Doelpuntenregen in Groenoordhal Winterstop afdeling Leiden afgeschafd Centrum Sassenheim voldoet niet meer Discussienota Stad en Land Kinderboekenweek in Leidschendam Nieuwe parkeerplaatsen in Leidsehendain-Noord FESTIVITEITEN ROND OPENING DUIVENVOORDE „Babel" deed veel creativiteit in programma voor de komende maanden OOK Wat u moet weten PAGINA 4 LEIDSE COURANT WOENSDAG 11 OKTOBER 1972 LEIDEN Het regende gister avond in de Groenoordhal. Doel punten wel te verstaan. Op de eerste avond van de zaalvoet- balcompetitie afdeling Leiden werd het net niet minder dan 133 maal legaal op zijn betrouw baarheid getest. En dat in acht tien wedstrijden, derhalve een gemiddelde van ruim zeven doelpunten per wedstrijd. De topscore kwam op naam van Katwijk, dat SVOW met 11—] slaag gaf. Ook de Tegelhande (103) tegen Oranje Groen er PVH (9—2 tegen VDON) moch ten er best wezen. Dat de mo voor zaalvoetbal in Leiden en omgeving groot is, bleek gis teravond weer eens. Een paar honderd toeschouwers waren tuige van wedstrijden, die op een enkele uitzondering na. te pruimen waren. Die grote animo is de afdeling Leiden van de KNVB langzamerhand boven het hoofd gegroeid. De Groen oordhal is maar een beperkt aantal (23) avonden ter beschik king en dat had als consequen tie, dat het aantal deelnemende teams eveneens gelimiteerd moest worden (het zijn er nog altijd 107) er, er slechts halve competities kunnen worden ge speeld. Hel meer en m«r om zich heen grijpende spook van het ruimtegebrek heeft ook ln het zaalvoetbal een slachtoffer gevonden. Het mocht de pref gisteravond niet drukken. Orga nisator Th. W. v.d. Klugt steldp tevreden vast, dat alles ge smeerd liep. Dat was mede te danken aan de ordedienst, die op last van de afdeling Leiden is ingesteld ter voorkoming van calamiteiten in de Groenoordhal. Ieder deelnemend team is ver plicht een ordebewaker te leve- De uitslagen van deze eerste com petitieavond. Eerste klas: Rijns- burgse Boys—Stormvogels 6—7, LDWS—LFC 4—1; tweede klas: Tegelhandel—Oranje Groen 10 —3. VNA—Hanab 4—4; derde klas: Katwijk—SVOW 11—1, SDO '67—LISC 2—4, Swift—For- tuna '71 3—2, Modern—Unitas 22, OegstgeestRoodenburg 2 —2; 4 A DSSV—Zebra's 6—1, Leiden—ABN 5—4, SLF 2-2 SDO '67 2 6—5, Swift 3—Unitas 2 5-2; 4B Padox 2—VNL 2 1— 6. PHV—VDON 9—2; reserve eerste klas: Regenboog 2—Lug- dunum 2 41, Stormvogels 2— LDWS 2 1—1, ASC 3VNA 2 Een beeld uit de wedstrijd SDO '67 (donkere broek) tegen LISC LEIDEN Op de jaarlijkse alge mene vergadering van de KNVB afdeling Leiden, die vol gende week donderdag in het Hervormd Gemeentecentrum in Oegstgeest wordt gehouden, zal o.a. een voorstel tot afschaffing van de winterstop voor senioren en A-junioren worden bespro ken. Het voorstel is afkomstig van die verenigingen uit de Veen- en Rijnstreek, die zich onlangs op een vergadering van hun geza menlijke belangenvereniging zich al voor afschaffing van de den zij dat in de week-ends, pen op de televisie worden uit- winterstop uitspraken. Wel vin- waarin schaatskampioenschap- gezonden, geen programma moet worden vastgesteld. Het gaat om de verenigingen Altior, St. Bernardus, DOSR, Hazers- woudse Boys, Koudekerk, Kic kers '69, MMO, Meerburg, Rijp- wetering, Woubrugge, Wete- ringse Boys en SJZ. De vereni ging Lisser Boys wil de winter stop voor senioren en A-junioren vaststellen voor de periode van 23 december tot en met 7 janua ri. Voor B- en C-junioren zou de bestaande situatie dus geen voetbal van 15 december tot 15 januari gehandhaafd moeten blijven. Of deze initiatieven er toe zullen leiden dat de winter stop inderdaad zal worden afge schaft, moe worden afgewacht. Zoals bekend spraken de voorzit ters van de Leidse eersteklas sers UVS en Roodenburg zich in deze krant onlangs uit tegen af schaffing van de winterstop. De heer C. P. Mulder (Alphia) stelt zich niet meer herkiesbaar voor het bestuur. In deze vaca ture is de heer W. F. de Koning uit Leiden door vrijwel alle Leidse verenigingen kandidaat gesteld. LISSE In de kantine van de sporthal is men gekomen tot de oprichting van een nieuwe gym nastiekvereniging, die de ,,FIT" meekreeg. AI 250 leden hebben zich voor de vereniging opgegeven. In de opichtingsvergadering werd een bestuur gekozen bestaande uit: de heer de Haan, voorzit ter, de heer Halfschepel, secre taris, mevrouw Klugt, penning meester. De vereniging geeft heren, dames-huisvrouwen-, kleu ter- en meisjesgymnastiek. SASSENHEIM Het streven moet er op gericht zijn, dat het centrum van Sassenheim zijn positie in het Gewest behoudt, aldus de discussienota Plan Centrum, welke door Stad en Landschap is opgesteld voor het gemeentebestuur van Sassen heim. In,de nota is hoofdzakelijk de winkelpro- blematiek van het centrum gevat, waarbij tevens verschillende mogelijkheden werden aangegeven op welke wijze de verdere ontwikkeling van Sas- senheims centrum „gestuurd" kan worden vol gens de regels van de Wet op de Ruimtelijke Or dening. Het werkstuk van Stad en Land staat centraal tij dens twee bijeenkomsten: Op 17 oktober kan de middenstand in „Ontmoeting" haar zienswijze geven en 26 oktober is er voor andere belangstel lenden in „Het Bruine Paard" gelegenheid tot commentaar en inspraak. Het centrum, zo staat in de nota, moet sterker dan thans het geval is een functionele en ruimtelijke eenheid worden. Wat de winkelbezetting betreft, maar ook als men op andere dingen let, voldoet het centrum naar de mening van Stad en Land onvoldoende aan de eisen, die men tegenwoordig aan een centrum stelt. Verbeterd zouden kunnen worden: de winkelsfeer (de kwaliteit van het to tale winkelapparaat), de winkeldichtheid, het verkeersbeeld en de parkeersituatie, de straat- wanden en winkelpuien, de etalageverzorging, het straatmeubilair, zoals banken, papierbakken, fietsenrekken, telefooncellen. Men pleit ook voor pleintjes, de verbetering van het voetgangersareaal en de totstandkoming van voetgangerscircuits. De nota geeft ook vier verschillende mogelijkheden om het centrum in de gewenste richting te „stu ren". Volgens Stad en Land is het 't meest ge wenst elk van de onderscheiden centrumdelen functioneel af te ronden en de uitbreidingscapaci teit te concentreren in nieuwe bij het centrum te betrekken gebieden tussen de Hervormde Kerk en de Vaartkade en wel aan beide zijden van de Hoofdstraat. Tot de wensen, die zo spoedig mogelijk werkelijk heid moeten worden, behoort volgens de nota schrijvers de verbanning van het doorgaande verkeer uit het centrum. De noodzaak tot grote gecombineerde winkelprojecten of kantoren van omvang zal er volgens Stad en Land op korte termijn niet zijn. LEIDSCHENDAM Ter gelegen heid van de Kinderboekenweek zal van maandag 16 tot en met vrijdag 20 oktober in de biblio theek in Freddy's Hoeve aan de Van Ruysdaellaan een teken wedstrijd worden georgani- Iedere dag zal 's morgens om 10 uur en 's middags om 2 uur een gedeelte uit een bekroond jeugd boek worden voorgelezen. De kinderen moeten dan na voorle zing hierover een tekening ma ken. Vrijdag 20 oktober zullen om 19 uur de winnaars bekend worden gemaakt en de tekeningen zul len in de hal van de bibliotheek worden tentoongesteld. Andere aktiviteiten gedurende de boekenweek zijn poppenkast en 'n hoedenplakmiddag. Inlichtin gen voor deelname aan de bi bliotheek of tel. 5084. Hearing over reconstructie kruispunt in Sassenheim tASSENHEIM Binnenkort zal worden begonnen met een re constructie van het kruispunt Van Pallandtlaan/Parklaan in de gemeente Sassenheim. Voor dat met de uitvoering wordt be gonnen, zal door de Provinciale Waterstaat Zuid-Holland in het gemeentehuis van Sassenheim een openbare hoorzitting worden gehouden op 19 oktober. Tijdens deze hoorzitting, die aan vangt om 19.30 uur, zal een toe lichting op dit reconstructieplan worden gegeven. Het plan ligt tot 19 oktober op het gemeente huis, afd. Algemene Zaken, ter inzage. gerfkamer van de rk kerk aan de Burg. Sweenslaan vanwege het gemeentebestuur een bijeen komst met belanghebbenden worden gehouden over vergro ting van de parkeerruimte ach ter de Burg. van Duyvendijk- laan. Omdat steeds kosten worden ge maakt om de groenstrook langs de dienstraat te repareren waarop wordt geparkeerd heeft gemeentewerken twee plannen gemaakt, een voor 16 en een voor 55 extra parkeerplaatsen. Voor het eerste plan zal 225 vier kante meter groenstrook moeten worden verwijderd, voor het an dere plan circa 500 vierkante meter. Bij het laatste plan zal ook de huidige parkeerruimte worden vergroot waarvoor ech ter een strook trottoir moet worden opgeofferd. De bomen in het plantsoen zullen in ieder geval worden gehand haafd. Over eventuele andere mogelijkheden kan op de open bare bijeenkomst worden ge sproken. De bewoners van de j laan hebben plannen en tekenin- i gen thuisgestuurd gekregen. 4- x+Wfi Leidschendam LEIDSCHENDAM Burgemees- bejaarden gaat dan meteen een ter E. J. M. Kolfschoten zal week van feestelijkheden en ak- vrijdag 20 oktober het complex tiviteiten beginnen, flatwoningen van de Stichting „Duivenvoorde" en het dien- Zaterdag en zondag zijn zg. „open stencentrum officieel in gebruik dagen", er worden dan in de stellen. Voor de bewoners en grote zaal doorlopend dia's ge- voor andere Leidschendamse draaid en verenigingen en in stellingen richten stands in over hun aktiviteiten. Er wordt ge musiceerd en er wordt een ver koping van handwerken gehou den die op de sociëteit Duiven voorde zijn gemaakt. Zaterdag 21 oktober rijdt er een speciale bus, de „Duivenvoorde Ex press", in de gemeente "om be langstellende bejaarden naar en van het dienstencentrum te brengen. Verder staan er een Dansavond, een Muzikale Quiz en een Wijnproefavond op het programma en een gevarieerde avond waaraan onder andere de bekende goochelaar Hein de Vries zal meewerken. Andere festiviteiten zijn een klaverjas- drive, een bridgedrive, feestelij ke „open-eettafels", culturele expressie en een modeshow. ZOETERWOUDE De aanloop periode van enkele weken na de heropening van Babel in augus tus is een goede aanzet geble ken voor een vaste programme ring voor de komende maanden. Het programma tot Kerstmis dat nu gereed is en waar al groten deels een aanvang mee ge maakt is, valt uiteen in drie stukken: a. informatie, waar voor de vrijdagavond wordt ge reserveerd; b. amusement, dat voor het merendeel op zaterdag zal plaatsvinden; c. kreativi- schikbaar is. teit, waarvoor de zondag be- Intussen is men ook gestart met een cursus macramé, op don derdagmorgen, daarbij is ook de crèche geopend. Donderdag savonds kan men een cursus volksdansen volgen. De liefheb bers van fotografie kunnen zich op maandagavond bekwamen. Bij voldoende belangstelling zal er ook een serie avonden komen waarop het pottendraaien kan worden beoefend. Voor de kinderen is er om de twee weken een postzegelruil beurs. r is aanvang gemaakt met de voorbereiding van de Kerst-Inn, welke vorig jaar voor het eerst werd georganiseerd en al direct grote belangstelling trok. De werkgroep „Vrede" die feitelijk voor de organisatie tekent, be staat grotendeels uit mensen van „Babel". Vooral in het informatief program ma zal een aantal onderwerpen een aanzet vinden die na het programma van drie maanden als hoofdthema's voor informa tie gaan gelden met de bedoe ling deze onderwerpen concreter gestalte te geven. De werkgroepen nemen ieder een gedeelte van het programma voor hun rekening. Deze zijn vrij beperkt van omvang en kunnen altijd uitgebreid worden. Inlichtingen hierover en voor deelname aan de cursussen zijn altijd te verkrijgen als „Babel" zijn poorten (letterlijk en fi guurlijk) achter de Sint Jan in de Zuidbuurt open heeft. LTV-afdeling Roelofarendsveen zamelt kleren in ROELOFARENDSVEEN Even- als voorgaande jaren houden de Land- en Tuinbouwvrouwen weer een kleding-inzameling ten behoeve van de Stichting Men sen in Nood te 's-Hertogen- bosch. Men kan hiervoor gebrui ken kleding, die nog draagbaar is, babykleertjes, dekens, gor dijnstoffen, vilthoeden en schoeisel. Men kan dit alles inleveren op vrijdag 13 en zaterdagmorgen 14 oktober tot 11 uur bij Van Klink, Geestweg 29. De Koning, Zuideinde 106, Bakker, Baan 12, en alleen op zaterdagmorgen van 9 tot 12 uur in de Alke burcht ingang Wilgenstraat, G. Bakker, Lijsterbesstraat 21 (in de garage), G. de Koning. Flo ra weg 109 en A. de Jong, Flora- weg 16. Ook kan men het vooraf inleveren bij de bestuursleden van de LTV. LEIDEN Langs Noordzeekanaal heeft viscoilege H.S.V. zijn zeven de wedstrijd van dit s< gehouden. De vangst goed. De winnaar wi Doesburg met 20 vissen, ge volgd door H. Montanus met 18 en C. Arnoldus jr. mt LEIDEN De foto filmclub „Daguerre" te Lei den wil zijn ledenbestand uit breiden. Daartoe wordt op oktober een open avond be legd in het clubgebouw onder de beiaardenwoningen de Willem de Zwijgerlaan, hoek Louise de Colignylaai Er wordt eigen werk v: filmafdeling vertoond men kan zelf opnamen ma ken van enkele fotomodellen. LEIDEN Bij gelegenheid van haar 25-jarig bestaan houdt de Diabetes Vereni ging Nederland - afdeling Leiden e.o. - een feestavond in De Grote Burcht. Het feest, op vrijdag 13 oktober a s., begint om half acht. Het wordt opgeluisterd door Semper Avanti en Jong Jolig. VOORSCHOTEN Mr. A. C. Begeer, president-di recteur van n.v. Koninklijki Van Kempen en Begeer, op 1 november a.s. 25 jaar dienst van het bedrijf. Om vrienden en relaties in de ge legenheid te stellen hem met dit jubileum geluk te wen sen, is er op vrijdag, 3 no vember van half vier tot half zes een receptie in kasteel Duivenvoorde in Voorscho ten. OUD ADE De KVP afd Oud Ade houdt 25 oktober haar vergadering in café Lage Land; aanvang 20.00 uur. BODEGRAVEN In de burgerzaal van het raadhuis wordt a.s. donderdag openingsconcert gegeven Medewerker aan dit concert is het Amati-kwartet. speeld zullen worden werken van Bartok, Haydn en Beet hoven. Aanvang 20.15 ui LEIDEN De Stedelijke rk Vrouwenbeweging komt a.s. zondag in het Antonius clubhuis bijeen om het 25-ja rige bestaan te vieren. De feestelijkheden beginnen met een eucharistieviering, waar na vanaf 10.00 uur een gezel ??g samenzijn zal zijn. LANGERAAR De r.k. sportvereniging „Advendo' uit Langeraar start a.s. don derdag met vriendschappelij ke volleybalwedstrijden Deze wedstrijden worden ge houden in de gymzaal van de basisschool te Langeraar. Tevens is er gelegenheid voor dames boven de 45 jaar gymnastieklessen te nemen o.l.v. mevrouw M. van den Hoorn-Voortman. Deze lessen hebben plaats eveneens in de gymzaal van bovengenoemde school en wel op woensdag middag om 3.00 uur. LANGERAAR De jeugd commissie van Altior uit Langeraar start deze herfst weer met de bekende en ge zellige dansavonden voor ge huwden. De eerste avond zal worden gehouden zaterdag 14 oktober a.s. in het parochie huis te Lageraar. Muzikale medewerking zal worden verzorgd door het duo „Theo der Kinderen". Aanvang 20.00 uur. LEIDERDORP Zaterdag start in clubhuis Hocus-Po- cus een cursus etsen. De cursus, die wordt gegeven door de kunstenaar Rien van der Nat, is vooral bedoeld voor (jonge) volwassenen De kosten bedragen 15 gul den per cursus van 10 les sen. Het materiaal moet men zelf bekostigen. Opgave voor deze cursus voor 14 oktober bij de heer A. Huurman, Lindelaan 12a te Leiderdorp. HAZERSWOUDE Vrij dagmiddag treedt het Vlaar- dingse bejaardenkoor De Valkenhof op voor de bewo ners van het Hazerswoudse bejaardencentrum Driehof. De firma Gerard Witteman verzorgt op 31 oktober een modeshow in het centrum WARMOND Vrijdag 3 no vember start in Warmond weer een cursus jeugd-EH- BO. Hedenavond half zeven tot half acht kan men zich daarvoor opgeven in het Pa rochiehuis. LEIDSCHENDAM Zaterdag 14 oktober zal de Wassenaar popgroep „Speed King" een concert geven in het ont moetingscentrum „Sater" aan de Koningin Julianaweg. De groep bestaande uit orga nist, drummer, basgitarist en sologitarist-zanger speelt behalve eigen werk hard rock zoals Deep Purple en verder nummers van de groep Focus. „Sater" deelt mee dat de avond, die om 8 begint geen geluidsover last zal veroorzaken VOORSCHOTEN In Voor schoten wordt de voet gangerstunnel bij het station van de N.S. in de week van 16 t/m 21 oktober voor alle verkeer gesloten in verband met het aanbrengen van een wandschildering in deze tun nel.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1972 | | pagina 4