Nachtveilig- heidsdienst in Katwijk Valkenburg doet veel voor bejaarden Koudekerkse raad vindt kosten stijging muziekschool te sterk Bestuur van Voorschoten beticht van onbehoorlijke handelingen MASSALE AANVOER CHRYSANTEN Dirigent Van Goor: ze zijn leuk om mee te werken Op veiling EMM-Roelofarendsveen WOENSDAG 11 OKTOBER 1972 LEIDSE COURANT PAGINA 5 De twee Katwijkers die een nachtveiligheidsdienst gaan opzetten KATWIJK Katwijk krijgt een nachtveiligheidsdienst. Medio no vember hoopt de heer L. Haasnoot (30) de werkzaamheden te beginnen samen met zijn schoonvader M. Kerpershoek. Er be staat in Katwijk redelijk veel belangstelling voor een nachtvei ligheidsdienst. „Het is gewoon een kwestie van vertrouwen", zegt de heer Korpershoek. „Als er in Katwijk eenmaal een basis van vertrouwen is gelegd, krijg je vanzelf meer abonnees." Abonnees noemt hij de hedrijven en instellingen die hun nachtelij ke zorgen aan een nachtveiligheidsdienst toevertrouwen. Hij heeft heel wat jaren ervaring in de nachtelijke beveiliging. Eerst in Leiden en later in Alphen. De meeste controles zal zijn schoonzoon gaan uitvoeren. De nacbtveiligheidsdienst zal strikt in opdracht handelen. Er zijn drie soorten bewaking: een norma le controle, een verscherpte controle en een algehele bewaking. Men wil voor zowel grote bedrijven als winkels gaan werken. Tussen elf en twee vindt de eerste controle plaats. Tussen twee en vijf uur de tweede. De controleur zal bij iedere controle een zegel achterlaten. Dat maakt het mogelijk voor de opdrachtge ver de controleur te controleren. Indien een bedrijf er prijs op stelt kan het ook d.m.v. een prikklok. Het liefst patrouilleert de nachtveiligheidsdienst per fiets. De nach telijke controleur valt dan niet of nauwelijks op. Ook zijn aanwe zigheid en aankomst worden niet zo gemakkelijk opgemerkt. En op de fiets rijdt men zo langzaam dat men veel meer ziet. De taak van de nachtveiligheidsdienst loopt voor een groot deel parallel met die van de politie. „Alleen, de politie torent er vei •boven uit", vindt waarnemend korpschef L. A. Provily. „In te genstelling tot de nachtveiligheidsdienst heeft de politie geen winstmotief. Daarbij komt dat de nachtveiligheidsdienst alleen werkt voor de aangesloten bedrijven. De politie werkt uiteraard voor de gehele burgerij". Toch is er volgens de heer Haasnoot een verschil: „De politie sur veilleert over de openbare weg. De nachtveiligheidsdienst gaat de aangesloten bedrijven persoonlijk controleren. Gecontroleerd wordt bijvoorbeeld of alle -deuren en. ramen wel gesloten zijn. Gesgewenst wordt een winkel of fabriek oo kvan binnen geïn specteerd. Wanneer er werkelijk iets aan de hand blijkt te zijn, zal de nachtveiligheidsdienst de politie inschakelen, omdat zij zelf niet voldoende bevoegdheid heeft om op te treden. De sa menwerking tussen de nachtveiligheidsdienst en de politie zal daarom goed moeten zijn. „We moeten al blij zijn dat er nog mensen zijn die zich 's nachts willen inzetten voor hun medemens", zegt de korpschef. Hij vindt het instellen van een nachtveiligbeidsdienst zeker noodza kelijk. Iedere nacht gebeurt er wel iets in Katwijk. Dan kan zijn een inbraak, of een poging tot inbraak, vernielingen of een voorval dat daarbuiten valt. Gelukkig komt geweldpleging niet zo veel voor. Uit oogpunt van preventie is de nachtveiligheids dienst zeker te waarderen, want ook in Katwijk neemt de crimi naliteit toe. Daar staat tegenover dat ook de bevolking toeneemt. Katwijk is gelukkig een vrij rustige gemeente, waardoor het er prettig wonen is. Ieder middel om die rust te handhaven moet worden aangegrepen. Er zit echter nog een probleem voor de heren Haasnoot en Ker pershoek aan vast: er is een vergunning nodig. Die is de heren wel toegezegd, maar is nog niet binnen. Pas als het zo ver is kunnen officiële besprekingen plaatshebben over de wijze waar op de nachtveiligheidsdienst gaat samenwerken met de Katwijk- se politie „Als die vergunning er is kunnen de heren Haasnoot en Kerpecshoek zeker op onze volle medewerking rekenen", ver zekert korpschef Provily. LEIDSCHENDAM In ver band met hinder voor het verkeer zal een parkeerver bod worden ingesteld voor een stuk Veursestraatweg vlak bij de Romolenbrug. bij het Koningin Julianaplein, vanuit de richting Voorscho ten. Verder zullen fietsers en bromfietsers voortaan de Schoorlaan tussen de Delf landstraat en de Landschei dingstraat mogen berijden. De weg is smal en geeft toe gang naar het bejaardencen trum „Schoorwijck" maar B en W menen dat het niet bezwaarlijk is de weg in bei de richtingen open te stellen. LEIDSCHENDAM Op de openbare vergadering van de 3or openbare werken en ruimtelijke orde ning van a.s. maandag zal de aanleg van een voetgan gerspromenade op de Prins Frederiklaan worden bespro ken. Op de agenda staat ver der grondtransactie met „Schakenbosch" in verband met de verbreding van 'n ge deelte van de Noordsingel, voorzieningen voor uitbrei ding van ruimte op de ge meentesecretarie, aanleg of uitbreiding van parkeergele genheid achter de Burg. van Duyvendijklaan en een kre diet voor het bouwrijpmaken van Leidschendam-zuid. De vergadering begint om 20 Het raadslid Joh. Zandee (p.c.g.) heeft een brief geschreven aan het Voorschotense college van B. en W. over het niet willen af geven van een bouwvergunning nadat eerst 24.000,- betaald is wegens „bovenwijkse voorzie ningen". Volgens de heer Zan dee mag een bouwvergunning niet geweigerd worden indien er geen stedebouwkundige of wo- ningtechnische bezwaren tegen het bouwplan bestaan. Zowel B. en W. zijn bereid de vergunning te verlenen en Gedeputeerde Staten hebben dit voornemen reeds goedgekeurd. Via de dienst Openbare Werken probe ren B. en W. thans terug te ko men op het genomen besluit en alleen de vergunning af te wil len geven na een betwist bedrag van 24.000,-. Enige jaren terug kocht de ge meente Voorschoten de tuinderij van de fa. Van der Valk aan de Leidseweg-Noord. De opzet was deze tuinderij geschikt te ma ken als bungalowpark. Bij de verkoop werd een stuk grond van 800 m2 buiten beschouwing gelaten en in het koopcontract werd bepaald dat de Fa. Van der Valk op deze grond een bungalow mocht neerzetten, ter wijl de gemeente zorg zou dra gen voor het bouwrijp maken van deze 800 m2. Het bungalowpark was niet haal baar en thans worden op de aangekochte grond eensgezins woningen gebouwd. Omdat een bungalow ook voor de fa. Van der Valk niet aantrekkelijk meer was, werd met toepassing van art. 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening het bouw plan veranderd in de bouw van vier eensgezinswoningen onder één kap. Het gewijzigde bouwplan heeft alle goedkeuringen gekregen en de vergunning moet verleend worden, aldus de heer Zandee, die meer dan twijfelt aan het recht van de gemeente om i 24.000,- te vragen. Het bedrag werd eerst omschreven als „verzwaring dienstgeleidingen" en nadat door hem bezwaar was gemaakt, werd het bedrag zon der nadere specificatie opge voerd als „bovenwijkse voorzie ningen". Het niet afgeven van de bouwvergunning noemt de heer Zandee in zijn brief aan B. en W. onbehoorlijk en in strijd met beginselen van behoorlijk bestuur. NOORDWIJK De bouw van het nieuwe Huize St. Jeroen in Noordwijk maakt snel voortgang. Op de foto is dit duidelijk te zien. Een jaar geleden, om precies te zijn op 20 oktober 1971, ging op het bouwterrein aan de Zeestraat-Heilige Geestweg de eerste heipaal in de grond, op 1 augustus jl. hees pastoor Van den Bosch de vlag op het hoogste punt van de nieuwbouw en thans tekent zich duidelijk af hoe het bejaardencentrum en de daarbij behorende woningen er uit gaan zien. Als de bouw in dit tempo kan doorgaan wordt ver wacht dat het kapitale project nog binnen de geplande tijd gereed zal komen. Deze snelle voortgang is grotendeels te danken aan het voortreffelijke samenspel tussen alle werkers in de bouw en in het bijzonder ook tussen architect Campman van het Rotterdamse ar chitectenbureau Hendriks, Campman en Tennekus en zijn staf en de bouwcommissie uit het bestuur onder aanvoering van de heer Alkemade. Vele problemen heeft deze commissie moeten oplossen, zoals de inpassing van de bouwplannen in het komplan van de ge meente, de grondtransacties. de eisen van de brandveiligheid en dergelijke. In het kader van een goede coördinatie en planning is men inmiddels reeds overgegaan tot bestelling van de liften voor het gebouw, de keukeninrichting, de verlichtingsarmaturen, de vloerbedekking, de gordijnen, het meubilair en dergelijke. Daardoor zal het op tijd aanwezig kunnen zijn. De bewoners van het vroegere Huize Sint Jeroen, die tijdelijk zijn ondergebracht in een viertal flats aan de Van de Mortelstraat en voor een deel in Dalrust, zien naar het gereedkomen van hun nieuwe „home" verlangend uit. Ongetewijfeld is 't zomerse najaar bij zeer velen niet onwelkom ge weest, behoudens voor de bloe- menkweker want daar worden het dan meestal dagen met veel vraagtekens. Versnelde groei bezorgt meer arbeid en veelal lagere prijzen. Toch behoeft men in kwekerskringen nog niet tot een klaaggezang over te gaan. Over het algemeen is het met de bloemenprijzen nogal meegevallen. Zelfs de chrysan ten, die nu massaal voor de Bij de troschrysanten van buiten ziet men zelfs de latere soorten alweer aangevoerd terwijl te vens de eerste aanvoeren vanuit de kas beginnen te komen. Het fraaie weer zorgt ervoor dat buiten ieder takje tot zijn recht komt, zcdat de totale aanvoer in de afgelopen week bijna 120 dui zend bos beliep. Daarnaast nog eens tegen de 300 duizend geplo zen stuks chrysanten in een rij ke variatie van kleuren en soor ten, zodat men wel kan zeggen dat er veel werk aan de (bloe- men)winkel is geweest. Zelfs voor de jaarrondchrysanten bleef de belangstelling zeer re delijk en kwam het nog tot een notering van boven de 2 gulden per bos. Opmerkelijk is het dat steeds meer bloemen „jaar- rond-allures" beginnen te krij gen. Niet alleen fresia's en iris sen, maar ook gladiolen die nog steeds worden aangevoerd en ook de takken Alstroemeria. Op dit gebied zijn er blijkbaar nog vele mogelijkheden. Am anjers waren aanvankelijk voor de tijd van het jaar zeer duur. Volgens de handel zelfs te duur, zodat een prijsdaling verwacht moest worden. Deze bleef dan ook niet uit. maar desondanks bleef het prijspeil op een redelijk niveau. Rozen trokken iets in prijs aan en werden over het algemeen vlot afgenomen. De aanvoer van fresia's begint langzaam weer iets toe te nemen. Voor re delijke kwaliteit werden goede prijzen gemaakt. Een zeer goe de vraag is er blijvend voor de Irissen, in hoofdzaak Prof. Blaauw en Ideal, al liepen de dagprijzen wel sterk uiteen. De paarse liatris kwam tot hoge noteringen. VALKENBURG Zo'n dikke tien maanden bestaat in Valkenburg een bejaardenkoor. We Rijn er eens een kijkje gaan nemen. De be jaarden hebben er schik in. Een goedig gelach klinkt op nog voor wij de repetitieruimte betreden. Het koor wordt geleid door Egbert van Goor, de cantororganist van de Groene Kerk in Oegstgeest. Vanaf het voorjaar heeft hij de leiding van het koor. „In het begin dacht ik: wat zal dat worden, maar het is me reuze meegevallen. En niet al leen in artistieke zin. Het is ge woon ontzettend leuk om met oudere mensen te werken". Momenteel studeert het koor een aantal kerstliederen in. Die zul len ten gehore worden gebracht tijdens de jaarlijkse kerstmid dag voor bejaarden en genodig den. Het gaat niet in de eerste plaats om resultaten. Maar die worden wel degelijk bereikt. Natuurlijk geen grammofoonplatenniveau. Het gaat er gewoon om dat we fijn muzikaal bezig zijn. En dat blijkt best aardig te kunnen klinken". Het koor groeit. Iedere repetitie komen er nieuwe mensen bij. Toch is het niet de bedoeling van de dirigent het koor erg groot te laten worden. Veertig leden is echt het maximum. Als er nog meer komen is het niet meer mogelijk persoonlijke aan dacht aan de leden te schenken. Ze verdrinken dan in de massa. Zo ver is het koor nog lang niet. Het ledental heeft net de twintig gepasseerd. Het aantal manne lijke koorleden is nog niet erg groot. Van Goor vindt zijn koorleden erg ijverig. Ook thuis zijn ze ermee bezig. Over de groei van het koor maakt hij zich beslist geen zorgen. Bejaarde mensen willen het eerst eens aankijken. Het loopt nooit onmiddellijk storm". De koorleden komen graag. „Het is nog een beetje onwennig ver telt er een. „Ik ben nu voor de tweede keer. Het is zo'n tijd ge leden dat ik op de zang zat. Dat was op het koor van Niek van Beelen in Katwijk". De dames A. H. ten Haken-Vernout en P. A. Oosterlee-Postumus zijn al vanaf de oprichting lid van het koor. „De sfeer is zo leuk" vin den ze. „Alleen moesten er wat meer heren bijkomen". Met de liederkeuze van hun dirigent zijn ze het wel eens. „Die liede ren horen bij ons. Ze vertolken de opinie van de ouderdom". Het bejaardenkoor vormt slechts een gedeelte van de activiteiten die voor de Valkenburgse be jaarden worden verzorgd. Het begon allemaal vijftien jaar ge leden toen mevrouw P. ten Have samen met zes andere da mes een bejaardencomité in het leven riep. Dat comité ver zorgde eenmaal per maand een bejaardenmiddag. Daar werden dia's vertoond of een toneelstuk vrijwilligsters die de eenzame opgevoerd. Vorig jaar is het co- dorpsgenoten opzoeken, m.té begonnen met bejaarden- Achttien dames doen hieraan gymnastiek. Daar doen nu zo'n mee. Behalve de in Valkenburg vijftien bejaarden aan mee. Ook wonende bejaarden brengen zij is ei cen bezoekcomité opge- ook een bezoek aan die Valken- richt. Die zorgt voor een aantal burgers die in Katwijk in het bejaardencentrum wonen. Men is doende met de oprichting van een autodienst. Die zal de be jaarden gelegenheid bieden fa milieleden in het ziekenhuis eens op te zoeken. Ook wordt gewerkt aan de verzorging van warme maaltijden. Die zullen net als in Rijnsburg uit Katwijk worden betrokken. In Valkenburg wordt bijzonder veel voor de bejaarden georga niseerd. Het is mogelijk de or ganisaties in stand te houden dank zij het feit dat het dorp zo klein is. Slechts 2800 inwoners. Op iedereen kan een beroep worden gedaan. Het hele dorp werkt er aan mee. De samen werking is uitstekeral. Mep vormt een eenheid omdat de plaats te klein is om de diverse sociale organisaties te splitsen in kerkelijke of politieke groepe ringen. Het .belangrijkste dat voor de be jaarden is bereikt in Valken burg is wel het Instellen van de Rode Kaart voor z'n raam. Dan komt Iemand zo gauw mogelijk. Dat kan zijn bij ziekte voor het doen van boodschappen maar ook voor hulp aan iemand die plotseling niet goed is gewor den. De kaart is tot nu toe een succes gebleken. Al verschillen de malen heeft hij z'n nut bewe zen. Valkenburg doet relatief erg veel voor zijn bejaarden. Koudekerk aan den rijn In de Koudekerkse raad heeft men gisteravond nog al aan zitten hikken tegen het be drag 12.162,43), dat de ge meente volgend jaar kwijt is aan de Sstreekmuziekschool Rijn- akkoord. Men vindt de kosten te sterk stijgen. Mevr. Slot (PCP): „Hier moet iets aan gedaan worden. Het loopt uit de hand." Ook mevr. Le Large van de KVP vroeg zich af of niet op doelmatiger wijze aan de Koudekerkse jeugd algemeen muzikaal vormend on derwijs kon worden gegeven. Er gingen zelfs stemmen op die op perden of men niet beter voor dat bedrag een eigen leerkracht zou kunnen aantrekken. Dan zou bovendien de hele Koude kerkse schooljeugd ervan kun nen profiteren. Burgemeester Van der Linden deelde mede, dat het nieuwe dagelijks bestuur van de school een structuurnota aan het opstellen is. Die moet eerst worden afgewacht. Het gemeentebestuur gaat probe ren de sluimerende plaatselijke lijke nachtvorst een ijsbaan te Daar is alle aanleiding toe, want gisteravond besloot de raad 6,5 mille uit te trekken om bij de eerste de b$ste behoor- ke nachtvorst een ijsbaan te kunnen uitzetten op de banen van het tennispark. De tennis vereniging heeft laten weten niets voor het beheer van de ijs baan te voelen. Lukt het ook niet de oude bestuursleden van de ijsclub daarvoor te interesse ren. dan gaat de dienst gemeen tewerken de baan verzorgen. Er werd gisteravond in de raad met geen woord gerept over het niet doorgaan van de bouw van het vrijetijdscentrum annex sportaccommodatie De Ridder hof, terwijl dit toch een behoor lijke tegenvaller voor het dorp is. Het project gaat niet door omdat het niet gerealiseerd kan worden in het kader van het leerlingstelsel bouwbedrijf. Op de kostenopzet was hiermee geen rekening gehouden. In de woonruimteadviescommissie werden benoemd mevr. E. Slot en de heren Bezuijen, Van den Ent en Van Hemert. De raad ging akkoord met een nieuwe legesverordening. Mr. Vreug- denhil van de PCP sputterde overigens wel wat tegen. Hij vond de logica ver te zoeken in de verordening. Zeer binnenkort wordt begonnen met de verbreding van de Hondsdijk. zo deelde burge meester Van der Linden mede. Komende week zal de onder handse aanbesteding plaatsheb ben. Mevr. Le Large toonde zich een voorstander van een openbare aanbesteding. De meerderheid in de raad was het niet met haar eens. Aan het slot van de vergadering kwam mevr. Le Large ook te rug op een besluit van de raad vorige maand. Toen werd beslo ten de pandjes Hogewaard 90 en 19 onbewoonbaar te verklaren. Mede door de Leidse Courant Ds lt„„,sbonen die kwam toen uit dat wethouder Van Vegten in de raad een ver keerde voorstelling van zaken had gegeven. Mevr. Le Large zei nu het te betreuren, dat zij voor het onbewoonbaar verkla ren had gestemd. Ze hoopte dat Koudekerk ook geschikt worden gemaakt als ijsbaan de bewoners van de pandjes niet de dupe zullen worden van de commercie. Het college van b. en w. kwam niet op de zaak terug, omdat wethouder Van Vegten niet aanwezig was. Hij had in de pauze de vergadering verlaten. lij wijze van experiment maakte de raad gisteravond voor 't eerst gebruik van een geluidsinstal latie. De burgemeester noemde die bij voorbaat al perfect, om dat hij de mogelijkheid had met één druk op de knop alle toe stellen uit te schakelen. De in stallatie piepte overigens soms hinderlijk.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1972 | | pagina 5