HENK VAN DER VELDE: Bing en Frankie in High Society de kinderen houden me op de been TERUGBLIK VOOR 1974 GEEN KLEUREN-TV IN ITALIË Hou het scherm in 't oog LEIDSE COURANT WOENSDAG 11 OKTOBER 1! uminiiim^ AMSTERDAM Henk van der Velde is verbaasd. Hij praat met een zachte stem terwijl hij moeilijk, door een ongelukkige val, door de ka mer banjert. Is het alweer zo lang geleden, vraagt hij en hij strijkt met een vermoeid ge baar zijn grijzend haar glad. „Wat vliegt de tijd toch". In derdaad, de jaren vliegen voor bij. Wie herinnert zich niet meer de eerste kinderliedjes van Annie M. G. Schmidt, die op de toen nog 78-toerenplaat werden gezet? En de eerste maal dat we de keurig netjes uitgedoste jongelui op het scherm konden bewonderen. Het is deze maand 25 jaar ge leden dat tante Iet en ome Henk het Jeugdensembie op richtten, een kinderkoor dat la ter uitgroeide tot het bekendste tv-kinderkoor van Nederland. Vroeger zongen ze lieve wijs jes als Het kikkertje zat in het riet en nu Als mijn moeder huilt, Oebele en kunt u mij de weg naar Hameien vertellen, meneer. In de gezellige boven verdieping aan de Hoofddorp- weg te Amsterdam-west, de re sidentie van het gezin Van der Velde hangen de hoezen van ooit gemaakte elpees en sin geltjes aan de wand boven de piano. „Het zijn er minstens twintig", mijmert ome Henk. ..Als je me echter zou vragen wanneer ze zijn opgenomen of wat er allemaal op staat moet ik je het antwoord schuldig blijven. Een mens vergeet zo verschrikkelijk veel in zijn leven. Tenminste, lieden zoals wij. Iedere dag gebeurt er wel iets dat de moeite waard is om op te schrijven. Maar dat ver geet je dan ook weer. Het komt allemaal door de drukte om je heen. Wij hebben ons nooit een dag verveeld, Ietje cn ik. Wé hadden zelfs geen tijd voor vakantie. Altijd lessen, repetities, opnamen voor de een of andere plaat of tv of lachen in een bus op weg naar een onbekend oord waar ze je voor een optreden uitge nodigd hebben. Gelukkig mens Ja, we hebben heel veel ge reisd met het koor. Daar zijn 'we dankbaar voor. Op onze leeftijd ga je terugblikken. Als je dan al die ervaringen op een rijtje zet, besef je dat je een gelukkig mens bent. Het koor heeft ons jong gehouden. Het is opvallend dat alle men sen, die regelmatig met jonge ren omgaan, niet oud worden. Geestelijk bedoel ik. Natuurlijk kan ik de honderd meter hor den nu niet meer in weinig se conden doen. Maar ik voel dat niet als een gemis. Ja, de jon ge mensen houden de ouderen op de been. En met name de jeugd van tegenwoordig. Ze zijn veel spontaner. Ze leren al vroeg na te denken en zijn vrij tegen de medemens. Van daag de dag weet je precies wat je aan de kinderen hebt. Vroeger heb ik dat wel anders meegemaakt. Ik leidde toen een koor van zo'n honderd jon gelui. De wind zat er goed onder en toch gebeurde er wel eens rot tigheid. Gelukkig ben ik een Henk en Ietje tijdens opnamen van het kinderprogramma Oebele Jeugdensembie werd na 25 jaar tv-kinderkoor geboren pedagoog en kan ik die situatie wel de baas. Ik hoef maar even te kijken en ik heb die rakkers door. Ze weten dat ik door ze heen kijk. Nee, bij mij geen geintjes want dan vlieg je eruit. Vroeger was dat zo maar het geldt ook nu nog. Jaloezie i der Velde op zijn meest geliefde plaats voor een koor met lachende kinderen echt te veel. We moeten op het ogenblik streng selecteren want meer dan 40 kinderen kunnen we niet hebben. Het is soms wel eens moeilijk want we krijgen meer dan 300 aanvragen per seizoen. Het tv-koor is samen gesteld uit de besten van de groep. Voor ieder optreden wordt een nieuwe keuze ge maakt waardoor bijna ieder een, die wat presteert een keer aan de beurt komt. Haat en nijd kan ik niet in het koor ge bruiken. Wie zijn jaloezie niet de baas kan moet opstappen. Hoe hard het ook is. De sfeer mag onder geen voorwaarde verpest worden. Doordat de kinderen precies weten wat wel en wat niet kan zijn ze handelbaar en uitste kend geschikt voor de televi sie. We krijgen op het ogenblik trouwens meer aanvragen dan we aankunnen. De moeilijkheid is dat mijn vrouw en ik altijd mee moe ten. Dat wordt ons allemaal wat te veel. Ik breng het niet meer op iedere week uren in een bus te zitten. De groep krijgt voor het tv-werk niet be taald. Al het geld gaat in de kas. We betalen er b.v. het lid maatschap van voor iemand wiens ouders het niet zo breed hebben. Of we kopen er mu ziek voor. In het koor zitten kinderen van allerlei rangen en standen. Het gekke is dat het meisje van de Goudkust nooit over haar eigen paard zal praten tegen een jochie uit de Pijp. Dat vind ik zo prach tig van de jeugd. Ze hebben meer fatsoen dan volwassen Henk van der Velde glimlacht voldaan, staat moeilijk op en begeeft zich naar de keuken om het zoveelste geurige kopje koffie in te schenken. ,,Ik ben blij met de veranderingen bij de jongeren die er de laatste jaren plaatsvinden", roept hij vanuit de keuken. „Ik heb het van dichtbij meegemaakt. Her inner jij je nog de tijd van de bebob? Ik had toen een koor vol stekelvarkentjes. En de eerste rode kousen. Dat is nog niet eens zo lang geleden. Het was een schande. En kijk nu eens om je heen. Uiterlijk ver toon is geen zonde meer. Bijna alles kan. Dat hebben ze be reikt. „We zullen ooit met het koor moeten stoppen", openbaart Henk plotseling verontschuldi gend. Even is hij stil en denkt zichtbaar diep na over deze uitspraak die hem waarschijn lijk onverwacht hard in de oren klinkt. Hij trekt zijn stoel wat dichter mijn kant uit om uit een doffe zonnestraal te ko men' die met een vals geel licht in de kamer schijnt. „Het is de realiteit", fluistert hij. „Eigenlijk waren we van plan er dit jaar al mee op te hou den. Maar Hameien ging nog een seizoen door en ze smeek ten ons om nog een jaar te blijven. Het valt niet mee je levenswerk aan de kant te zet ten. Gelukkig heb ik het te druk om er vaak bij stil te staan. Maar zoals nu als je over vroeger praat kom je er vanzelf op. Toch gaat er een onbestemd gevoel door je heen. Het is erg hard om je ei gen einde te bepalen". ROELFIEN SANT T.V. schoot gisteren eigenlijk tekort in de berichtgeving over de pikante politieke situatie van ons land. De NOS gaf samenvattingen van het Kamer debat, maar echt-goede kant tekeningen werden niet ge plaatst. Niet door de NCRV, die het onder werp in „Hier en Nu" een beetje terloops aan de orde stelde (on geveer met evenveel aandacht als voor Haagse hondjes), hele maal niet door de VARA. die zich aan eigen schema hield. Afgezien daarvan toch een t.v.- avond, die erg „kijkbaar" was. Neem „Mensen, mensen, men sen", de NCRV-rubriek met Gerard v. d. Berg in de rol van Willem Duys. Er waren mar kante overeenkomsten en even markante verschillen. Willem mikt op ongewoonheden, Gerard op het gewone. De NCRV-rubriek heeft er een huis-ituin-keuken-karakter mee, dat af en toe doodgewoon pakkend is. Zoals in 't onderwerp van „verzorger watervogels", dat uitpakte tot een sociaal monumentje, en het gesprek met „Mijnheer NCRV-zelf", oud- voorzitter mr A. B. Roosjen. Om de markante uitspraken van deze omroepveteraan alleen al vonden we de NCRV-rubriek erg geslaagd. Ombudsman Marcel van Dam brak een lans voor het voort bestaan van het astmacentrum in Davos. Met uitspraken van patiënten die de uitzending bij voorbaat gekleurd maakte en een gesprek met bestuurslid Plarrtinga dat, bij alle gepraat, bijzonder ondoorzichtig bleef. Hier en Nu wijdde extra-zendtijd aan de problemen van buiten landse arbeiders. In de „ge wone" uitzending was aandacht gewijd aan kwalijke praktjiken van mensen die buitenlanders aan een woning „helpen" in een kwalijke huurkoopovereenkomst. In de „extra" beantwoordden de ministers Engels en Boersma vragen van buitenlandse ar beiders. Nuttige uitzending, vooral omdat eruit bleek, dat die buitenlanders vaak sterker staan dan ze zelf vermoeden, dat er dus een communicatiestoornis is als er „ongelukken" gebeuren. Vroeg op de avond bij de VARA: De Stratenmakersopzeeshow, tweede aflevering, derhalve be kend met de fouten van „I". We zien het nóg minder zitten Vg. TELEVISIE HEDEN r NEDERLAND I 22.25 uur 22.45 uur 22.50 uur r De wind in de wilg r Samenvatting Rijks begroting Ti-ta tovenaar r Journaal r Tros-country-compe- titie r Wereld op wielen r Stichting Socutera r Journaal r Zendtijd CHU r Staatsloterij High Society (film)! Badplaatsen Journaal Samenvatting Rijks begroting NEDERLAND II 18.45 uur Ti-ta tovenaar 18.55 uur Journaal VARA 19.05 uur Dagje ouder 20.00 uur Journaal 20.21 uur Liedjes van Alex Haas 21.00 uur Achter het nieuws 21.35 uur Monty Pythons vli gende circus 22.05 uur Kenmerk 22.50 uur Journaal 22.55 uur Teleac (Van onze radio- en tv-redactie) ROME Kleurentelevisie zal in Italië zeker niet voor 1974 worden ingevoerd want de regering heeft nog geen keuze gemaakt tussen de Duitse en de Franse systemen. Premier Giulio Andreotti, die dit tegenover een parlementaire com missie voor radio en televisie heeft verklaard, zei dat de keus tussen het Duitse pal- en het Franse secam-systeem wel spoedig te verwach ten is. Berichten dat de Italiaanse regering van plan was kleurentelevisie te introduceren bracht deze zomer een storm in de politieke arena te weeg. De sociaal-democraten en de republikeinen dreigden zelfs hun steun aan de coalitie op te zeggen als de plannen voor invoering van kleurentelevisie zouden worden uitgevoerd. Zij verklaarden dat Italië zich een dergelijke luxe op dit moment niet kon veroorloven. MORGEN NEDERLAND I BffWBnaaMiiniiiiiimji.'hiiiiiniMiWBiiiiiiiiiniiiimiiiiitmMiiiimgiiiiiMinnnimiiimiiiuiiaBfliiiiii^iiiiiiiHniiiiMiiiiiinaManymniiiiiBiiiyniiBniiinniinniniiiinDnnireiiinriniHiiniiiininniiiiiiniinniinii miH I Mr. Vrolijk weg bij omroepraad Philip Barry's „The Philadelphia story" is een briljante dialoog- en situatiekomedie over een mlljo- nairsdochter, die zich aan de vooravond van haar tweede huwe lijk plotseling realiseert dat het leven met haar „opgeruimde" letterlijk en figuurlijk —eerste echtgenoot eigenlijk wèl zo prettig was. In 1940 werd dit blijspel, dat ook in Nederland veel succes had, verfilmd door George Cukor met een ideale rolbezetting: Katherine Hepburn als het bruidje, Cary Grant als echtgenoot nummer één en James Stewart als de sensa tie-journalist, die de zaak aan het rollen brengt. In 1956 haalde choreograaf-filmre- gisseur Charles Walters het gege ven nog eens van stal om er een filmmusical van te maken. Daar bij liet hij niets aan het toeval hver. Bing Crosby kreeg de rol van de eerste echtgenoot, nu een joviale liedjescomponist, Grace Kelly even voor haar huwelijk lat haar prinses van Monaco zou •naken speelt de miljonairs- iochter. Frank Sinatra is de jour nalist en Celeste Holm zijn foto grafe terwijl Louis Armstrong en Ella Fitzgerald nog in het verhaal nerden gepast als muzikale toe gift op het origineel. Alsof dat liet genoeg was schreef Cole Por ter speciaal voor deze film negen jiieuwe songs, waarvan het door Bing gezongen „True love" dat jaar de Oscar won, al zullen ve len de voorkeur geven aan het kostelijke duetje van Bing en Frankie „Well did you evah" bo ven het meer romantische „True love" en „I love you Samantha", „High society" werd één der laat ste top-musicals uit de jaren vijf tig, niet in het minst door de wij ze waarop Walters ondanks alle muzikale hoogtepunten er toch in slaagde de puntige dialoog van Barry's origineel te bewaren. Een dialoog, die bij Crosby, Sinatra en Celeste Holm, maar ook bij wijlen Louis Calhern als de ondeugende oom in goede handen was. Nederland I 20.35 uur. Country competitie De producer van de TROS-talen- tenjacht Gerard de Vries stelt vanavond de finalisten voor: The Dickson Brothers uit Dordrecht en The Bluegrass Clodhoppers uit Den Haag. De laatste gaan uitein delijk met de erepalm strijken Bing Crosby (links) en Louis Armstrong (midden) in de film High Society Tevens treedt op de Amerikaanse artiest Bill Clifton. Ned. I 19.05 uur. Badplaatsen Een reportage waarin wordt na gegaan hoe de aantrekkelijkheid van de Nederlandse badplaatsen kan worden bevorderd. Ned. I 22.25 uur. Liedjes van Alex de Haas Tonny Huurdeman. Willy Alberti, Ab Hofstee en Frits Lambrechts zingen een aantal liedjes uit het repertoire van Alex de Haas die zijn carrière als (Nederlandse) liedjeszanger in 1915 begon en tot ver na de oorlog voortzette. In 1966 vierde hij zijn gouden jubi leum als cabaretartiest. Hij heeft, vooral met Max Tak samenwer kend, een aantal liedjes geschre ven, die ook nu nog steeds een be kende klank hebben: „Amster dam". „Het meisje met de blau we hoed", „Als van de Amster damse grachten". „Het leven is heus niet zo kwaad" en „Vaste verkering". Ned. II 20.21 uur. Monty pythons vliegende circus De VARA heeft na het succes in 1939/70 een tweede serie van Monty Pythons flying Circus" van de BBC gekocht. De kolder aflevering van vanavond heet „Chantage". Ned. II 21.35 uur. Mr. Vrolijk uit Omroepraad Bij K.B. van 25 september 1972 is gerekend van 1 september 1972 op zijn verzoek eervol ont slag verleend als lid en voorzit ter van de Omroepraad aan mr. M. Vrolijk te Den Haag, met dankbetuiging voor de door hem als zodanig bewezen dien sten. Beschou wingen in kamer op radio HILVERSUM Evenals gisteren geeft de radio ook vandaag en morgen samenvattingen van de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer over de rijksbegroting. Dit gebeurt vandaag eventueel in NCRV's Hier en Nu om 17.32 uur; en om 18.50-19 uur op Hilversum 2. Op Hil versum 1 van 22.13 tot 22.20 uur. Op Hilversum 3 eventueel in de Paul Meier-show tussen 19.02 en 24 uur en na 01.00 uur. DONDERDAG: Hilver sum 1 van 11.50 tot 11.55 uur; van 15.54 tot 15.59 uur; van 17.50 tot 17.55 uur; van 21.00 tot 21.08 uur: eventueel in NCRV's Hier en Nu om 22.40 uur en na 01.00 uur via Hilversum 3. NIH! 11.10 uur School-t.v. 18.00 uur Samenvatting rijksbegroting 18.45 Ti-ta tovenaar 18.55 uur Journaal VPRO: 19.05 uur Beertje Colargol 19.20 uur Zwijgen is goud 19.45 uur Popeye 20.00 uur Journaal 20.21 uur Berichten uit de samenleving All in the family Zip Code La Cina e Vicina 1 Journaal 23.20 uur Samenvatting rijksbegroting 20.35 e 21.00 t 21.45 i 23.15 li NEDERLAND II EO: 19.25 i 19.30 i 20.00 i 20.21 t EO-kinderkrant Kees Verhoef Journaal De Zuidpool 21.00 uur En nu... mijn verzoi 21.40 uur Nader bekeken 22.00 uur Israël '72 22.40 uur Wij stellen u voor 23.15 uur Journaal RADIO HEDEN HILVERSUM 1 de Ned landse Middenstands Partij, lt (S) VARA-Dansorkest reld; gewijde muziek. 19.35 (S) Kei Ik zal opstaan, hoorspel (dl. TROS: 21.30 (S) Specialiteiten 4 i carte: verzoekplatenprogramm 22 20 Aktua. 22.30 Nieuws. 22.40 Wlssewassenrelativerend gestel met aktuele zaken. 23.00 (S) In PI Jacobs' Notenbar. 23.55—24. Nieuws. HILVERSUM II 18.00 Spiegel var 18.41 Programm 20.00 Nieuws. 20.05 (S) Woensdi muzlekmagazine. 22.30 Zin-tuig: kun! uitingen buiten het Nederland taalgebied. 23.00 (S) Woensdagavor muzlekmagazine (vervolg). MORGEN 8.00 I Radiojournaal. S.50 Morgenwljdln 9.00 Toppers van toen (gr.) 9.35 W terstanden. 9.40 Schoolradio. 10 (S) Voor de kleuters. 10.10 Arbeid vitaminenpopulair verzoekplate programma met om 11.00 Nleuw- - - 11 I ledt 1.55 Beursberichte: 12 30 Zelfstandig zijn en praatje. 13.25 (S) Sportrevuc Nieuws. 13.11 Radiojournaal. 13. (S) Jeugdkoor: klassieke en mo ne muziek. 13.45 (S) Internatloi Belaardconcours te Hilversum. 1 De Notedop. gevarieerd programm 15.00 (S) Voor de zieken, jfi Nieuws. 16.03 Radiojournaal. (S) Aspectenkunstprogr; 17.00 (SI Mobiel: een beweeglli programma voor beweeglijke 14.( IS.00 Nieuws. i 17.55 Mededeltnge; HILVERSUM II 4CRV7.00 Nieuws. 7.02 Het leven! woord. 7.08 (S) Preludium: muziek (gr 7.30 Nieuws. 7.41 en Nu. 7.55 Programma-overziet 8.00 (S) Te Deum laudamus: ge'J de muziek (gr.) 8.24 Op de man een evangelisch commentaar bij tijd. 8.30 Nieuws. 8.35 Gymnasl voor de hulsvrouw. 8.46 Mode koor- en orkestmuziek (opn.) 10! Schoolradio. 10.30 Nieuws. 10.33 Voor de vrouw. 11.05 Voor de z) ken. 11.40 Vrouw en maatsehappt prozaprogramma. 11.55 Mededelt •2 00 Ons volkslied. 12.20 (S Instrumentaal 13.10 (S) Lichte koorzang (gr.) 13 (S) Licht ensemble. 13.45 Noodkre van een hartpatiënt. documentaW 14.05 Schoolradio. 14.25 (S) In kielt bezetting: klassieke en moderne k mermuzlek 15.15 De Bijbel maa) nieuwsgierig: gesprek over Schrlt woorden. 15.30 Nieuws. 15.33 Stud) 6: middagmagazlni 16.30 HK Nu. 16.32 Regio-rechtstreeks arleerd muzikaal, regio- en inal allerlei. 17.30 Nieuws. HILVERSUM 1 TROS 7.00 Nlein Gelderen Show (8.00 Nieuws). KRC 9 00 Nieuws. 9 03 KRO-op-Drlc: jockeyshow (10 00 en 11.00 Nlei 13.00 Nieuws e.. maar... 14.00 en 15 00 Nleul NOS: 16.00 Nlem 16.03 De d« rende dertig (17.00 Nieuw Nieuws 18.02 Joost de Draay Show. TROS: 10 00 Nieuws. 19 0." sa.-eek' met "'let 20 00 Nleu 20.02 Poster. 21.00 Nieuws. 2U In <4> hoorspel. 21.30 Ka» ret'eketct. 22.00 Nieuw Hugo van Ge'.deren Sho de NVderlandstAlige Tot Mededelingen. 23.00 Nieuws. 3J( T...S...T...Tros-Sport-TIJd sport en muziek. 24 00 Nieuws. - Aktua. 0012 Jazz-Slr. 00.55—OU

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1972 | | pagina 2