Johannes Sikking piekert er niet over te stoppen met de kaarsendraaierij Landbouwschool Zoeterwoude is tot verdwijnen gedoemd Raad betreurt aanvraag voor een openbare lagere school Inlevering tulpe bollen ook in 1973 mogelijk Nieuwveen krijgt rioolbelasting WOENSDAG 11 OKTOBER 1972 LEIDSE COURANT WARMOND De kaarsenfabriek A. P. Papöt uit Warmond lijkt er patent op te hebben dat werknemers, als ze eenmaal in het gezellige fabriekje in de Dorpsstraat zijn binnengestapt, nooit meer iets anders willen. j Johannes Sikking is daar één van de levende voorbeelden van. De nu 70-jarige geboren en getogen Warmonder stapte vijftig jaar geleden, vlak na Allerheiligen, bij Papöt binnen en nu is hij er nog steeds. Tienduizenden kaar sen kwamen onder zijn bedre ven handen vandaan en dage lijks nog kan men hem achter zijn werkbank vinden waar hij met evenveel gemak een kleuri ge waskaars rolt als een ander een sigaret. Na vijftig jaar dienstverband zou wellicht elk ander met een zucht van verlichting de enve loppe met inhoud in ontvangst nemen en snel naar de hengel of de tuinhark grijpen. Sikking niet. ,,Zo lang ik gezond blijf, draai ik kaarsen", zegt hij met een glimlach en hij meent het nog ook. Papöt, de laatste van deze kaar senmakersfamilie, heeft er wel een verklaring voor, dat het ge zellig oud worden is in zijn be drijf. „Vijftig jaar", zegt hij, „is alleen mogelijk als je volle dig op elkaar ingesteld bent. Dat is men hier. De onderlinge verstandhouding is enorm goed. De mede-menselijkheid komt hier sterk naar voren. Er zijn hier geen machines die het ge sprek verstoren. Daardoor krijg je een ruimere communicatie. Hier wordt zelfs nog gezongen onder het werk. Kijk, waar kom je dat tegenwoordig nog tegen. Ja, Veronica keihard aanzetten, dat kunnen ze. Maar gezellig heid, ho maar". Woorden die wat pastoraal klin ken. Het is geen toeval. Bij de Papöts is de religie altijd nauw verwant geweest aan de kaar senmakerij. Toen ze in 1856 in het winkeltje naast hotel De Zon de eerste waskaarsen draaiden, waren deze bestemd voor de katholieke eredienst en nog steeds gaat Papöt de pasto rieën af om zijn waar aan de man te brengen. Het afzetgebied is in de loop van de jaren zo gegroeid dat in tien tallen kerken in het bisdom Haarlem en Rotterdam de licht jes van de Papöt-kaarsen flikke ren. Veel knotsen van Paas kaarsen komen er vandaan, de eenvoudige witten bij het Ma- ria-altaar komen er vandaan en wie na afloop van de H. Mis nog even een kaars wil opste ken voor de beeltenis van de heilige Jozef heeft ook grote kans dat hij een Warmondse kaars op de houder prikt. De fa. Papöt komt niet alleen bij de pastoors over de vloer om de kaarsen aan de man te bren gen. Een nieuw afzetgebied is gevonden bij de bloemenwinke liers en antiquairs die in de kaars ook de artistieke waarde ontdekt hebben. Vooral de ge kleurde kaarsen blijken daarbij grif van de hand te gaan. Maar terug naar gouden kaarsen draaier Johannes Sikking. Naast zijn halve eeuw Papöt heeft hij zich ook op kerkelijk gebied flink weten te roeren. Hij is voorzitter geweest van de Stille Omgang, hij zong meer dan veertig jaar zijn partij in het Warmondse zangkoor en zo zijn er nog een aantal functies die Sikking op katholiek gebied in Warmond heeft vervuld. „Zijn werk heeft hij er nooit voor verzaakt", zegt Papöt. Sikking is een man met veelzijdige ta lenten. Een man waarop we al tijd kunnen vertrouwen. In die vijftig jaar is hij een enorme kracht voor ons geweest en een levenslustige collega. Het jubi leumfeest gaan we dan ook flink vieren". HERMAN VAN AMSTERDAM Johannes Sikking bij zijn geliefde produkt Tamboerkorps Hazerswoude „durft" eerste optreden aan HAZERSWOUDE Het tamboer, en trompetterkorps, dat enige tijd geleden in Hazerswoude werd opgericht, hoopt in novem ber waarschijnlijk ter gelegen heid van de officiële binnen komst van Sint Nicolaas, voor het eerst in het openbaar op te treden. i De vorderingen tijdens de weke lijks te houden repetities zijn dusdanig, dat de artistieke lei ding van het gezelschap de „openbare" stap durft te maken in de eerstkomende maand. Tij dens het eerste optreden zullen de tamboers en trompetters te vens hun nieuwe uniform de monstreren. >e leiding van het korps mag over belangstelling voor het nieuwe korps niet klagen, al moet daarbij worden vermeld, dat er nog wel enkele jongens boven de veertien jaar nodig zijn, om het trompetterkorps meer „volume" te geven. Ge zocht worden ook nog twee pau- kenisten en een „overslagwer ker". ZOETERWOUDE De leden van de LTB hebben zich op een ver gadering in het Don Boscohuis vrij langdurig en Intensief be ziggehouden met de problemen over het voortbestaan van de katholieke lagere tuinbouw school aan de Hoge Rijndijk. Aan sluiting lijkt niet meer te ontkomen te zijn nu de le en 2e klas gesloten moesten worden bij gebrek aan voldoende leer lingen. De oorzaak hiervan is dat vele leerlingen uit plaatsen waaruit men voorheen naar Zoeterwou de ging, nu elders een school bezoeken. Dit komt omdat de afstand bezwaarlijk wordt geacht en dit gerelateerd aan een mindere gehechtheid aan principieel onderwijs leidt tot de keuze voor een andere school. Dat werd betreurd, maar men zag geen uitweg. Wel zal aan de Bondsjaarvergade- ring het voorstel worden aange boden om te bewerkstelligen dat er in de Alphense scholencom missie 'n katholiek zitting moet krijgen voor de lagere land bouwschool. Uit de vergadering kwamen nog een viertal andere voorstellen: 1. het nemen van strenge maat regelen tegen clandestiene in voer van vee, dit om ziektes te voorkomen: 2. invoer va.i vee inperken om de vleesprijzen lo nend te houden anders komt er weer een melktoevloed met overschotten: 3. een soepeler beleid voor het verstrekken van bouwvergunningen voor be drijfsgebouwen: 4. de snavel ziekte niet schrappen uit de vee wet, zodat ook deze ziekte ver goed wordt. De eenwording van de boerenor- ganisaties waarover nogal eens wordt gesproken kreeg weinig waardering. Voorzitter P. de Jong die sinds enige tijd wethouder van open bare werken is hield een inlei ding over de planologie van de gemeente. Hij hield zijn gehoor voor nog lang niet ingewerkt te zijn, maar bleek toch al behoor lijk thuis te zijn in een aantal De landbouwschool in Zoeterwoude. Het leerlingenaantal is zo ver gezakt dat de school gedoemd Is te worden opgeheven. zaken. Hij deelde o.m. mee, dat in het Industriegebied Grote Polder volgende week op het terrein van de NV „De Vijver" de eerste paal de grond in gaat voor de eerste vestiging. Van buitenaf komt er steeds meer druk om tot een spoedige aan leg van het ontbrekende deel van de Burgemeester Smeets- weg te komen. De gelden hier voor zijn nog niet beschikbaar. Volgend jaar wordt de uit spraak verwacht over het om streden tracé van rijksweg 11. VALKENBURG De stedebouw- I kundige zal van het gemeente bestuur opdracht krijgen in het bestemmingsplan alsnog een plaatsje te vinden voor een openbare school voor basison derwijs. Aanpassing van het plan is noodzakelijk, omdat er nooit rekening is gehouden met de stichting van een openbare school in Valkenburg. De stichting van een openbare ba- sisschool is echter wettelijk mo gelijk, nadat ouders van 56 kin- deren een aanvraag hebben ge daan, die voldoet aan de voor waarden van de LO-wet. De ge meenteraad van Valkenburg be sloot gisteravond in principe medewerking te verlenen, hoe wel er door vele raadsleden het nodige in kritische zin was op gemerkt. Vooral mevr. mr. A. de Jong-de Graaff (WD) had veel kritiek. Zij zei weliswaar voorstandster te zijn van openbaar onderwijs, maar om economische redenen had zij er er toch de voorkeur aangegeven als er in Valken burg iets te combineren zou zijn geweest met de christelijke la gere school. De ouders, die zich aanvankelijk tot het bestuur van die school gewend hadden met het verzoek de school ook voor niet-confessionelen open te i stellen, hadden echter nul op het request gekregen. Eveneens het bestuur van de VVD was stuk gelopen op de weigering van het schoolbestuur om de school te moderniseren en een wat meer oecumenisch en open karakter te geven. Mevrouw De jong kreeg zelfs een 'beetje steun uit christelijke kring. J. Schipper (CHU) en P. van Leeuwen (AR) zeiden de aanvraag te betreuren vanwege de versnippering op onderwijs gebied in een kleine gemeente. Bovendien vreesden zij, dat een openbare school ter plaatse na delige financiële konsekwenties voor de chr. school zal hebben. Ter sprake kwam ook de eventue le tijdelijke vestiging van een openbare basisschool in de kleu terschool om de start van het onderwijs mogelijk te maken per 1 augustus 1973. Het college kon daarover nog weinig meer zeggen dan dat het afhankelijk zal zijn van medewerking door de stichting „Kleuterburg". De heren Doldersum en Schipper (CH) kwamen tot verrassing van de raad en het college met een voorstel om het gemeente lijk woningbestand in te bren gen en te laten beheren door een op te richten stichting. Het voornaamste doel hiervan is, dat die stichting zich ook zal kunnen belasten met het laten bouwen van premieverhuurwo- ningen. Het gemeentelijk wo ningbedrijf kan dat niet meer. Na een lange discussie besloot de raad. dat het voorstel van de twee heren door het college in pre-advies genomen wordt. De samenwerking op sportgebied tussen Rijnsburg en Valkenburg zal voorshands niet verder gaan dan de stichting en exploitatie van een zwembad. De stichting zou willlen, dat beide gemeen ten alles gaan combineren, maar de Valkenburgse raad wil daar voorlopig niet aan. In het bestuur van de Stichting Zwem bad zitten namens Valkenburg wethouder Van der Neij het raadslid Schipper en de heer Van de Water. Jaarprogramma Ned. Bond voor Plattelands vrouwen afdeling Alkemade ALKEMADE De Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen afdeling Alkemade heeft zijn jaarprogramma vastgesteld. Op 1 november spreekt mevr. H. Smit-Goeman In „De Woelige Baren" In Roelofarendsveen over „Hoe wonen wij". 13 De cember geeft het kinderkoor in de Remonstrante Kerk in Oude Wetering een concert. 10 Januari is de jaarvergadering. Op 7 februari spreekt J. Vink in de Woelige Baren over het „Avontuur van een reis". Mevr. B. Slugeter zal op 7 maart in hetzelfde gebouw het rapport van de „Club van Rome" be spreken. De volgende voorlich tingsavond is op 4 april. Op 2 mei komt in de Woelige Baren een oecumenisch forum. Op de laatste avond, 6 juni zal C. de Groot spreken over zijn reis naar Griekenland. Bovendien worden er :weer ver schillende cursussen georgani seerd. De cursus „koken en bakken met kennis van zaken" gaat 12 oktober van start in de Woelige Baren. In Hotel Cen traal in Alphen worden de vijf politieke avonden gegeven waarvan de eerste op 23 okto ber is. In februari is er een cur sus Wandlappen maken en In maart een cursus emailleren. De excursies gaan dit seizoen naar Menken in Wassenaar, het Frans Halsmuseum in Haarlem, Heineken's in Amsterdam en de Gist- en Spiritusfabriek in Delft. LEIDEN (ANP) De telers van tulpebollen zullen onverkocht gebleven bollen van de komende oogst (1973) weer, evenals in voorgaande jaren, kunnen Inle veren bij het surplusfonds van het Produktschap voor Sierge wassen. Het bestuur van het produktschap heeft dit gisteren besloten. In de bloembollenbranche, en ook in het produktschapsbestuur, zijn de meningen zeer verdeeld geweest. De ene partij, voorna melijk bestaande uit handelaren en werknemers, wilde handha ving van de inleveringsmoge lijkheid met de oude inleve- ringsprijzen (naar gelang van de grootte der bollen vijf, vier of drie gulden per honderd stuks). Zij kreeg haar zin. De andere partij, voornamelijk be staande uit telers, wilde de inle- verlngsprijzen „op nul stellen". De regeling zou dan niet voor goed van de baan zijn gewepst, maar inlevering van bollen van oogst 1973 zou onmogelijk zijn geworden. Argument van de handel voor handhaven: als er geen bodem in de markt blijft, kunnen er als het seizoen een tijdje aan de gang is, lage na-offertes komen. Het gevaar ontstaat dan dat de marktprijzen op een „absoluut nulpunt" komen. Argument van telers voor „op nul stellen": de ene teler pleegt veel bollen in te leveren, de an dere niets, maar die laatste moet wel de regeling meeflnan- cieren. Dat financieren gebeurt via een door het produktschap op de normaal verkochte tulpebollen nu, het totale bedrag van die gelegde heffing. Besloten werd nu, het totale bedrag van die heffingen aan een nog nader vast te stellen maximum te binden. De afdeling marktonderzoek van het produktschap had gepleit voor handhaving van de inleve- veringamogelijkheid. Haar argu menten: door stagnatie in do af zet kan een structurele overpro duce van tulpebollen worden verwacht. Die tendens tot over produce wordt nog onder steund door een zeer produktle- ve darwinhybriden, die thans een groot deel van de tulpebol- lenareaal in beslag nemen (28 procent, waarvan de soort „Apeldoorn" 17 procent). Subsidievoorstellen van tafel geveegd De 66-jarige Paddy Burke stelt er Fleet Street, Londen, de befaam- een eer in om de best geklede de dagbladenstraat. Dit is zijn krantenverkoper van de wereld ochtendkledij compleet met kaas- te zijn. Zijn werkterrein ligt in bol en wandelstok. Onderlinge wedstrijden De Spartaan Bollenstreek LISSE Op het gemeentelijk Sportpark heeft de Spartaan- Bollenstreek zijn onderlinge wedstrijden gehouden. Aan de wedstrijden werd ook deelgeno- Winnaars van de meerkampen werden: Lia Ruigrok (meisjes drie-kamp) Ard Vermeulen (jongens-vijfkamp) Annemieke v.d. Poel (meisjes-C-vierkamp); Jan v. d. Ham (jongens-C-zes- kamp); Marjan Kersbergen (meisjes-B-yierkamp): Jan Heemskerk' (jongens-B-acht- kamp); Mieke van Doorn (meisjes-A-vijfkarnp); Leo Dui venvoorden (jongens-A-tien- kanip); Jeannette Meskerk (da- mes-vijfkamp); en Aad v.d. Poel (heren-tienkamp). NIEUWVEEN Het is niet denk beeldig dat de gemeente Nieuw veen over enige tijd zal moeten overgaan tot het invoeren van riool-belasting. Dit deelde bur gemeester Breen gisteravond in de raad mee toen aan de orde was de aanleg van een basis- riool langs de Oude Nieuwveen- seweg. Met bijkomende werken zoals het ondergronds maken van het electriciteitsnet en het plaatsen van een aantal licht masten komt dit karwei op ruim 5 ton. Alleen de heer Reij- enveld maakte wat bezwaren. Hij had liever gehad dat men met de aanleg van de riolering wat dichter bij het centrum van het dorp had begonnen. Lang discussieerde de Nieuwveen- se raad gisteravond over diver se subsidie-voorstellen aan sportverenigingen. Men praatte met name lang over een subsi die voor de bejaardengymnas- tiek. De heer Van der Hoorn stemde teRen een verhoging van de subsidie. Hij was ook tegen een subsidie voor de peuter speelzaal. „Het gaat om moe ders die hun kinderen naar een peuterspeelzaal brengen om de handen vrij te hebben om el ders werk te verrichten. Men moet zich zelf maar kunnen be druipen". aldus de heer Van der Hoorn. Burgemeester Breen was het to taal niet met het raadslid eens. Volgens hem past een peuter speelzaal In een moderne op- voedmethode. „Voor de ontwik keling van het kind is het juist bijzonder goed reeds vroeg te leren leven in een groep", aldus de burgemeester. De meerder heid van de raad stemde daar mee in. Een subsidie-aanvrage van 2,5 mille voor een wekelijks bezoek van de bibliobus van de stich ting Provinciale Bibliotheek voor Zuid-Holland werd door de raad afgewezen. Men meent dat er in Nieuwveen geen behoefte is aan een biblio-bus. Ook de subsidie van 5700 gulden voor de gymnastiek-vereniging ging niet zo gemakkelijk onder de hamer door. De heer Reiln- veld wilde er de voorwaarde aan verbinden dat de contribu tie van de vereniging eerst maar eens flink wordt herzien. Daar kenden B. en W. het wel mee eens zijn. De raad besloot ook geen subsidie toe te kennen aan de Gerefor meerde jeugdorganisatie. Men beschikt nog over voldoende ka pitaal om tekorten te dekken, aldus redeneerde men. Het voorstel van B. en W. om de oude stencilmachine van de ge meente ter beschikking te stel len voor de verenigingen en voor de gemeente een nieuwe aan te schaffen, haalde het ook niet zonder meer. Het voorne men was de machine te plaat sen in de openbare school en dat het blad Raakvlak daarop gestencild zal worden. De raad wilde echter vastgelegd zien wie wel en wie niet van de machine gebruik zal mogen maken. Vol gen een mededeling van burge meester Breen zal voorlopig al leen Raakvlak en het bejaar dencomité er gebruik van ma ken.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1972 | | pagina 7