokken en gelten 38. Prijzen (In gul dens per stuk): koelen per kg 5.30- 5,75 (le kwal 4.65.5.05 (2e kwal.) 4,45-4.60 (3e kwal.); vaarzen per kg 5.80-6,35 (le kwal.) 5.15-5,60 (2e kwal): stieren per kg S.6O7.05 (le kwal.) 6.10-6.45 (2e kwal.): worst- koelen per kg 4 55-4.65: vette kalve- erlng kg r 4249; slacht- 2.30-2.35; 1.35-1.70: varkens per kg 2.67-2.70. (le kwal) 2,65-2,67 (2e kwal.) 7 2.65 (3e kwal slachtzeugen per

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1972 | | pagina 17