MEERDERHEID STEUNT BELEID KAMER KABINET Sabotagecampagne tegen Democraten door FBI opgerold riea Relaties tussen Bonn en Moskou verlopen goed Straf voor dienstplichtigen die verslaggever hielpen r WOENSDAG 11 OKTOBER 1972 LEIDSE COURANT De internationale commissie voor Amerikaanse oorlogsmisdaden in Indo-China heeft gisteren in Kopenhagen haar derde jaar lijkse congres geopend met een felle aanklacht tegen de Ver enigde Staten. Het congres werd toegesproken door de nieuwe Deense regeringsleider Anker Jörgensen. Werkloosheid weer omhoog in provincie (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG In de provincie Zuid-Holland is de werkloosheid in de maand september weer gestegen. De geregistreerde ar beidsreserve steeg van 17.464 tot 18.341, 2,47 procent van de afhankelijke mannelijke be roepsbevolking; 1455 van hen zijn jonger dan 19 jaar en 3434 zijn ouder dan 50 jaar. Vorig jaar september waren er 8613 werklozen, 1,17 procent. De stij ging van de afgelopen maand komt vooral op rekening van de sectoren handels- en kantoorper soneel, horeca en „overige losse arbeiders". Tegenover de werkloosheid staat in de provincie een vraag naar 11.483 mannelijke werknemers, een daling ten opzichte van au gustus met 1.197 of 9,4 procent. De vraag naar jeugdig perso neel nam af, evenals de vraag naar werknemers in de bouwnij verheid, metaal en kantoor. De vraag naar vrouwelijk perso neel daalde in september met 15,6 procent tot 5.677, terwijl er een aanbod was van 4.108 (in augustus 3.515, in september 1971 2512). Er zijn vier beroepsgroepen waar de vraag het aanbod overtreft: de metaal, de textiel, de levens- en genotmiddelenbereiding en de landbouw. Het werkloosheids percentage bij de mannen be droeg vorige maand in Delft 1.71, Naaldwijk 2,05, Den Haag 3.1, Leiden 3,68, Lisse 0,85, Rot terdam 3,24. Universitair nieuws AMSTERDAM Aan de Univ. van A'dam zijn gesl. voor de ex. Doet. godgel. E. de Liefde (Oegstgeest) MOb Ned. mevr. M. van Velzen- Hooft (Oegstgeest) Kand. Ec. E. W. H. van Renesse (Den Haag) Enorme hilariteit achter de regeringstafel tijdens de rede van de fractievoorzitter van de VVD, de heer Wiegel NOORDWIJK De vereni ging voor Natuur- en Vogel bescherming Noordwijk gaat een cursus vogelherkenning organiseren. Dit gebeurt op maandag 23 oktober, 30 okto ber en 6 november in de Rank. De heren Baalbergen, Cramer, Passchier, Verweij, Van Dijk en Moerkerk zullen strandvogels, zangvogels en poldcrvogels behandelen. De cursus begint elke maandag avond om 20.00 uur. Voor enkele centen méér per glas geniet U van de allerbeste Hollandse Cognac, DE KUYPER VIEUX met de originéle, uit Frank rijk geïmporteerde Brandy. Tot eind december 1972 DE KUYPER PRIJSVRAAG Fl. 25.000.- AAN PRIJZEN ALLE DE KUYPER-AR TI KELEN zijn voorzien van een zegeltje. Uw slijter verstrekt U graag zonder enige verplichting de kanskaart(en) die U nodig hebt. Noem duidelijk het merk de kuyper Wanneer u drank bestelt (Van één onzer verslaggevers) DEN HAAG Drie dienstplichtige militairen, die betrokken zijn geweest bij het bivakkeren van een verslaggever in het Nederlandse militaire kamp te Seedorf (W-D.) zijn door hun commandant ge straft. De verslaggever heeft enige tijd geleden een week lang gelogeerd in dit kamp, zonder dat hij moeilijkheden hiervan ondervonden heeft tij- dgns zijn verblijf. Zijn belevenissen in Seedorf heeft hij uitvoerig weergegeven in onze editie van 3 oktober j.l. Twee dienstplichtigen, die volgens de strafom- schrijving in het komplot zaten kregen tien da gen verzwaard arrest. Een sergeant, die op de hoogte was van het verblijf van de verslaggever kreeg 14 dagen verzwaard, omdat hij nalatig ge bleven was de zaak te melden. Een sportinstruc- teur-officier werd door zijn commandant berispt, omdat hij geen acht geslagen had op de medede lingen van de verslaggever, dat deze als burger een week lang in het kamp gebivakkeerd had. De Vereniging van Dienstplichtige Militairen heeft laten weten weinig gelukkig te zijn met ,,de stunt" van de verslaggever, omdat aldus de VVDM „dienstplichtigen in lagere rangen het slachtoffer worden van dit soort stunts, terwijl kennelijk veiligheidsofficieren buiten schot blij ven". (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Het kabinet-Biesheuvel krijgt voor zijn plannen voor 1973 de steun van de meerderheid in de Tweede Kamer. Bij de eerste ronde in het Tweede Ka merdebat over het regeringsbeleid hebben vooral de rege ringspartijen zich gisteren positief opgesteld tegenover de hoofdlijnen van dat beleid. De confessionele partijen had den wel kritische kanttekeningen: bij de btw-verhoging en de bezuinigingen op het gebied van het welzijnswerk, het onderwijs en het vormingswerk voor jeugdige werk nemers. Op deze punten viel de oppositie het kabinet fel aan. Vandaag zal de oppositie van PvdA, D'66 en PPR met voorstellen komen om de verhoging van het lage btw-tarief - van 4 naar 5 procent - ongedaan te maken. De oppositie vraagt verder uitspraken van de Tweede Kamer over het ongedaan maken van de vertraging in de maat regel voor de werkende jongeren en tegen de invoering van een eigen risico in de ziekenfondsverzekering. Palestij nen 1 zinnen op wraak tegen Bonn IEIROET (UPI) De Palestijn se bevrijdingsorganisatie (PLO) heeft meegedeeld dat zij een vergeldingsactie zal uitvoeren voor de slechte behandeling van Arabieren in West-Duitsland. Zij ial alle maatregelen nemen die tij geschikt vindt. Ruim 1000 Surinamers in Amsterdam werkloos AMSTERDAM (ANP) Voor het eerst is het aantal werkloze Su rinamers in Amsterdam geste gen tot over de duizend. In de afgelopen maand stonden bij het Gewestelijk Arbeidsbureau 858 Surinaamse mannen en 171 I vrouwen ingeschreven als werk zoekenden. Dr. K. de Jong van het GAB noemde deze ontwikke ling een griezelige zaak, temeer daar dc plaatsingsmogelijkhe den voor de rijksgenoten toch al moeilijk is. De heer De Jong zag de toekomst somber in. Van het totale werk- lozenbestand in Amsterdam neemt dc Surinaamse groep op het ogenblik 9,8 pet. voor zijn rekening. Naar schatting ver blijven in Amsterdam circa 10.000 Surinamers. Het GAB was optimistischer ten aanzien van de ongeveer 17.000 buitenlandse werknemers. Van hen zijn ruim 300 man werk loos. WASHINGTON (RTR/UPI) FBI-agenten hebben vastge steld dat het afluister-incident Jn het hoofdkantoor van de Democratische Partij onderdeel is van een grootscheepse politieke spionage- en sabotage-campagne, opgezet door het Witte Huis en het comité voor de herverkiezing van president Nixon. Dit berichtte gisteren het Amerikaanse dagblad Washington Post. Het blad zegt deze inlichtingen te ontlenen aan informatie van het ministerie van justitie en documenten van de FBI, de federale recherche. Bij het FBI-onderzoek zijn activi teiten tegen de Democratische Partij ontdekt die veel verder gaan dan gebruikelijk is tijdens een politieke campagne en die zowel in omvang als in intensi teit ongeëvenaard zijn, aldus de Washington Post. De acties wa ren gericht tegen alle belangrij ke Democratische kandidaten voor het presidentschap en sinds 1971 vormden ze een we zenlijk onderdeel van de strate gie voor de herverkiezing van president Nixon. De campagne tegen de Democraten bestond uit het schaduwen van de gezin nen van Democratische kandi daten, het vervalsen van brie ven, die onder het briefhoofd van de kandidaat verstuurd werden, het doorspelen van on juiste verzonnen berichten aan de pers, het in de war sturen van de campagne-programma's, het stelen van vertrouwelijke campagnegegevens en het na gaan van de levensloop van tientallen medewerkers aan de democratische campagne. Aanleiding tot deze onthullingen over de praktijken van de repu blikeinse campagnevoerders is het zogenoemde Watergate schandaal, dat zijn naam ont leent aan het gebouw in Wash ington, waar het hoofdkantoor van de Democratische Partij is gehuisvest. Op 17 juni trof de politie daar enkele mannen aan die bezig waren met het aanleg gen van afluister-apparatuur. In verband met dit schandaal zijn zeven mannen, onder wie twee voormalige medewerkers van het Witte Huis, in staat van be schuldiging gesteld. Maar hun proces en de behandeling van de eis tot schadevergoeding, die de Democraten hebben inge diend. is uitgesteld tot na de presidentsverkiezingen van 7 no vember. De eerste dag van 't Kamerdebat over de rijksbegroting en de belastingplannen werd gisteren voor een belangrijk deel besteed aan de partijpolitieke ontwikke ling en met name aan de afwij zing door de progressieve com binatie van een gesprek met de KVP. Dat was vooral koren op de molen van de liberaal Wie gel, die scherp naar de linkse drie uithaalde. Hij zag een nieu we samenwerking na de verkie zingen tussen de drie confessio nele partijen, de VVD en DS'70 in het verschiet liggen. De fractievoorzitters van de rege ringspartijen deelden nogal wat complim'entjes uit aan het kabi net. In het overigens matte de bat legde vooral de KVP-er An- driessen de nadruk erop dat het kabinet zich niet voor het karre tje van een groep mag laten spannen, maar het algemeen belang moet dienen. Juist van wege dat belang is bestrijding van de geldontwaarding een al lereerste voorwaarde. Daartoe moeten kabinet en georgani seerd bedrijfsleven alles doen om een sociaal contract voor matiging van lonen en prijzen te sluiten. Oppositieleider Den Uyl had het kabinet verweten dat de zelfde sfeer voor het sluiten van zo'n contract verziekt, omdat onder dit kabinetsbeleid de dividend trekkers en de winstmakers meer aan hun trekken komen dan de sociaal zwakkere groe pen. Andriessen vond dat het kabinet een groot gebaar moest maken en ernstig moest over wegen om verandering te bren gen in de belastingplannen. Hij noemde het echter een onjuiste bewering van de oppositie als zou het kabinet geen rekening houden met de wensen van met name de vakbeweging. Hij be sefte, aldus Andriessen, dat een aantal ingrepen pijnlijk zijn. Het niveau van de rijksuitgaven ligt echter te hoog. De hele groei van het nationale inkomen wordt aan gemeenschapsvoorzie ningen besteed; dan kan alleen een gemeenschap die zelf infla tie maakt. Dat kunnen en mo gen we niet volhouden, wij moe ten stappen terug doen. En toch, zei Andriessen, vraag ik de regering om te bekijken of de verhoging van de uitgaven misschien op een andere wijze kan worden gedekt om daarmee een gesprek met het bedrijfsle ven over de inflatiebestrijding mogelijk te maken. De enorme tegenvalller bij de sociale pre mies heeft de problemen nog vergroot. Tilanus (CHU) was het met Andriessen eens dat bij de bespreking van het sociale contract de verhoging van de btw een grote rol speelt. Hij wilde de belastingverhoging aanvaarden om daarmee meer geld voor gemeenschapsvoorzie ningen te kunnen uittrekken. VVD-fractieleider A. Wiegel Met Andriessen had Wiegel veel lof voor minister Nellssen (Fi nanciën) die in de begroting een heel goed stuk werk heeft gele verd. De miljoenennota is even wichtig en spreekt ons aan. zei Wiegel. Het kabinet heeft moed getoond en is op het laatste mo ment met enkele goede plannen gekomen, zei met hem Tilanus. Vooral in het belastingbeleid zag de liberaal Wiegel ..plezierige maatregelen". De inflatiecorrec tie gaat voor 80 procent door, de middengroepen worden min der zwaar belast, de zelfstandi gen kunnen dankzij fiscale faci liteiten een potje voor hun oude dag vormen. Ook in het kabinet erin geslaagd flink te bezuini gen en de stijging van de uitga ven te beperken. Met Andries sen was Tilanus heel bezorgd over de forse stijging van de kosten der sociale verzekerin gen. Diverse keren verdedigde An driessen het kabinet tegen de kritiek van de oppositie, onder meer op het punt van de maat regelen ten behoeve van de werkende jongeren. Onderzocht moet worden, wat nog meer kan worden gedaan. Met hem was Tilanus blij dat de kinderbijslag voor de werkende jeugd wordt geregeld. De confessionele rege ringspartijen vroegen het kabi net ook of in de dure onderwijs begroting misschien nog wat geld kan worden vrijgemaakt voor de verkleining van de kleu terklassen. Den Uyl, van Mierlo, en de Gaay Fortman (PPR) richtten hun kritiek onder meer tegen bezui nigingen in de welzijnssector: minder subsidies voor vormings werk, bibliotheken, sport en open luchtrecreatie. Andriessen echter zei het 'n „slecht staal van oppo- sitiebeleid" te vinden door het voor te stellen alsof dit kabinet met de bezuinigingsbijl was ge komen. Ook mej. Klompé had al plannen ontwikkeld om de uitgavenstijging bij CRM in te dammen. Vooral voor het beleid ten behoeve van de bejaarden is er bij de regeringspartijen veel waardering. FRICANDEAIJLAPjPEN PALINGWORST 150gram os TONttliWOHST IQOgram «5 Kin AAltMPPËLE kilo U vindt alle andere VIVO-aanbiedingen op pagina 2 en 3 van Uw damesblad van deze week MOSKOU (RTR) De West- duitse speciale afgezant Egon Bahr is in Bonn te ruggekeerd na een gesprek van meer dan vier uur met de Russische partijleider Brezjnjew in Moskou. Ge sproken werd over zaken betreffende de Europese veiligheidsconferentie en de wederzijdse en even wichtige troepenverminde ring in Europa. Ook is een diepgaande discussie ge voerd over bilaterale kwes ties zoals handel, lucht vaart en het herenigen van gezinnen. De speciale advi seur van kanselier Willy Brandt en de Russische partijleider hebben hun vol doening uitgesproken over de ontwikkeling van de be trekkingen tussen de twee landen. Bahr keerde naar Bonn terug voor een volgende gespreksron de over een normaliseringsver drag tussen Oost- en West- Duitsland met zijn Oostdultse collega Michael Kohl. Kort voor zijn vertrek had hij Brezjnjew een persoonlijke brief van bondskanselier Brandt overhan digd maar hij zei tot nu toe nog geen antwoord te hebben ont vangen. De Russische leider heeft Brandt zijn goede wensen overgebracht. Bahr heeft zorgvuldig vermeden de indruk te wekken dat hij in Moskou steun ging halen voor de onderhandelingen om in ie der geval voor de komende bondsdagverkiezingen iets con creets te hebben bereikt. Conserven uit 1945 te koop aangeboden ROTTERDAM (ANP) De keur meester van dc Rotterdamse keuringsdienst van waren heeft vorig jaar zowel opmerke- lijke als weerzinwekkende ont dekkingen gedaan. Het Jaarver slag over 1971 meldt, dat men bij een winkelier blikjes 'meat and vegetables', aantrof uit de bevrijdingsdagen van 1945. Een andere winkelier verkocht ap- pelclder tegen een veel hogere prijs als sek-champagne. Een cafetariahouder bood ratten de gelegenheid zich in de nachtelij ke uren te goed te doen aan zijn voorgebakken patat-frites. In de categorie muis-in-blik kreeg men de volgende klachten: een gebroken plastic klerenhanger- tje in een brood, houtsplinters in babyvoeding, een dode kak kerlak in een doos gebak en een brood met ingebakken siga rettenpeuk. Weerzinwekkend was ook de ontdekking van de resten van een klein dier, ver moedelijk een mol, in een melk- produkt bestemd voor baby's. Uiteraard ontbrak de muis in het blik conserven zelf ook niet. Rond de kerstdagen vorig jaar ontving de keuringsdienst klach ten over konijnen, die katten zouden zijn. Het bleken geïm porteerde konijnen, die naar verhouding een vrij lange staart hebben.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1972 | | pagina 9