Blin titel raakt kwijt „Meester" Wayne Maxner wringt in training alles uit spelers voor première Raak-ijshoekey Noordam mag eind '73 weer de koersbaan op Vrijdag première Ex-atleet Bannister wil Engeland meer sport-bewust maken m Tolerantie taboe voor Bart Ram Beter laat clan nooit WOENSDAG 11 OKTOBER 1972 LEIDSE COURANT PAGINA 15 Schwartz tekende bij TSV Miinchen DEN HAAG - Elek Schwartz, de oud trainer van Spar ta en voordien van onder meer het Nederlands elftal, heeft dins dag een contract getekend bij TSV 1860 München. Schwartz en de Duitse club uit de regionale liga wa ren al eerder rond gekomen, maar een contract was nog altijd niet ge tekend. Bij TSV 1860 wordt Schwartz de op volger van Til- kowski. Toen Elek Schwartz bij Sparta weg ging zei hij de voetbalsport vaarwel, heette het alom. Dit besluit bleek echter lichtzinnig. Hij tekende gisteren voor TSV 1860 München. (Van onze sportredactie) DEN HAAG Als een don derslag bij helderehemel kwam 15 juni het bericht los, dat Leen Noordam ei genaar van zo'n 35 hard- i de weinige keren, LONDEN De Britse uitdager Joe Bugner heeft dinsdag avond in de Albert Hall de Europese bokstitel in het zwaargewicht veroverd door een k o-zege op de West- Duitser Jurgen Blin. De beslissing viel in de achtste ron de. Er waren 5000 toeschouwers. DE 29-jarige Hamburger Jurgen Blin heeft zich slechts vier maanden kunnen verheugen in het bezit van de Europese titel in het zwaargewicht. Op 10 juni 'boekte de Westduitser in Madrid een puntenzege op Jose Manuel Ibar, beter bekend als Urtain., 'Nu was hij kansloos tegen zijn zeven jaar jongere en acht kilo gram zwaardere uitdager, de Brit Joe Bugner. De 101 jaar oude royal Albert Hall, bekend van de promenade concerten, schudde op zijn grondvesten toen Joe Bugner na vijftig seconden in de achtste Remises tellen niet meer in schaak tweekamp SKOPLJE Het congres van de internationale schaakfederatie (FIDE) heeft in Skoplje beslo ten dat het komende kandida tentoernooi, waaruit de uitdager voor wereldkampioen Bobby Fi scher moet voortkomen, volgens nieuwe regels zal worden ge speeld. Vastgesteld werd dat in de tweekampen remises geen punten meer opleveren. Als de stand na een bepaald, maxi mum aantal partijen nog gelijk is, zal om de overwinning wor den geloot. Het congres nam voorts de beslis sing dat bij de komende schaak olympiades de deelnemende lan den zich bij voorbaat verenigen met het speelsysteem. Dit als reactie op het terugtrekken van Albanië van de huidige Olympiade in Skoplje uit protest tegen het feit dat tegen Israël moest worden gespeeld. ronde de titelhouder trof met een keihards rechtse op de kin. Blin viel dreunend ter aarde, had zich weliswaar bij de acht ste tel van arbiter Bertini weer opgericht, maar was niet in staat de bokshouding aan te ne men. Voor de tweede keer in zijn loopbaan werd Jurgen Blin uitgeteld. Joe Bugner, die zich korte tijd heeft voorbereid op het sport centrum Papendal bij Arnhem, was vanaf het eerste gongslg- naai sterker. Zijn grotere reach bezorgde hem duidelijk voordeel en zijn slagen kwamen harder aan. Reeds na 55 seconden sloeg hij zijn tegenstander neer, die deze klap ogenschijnlijk nog wel wist op te vangen, maar toch zwaar aangeslagen was. zoals in de volgende ronden bleek. De in Hongarije geboren Bugner, die de titel vorig jaar al eens ver overde op Henry Cooper, maar hem daarna weer aan Bodell verloor, bracht elke ronde op zijn naam en lag bij het ingaan van de achtste een straatlengte voor op punten. Blin was toen reeds zwaargete- kend. Hij bloedde uit een oor en zijn linkeroog zat dicht. Slechts oud-wereldkampioen Cassius Clay had de Westduitser tevo ren zover gekregen. De knock out van de ruim 98 kg wegende Bugner kwam niet meer als een verrassing. Reeds in 1971 had Bugner een keer van Blin ge wonnen, maar toen op punten. Joe Bugner zal zijn titel nu moe ten verdedigen tegen Danny MacaFnden, de kampioen van het Britse gemenebest, die door de Euroöese boksunie als uitda ger i Europese bokstitel in het zwaargewicht is de afgelopen twee jaar achtereenvolgens in handen geweest van: Urtain - Cooper - Bugner - Bodell - Ur tain - Blin en weer Bugner. dravers voor de tijd van vijf jaar van de Neder landse drafbanen werd ver bannen. Dat was de inlei ding van een artikel in onze krant van 29 juni, waarin wij spraken van een a-sociale straf. De heer Leen Noordam heeft het er niet bij laten zitten en ging in hoger beroep. Gisteren was de uitspraak van het vonnis van de raad van Appèl. Voor de zoveelste keer werd bij de Stichting Nederlandse Draf -en Ren sport een vonnis van de strafcommissie aanzienlijk herzien. Voor Noordam trad als verdedi ger op de bekende sportadvo- caat Mr. J. L. Janssen van Raaij. Voor het incident van donderdag 30 maart te Hilver sum kreeg hij van de strafcom missie tweehonderdvijftig gul den boete. Van de commissie van beroep kreeg hij daarbij een straf van zes maanden om niet te mogen verschijnen op de Nederlandse banen ingaande 15 juni 1972 dus tot 15 december 1972. De aanleiding van alles was dat Noordam zich onbe hoorlijk had uitgelaten tegen functionarissen van de Stichting Nederlandse Draf en Rensport. Dit herhaalde zich op 27 mei te Duindigt. Toch vond de raad van Appèl de uiteindelijke straf: een verschijningsverbod van vijf jaar op de Nederlandse banen te zwaar en niet in ver houding tot het ten laste geleg de. Rechtdoende kwam de Raad tot de volgende uitspraak. De uitspraak van de strafcommis sie d.d. 14 juni 1972 waartegen het beroep was ingesteld werd vernietigd en de eigenaar L. Noordam te 's-Gravenzande kreeg nu epn straf van twee jaar, waarvan een jaar voor waardelijk met een proeftijd van drie jaar en ingaande 15 december 1972. Deze uitspraak houdt dus in dat Leen Noordam op 15 december 1973 weer op de baan mag komen. Een zeer re delijk vonnis zonder meer. De commissie van beroep van de Stichting Nederlandse Draf en Rensport heeft onze visie in de krant van 29 juni bevestigd. Het commentaar van Noordam on ziin straf: ,,Ze zien maar bij de NDR!" TILBURG Als Wayne Maxner (29) met een bezonken blik in zijn ogen in het bur- germanspak doende is zijn gedachten in woorden om te zetten, is hij precies de huisvader met het zoontje van zes jaar zoals men hem zich zou voorstellen. Maar zodra Wayne Maxner de ijshockey-uitrus- ting heeft aangetrokken en zijn taak als trainer-coach-speler van de nieuwe ver eniging Raak-ijshockey gaat uitoefenen, is hij een spijkerharde. Een proeve daar van leverde hij af op de dag dat hij met tien Canadezen c.q. Nederlands-Canade zen (met een Nederlands paspoort) in ons land arriveerde, op dinsdag 3 oktober. Het gezelschap was van Schiphol naar het Kurhaus vervoerd, waar een kennismakingsbijeenkomst was gearrangeerd. „Wanneer kunnen we trai nen?" vroeg Maxner. Het bestuur van Raak-ijs hockey vond dat wel een beetje te veel van het goede na een langdurige reis. Maxner dreef zijn zin door. Er werd een bus gecharterd, ijs besteld in de Peliikaanhal in Tilburg en van elf uur in de avond tot twee uur in de nacht werd getraind. De volgende ochtend om acht uur bel de Wayne Maxner een bestuurslid op en vroeg of hij alge hele volmach ten had. Dat had Wayne Maxner. „Dan £>e vorige week arriveerde in ons land de volledige groep Canadese ijshockeyers, die voor Raak zal uitkomen. Van dat mo- gaan er van- ment wer<j een trainingskamp in Tilburg opgeslagen. Derde van links trainer/speler Wayne Maxner. daag vier te rug i Ca- nada, niet goed genoeg", zei Maxner. Per kerende post wer den vier spelers naar huis ge stuurd. In die leemte werd inmiddels voorzien door het engageren van de in Nederland studerende Ken Brown, een kolos van tegen De première van de nieuwe vereniging Raak-ijshockey is op vrijdag- de honderd kilo die in de defen- avond 13 oktober half negen op de HOKIJ tegen Bremen. De dag sie opereert, en van John Bur- daarop wordt in Heerenveen tegen Thialf gespeeld, kart die eveneens in ons land zijn studie voltooi!. Bovendien ?.T f komt op de dag dat Raak-ijs- An° hockey de eerste wedstrijd speelt, vrijdag 13 oktober ze zijn niet bang voor de datum uit Canada Ed Pizunsky aan. Dan beschikt de vereniging, die is ontstaan uit IJHC Rotterdam en het „sluimerende" IJHC Den Haag. over drie fullorofs (Way ne Maxner, Lee Inglis en Dave Andrews, welke laatste twee men nog zal kennen van hun optreden bij HIJS HOKIJ), vier „echte" Canadezen (Ken Brown, Ed Pizunsky, John Bur- kart en Dale Sproule. welke laatste in ons land werkt), de Canadezen van Nederlandse af komst Larry van Wieren, David Knoppert, John v. d. Zweep en Allard Gaanderse en de spelers van IJHC Rotterdam Anton van Esch, Eddy Mulder, Jan v. d. Horst, Wessel Buis, Leslie Briët en Wim Constant. tionale Nederlanden op de HOKIJ tegen Brussel; 21 oktober sportpaleis Ahoy te Rotterdam voor de Coupe Internationale tegen Parijs; 24 oktober in Rotterdam tegen Tilburg, eveneens voor de Coupe Internationale. Op 10 november is de eerste confrontatie met HIJS op de HOKIJ, op 24 november wordt in de Houtrusthal ge speeld tegen de Duitse kampioen DUsseldorf; op 6 december in Den Haag tegen het nationale Bulgaarse team, op 9 december in Rotter dam tegen dezelfde tegenstander. In januari komt het Poolse natio nale team naar Den Haag en Rotterdam en in samenwerking met Tilburg zijn vergaande besprekingen gevoerd om een Russisch se lectieteam in Den Haag, Rotterdam en Tilburg te laten spelen. Koersen van Hilversum v'jiii Eyden) 3.3G.il 1.2'.».G, lultensorg. 3, Kurdy Mar. i 7,70 pl 1,80 1.30 1.70 kop 2.30 pl 1.80 2.70 2.30 ktipp dertig junioren en een even groot aantal speelt school-ijs- hockey". Raak-ijshockey heeft nog geen jeugd, die zich echter wel kan aanmelden en onder leiding van Maxner, Andrews en Inglis de kneepjes van het vak zal kun nen leren. r Buitenspel? LEE INGLIS „MY STERIERIT"' RAC DEN HAAG (Van onze sportredactie) DEN HAAG De RAC Den Haag en omgeving heeft weer het voornemen om vrijdag avond. 20 oktober, een „myste- rierit" te organiseren. Deze oriëntatiekoers (start 21.31 uur) staat behalve voor ervaren A- en E-rljders ook open voor "tourrijders". Zij krijgen een zeer eenvoudige route-omschrij ving om het plezier te laten pre valeren. LONDEN Roger Bannister, de man, die voor het eerst de mijl onder de vier minuten gelopen heeft, probeert Groot Brittannië meer sportbewust te maken. Als voorzitter van de door de regering gesubsidieerde sportraad is hij een campagne „sport voor iedereen" begonnen. Hij dringt er op aan dat 225 miljoen gulden aan overheidsgel den besteed zullen worden ter bevordering van de recrea tie, de sport inbegrepen. Op het ogenblik bedragen deze subsidies 26 miljoen gulden. Bannister bracht de volgende punten naar voren: - in Noordwest Engeland, een industriegebied, is bij een enquête ge bleken dat 60 procent van de mensen actief sport zou willen bedrij ven, maar dat daarvoor de faciliteiten ontbraken. - Hamburg, een stad van drie miljoen inwoners, heeft 280 sportcentra. Birmingham, dat met ruim een miljoen mensen de tweede Britse stad is. heeft er daarentegen slechts drie. - Groot-Brittannië beschikt over 60.000 ha. braakligend land. waar van golfbanen gemaakt kunnen worden. Bannister heeft zich uit de actieve wedstrijdsport teruggetrokken kort na zijn historische 3: 59.4 over de mijl in 1954. Sindsdien heemt hij steeds geijverd voor betere sportfaciliteiten. Hij is nu 43 en zenuw arts. Het vorig jaar is hij voorzitter geworden van de sportraad die elk jaar 3.5 miljoen regeringssubsidie verdeelt onder sportorganisa ties die met financiële moeilijkheden te kampen hebben. Hij is zijn nieuwe campagne begonnen direct na de magere Britse re sultaten op de Olympische spelen in München, maar hij legt er de nadruk op dat het hem niet gaat om het veroveren van meer Olym pisch goud. „Ik wil meer actieve sportbeoefenaars omdat dit een basis is voor een gelukkiger volk. En als dokter weet ik dat dit ook een meer gezond volk zou betekenen". Net zo goed De reglementen van de Neder landse IJshockey Bond zeggen dat iemand de status van Ne derlandse speler heeft als hij een Nederlands paspoort heeft of in Nederland werkt of stu deert. Ook mogen buitenlanders worden aangetrokken die nog geen negentien jaar ziin. Daar van heeft Raak-ijshockey opti maal geprofiteerd. In de zomermaanden hadden zich ook nog drie spelers van HIJS gemeld, van wie twee hun aan melding introkken. Bleef over Paul Rusche. Hij zei gisteren in Tilburg, na de ochtendtraining sinds de aankomst wordt tweemaal per dag anderhalf uur getraind „Ik heb mijn over schrijvingsformulier op tijd in geleverd bij de bond maar in derdaad te laat bij HITS en daar houdt men zich aan de reg lementen. Hun goed recht na tuurlijk, maar ik train hier en als ik niet alsnog overschrijving krijg, sneel ik toch niet meer voor HIJS, waar voor mij een plaats in het tweede team was ingeruimd". Het ziet er dus naar uit dat Paul Rusche voor lopig buitenspel staat. Over de toekomst van Raak-ijs hockey tast een ieder nog wat in het duister. Jim Mueller (di recteur Raak Nederland en sponsor voor een ton): ..We sponsoren reeds verscheidene - verenigingen en we vonden dat ijshockey tot het sponsorpakket behoorde. Het is een ponulaire sport in Nederland. Dit lijkt ons een goede ploeg, maar met risi co's want er moet ineens in de top worden gespeeld. Het is voor ons iets nieuws want tot nu toe sponsorden we alleen geves tigde teams met een reputatie". Anton van Esch, goalie in de Ne derlandse competitie als An drews niet mag worden opge steld: „Het voordeel van de trainingen zoals wij die thans volgen, is dat we ons niet terug gezet voelen. Maxner geeft ons de indruk dat we het net zo goed kunnen leren als hit speelt. Meestal was het zo dat drie Ca nadezen een lijn vormden, die de Nederlandse tegenstanders wegtikten. Maxner zet naast zijn sterke spelers altijd twee Nederlanders". Er klonk een kort commando op de Tilburgse baan. Wayne Max ner riep zijn mannen op voor de middagtraining. Anderhalf later wilden zo nog maar óën ding: naar bed om te rusten, Vrildagavond half negen, als op de. HOKIJ tepen de Duitse ploeg Bremen wordt gespeeld, zal blij ken in hoeverre „meester1 Wayne Maxner al een eenheid heeft kunnen vormen van Cana dese profs, in Canada wonende lieden die een Nederlands pas poort hebben, in ons land stude rende of werkende Canadezen en Rotterdammers. Het is wel een zeer gemengd gezelschap... HERMAN VAN BERGEM DAVE ANDREWS Optrekken Wavne Maxner, die van de Neder landse ploegen Thia'f en Tilburg al zag spelen „Tilburg is ook voor Canadese begrippen een zeer goede ploeg" gaf ziin vi sie op het spelen van Canpdezen in Nederlandse teams, een om streden kwestie omdat velen van mening ziin dat daardoor Nederlanders te weinig kansen kriigen. Maxner. die oud-speler is van de Boston Bruins, mo menteel wereldkampioen van de profploegen: „Het is de bedoe ling dat de Nederlanders zich aan het spe! van de Canadezen optrekken. Omdat al onze profs beschikbaar zijn voor trainin gen, kunnen we aan de opbouw beginnen. In Canada, waar ik drie ijshockey-scholen heb, die in de afgelopen zomer zo'n hon derd leerlingen herbergden, is een heel systeem voor de oplei ding. die begint op zesjarige leeftijd. De spelers maken ver scheidene fazen door tot onge- vee hun twintigste, als ze rijp zii voor de prof'eague". Hierop kon Eef Dunk, manager van IJHC Rotterdam inhalen: „In Rotterdam hebben we sinds een jaar schoolijshockey. Nu hebben we dus met de profs de mogelijkheid om jeugd op te lei den en over enige jaren moeten dan de resultaten zichtbaar worden. Onze vereniging telt Korfbalkeuze DEN HAAG Het Nederlandse twaalftal dat op zondag 15 okto ber a.s. in Merksem voor de 78e maal Belgi zal ontmoeten is als volgt samengesteld: aanval: DAMES Toos Koper (Rohda) en Hennie Bakker (Archipel). HE REN: Drikus Klouwen (Archi pel) en John Boogers (Deetos). midden: DAMES Francien Out (Die Haghe) en Jirska Duiven voorden (Ons Eibernest); HE REN: Cort van Diik (Blauw Wit en Ron Regeer (Ons Fi bemest). Verdediging: DAMES Majka Duivenvoorden en Tannie Pouw (beiden Ons Eibernest); HEREN: Herman Hulsmat (Die Haghe) en Hans Pouw (Ons Eibernest). Reserves: DA MES: Ineke van Har'ineen (Rohda) en Andrea Scheijde (Luto. HFRrN: Ruud Fmmerik en Jan Giisen (belden Ons Ei- hor---, De wedstrijd wn-dt geleid door de Engelse scheids rechter Michael Martin. Grens rechter zijn de heren Wills (Bel gi) en Van Keulen (Neder land). wlnn 2.20 pl 1.80 7.20 3.20 kopp 8.20 trio 595,00. lUtlrrNKoldprijN 2000 m le afd I Gratie Norton (H. van Dijk) 3.48.3 1.24.6, 2. Joke. 3. Irmana B. Toto wlnn 10.50 pl 2.50 1.70 2.10 kopp ko (J. Hulberts Jr.) 3.23X1 ling ot the blueeprljft 2000 m 1. Hornblower (T. van Eyden I 2 43 8 I 21.9. 2. Franclna. 3. Foxtrot. Tot., wlnn 1.80 pl 1.70 2.40 3.50 kopp 4.60 mo (W. van SchIJndel) 2.57 1 1.20.8. 2. Ingo van Bonnl. 3. Knptrln Sl\. Tot., wlnn 10.10 pl 2.70 1.00 3.00 kopp 9.30 trio 329.10. ■unaetprtja 2000 m: 1 Konrtor FYz <W. St'.rti 2.56.2 1.28.1. 2. Kemhely O. 3. DEN HAAG Scheidsrech ter Bart Ram zal enige we ken geen wedstrijden lei den. De Amsterdamse ar biter kwam twee weken ge leden in moeilijkheden tij dens de wedstrijd FC Utrecht—Telstar. Recente lijk had hij politie-assis- tentie nodig na Helmond Sport—FC WV en FC Utrecht—Telstar. De be slissing is genomen tijdens een periodieke rapportbe spreking met de scneids- rechters uit het betaalde voetbal en in overleg met de 32-jarige arbiter. DEN HAAG De Nederlands# dammer Pieter Bergsma is door de werelddamfederatie (FMJD) benoemd tot internationaal meester. Bergsma, onderwijzer In de Friese plaats Terwispel en reeds nationaal grootmeester, kreeg de titel toegewezen op grond van het feit dat hij in 1968 Nederlands kampioen Nog eind mei, na het toernooi om het wereldkampioenschap in Hengelo, wees het congres van de FMJD de titelclalm af.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1972 | | pagina 15