Leven van taai verzet tegen Britse heersers Summer al geproefd? Eamon de Valera 90 jaar Duitse katholieken informeerden zelf het Vaticaan Schweitzerprijs toegekend aan andere" jeugd l\ w Eindelijk hhalva rine die smaakt! Wereldpers negatief over paus KORTE METTEN Paus ontving lekenraad W\ WOENSDAG 11 OKTOBER 1972 LEIDSE COURANT (Van onze correspondent) PUBLIN - President Ea- mon de Valera, de vrij heidsstrijder waaraan Zuid-Ierland zijn onafhan kelijkheid te danken heeft, wordt op 14 oktober 90 jaar. „Dev, zoals de Ieren hem meestal noemen, treedt in juni 1973 eindelijk af als "uachtaran" of pre sident van de republiek Eire. De Zuid-Ierse grond wet wil het zo. Niemand mag in Ierland meer dan tweemaal zeven jaar president blijven, zelfs Dev niet, ofschoon hij het kennelijk nog een hele poos zou kunnen volhou den. Dev hoort thuis bij de generatie van politieke "sterke mannen" uit de jaren '30: Hitler, Stalin, Mussolini, Franco en Salazar. Vandaag de dag blijven daarvan alleen over de onverwoestbare De Valera en Franco, die nog "maar" tachtig jaar is. Zelfs de Britten, die het vaak genoeg aan de stok gehad hebben met De Valera, en hem op een gege ven moment zouden opknopen, koesteren bewondering voor de stokoude president. De Valera's enige overblijvende politieke wens is de eenmaking van Ierland; Ofschoon niemand weet hoe en wanneer Noord- en Zuid-Ierland herenigd zullen worden, zijn de meeste waarne mers van oordeel, dat de ver vulling van die wens geen gene ratie meer op zich zal laten wachten. Het taaie verzet en de volharding, waarvan De Valera steeds het voorbeeld gegeven heeft, zullen onvermijdelijk vroeg of laat leiden tot een nieuwe Britse nederlaag inzake de Ierse kwestie. In Londen wordt van De Valera gezegd, dat hij meer Engelsen gedood heeft dan welke andere Ierse vrijheidsstrijder ook. Als hij zelf niet maar een halve Ier was, zou hij nu niet meer leven. Want na het Ierse Paasoproer van 1916 wilden de Britten hem terecht stellen. De Valera's Amerikaanse nationaliteit redde hem toen van de uitvoering van de doodstraf. Het vonnis werd omgezet in levenslange dwang arbeid omdat de Britten, die de Amerikaanse oorlogshulp niet konden ontberen, een anti- Britse stemming vreesden onder de Ieren van de Verenigde Sta ten. Hij was op 14 oktober 1882 gebo ren in de New Yorkse gemeente Manhattan, als zoon van een jonge Spaanse muzikant, Vivion de Valera, en Katherine Coll, een Ierse, afkomstig uit het graafschap Limerick. De kleine De Valera werd Edward ge doopt. Zijn vader stierf echter toen hij nauwelijks twee jaar was. Toen zag z'n moeder zich verplicht met haar zoontje terug te keren naar haar geboorte dorp Bruree. Ter dood veroordeeld Net als zijn broer John heeft ook senator Edward Kennedy met zijn vrouw Joan een bezoek gebracht aan zijn vaderland Ierland. De Valera toonde hen bij die gelegenheid een replica van het zwaard van George De jonge De Valera liep eerst Washington. plaatselijk school. Daarna stu- De Valera, bijna blind, afgaand op zijn gehoor. deerde hij aan de voormalige koninklijke universiteit van Du blin. Als student werd hij een hardnekkige verdediger van de oude Ierse taal. Van dan af wil de hij Eamon genoemd worden, de Ierse versie van z'n Engelse voornaam Edward. In 1910 huw de De Valera Janie o'Flanna- gan, een lerares Iers. Zij had den zeven kinderen, waarvan er nog zes in leven zijn. Slechts een van him vier zonen is in de politiek gegaan. Het spreekt van zelf, dat in de familiekring van de De Valera's uitsluitend ge bruik gemaakt wordt van de Ierse taal. Eamon De Valera, die eerst van plan was in het onderwijs te gaan. begon z'n loopbaan als een van Europa's grootste vrij heidsstrijders in 1913. Hij sloot zich aan bij de Ierse vrijwilli gers en werd bevelhebber van de brigade van Dublin. Tijdens de Paasopstand van 1916, die zes dagen duurde, hield hij het met z'n manschappen tot het laatste ogenblik uit in een huis aan de haven van de hoofdstad, Op het dak van dit gebouw wap perde trots de Ierse driekleur. De Valera en z'n vrijheidsstrij ders bestookten onophoudelijk de Britse troepen, die van zee uit werden aangevoerd. Uiteindelijk moesten de machine geweren van de Ierse rebellen zwijgen wegens gebrek aan mu nitie. De Valera kapituleerde aan het hoofd van z'n man schappen. Hij zei tot de Engel sen: „Schiet mij maar neer en laat hen gaan". Kort daarop werden de leiders van het op roer, door een militaire recht bank ter dood veroordeeld. Daarna volgd voor De Valera de omzetting van het vonnis. Een jaar later werd hij als ge volg van een algemene amnes tie vrijgelaten uit de beruchte gevangenis van Dartmoor. Autoritair In 1921 werd Zuid-Ierland onaf hankelijk van Groot-Brittannië. Kort daarna veroverde De Vale ra een zetel in het Dail (parle ment) als afgevaardigde van het graafschap Clare. Pas tn 1959, toen hij tot president geko zen was, moest hij deze zetel prijs geven. Tijdens de burgeroorlog van de jaren '20 kwam De Valera in botsing met andere republikein se leiders. Hij stichtte de Fian- na Fail-partij en werd premier in 1932. Op een paar korte on derbrekingen na. die hij door bracht in oppositie, bleef Ea mon de Valera regeringsleider tot in 1959. Sindsdien is hij pre sident. De reus van de Ierse politiek dankt deze ongemeen langduri ge carrière aan zijn goede ge zondheid. z'n volharding en overtuiging, dat hij altijd gelijk heeft, een besef dat geëerbie digd wordt door vrijwel alle Ie ren. Zijn volgelingen koesteren een blind vertrouwen in hem. Dev. discussieert nooit. Hij zegt wat de anderen moeten doen. Als „Taolseach" (premier) had hij nooit ruzie met zijn minis ters. Wijlen Sean Lemass, die later zelf regeringsleider werd, was geruime tijd Dev's "tanois- te" (vice-premier) en minister van industrie en handel. Le mass heeft maar een keer ge probeerd enkele argumenten naar voren te brengen tegen een bepaalde politiek van De Valera. Dit gebeurde tijdens een kabinetsvergadering. Terwijl Lemass z'n standpunt toe lichtte, richtte de rijzige "taol seach" zich op van zijn stoel en ging in gedachten verzonken bij een raam staan en luisterde kennelijk niet naar wat Lemass vertelde. Toen de vice-premier ophield met praten, zette De Valera zich neer en zei: „Aan gezien we het allen eens zijn kunnen wij overgaan tot het vol gende punt van de agenda". In Utrecht De Valera is de laatste jaren bij na volledig blind. Hij herkent medewerkers slechts aan de medewerkers lechts aan do klank van hun stem. Op het ein de van de jaren '50 kon hij als premier al geen teksten meer voorlezen in het parlement. Voor het beantwoorden van Par- lementsvragen, steunde hij op z'n geheugen. Wegens z'n ernstige oogkwaal bracht Eamon de Valera in 1952 vier maanden door in het Oog- lijdersgasthuis van Utrecht. Hij werd er geopereerd door profes sor dr. C. Weve, die het geringe gezichtsvermogen, waarover de beroemde Ier nog beschikte, voorlopig wist te redden. Ondanks z'n hoge leeftijd ziet De Valera er nog steeds een beetje uit als eer lange, magere en ge strenge jezuiet. Hij is zeer gelo vig en heeft altijd heel sober geleefd. Het ontbrak hem nooit aan de nodige schuwheid en een gevoel voor humor. Hij werd en wordt nog steeds op de handen gedragen door z'n volk dat het niet gemakkelijk zal hebben om voor hem een passende opvolger te vinden. ADVERTENTIE KERK EN WERELD Een groep van drie man, beho rend tot het Centraal Comité der Duitse Katholieken, is zeer voldaan uit Rome terug gekeerd, waar het tijdens een driedaags verblijf velé gesprekken gevoerd heeft met Vaticaanse gezagsdra gers en dezen heeft ingelicht over alles wat zich op kerke lijk, maatschappelijk en poli tiek gebied in Duitsland af speelt. „Bij de Vaticaanse gespreks partners hebben wij een ge weldige belangstelling gecon stateerd voor de typische structuurproblemen, die zich in het Duitse katholicisme voordoen" zo verklaart het Centraal Comité na het op maken van de balans. De groep van drie onder lei ding van voorzitter dr. Bern- hard Vogel, minister van cultuur, heeft gesprekken ge voerd met de Lekenraad, de voorzitter daarvan en enkele medewerkers, met de nieuwe centrale van kerkelijke hulp acties "Cor Unum", met Justitia et Pax en met de Caritas Internationalis. Voor al deze laatste Romeinse in stellingen zijn voor katholiek Duitsland van groot belang, omdat Duitsland na de Ver- enigde Staten een van de grootste financiële hulpbron nen vormt voor de katholie ke hulp aan ontwikkelings landen. Maar ook kardinalen zijn be zocht en voorgelicht: kardi naal Garone van de Congre gatie voor de Studiën is vol ledig op de hoogte gesteld van de strijd om de katholieke scholen en van de strijd om het katholiek godsdienston derwijs zoals die in Duits land woedt. Kardinaal Wright heeft men duidelijk gemaakt welke waarde de Duitse katholieken hechten aan de nationale pastorale raden. De congregatie voor de religieuzen heeft men op de hoogte gesteld van de ont wikkeling inzake de komende synode voor heel Duitsland en van de ideeën, die daar aan ten grondslag liggen. Men heeft ook niet kardinaal Villot en met mgr. Casaroli de politieke ontwikkeling in Duitsland zelf en de rege- ringspolitiek ten aanzien van de landen achter het IJzeren Gordijn onder de loep geno men. Tot slot heeft men een gesprek met de paus gehad. Hevig teleurgesteld over de reacties in de wereldpers, die gevolgd zijn op de vijfen zeventigste verjaardag van paus Paulus, toont zich de perschef van het Vaticaan, prof. Federico Alessandrini. Hij vindt, nu hij de knipsels uit vrijwel alle landen van de wereld op zijn bureau heeft, dat het oordeel over de huidige paus overwegend negatief uitvalt. De Osservatore della Domeni- ca geeft een uitvoerige ana lyse van de commentaren in de wereldpers over de rege rende paus. Er is aan de ene kant een groep van kranten van rechtse, conservatieve signatuur, die vindt dat de paus slap optreedt tegen alle crisisverschijnselen in de Kerk. Hij maakt de indruk van een onzekere en weifelen de man. Volgens andere pro gressieve groepen doet de paus het óók helemaal ver keerd: het Vaticaan, de Cu rie en hij zijn onvruchtbaar, geven vernieuwingen geen kans door deze als gesloten blok af te remmen. „Afgezien van de onfatsoenlijke bewoordingen zegt Ales sandrini waarin de kritiek tot uiting komt, hebben de schrijvers geen enkel begrip voor de leiding, die de paus geeft aan de vernieuwing binnen de Kerk, ondanks de spann mgsvelden." Alessan drini noemt deze critici „be middelaars" en „potentiële pausen" en zegt dat zij met hun geschrijf niets anders bereiken dan dat zij zelf de vernieuwing binnen de Kerk voor de voeten lopen. Be weerd wordt, dat de wereld pers steeds minder ruimte en belangstelling toont voor het doen en laten van de H. Stoel, maar de feiten schij nen aan te tonen, dat dit niet waar is. Maar het valt wel op dat er vele commentaren verschijnen, die allemaal van hetzelfde sop overgoten zijn, dat wil zeggen wezen lijk negatief, aldus prof. Alessandrini. n De 24-jarlge Ineke Oltheten uit Oldenzaal en de Belg Jan Lagar- de nemen morgen in het Park-Lane Hotel te Londen de Albert Schweitzerprijs 1972 in ontvangst, die is toegekend aan de In ternationale Bouworde. Beiden namen deze zomer als vrijwilligers deel aan een van de honderden bouwkampen, die de Internationale Bouworde jaar lijks tijdens de vakanties in Europa organiseert. Elk jaar wor den ongeveer achtduizend vrijwilligers uitgezonden, onder wie ongeveer duizend jongeren uit Nederland. Ineke Oltheten werkte met vier andere Nederlanders, drie Bel gen, vier Duitsers, een Zwitser en enkele Ieren aan de bouw van een opvangcentrum voor de jeugd in een van de kinderrij ke volksbuurten van Dublin. Zij is lerares Engels aan de Mater Dei-scholengemeenschap in Oldenzaal. Het doel van de Albert Schweitzerprijs is bij de jongeren een geest van begrip en solidariteit te scheppen, geïnspireerd dooi de boodschap van Albert Schweitzer. De internationale jury, die de prijs toekende, wees er in haar rapport op. dat er een overvloed aan wetenschappelijke ontdekkingen is, maar gebrek aan menselijke vooruitgang. De huwelijkszegen, die ka pelaan Richard Wenzel gaf aan oorlogsveteraan Steve Menta en zijn Vietnamese bruid Leenie, bezegelde te vens een romance, die te midden van de oorlogssitu atie, in 1970 in Vietnam be gon en standhield ondanks een scheiding van twee jaar. Meer dan duizend belang stellenden woonden de hu welijkssluiting bij in de New Yorkse parochiekerk van O.L. Vrouw van Fatima. Het aantal huwelijken dat de afgelopen twaalf maanden door de huwelijksrechtbank van het bisdom Rome is ont bonden Is met tien procent gestegen. De verhoging zou vooral het gevolg zijn van de vereenvoudiging van het pro ces van de kerkelijke huwe lijksrechtspraak. De Zwitserse bisschoppen conferentie voert op het ogenblik onderhandelingen met de oud-katholieke bis schop van het land om te ko men tot een beperkte weder zijdse geloofsgemeenschap. Volgens een woordvoerder van het Zwitserse episcopaat gebeuren deze onderhande lingen met instemming van zowel het Romeinse secreta riaat voor de eenheid als van de internationale oud-ka tholieke bisschoppenconferen tie. De actuarius van de genera le deputatcn van de gerefor meerde zending, dr. J. v. d. Linden, is bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd benoemd tot officier in de orde van Oranje Nas sau. Ruim twintig jaar werk te dr. V. d. Linden in Sema- rang en Purworedjo. Daarna werd hij onder meer secreta ris van de zendende kerk van Utrecht en van de Su- matra-Makassarzending. Begin dit jaar bedroeg het aantal Jezuïeten in de we reld 30.860. Daarvan zijn er De pauselijke raad voor de le ken, die tot en met vandaag in Rome vergadert, is vol gens Paus Paulus een onver vangbaar en werkzaam in strument tot steun van de le ken in de kerk. Van de raad verwacht de paus "een le vende geloofsgetuigenis en een actief medewerken in de kerk, want het concilie, al dus de paus, heeft met na druk gesteld, dat het de plicht van alle leken Is, de aardse werkelijkheid, waarin zij zich geplaatst zien, met het zuurdeeg van do blijde boodschap te doordringen". De pauselijke raad voor de le ken' moet volgens paus Pau lus. die de leden van de raad in privé-audlëntie ontving, de afspiegeling zijn van vreug de. lijden, hoop, ontmoedi ging en inspanning van alle leken in de kerk". Verheugd toonde de paus zich over het feit dat onderwer pen als de zorg voor de jeugd, de emancipatie van de vrouw in maatschappij en kerk en de ontplooiing van het gezin, op dc agenda van de raad voor de leken ston den. 20.908 priesters, 5.054 orde-le den in opleiding en 4.898 broeder. Het totale aantal Jezuieten liep in vergelijking met het jaar daarvoor met 908 terug. Gemiddeld geno men telt de orde per week zes nieuwkomers, zeven sterfge vallen en twintig uittredingen. Het internationale katholie ke filmbureau (OC1C) heeft in de Canadees Lucien La- belle uit Montreal een nieu we voorzitter gevonden. La- belle is onder meer raadge ver van de pauselijke com missie voor de communica tiemedia. Labelle ziet het als zijn opdracht om te werker aan de internationale sa menwerking van ale commu nicatiemedia in katholieke kring. a»J t mhsaémum 9 De nieuwe bisschop van haf Poolse bisdom Szczecin- Komien (het vroegere bisdom Stettin) mgr. Jerzy Strobo heeft bezit genomen van zijn zetel. Hij doet hier zijn intrede in de kathedraal van de H. Jacobus. Mgr. Stroba is één van de vier bisschoppen, die benoemd zijn na de beslissing van het Vaticaan om in de vroegere Duitse gebieden langs Oder en Neisse, die in 1945 weer Pools werden, „volwaardi ge" Poolse bisschoppen te benoemen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1972 | | pagina 13