Deel van PAK-fractie akkoord met verkoop grond Schuttersveld Brandweer stelt rapport op over bedreigde buurt Yerkeers- en vervoersbeleid binnenkort in Leidse raad W erkgelegenheid doorslaggevend Nieuws van de Leidse universiteit Meer geld voor Alphense jeugd in verbeterde subsidieregeling DINSDAG 17 OKTOBER 1972 LEIDSE COURANT Leiden Ofschoon het gevaar groot is, dat gemeentevoor- lichfer mr. Lelieveldt tèn tweede male venijnig in de pen klimt om met een Inge zonden Brief het huishoude lijk personeel van het stad huis tegen laaghartige aan vallen in bescherming te ne men, kunnen we toch de ver leiding niet weerstaan: de geineentebode heeft het wéér gedaan. Vanzelfsprekend is er geen sprake van omkope rij. Wie twijfelt daar aan? Maar toch is er iets met de goede man aan de hand. Een paar weken geleden liet de betreffende in alle opzich ten zeer zorgzame bode wat frisdrank van het dien blad glippen op het frêle overhemd van PAK-krulIebol Van Dam. We hadden het beier niet kunnen zien. He laas, we zagen het. En gis teravond zagen we het op nieuw. Ditmaal beging de bode een misstap op de pu blieke tribune, die hij van koffie voorzag. Uitgerekend was het de voorzitter van D'66, die krijtbleek het slachtoffer werd van het on gelukje en de koffie over z'n pak kreeg. We houden ons hart vast. Als je eenmaal met zoiets begint. (Van onze raadsverslaggever) LEIDEN Wethouder Kret van Stadsontwikkeling en de PAK- fractie in de Leidse raad had den het moeilijk gisteravond. Inzet van veel ach en wee wa§ kolossaal kantoorgebouw is belangrijker dan Prinzipien- reiterei". De heer Cornelissens (KVP) viel hem bij: „Verkoop dit stuk renteloos liggende grond; Leiden wohstelt met een groot werkgelegenheidspro bleem". (netto kantooroppervlakte 5000 In VeId 8af zich niet zo snel 8e" ------wonnen. „De gemeente moet een goed huisvader zijn. Wat hier gaat gebeuren is het ver patsen van grond voor een prijs die in andere gemeenten veel hoger zou liggen". Volgens hem was de samenstelling van de Leidse werkloosheid niet van dien aard, dat van de vestiging van een dienstverlenend bedrijf onmiddellijk soelaas te ver wachten is: „300 academici op een hoopje kan alleen maar m2 met 400 500 arbeidsplaat sen) achter de Stationsweg op het Schuttersveld. De narigheid was, dat het PAK, zoveel maan den na het genomen principebe sluit, wel eens tot het uitgeven van grond in erfpacht wil over gaan.Het is er tot nog toe niet van gekomen. Ook ditmaal niet. Het verweer van de wethouder bleef, samengevat, dat men het grote project wel kan afschrij ven als grondverkoop werd ver worpen. Na veel vijven en zes sen en schorsingen besloot een deel van de PAK-fractie over stag te gaan. Fractievoorzitter Roel In 't Veld zag deze loyali- teit tegenover het college als „een blijk van uiterste mee gaandheid". „Wij willen voor deze keer met uw voorstel mee gaan, maar dan zal het toch het allerlaatste geval voor de eeu wigheid moeten zijn, dat bij aan de gang zijnde onderhandelin- gen de mogelijkheid van ver koop als overwegend argument wordt gehanteerd". van een grotere omvang te bou wen. Voorts vertelde hij, dat het pand aan het Schuttersveld het tweede grote kantoorgebouw van Leiden gaat worden. Nog groter is het gebouw, dat bij het Plesmanviaduct aan het verrij zen is. Het parkeerterrein ach ter de Stationsweg zal moeten verdwijnen, maar met de N.S. zijn besprekingen gaande om Toen de storm betere parkeervoorzieningen te front na de treffen bij het station. Hij be loofde bij volgende projecten (aan het Schuttersveld), dat het college t.a.v. verkoop of erf pacht anders zal optreden. Ook zal alles worden gedaan om b.v. door middel van beplantingen en verlichting te voorkomen, dat hier 's avonds een spook- illsten. 18.41 Zin 20.00 voordelig zijn voor de Oegst- geestse of Leiderdorpse werkge legenheid". VVD-er Wiebenga bracht in herinnering, dat de onderhandelingen met de kandi- achtige hoek ontstaat. Winkels kunnen in het pand niet worden gevestigd; dat zou een gevoelige tik voor de middenstand in de binnenstad betekenen. De meegaandheid van een deel van links was de wethouder een pak van het hart en hij beloofde met het verlangen van In 't ,daat-bouwer al sinds eind '70 Amptmeijer laakte de dictatuur Veld rekening te zullen houden. Een tweede PAK-eis werd ook nog gehonoreerd met een aan het college-voorstel toegevoegd amendement, dat tot grondver- loop zal worden overgegaan met zoveel mogelijk inachtne- Gezien de schaal Liing van de aanbevelingen die worden gevoerd. Vanaf het be gin was er al geen interesse voor erfpachtuitgifte; „deze kwestie valt nog onder het overgangsregime". stad beleggers. „Als de belegger zegt: ik wil koop, dan gaan college en raad door de knieën. Ook in de toekomst. Wat de En- Slechts seerd in de grond, maar in wat erop komt te staan". Amptmeij-1 er had verder bange gevoelens, dat Leiden bezig is op deze ma-1 nier werkgelegenheid voor de j regio te scheppen en „zou een J bescheiden winkelcentrum op het Schuttersveld nog wel zo i schadelijk zijn als het ETI-rap-1 port van '61 doet vermoeden lan het erfpacht- ieegaande" mede delingen van In 't Veld geluwd was, toonde een gerustgestelde KVP-er Cornelissens zich heel blij. Een paar keer zelfs zei hij zeer blij te zijn. Men kreeg even de indruk, dat hij zich op wierp als redder van het pro ject. Hij had een geesteiijke omarming voor een verbaasde Roel In 't Veld: „de heer In 't Veld is lief voor wie in Leiden wil gaan bouwen", verzuchtte de heer Cornelissens. Herman Amptmeijer droeg nog een constructieve motie aan, waarin het college werd ge vraagd, alles in het werk te stellen om te verhinderen dat er op het Schuttersveld een donke re, ongezellige, dode hoek ont staat. Wethouder Kret vond dit een uitstekend idee en zonder hoofdelijke stemming werd de motie overgenomen. In 't Veld had nog willen weten, of de wet houder er zeker van was, dat de werkverschaffing binnen het te stichten kantoorpand niet bij 150 arbeidsplaatsen zal blijven ste ken. „Laat u dat maar aan de belegger over", antwoordde de heer Kret. stukje gedaan zijn door de commissie inzake het systeem van grond- uitgifte. Deze aanbevelingen zouden in het voorlopig koop- contract worden opgenomen. Bij j stemming over het verkoopvoor- stel hield niettemin ongeveer de helft van de PAK-fractie het j been stijf; uitslag was: 26 stem men vóór en 9 tegen. De discussies begonnen met een ordevoorstel van de socialist Van Dam, die verzocht het voorstel van de agenda af te voeren omdat het in strijd zou I zijn met de uitspraak van de raad inzake de erfpachtkwestie. In 't Veld viel hem bij, dat het gemeentelijk belang niet ernstig zou worden geschaad indien dit stuk grond in erfpacht werd uit- gegeven. Wethouder Kret wees! op het grote belang van het te stichten kantoorgebouw voor de j werkgelegenheid in de dienst-1 verlenende sector. Het voorstel- gelse belegger aan het Schut tersveld betreft: Engeland ge bruikt Nederland in toenemende mate als toegangspoort voor de EEG. De infiltrerende Britse agendapunten werden zijn gein gisteravond door de raadsmolen verwerkt. Vanavond om half acht gaan de bestuurders ver der met de rest. Er is haast bij, want de begroting voor '73 staat te dringen. i gesprek met de heer Van Diemen. LEIDEN Binnen niet al te lan ge tijd zal de brandweer aan B. en W. rapport uitbrengen over de brandgevaarlijke situatie in de Haver- en Gortcbuurt Tot dit besluit is de heer Bijlsma geko men, nadat hij gisteren om streeks vier uur een kijkje had genomen in de opslagruimte van de heer Van Diemen aan de Vierde Binnenvestgracht. Al enige tijd klagen de bewoners in de buurt over de gevaarlijke brandstoffen die daar zijn opge slagen. Aanvankelijk wilde de heer Van Diemen, die in ver schillende panden aan de Vierde Binnenvestgracht een sloperij heeft, het bewuste pand voor de brandweerlieden niet openen. Na enig aandringen stond hij het toch toe. Het commentaar van de heer Bijlsma: „Er ligt stookolie in opgeslagen en dat is mindet- brandgevaarlijk dan benzine". Vervolgens namen de heren Bijls ma en Gestes een kijkje in een pand aan de derde Grotestraat waar vijf kinderen op een zol der slapen, die met de begane grond wordt verbonden door een smal laddertje. „Dat gaf hun wel de doorslag om eens echt iets te gaan doen in deze buurt", aldus mevrouw Snoek, lid van het buurtcomité „van Haver tot Gort". „Het gaat er bij hen in hoofdzaak om zoveel mogelijk bewijzen te krijgen alvorens ze het pro bleem aan B. en W. voorleggen. Daarom hadden ze ons ge vraagd, wanneer er weer een opslagruimte voor brandgevaar lijke stoffen Averd ontdekt hen daarvan onmiddellijk op de hoogte te brengen. Commissie voor internationale samenwerking zonder subsidie Leiden Ook voor de Leidse Commissie voor Internationale Samenwerking is er een streep door de rekening gehaald. Voor het komend jaar krijgen zij geen gemeente-subsidie meer voor het organiseren van activi teiten. In samenwerking met het Leid- sche Volkshuis, het Rijksmu seum voor Volkenkunde en de Viro wordt er echter nog een middag gehouden in het teken van „De Dag der Verenigde Na ties", en wel. op 26 oktober in het Leidse Volkshuis, aanvang 14.15 uur. Drs. Giljam Dusée (conservator voor Afrika en Voor-Azië van het Rijksmuseum voor Volkenkunde) zal spreken ">ver „De positie van de vrouw .n dc Arabische wereld. Er zal tevens een film worden ver- Commissies zijn tje verder met streek- energiebedrijf LEIDEN In grote trekken be staat bij de raadscommissies voor de Bedrijven en voor de Financiën overeenstemming be treffende de conceptstatuten voor het te stichten Streekener- giebedrijf Rijnland. Dit bleek gistermiddag tijdens de gecom bineerde vergadering van belde commissies, onder voorzitter schap van wethouder Harmsen. Wel bleven er enkele vragen bestaan met betrekking tot eventuele verplaatsing van het bedrijf. I Kosten van verplaatsing zouden i geheel voor rekening van de ge- j meente Leiden komen. Overi gens zou Leiden, aldus B. en W„ als de toestand van van daag (eigen Leids bedrijf) bleef gehandhaafd de kosten van ver plaatsing ook volledig voor zijn rekening krijgen. In de commis sies vroeg men zich tenslotte af, of de grote vertegenwoordiging (9 man) die Leiden in de toe komstige Algemene Raad van het Streekenergiebedrijf krijgt, ook één gezicht naar buiten zou vertonen. Volgens wethouder Harmsen ligt het voor de hand. dat de standpunten van de Leid se vertegenwoordigers vooraf in de commissie voor de Bedrijven besproken zullen worden. Zo gauw mogelijk zal worden over gegaan tot het aanwijzen van de leden die Leiden in het nieuwe bedrijf moeten gaan vertegen woordigen. (Van onze raadsverslaggever) Van Dam werd met 23 tegen 13 leidEN Nog dcc week krij- verworpen. Amptmeijer (PSP) meende, dat wanneer alle commerciële grond verkocht werd het eind zoek zou zijn. Hij was .tegen. Overigens bepleitte hij het meer spreiden van kantoren door de hele stad, b.v. aan de Lammen- schansweg of in de city. De heer Houtman (P.C.) was vóór, gezien de moeite die het kost om bedrijven in Leiden te krij gen of ze er zelfs te houden. Ook de heer Zunderman (DS'70) vond, dat het gemeentebelang met de verkoop van dit dure stuk grond gediend is; „een economisch stuk werkgelegeheid gen de raadsleden de beleidsno ta van B. en W. voor een Ver- keers- en Vervoersplan voor de Leidse agglomeratie in de bus. Deze nota zal door de betrokken gemeentebesturen in december of januari behandeld worden. Dit is gisteravond tijdens de vergadering van de Leidse raad meegedeeld door wethouder Kret naar aanleiding van vra gen die door de socialist Jonker gesteld waren. De raad was ge vraagd een tweede vervolgkre- diet (van 250.000 gulden) be schikbaar te stellen ten behoeve van het opstellen van het ver- keers- en vervoersplan. Het to tale krediet is thans opgelopen tot 8 ton „en voor 8 ton", aldus Jonker, „kan je een zeer struc turele subsidie aan het vervoer doen". De zaak loopt al een jaar of vier; is dif het laatste krediet voor het plan?, wilde hij weten. Hervormden beslissen over vorming Groot Leiden LEIDEN Nog voor 1 november moeten de hervormde centrale kerkeraden van Leiden, Oegst- geest. Voorschoten en Leider dorp een beslissing genomen hebben over de vraag of zij be reid zijn samen de hervormde gemeente „Groot Leiden" te gaan vormen. Men acht de vorming van één centrale gemeente een gebie dende noodzaak. Er moet een efficiënt en slagvaardig beleid mogelijk worden gemaakt op al le niveaus. Voorts moet er een voor de deelnemende gemeenten bindende vorm worden gegeven aan de solidariteit en de weder- rijde hulp. De diaconale proble- men zijn ook veelal te groot om ze plaatselijk te kunnen oplos sen. Indien elke gemeente ten- j slotte het jeugdwerk serieus wil Wethouder Kret gaf te kennen, nemen, dienen er eigen beroeps-1 dat voor een dergelijk ingrij- krachten te worden aangesteld, pend onderzoek, als een ver- waartoe de financiële hulp van keers- en vervoersplan is, tijd e'k van de gemeenten nodig is. I en kosten niet zijn te voorzien; Volgens spreker zijn inmiddels dei tellingen voor het plan, naarma te de jaren voortschrijden, ver ouderd. Zijn fractie wilde voor waarden verbinden aan het ver lenen van het vervolgkrediet. Aan één van die voorwaarden kon de heer Kret direct vol doen: de beleidsnota is onder weg. Verder zou het college de garantie moeten geven, dat nog vóór de komende zomer min stens fase 6 (wijzigingen van het aanvankelijk model) wordt gepresenteerd aan de raad. voorzien van een beleidsadvies. Tenslotte kreeg Jonker van de j wethouder de toezegging, dat vóór 1 december a.s. het experi menteer-project voor een alter natief openbaar vervoer, ont worpen door de werkgroep Mi lieubeheer van de universiteit, op de agenda van de gemeente raad zal worden geplaatst. „het prikken in de raming is wel wat anders geworden, er waren meer complicaties dan aanvankelijk gedacht was". In '74 zal het onderzoek zijn vol tooid en in '75 of '76 zal met de uitvoering van het plan gestart kunnen worden, maar dan is eerst een duidelijke uitspraak van Verkeer en Waterstaat no dig. Het beleidsadvies, dat de raad begin januari te behande len krrjgt, bevat o.a. het volledi ge buslijnenpakket. B. en W. achtten het niet wense lijk, dat de raad (op verzoek van de stichting Emmaüs Com- munauteiten) steun zou verle nen aan de actie „Koppelge meenten Oost-Bengalen". Daar toe zijn er meer geëigende in stellingen, zoals Vluchtelingen hulp en het Rode Kruis, aldus burgemeester Vis. „Overigens zou de Leidse steun toch niet ZOETERWOUDE H.R. Gisteren is begonnen met de bebouwing van het industrieterrein De Grote Polder in Zoeterwoude. Burgemeester' omvangrijk kunnen zijn sinds Detmers sloeg de eerste paal (zie fotovoor twee industriehallen van elk 3600 m2 die in opdracht van B.V. Handelmij. De Vijver door het wij artikel 12-gemeente zijn". Zoeterwoudse bouwbedrijf Bosman worden opgezet. Bij elke hal komt en kantoor van 360 m2. De hallen en kantoren zijn bestemd voor ver- Het negatieve voorstel van B. huur. Handelmij. De Vijver heeft in De Grote Polder in totaal 60 ha. voor verkoop en verhuur. Rondom het gehele industrieterrein komt en W. kreeg 5 tegenstemmen. een waterpartij met een groensingel. ONDERZOEK NAAR ASTMA EN BRONCHITIS De groep ademhaling van Fysiologisch Laboratorium van de faculteit der genees kunde zal deelnemen een onderzoek naar de schijnselen van astma bronchitis, opgezet door werkgroep van TNO. Het derzoek wordt deze week ge houden in een gedeelte Vlaardingen. De bedoeling is hierdoor een beter inzicht te verkrijgen in de mogelijkhe den om deze ademhalings ziekten te voorkomen. Vijf medewerkers van het Fisio- logisch Laboratorium, ver sterkt door drie studenten, vormen onder leiding van dr. Ph. H. Quanjer en de heer A. Berkenbosch het onder- zoek-team. PRESIDENTSVERKIEZING Ter gelegenheid van de ko mende Amerikaanse presl dentsverkiezingen organiseert „Doctrina" (vormingswerk groep) op 7 november een open avond, met een forum, films, voorlichting over het partijensysteem en over stu deren in Amerika. Voor een documentatiemap over de presidentsverkiezing kan men zich inschrijven bij Ca- rolien Boon. tel. 26830 of in het Prytaneum, Rapenburg 6. CATENA-FEEST Morgen opent prof. dr. A.E. Cohen, rector magnificus van de Leidse universiteit om half zes het nieuwe ge bouw van de vereniging Ca tena, Kaiserstraat 9 (ingang Kolfmakersteeg 8). Ter gele genheid hiervan en van het vierde lustrum van Catena zijn er morgen en donderdag feesten in Russische stijl, die toegankelijk zijn voor ieder een. Vrijdag is er een feest in Al-Caponestijl. AGENDA Woensdagmorgen spreekt prof. mr. J. Wes.sel (Delft) over „De beheersing van ruimte lijke ontwikkelingsprocessen door de overheid" in de gro te-collegezaal van het Zoölo gisch Laboratorium, Kaiser straat 63, aanvang 10.15 uur. 's Avonds is er een voorstel ling van „Guernica" van de Spaanse schrijver Arrabal door het Nieuw Rotterdams Toneel onder regie van Jan Verstappen in het LAK-thea- ter, Levendaal 150, aanvang 20.30 uur. n Augustinus speelt de rhythm- en bluespianist Frans Eschauzier, aanvang 22.30 Vrijdagavond is er een tweede voorstelling van „Guernica" in het LAK - theater, aan vang 20.30 uur. ALPHEN AAN DEN RIJN Het jeugd en jongerenwerk in Al phen aan den Rijn zal volgend jaar als de nieuwe subsidierege ling van kracht wordt, een be drag van 120.000,- aan subsi die ontvangen. Dat is 82.100,- meer dan op grond van de oude, thans nog geldende rege ling, werd uitgekeerd. De nieuwe regeling, die de oude sterk verouderde regeling moet vervangen, is thans in ontwerp gereed en heeft de volgende uit gangspunten: 1. de-regeling zal eraan moeten meewerken, dat jeugd - en jon gerenwerk op een zo ruim mo gelijke schaal en op een zo goed mogelijke manier bedreven 2. subsidiëring moet zoveel moge lijk volgens een norm geschie den: werkvormen met en zon- 3. de regeling moet zo goed moge der beroepskrachten dienen zo- lijk aansluiten bij de rijkssubsi- de uitvoering (openbaar te con troleren) in handen zal zijn vai de Jeugdraad, wordt een fond. gecreëerd, waaruit start- en ex perimentssubsidie verstrekt 1 Leiden Dialezing in het Praethuys Dc dieregeling voor jeugd- en jon gerenwerk, waarbij de gemeen te (Jeugdraad) het beleid ter plaatse bepaalt. In de nieuwe regeling, waarvan kunnen worden om nieuwe tiatieven een kans te geven. Als nieuw te subsidiëren groepen worden genoemd: plattelands jongeren, de stichting peuter speelzalen en jeugdsociëteiten. Ook de buurt- en speeltuinver enigingen. die thans uit „een ander pot" gesubsidieerd wor den zullen aanspraak kunnen maken op de nieuwe regeling. regeling is in feite een aanpassing aan de nieuwe in zichten. Was de oude regeling nog in hoofdzaak gebaseerd op het „van de straat houden", de nieuwe regeling getuigt meer van het inzicht, dat jeugd- en j jongerenwerk onderdeel zijn I van het totale welzijnswerk, ge- j richt op de ontplooiing van de j jongeren. Donderdagavond orga niseert de Stichting Gespreks- centrum Leiden een avond in het Praethuys, Vrouwenkerkkoor- straat 9_ over het verschijnsel UFO (underfinied flying object), aanvang 20 uur. Medewerkers van de stichting Space Center Andromeda zal een inleiding met dia's houden over de sinds de tweede wereldoorlog steeds meer in zwang zijnde bestude ring van „vliegende schotels en andere buitenaardse ruimte schepen". Vragen als „Waarom landen de UFO's niet?" en „Zijn UFO's nog niet verklaar bare natuurlijke verschijnse len?" komen aan de orde. IADVERTENTIE HEDENAVOND CHU PSP D 66 de heer HUIZEN de heer v. d. SPEK de heer SCHWARZT Plaatfi PAROCHIEHUIS VOORHOUT l/o R K Kcrl< Voor iedereen toegankelijk Aanvang: 8.00 uur. Organisatie: Jongeren Vereniging KONTAKT ('t Hok)

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1972 | | pagina 3