LAMMERMARKT SLUITSTUK OOST-WEST-VERBINDING Leiden op de kleine steentjes rond het streekenergiebedrijf Geen vlag voor Richter-Haaser k% Leidse astronomen ontdekken een exploderende ster Joost Frans d. Lindenpoort v. DE LEIDSE HOFJES Guernica in Dit werk vormt de voorlopige vol tooiing van de oost-west-verbin- ding via de Langegracht en de in uitvoering zijnde dam in de Korte Mare. Begonnen wordt met het aan brengen van een 10 cm dik- LAK-theater LEIDEN In het LAK theater gaat a.s. vrijdag het korte to neelstuk „Guernica" van Fer nando Arrabal in première. De regie van het stuk is in handen van Jan Verstappen en de ver taling is van drs. E. Kummer. Het toneelstuk is een lustrum- productie van de historische dis puten „Robert Fruin" en ,,P. C. Hooft" Arrabal's „Guernica" laat de ge beurtenissen zien van een oud echtpaar tijdens een bombarde ment. In het toneelstuk wordt hun huis elke twintig minuten gebombardeerd. Voor het echt paar is dit geen grotere ramp dan het leven zelf. In al zijn el lende, al zijn misère, ramp spoed en onzekerheid duurt het leven voort zolang het bestaat. Behalve de voorstelling op vrijdag 1 is er ook nog een voorstelling op woensdag 18 en vrijdag 20 j oktober. Alle voorstellingen be- I ginnen om 20.30 uur. Dit schaakspel van chocolade was een van de pronkstukken op een internationale culinaire wedstrijd in Frankfort. Het werd vervaar digd door Klaus Mitterhauser Uit Minneapolis. Hij had er twee weken ALKEMADE De Koninklijke Maatschappij voor tuinbouw plantkunde houdt a.s. donderdag in het Nutsgebouw van Rijnsater- woude een voorlichtingsbijeen komst. De afdeling heeft vo deze avond de heer Sentner i Huizen uitgenodigd dia's te v< tonen over het aanleggen en vt zorgen van tuinen. Voorts organiseert de afdeling zes bloemschikavonden voor gevor derden. Inlichtingen zijn te krijgen bij de secretaris, Sota- weg 95 in Roelofarendsveen. Bij hem kan men zich ook opgeven voor de huisbroeiwedstrijden. ke asfaltlaag op het bestaande wegdek van het Lammermarkt gedeelte tussen Korte Mare en Lange Scheistraat. Op die as faltlaag worden met witte verf twee rijbanen van 7 meter breedte uitgezet, gescheiden door een middenberm van 2.50 meter. Als dit gedeelte is uitge voerd, wordt het stuk tussen de Lange Scheistraat en de Nieuwe Beestenmarkt op een soortgelij ke wijze onder handen geno men. Ter hoogte van de Lange Scheistraat krijgt de nieuwe verbinding een knik in noorde lijke richting, waardoor het me rendeel van de parkeerplaatsen aan de zuidzijde van de Lam mermarkt gehandhaafd kan blijven. Het weggedeelte tussen Lange Scheistraat en Nieuwe Beestenmarkt krijgt drie rijba nen van 3.50 meter breedte, waarvan er twee in de richting Nieuwe Beestenmarkt lopen, één in de richting Korte Mare. Door de uitvoering van dit werk komen er op de Lammermarkt zelf 45 parkeerplaatsen minder dan thans het geval is. Dia-avónd in Rij nsaterwoude De Mare blijft een ..riviertje" en nodig voor de doorstroming. In voor de fundering zichtbaar, daarom is een duiker in de dam de bouwput zijn de paalkoppen COMMENTAAR Verkeerde instelling? LEIDEN De moderne samenle ving is zó complex dat niemand het geheel ervan meer kan overzien. Wie zich bezighoudt met één van de vele structuren, moet onmiddellijk rekening hou den met de verschillen en over eenkomsten in structuren van andere delen van de samenle ving. Op velerlei gronden liggen die verschillen en overeenkom sten aan de andere kant van een grens. Boven die grens, een denkbeeldige lijn, is vaak een even imaginaire maar wel dui delijk tastbare muur opgetrok ken ter verdediging van eigen belangen. Omdat de belangen van kleine gemeenschappen te dikwijls werden geofferd aan een nog wat vaag „algemeen' belang", kan men een zekere reserve van die gemeenschap pen ten aanzien van samenwer kingsverbanden met grotere eenheden nog respecteren. Minder respectabel komt ons de houding voor van de „grotere eenheid", die zich toelegt op een vorm van samenwerking, daarbij de middelen waarover ze beschikt met de ene hand in brengt en tegelijkertijd met de andere hand tracht, desondanks haar eigen belangen veilig te stellen. Die figuur doet zich voor bij het streven van Leiden naar een streek-energiebedrijf. Bij het doorlichten van de statu ten voor een „Gemeenschappe lijke Regeling Energiebedrijf Rijnland" hebben leden va: Leidse raadscommissies voc bedrijven en voor financiën zich gisteren met grote angstvallig heid beziggehouden met vragen als „moet de voorzitter eei gen orgaan zijn", en „hoe kan men bevofderen dat Leiden bij een stemming zo min mogelijk stemmen verliest?". De geachte commissieleden sche nen te vergeten, dat een ge meenschappelijke regeling in dit geval de belangen van 22 ge meenten, gelijkelijk en langs democratische weg dient te be hartigen. Waarbij het niet meer dan schoon toeval mag zijn, dat de Stedelijke Lichtfabrieken (dan niet langer „stedelijk") op Leids grondgebied staan. Ip de praktijk zal één van de 21 kleine gemeenten niet in staat zijn, zonder royale bijval van andere partner-gemeenten, de algemene raad voor een verga dering bijeen te roepen. De stemmen, die Leiden heeft, zijn daarentegen zonder meer vol doende om „het lichaam" te convoceren. Wethouder Harm- sen noemde dat „één der prero gatieven van Leiden". Getuigt dat wel van de juiste democrati sche instelling? In deze sfeer moet men het de toekomstige partners niet kwa lijk nemen, als ze zich niet bij zonder enthousiast opstellen. STREEK In de T 1 september is het aantal Sll 1 ffl 11^ reven werkzoekende werkloosheid in Bollenstreek BOLLENSTREEK maand ingeschreven werkzoekende mannen in de Bollenstreek weer opgelopen met enige tientallen en gekomen op het niveau van vorig jaar september. In het gebied van het GAB-Lisse staan nu 193 mannen ingeschre ven. De stijging is veroorzaakt doordat de seizoenbedrijven in de horecasector personeel gin gen afstoten door het aflopen van de vakanties. De vraag naar mannelijk perso neel liep terug van 338 tot 274. Het aantal werkzoekende vrou wen is 41, dat is geen noemens waardige verslechtering ten op zichte van vorige maand. Te genover het afstoten van vrou welijk horecapersoneel stond een vergrote vraag naar inpak- sters voor de bollenbedrijven. de LEIDEN Het overleg vorming van een streekenergie bedrijf voor Rijnland was gis termiddag zover gevorderd, dat de gecombineerde commissies Herman van bedrijven en financiën de statuten en amendementen van Leiderdorp erop konden doorlichten. Maar voor het zo ver was, waren er weer de ge bruikelijke schermutselingen. veronderstelde hij. Wethouder Harmsen sprak dat tegen: de raadsleden hadden alle stukken een hele tijd thuis gehad. Amptmeijer (PSP) sche bevoegdheden van Leiden in geval van een gemeenschap pelijke regeling nog zouden zijn over het terrein van de Licht fabrieken aan de Langegracht. Het complex van de Stedelijke Lichtfabrieken, waarvan het de bedoe ling is dat het overgaat naar het nieuw op te richten intergemeente lijke energiebedrijf Rijnland. LEIDEN Sinds het begin van sepfember slaan astronomen over de gehele wereld met stij gende spanning een reeks gi gantische explosies gade in het mysterieuze hemelobject Cyg- nus X-3, dat kort geleden werd ontdekt met de syntheseradiote lescoop te Westerbork. Toen astronomen van de Leidse Universiteit eind mei in het tijd schrift Nature aankondigden, dat ze met de telescoop te Wes terbork zwakke radiosignalen hadden opgevangen van de Cyg- nus X-3, waren ze er al van overtuigd met een bijzonder ob ject te maken te hebben. De verbazing steeg echter ten top, toen op 2 september de waarge nomen radiostraling plotseling duizendmaal sterker werd. Deze ongekend hevige uitbarsting werd eerst geregistreerd in nada en weldra bevestigd door vele andere sterrenwachten, waaronder die in Westerbork. Sindsdien is Cygnus C-3 niet meer tot rust gekomen en wer den in Westerbork al drie nieu we explosies genoteerd. Omdat het object schuilgaat ach ter een dichte stofwolk in de Melkweg, is het met gewone op tische kijkers niet waarneem baar. Over de ware aard van het verschijnsel tast men dan ook nog in het duister. Wel wordt verondersteld, dat het hier om een exploderende stof gaat, die misschien eens als een zogenaamde supernova aan het uitspansel zichtbaar zal worden. De statuten voor de „Gemeen schappelijke Regeling Energie bedrijf Rijnland" waren de ver gadering „zo beknopt moge lijk" aldus wethouder Harm sen voorgelegd. Maar de heer Driessen (KVP) achtte beknoptheid in deze niet het juiste uitgangspunt: het gaat om de duidelijkheid, vooral voor degenen die, hoewel niet ge wend wetsartikelen te hanteren, ermee moeten werken. Boven dien moet voorkomen worden dat zij de algemene raad door het dagelijks bestuur wor den gemanipuleerd. Wethouder Harmsen verweet Driessen daarop kwade trouw, wat voor de heer Van Aken (PvdA) aanleiding was, zich achter Driessen te scharen en bezwaar te maken tegen het verwijt van de wethouder. De heer Van Aken vroeg zich af, waarom het voorstel in eerste instantie zo snel door de raad gejaagd moest worden: „Het was een affaire prendre ou laisser. Er waren zeker dingen, die de raad niet mocht weten", Raadslid wil samenvatting 55 discussies VOORSCHOTEN In Voorscho ten is in 1970 uitgebracht de dis cussienota Structuurplan. Dit plan is herhaaldelijk onderwerp van discussie geweest in open bare bijeenkomsten, terwijl ie dere burger de gelegenheid ge kregen heeft schriftelijke reac ties in te dienen bij het college Het raadslid Mr. F. Italianer vraagt het College van b. en w. de raadsleden eerst een samen vatting te verstrekken van de verschillende opvattingen en ideeën die tijdens de discussie periode uit de burgerij naar vo ren zijn gekomen alvorens deze Structuurnota in behandeling te geven bij de gemeenteraad. Tij dens de vorige week gehouden raadsvergadering deelde het College van b. en w. mede de structuurnota spoedig in de raad te brengen. zijn de gevolgen van bevoegdhe den?" begon nu ook Kuiper (D'66) te zuigen. En toen daar op nog de opmerking kwam, dat de heer Harmsen „zich te veel aanpast aan burgemees ter Vis", was de sfeer weer als vanouds. „Harmsen: ,,U kunt net zo gek doen als u wilt en als u gewend bent maar dit soort in sinuaties En dat over de burgemeester moet u tegen de heer Vis zelf zeggen". Enfin, het eigenlijke vergaderen kon beginnen. De grote lijn kwam hierop neer: De SLF blijft elektriciteit produceren, voornamelijk voor tijden van grote afname, wegens verplich tingen aan de EZH. Ma3r de exploitatie van het productiebe drijf wordt ingebracht in de ge meenschappelijke regeling. De beslissing over noodzakelijke uitbreidingen van het elektrici teitsbedrijf blijft bij het ge meentebestuur van Leiden. De regeling daartoe is vervat in statuten: dertien hoofdstukken, samen 56 artikelen met gemid deld elk vijf leden plus bijna evenveel amendementen: samen 19 kantjes. Reden genoeg om naar hartelust te stappen op df kleine steentjes, urenlang. LEIDEN Hans Richter- Haaser mag omgeven zijn met het aureool van de idea le Beethoven-vertolker, hl) mag wat ons betreft omhan gen zijn met alle ereteke- nen-in-goud ter wereld, maar zijn de Leidsche Kunstkring „Voor allen" dinsdagavond steken we beslist niet de vlag uit. Hij heeft een hele avond pla no gespeeld, maar geen mu ziek gemaakt. Zijn techniek was onevenwichtig, raffelig en slordig. Een pianist mag rustig eens een keer misgrij pen, maar als hij er mee door blijft gaan, wordt het vervelend. Had daar iets tegenover ge staan aan muzikale diep gang. wij zouden Hans Rich ter-Haaser al deze onvolko menheden graag vergeven hebben. Maar zijn spel bleef zo aan de oppervlakte, zo mechanisch,, dat wij allepn een gevoel van triestheid van dit concert hebben over gehouden. Van Beethovens prachtige Eroica-variaties kwam dc thematiek wel goed door, maar technische slordighe den deden het werk, de fuga incluis, de mist ingaan. Zo er dan toch nog even aan muziek gedacht kon worden, dan was dat in de langzame delen van de Waldstein-sona- te van Beethoven en de So nate in fis kl. t. van Brahms. Doch dat was maar heel Waarom speelt deze pianist zijn accoorden niet de volle tijdmaat mei de vingers uit, waarom dit overmatige pe- daalgcbruik met de hele ra taplan van onder- en boven tonen ertegenaan? Er waren vele waaroms tijdens dit concert. Het was jammer! De zaal was matig bezet, de ontvangst van het gebodene vriendelijk. hetgeen voor Hans Richter-Haaser aanlei ding was tot een toegift. B. RIJNDERS Priesterwij ding zilveren kloosterjubileum fcOELOFARENDSVEEN In 1973 zal het precies 25 jaar gele- ®r°ed£r ^°s den zijn dat de toen genaamde J Jozef van der Hoorn door het afleggen van de vereiste gelof ten zijn intrede deed als eerw. broeder bij de Witte Paters. Blijkbaar is ook hij niet aan de vernieuwingen in de kerk ontko men. Hij zal op 14 december 1972 tot sub-diaken worden ge wijd. fes van der Hoorn is geboren in Roelofarendsveen en woonde op Witte Singel 21. Hij vertrok op 24 november 1948 naar Afrika als eerw. broeder van de Witte Paters. Broeder van der Hoorn zal dus volgend jaar zijn zilve ren kloosterjubileum vieren en hoopt dan tevens dat zijn liefste wens in vervulling zal gaan en dat hij dan rond Pasen 1973 de H. Priesterwijding mag ontvan gen. der Hoorn stu deert momenteel aan het Ka- chabere seminarie in Mehinji (Malawi) hetwelk hij indertijd zelf heeft mogen mee opbouwen. Hij zal ook priester worden ge wijd door een bisschop die op dit seminarie zijn opleiding heeft gehad. De parochieraad en kath. actie van parochie St. Petrus Banden zullen te zijner tijd de oud-parochianen var .In van der Hoorn op de ho..s houden van zijn priesterwijding in het verre Afrika, en dit onge twijfeld vanuit Roelofarends veen mee gedenken. LEIDEN Het eigen wereldje van Marendorp-oost het gebied tus sen Haarlemmerstraat. Mare en Oude Vest bestond en bestaat uit een te groot aantal te kleine huisjes. En pakhuisjes. En schuurtjes. En aanbouwtjes. En binnenplaatsjes. Dat is altijd zo geweest. Het is een van de oudste delen van de stad. Een nederzetting, opge bouwd in de luwte van de bakermat der Graven van Holland, waar het klimaat ideaal bleek voor kloosterleven en bedelstaf. Typerend voor dat wereldje was, dat Lombardsteeg genoemd naar de lom merd of bank-van-lening die door Lombardische kooplieden in de lage landen werd gevestigd en de Paradijssteeg er eeuwenlang naast elkaar lagen. Twee uitersten, die elkaar niet raakten. Het Marendorp was eertijds zelfs een eigen rechtsgebied, waarin een eigen schout de wet handhaafde. Jan Vossen was een van de meest gerenommeerde, wiens naam zelfs nu nog voortleeft in de naam van een steeg. Die steeg vormt, halverwege het Marendorp. de toegang vanuit het noorden naar de huidige stadskern. Dat was waarschijnlijk al zo. voordat de Vestgracht gegraven werd waardoor de voorstad met Leiden tot één geheel verbonden werd. Achter de Vossensteeg en eraan evenwijdig, ligt de Voldersgracht, ge noemd naar de handwerkslieden, die de geweven wollen stoffen moesten vollen. Handswerklieden en ambachtelijke bedrijfjes lever den een bijdrage aan de schilderachtige chaos en de wat grauwe levendigheid van dit stukje Marendorp, die voortduurde tot aan het begin van deze eeuw. Toen was de chaos nog maar zó weinig schil derachtig en de levendigheid zó grauw geworden, dat er een deel van Marendorp gesaneerd werd: precies tussen Paradijssteeg en Lombardsteeg werd een straatje gelegd vol kleine, frisse huisjes. Ook de Bouwelouwensteeg verdween. Maar met de eerste door aak eing ook een deel van een oud hofje, de Joost Frans v.d. Lin- deii^oori gedeeltelijk verloit-r. Het hofje, volgens een gevelsteen daterend uit 1668 ligt nu, half open en slechts van de straat geschei den door een roestig ijzeren hek, langs de wat fantasieloze Greven- straat. Het lijkt wel of het hofje toen het de openheid „won", zijn historie verloor want we slaagden er niet in, iets van belang over de stichter of zijn tijd te achterhalen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1972 | | pagina 3