Ook Claeson gaf er de brui aan Jorrit Jorritsma maakt een schaatscomeback als trainer EINDELIJK SUCCES VOOR BASKETBALLSPEELSTERS i/oetbal Sport en sex in discussie Hongarije bedreigt Rusland Geheimzinnigheid over trainer van schaatsprofploeg Geen aandrang maar wel met steun van Zweedse Bond WOENSDAG 11 OKTOBER 1972 LEIDSE COURANT PAGINA 14 Ada van der Giessen bereikte re mise en was daarmee zeer con tent SKOPLJE Hongarije blijft Rusland ernstig be dreigen aan de kop van het algemeen klassement in de schaakolympiade in Skopl je. Na de dertiende ronde hebben beide landen 35 punten, Rusland met ech ter nog twee afgebroken partijen te goed, tegen Hongarije één. Nederland behield zijn achtste plaats door een positief (2l/21l/2) resultaat tegen Zwitser land. Hartoch won zijn partij tegen Wlrthensohn. Het Nederlandse heren-viertal won in de dertiende ronde van de finalegroep met 2l/2ll/2 van Zwitserland. De gedetailleerde uitslag was: Zuidema Hug remise: Timman Lombard remise: Hartoch—Wirthensohn 1—0; Enklaar—Gereben remise. De uitslagen van de finalegroep zijn verder: Tsjecho-Slowakije—Zweden 4—0; DenemarkenPolen 22; Zuid- slavië—Oost-Duitsland V/2—lV2 (één afgebroken partij); Bulga rijeVerenigde Staten 2l/2—l/2; Rusland—Spanje IVx-Vi <twee afgebroken partijen); West- Duitsland—Argentinië l'A¥t (twee partijen afgebroken); Roe- mtnië—Hongarije 1*4—1*4 (één psrtij afgebroken). Na de dertiende ronde is de voor lopige stand: 1 Rusland 35 punten afgebr. partij); 2. Hongarije 35 13; 3. Zuidslavië 31.5 (T 1): 4 Tsje- choslowakije 30?A; 5. West- Duitsland 2 9(+ 1); 6. Roemenië 29 1); 7. Bulgarije 29; 8. Nederland 26; 9. Oost-Duitsland 23*4 (+1): 10- Verenigde Staten 23*4; 11. Spanje 22*4 2); 12. Polen 22.5; 13 Zweden 19,5; 14 Denemarken 19; 15 Argentinië 18 2); 16 Zwitserland 18. In groep B van de Dames is de stand is de wedstrijd Neder land—Zuidslavië voorlopig /—V,2 Ada van der Giessen speelde remise tegen Konarkowska. Eén partij werd afgebroken. De uitslagen in deze groep zijn Polen—Oostenrijk \l/2Yi\ Brazi lië—Mongolië 1*4*4; Zweden— Australië 0—0 (twee afgebroken partijen). De stand in groep B (dames) is: 1. Polen 9 punten; 2. Zuidslavië 7 1); 3. Oostenrijk 6; 4. Mon golië 5*4; 5. Brazilië 5; 6. Austra lië 41/2" 2); 7. Zweden 4 2); 8. Nederland 4 1). DEN HAAG (ANP) Jan Bols, Ard Schenk, Cees Verkerk en Eddy Verheyen zijn rond met een begelei dingsteam bestaande uit een masseur, een trainer en een dok ter. Het wachten is alleen nog op een de finitieve overeen komst met de in Zwe den zetelende bazen van de profschaat sers. ,,De mensen zijn aan het uitreke nen, hoeveel tijd er voor hen in gaat zit ten en hoeveel het moet gaan kosten. Binnen een week, of hoogstens veertien dagen hopen we hele maal rond te zijn", aldus Cees Verkerk. De Nederlandse profschaat sers hebben bij het aan trekken van een coach, een masseur en een dokter de vrije hand gekregen. De internationale organi satie heeft dat aan de schaatsers van de diverse landen overgelaten. In Nederland bleken promi nente schaatstrainers niet beschikbaar, zoals Leen Pfrommer, Henk Lam berts, Anton Huiskes, Henk Gemser. Peter Schotting verblijft in Ca nada, Kees Broekman heeft een contract met de Zweedse ploeg en Jan Vloedgraven is verbonden aan de Deventer IJsclub. „Toch is het een Neder lander", is alles wat Jan Bols erover wilde losla ten. De vier Nederlandse prof schaatsers hebben maan dagavond ten huize van Ard Schenk een bespre king gehad. „Om bij te praten", aldus Jan Bols. „Sommigen van ons heb ben meer contact gehad met Tom Liden en John ny Nilsson dan anderen. Je zou het een werk-be- spreking kunnen noemen. Er is geen sprake van dat we in paniek zouden zijn. We gaan door". Cees Verkerk: „Er moesten wat zaken geregeld wor den. We wilden bijvoor beeld onze reiskosten, die we sinds augustus maak ten, vergoed zien. Dat is inmiddels gebeurd. Zonder twijfel heeft ook een dreigende boycot van de hooglandbanen onderwerp van het gesprek uitge maakt. „Dat interesseert ons natuurlijk geweldig, omdat op elke verbete ring van een wereldre cord een premie staat", aldus Verkerk. „Het zou voor ons een slechte zaak zijn, als wij in Zweden tijden maken van 2.04.0 (1500 meter), terwijl de amateurs ergens anders wereldrecords zoude nrij- den. Dat zou slecht zijn voor de belangstelling. Voorlopig geloof ik echter dat het met de boycot van de snelle banen niet zo'n vaart zal lopen. Tus sen dreigen en werkelijk doen ligt een groot ver schil. Er gaat bijvoor beeld het gerucht dat ook Inzeil voor ons gesloten is. Maar dat is per se niet waar. Eddy Verheyen gaat volgende week ge woon in Inzeil trainen. Hij had die afspraak al een paar weken geleden gemaakt. Voor alle zeker heid heeft hij gisteren nog eens gebeld. Kom jij maar gerust hoor, zeiden ze in Inzeil". STOCKHOLM De Zweedse top-schaat- ser Goeran Claeson heeft zich terugge trokken uit de internationale profschaat sersleague (ISSL). Claeson maakte het nieuws gistermiddag tijdens een pers conferentie in Stockholm bekend. ,,Ik heb me teruggetrokken", verklaarde hij. ,,En ben blij van nu af weer als amateur te kunnen uitkomen. De inter nationale schaatsenrijdersunie heeft be vestigd dat ik aan de wereld- en Europe se kampioenschappen mag deelnemen". „Ik heb mijn besluit genomen, nadat ik het con tract dat ik met de ISSL heb gesloten, uitvoerig heb bestudeerd". Hij zei dat de beslissing van de Noorse sprintkampioen Per Bjoerang zich terug te trekken voor hem bij de besluitvor ming erg zwaar gewogen had. George Pettersson. voorzitter van de Zweedse schaatsenrijdersbond, zei dat zijn organisatie een brief had geschreven aan de betrokken profschaatsers waarin hen alle steun werd toe gezegd als zij het gesloten contract met de ISSL wilden verbreken. „We hebben echter", aldus Pettersson. „geen enkele druk op de schaatsers uitgeoefend". Pettersson verwachtte niet dat Hans Boerjes of Ove König hun verbin tenis met de ISSL zouden beëindigen. Volgens een advocaat van de Zweedse bond kun nen de contracten tussen de profs en de ISSL zonder veel moeite worden verbroken. Er zou onder meer een opzegtermijn van een maand Goeran Claeson, bijgestaan door zijn coach Kees Broekman, is niet lichtvaardig zijn. om uit de prof groep te stappen zeer goed te hebben overwogen. 1 oordeel geweest. Hij zegt zijn besluit ALKMAAR Jorrit Jorritsma is terug in de schaatssport. Niet meer als de stijlvolle schaatsenrijder maar wel als ambitieus trainer van Ronnie Nooitgedagt uit Amsterdam en Gerrit Woudenberg uit Alkmaar. En met dit duo kan de 26-jarige Jorritsma dankzij de steun van twee spon sors, een aannemersbedrijf uit Heiloo en een autobanden- handel uit Alkmaar, een evenwaardig oefenprogramma als de huidige amateur-heren-kernploeg afwerken. Zijn meest voorname kandidaat is Ronnie Nooitgedagt. „Een puur talent", zegt Jorritsma. VARNA Het Nederlandse team heeft dinsdagavond in Varna zijn eerste overwinning geboekt in het toernooi om het Europese basketbalkampioenschap voor dames. De Nederlanders ver sloegen in hun derde wedstrijd Oostenrijk met 62-55. Bij de rust leidden de Oostenrijkers met 31-20. Carla de Liefde werd met 25 treffers de Nederlandse top- scoorster. Jany van Ham zorg de voor 20 punten en Ria de Roos voor zes. .De Nederlanders speelden de eer- Deze week ln kleur: Martin Kamminga van F C. Amsterdam Theo Boosten, scheidsrechter no. 1 Jörgen Henriksen van F.C. Utrecht Interviews met Kovacs. Frans Vermeulen van N.A.C. Verslagen, commen taren van: Noorwegen—België Den Haag-Feyenoord Jong Oranje Loting Europacup ACTUEEL VOETBALBLAD ste helft zeer slecht. Er werd onzuiver geschoten en de ploeg kwam zelden tot goede combi naties. De Oostenrijkers grepen hun kans en liepen snel weg. Bij de rust had Nederland dan ook een achterstand van elf punten. De tweede helft gaf een geheel ander spelbeeld te zien. Byr- maeyer, met 27 treffers top- scoorster van Oostenrijk, werd nu nagenoeg uitgeschakeld. De ver-doorgevoerde persoonlijke dekking maakte het de Oosten rijkse schutters erg moeilijk. Na vijf minuten was de achter stand tot een drietal punten te ruggebracht. Halverwege die tweede speeltijd stond Nederland 3 punten voor (44-41). Vijf minuten later was de stand 52-47. In de laatste fase vergrootte Oranje de mar ge nog tot zeven treffers. Vanavond ontmoeten de Nederlan ders het Bulgaarse team. „Een onmogelijke opgave", aldus coach de Liefde. „Niet alleen is de ploeg erg sterk. Het Bulgaar se publiek vuurt zijn spelers ook nog ongelooflijk enthousiast Dc ultslager B (Varni 63-55 dinsdag zijn: Gro erland—Oost' Tsjochoslowi Stand: 1 Bulgarije cn Tsjechoslowa- (Prfnciïïl'riik Carla de Liefde springt met de bal in de hand hoog op om te scoren. 3 3 Haar acties waren gisteren zó doelmatig dat ze lopscoorster werd. Na een bijzonder stevige zomer- training op de Alkmaerse kunst ijsbaan is het zelfs nu moge lijk om twee buitenlandse trai ningskampen op te slaan. Van 15-25 oktober is het eerste trai ningskamp gepland in Inzeil. Een tweede 14-daags buiten lands trainingskamp volgt nog vlak voor de Nederlandse kam pioenschappen, die medio janua ri in Eindhoven plaats vinden. Verklaart Jorrit Jorritsma, die__ momenteel als leraar M.O. werkzaam is op een Alkmaarse H.T.S.: „Toen we met de trai ningen met Gerrit en Ronnie begonnen heb ik me scherp ge realiseerd dat als we hier in Nederland bleven de kloof met de huidige kernploeg te groot zou worden. Daarom, wilden we niet gelijk op een achterstand komen, moesten we dezelfde mogelijkheden als de kernploeg scheppen. Dat hield voor mij dus in dat we een ambitieus oe fenprogramma in de zomer maanden afwerkten, wat is ge beurd. Ten tweede moesten we een goede medische begeleiding hebben. Die werd ook gevonden omdat de bekende inspannings fysioloog de heer Paulus uit Amsterdam zich bereid ver klaarde om ons in ons werk te steunen. Het derde belangrijke punt was de financiën. Die intussen zijn rondgekomen. Jorritsma: „We zijn erg toeval lig bij elkaar gekomen. Ik had ook niet de intentie om als schaatstrainer te gaan werken. Op het KNSB-trainingstripje naar Madonna di Campiglio wat ik toen met drie sprinters en drie klassementsrijders (waar bij Nooitgedagt) heb gemaakt, was ik meer als begeleider. Maar goed, aan het eind van het vorig schaatsseizoen kwam ik Ronnie Nooitgedagt tegen en hij vertelde me toen dat hij nogal moeilijk zat met zijn stu die in de fysio-therapie. Ik hielp hem aanvankelijk wat met zijn studie. Daarna heeft hij me ge vraagd of ik hem geen conditie- raining in de zomer wilde ge- 'en. Dat heb ik gedaan en bij m van die trainingen in de uurt van Bergen, waar ik mo menteel een huis laat bouwen, vamen we Gerrit Woudenberg t Alkmaar tegen. Hij vroeg en of hij mee mocht trainen, n daar was geen bezwaar te rn. Ja en toen zijn we hard op ek gegaan naar die sponso- ng. Echt, zonder die steun zou niet veel perspectief gezien ebben. Dat scheelt wel een iok op een borrel". uurwerk Nu is de kans groot dat het duo Jorritsma voor vuurwerk gaat zorgen op de door het vertrek van vier Nederlandse topschaat- sers naar de profrijen toch al veel attractiever geworden na tionale kampioenschappen. Jorrit Jorritsma antwoordt daarop voorzichtig: „Nou ja, vuurwerk. Dat lijkt me wel een beetje overdreven. Al is reëel gezien Ronnie Nooitgedagt wel een plaats in de kernploeg waard. Dat is gewoon een talent. Dat heeft hij in voorgaande jaren wel bewezen. Vorig seizoen kun je nauwelijks meetellen. Toen is hij tweemaal ernstig ziek ge weest. wat bfjna geen mens overigens weet. En nu is uit proeven bewezen dat hij een goe de conditie heeft. Bovendien is hij mentaal wel het een en an der veranderd". Vechter Bij Gerrit Woudenberg hoefde weinig aan zijn mentaliteit ver anderd te worden. De Alkmaar- der heeft een vechtersmentali teit. En dit seizoen is hij ener gieker ingegaan dan ooit. Be vestigt trainer Jorritsma: „Ger rit heeft nog nooit zo intensief getraind als dit jaar. En omdat hij vorig jaar al toonde een goe de b-rijder te zijn, kan hij een eind komen". Dat zal dan moeten waargemaakt worden op het nationaal kam pioenschap, waarvoor Jorrit Jorritsma al een duidelijke prognose heeft. „Harm Kuipers wordt kampioen. Die staat op eenzame hoogte. Als je zijn con ditie afleest uit de rapporten dan heeft hij alleen daarop al een voorsprong op de andere jongens. Bovendien heeft hij vo rig jaar al bewezen te kunnen schaatsen. Naast Kuipers moet volgens Jorritsma voor Hans van Helden worden opgepast. „Die traint dit jaar pas voor het eerst echt gericht. Schaat sen kon hij ook al". Zelf heeft Jorrit Jorritsma na zijn afstude ren, ook na het vertrek van de top-vier. geen moment gedacht aan een come-back op de schaats. „Nee, ik heb er sowie so geen tijd meer voor. Naast mijn werk. Bovendien heb ik de betrekkelijkheid van het schaat sen wel ervaren. Dat zag je vroeger niet zo. Toen was je er iri feite te jong voor. Maar als ik nu wel eens jongens van 16 of 17 verwoed zie trainen bij wie de prestatie ten koste gaat van de persoon, dus ten koste van de maatschappelijke vor ming, dan denk ik wel eens: Jongens jullie zijn op de ver keerde weg. Ik geloof dat dat ook fout is in de Nederlandse begeleiding. Ze denken er niet bij na wat een jonge jongen nu van dat schaatsen wijzer wordt. En dat hoeft voor mij echt niet meer". Jorrit Jorritsma gaat aan een nieuwe sporttoekomst bouwen. Hij BERT VOSKUIL wacht veel van zijn trainersjob. LONDEN „Sexuele omgang kan stimulerend werken op de prestatie van een atleet, zelfs al gebeurt het vlak voor een wedstrijd". Deze stelling poneert dr. Craig Sharp, medisch adviseur van de Britse kano-vaarders bij de Olympische Spe len in München. Dr. Sharp haalt het voorbeeld aan van een Olympische middenafstandloper, die een uur na de geslachts gemeenschap een wereldrecord liep en van een Britse atleet, die negentig minuten later de mijl binnen de vier minuten af legde. De Britse arts publiceerde zijn onthullingen in het maandblad „The squash player", hoofdzakelijk, zoals hij zegt, „wegens de slechte raad, die de mensen in dit soort gevallen krijgen". „Bakerpraatjes" noemt dr. Sharp de theorieën, die een perio de van onthouding voorschrijven. De opvattingen van dr. Sharp zijn inmiddels alweer bestreden door een andere Britse Olympische official, dr. Louis Blon- stein, de dokter van de Britse boksfederatie. „Sexuele ge meenschap verbruikt adrenaline uit het bloed en heeft een remmend effect op de snelheid, de energie en helderheid van geest van de atleet, als hij binnen 24 uur deelneemt aan een belangrijke wedstrijd", aldus dr. Blonstein. „We hebben expe rimenten gedaan bij een groot aantal sportlieden. Hieruit blijkt dat het prestatie-niveau achteruit gaat." Dr. Sharp, een 37-jarige vrijgezel, die aan het hoofd staat van de afdeling lichamelijke opvoeding van de universiteit van Bir mingham, schrijft daarentegen: „Ik kan geen enkel relevant bewijs vinden, noch in de wetenschappelijke lectuur, noch in gesprekken met vele atleten en sportmensen van wereldklas se in allerlei takken van sport, voor de stelling dat sexuele onthouding in de nacht voor de wedstrijd een stimulerend ef fect op de prestatie heeft gehad.' „Het enige belangrijke is dat de sexuele activiteit niet ten kos te gaat van de nachtrust", aldus dr. Sharp. „Ik ben ervan overtuigd, dat lange-afstandloper David Bedford in München beter voor de dag zou zijn gekomen, als hij zijn meisje bij zich had mogen hebben. Hij zou dan beter bestand zijn geweest tegen de druk van de spanning. Nu onderbrak hij zijn training om naar Engeland terug te keren." Dr. Sharp voegde eraan toe: „Voor echtparen geeft het ook pro blemen Het zou een goede gedachte zijn, als echtgenotes hun mannen naar de Olympische Spelen zouden vergezellen. Voor de sex zou het misschien voor tien procent wat uitma ken. Maar negentig procent zou er qua moraal beter tegen over staan." Teamcross van Apeldoorn op laatst afgelast APELDOORN De teamcross van de KNMV, die zondag in Apeldoorn zou worden gehou den, gaat niet door. De organi serende motorsportvereniging, VVR, heeft van de KNMV hel bericht ontvangen dat door de gemeentelijke verordeningen in zake de zondagsheiliging (pas om twaalf uur mag motorge ronk weerklinken) het tijdsche ma van de wedstrijd niet kon worden geaccepteerd. De VVR, die nog op 6 september op de plaatselijke omstandighe den had gewezen en die al uit gebreid aan de publiciteit rond het evenement had gewerkt, is zeer ontstemd over het late tijd stip waarop het verbod is afge komen. Commentaar van de heer Van Egdom, algemeen se cretaris van de KNMV: „Het is een zeer onplezierige zaak, maar ik ben niet van plan hier iemand de schuld van te ge ven". De teamcross is nu ver plaats naar 22 oktober en zal gehouden worden in Venray. SPORTWERELD DEN HAAG De Nederlandse tennisploeg die op 30 en 31 okto ber a.s. in Londen tegen Enge land speelt in de eerste ronde van het tournooi om de Koning Gustaafbeker, bestaat uit Jan Hordijk, Marian Laudin en Rolf Thung. BRUSSEL Het Nederlandse mi litaire hockeyelftal is tijdens het eerste toernooi om het CISM- kampioenschap in Brussel als tweede geëindigd door dinsdag de laatste wedstrijd tegen Nige ria te winnen met 2-1. De eindstand van het toernooi is: 1. België 6 pnt.; 2. Nederland 4; 3. Nigeria 1; 4. Frankrijk 1.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1972 | | pagina 14