HEFFING VAN 40 PCT. OP BEDRIJFSBOUW Hartchirurgie snel hervatten Pi Aantal katholieken daalde één procent Mgr. Felici informeert paus Paulus In West-Nederland £eid4c6ouAont BEMIDDELAAR DR. VELDKAMP: Weer kans op smog Vader van twaalf kinderen gedood GEEN RUSSEN NAAR DE MAAN Goedkoop vliegen VS naar Bom op Franse legatie in Hanoi WOENSDAG 11 OKTOBER 1972 LEIDSE COURANT PAGINA 11 ROME (KNP) Mgr. Angelo Fe- lici, de pauselijke nuntius in Ne- derand, die sinds een week in Italië vertoeft, zal dezer dagen door paus Paulus worden ont vangen om hem te informeren over de situatie in de Neder landse kerkprovincie. Dit meld den gisteren de Italiaanse kran ten. Aan dit bericht, dat desgevraagd werd bevestigd door de nuntia tuur te Den Haag, voert het gematigde blad 'II Messagero' toe. dat de verhoudingen tussen de H. Stoel en Nederland gety peerd kunnen worden als "pas op de plaats", sinds het Vati- caan de Nederlandse bisschop pen vroeg de landelijke pastora le raad op te schorten. Binnenkort vertrekt ook kardinaal Aifrink naar Rome. waar hij deelneemt aan de vergadering van de congregatie voor de evangelisatie van de volkeren. Verwacht wordt, dat hij van deze gelegenheid gebruik zal maken om het overleg met di verse Romeinse instanties over de kerk van Nederland voort te zetten. Deze fors uit de kluiten gewassen zeilboot van beton is Jean Haese in Labuissiere bezig te bouwen in zijn achtertuin. Het dertien me ter lange vaartuig zal, als alles goed gaat, in 1973 van stapel lopen. Maar voor het zover is moet de boot nog een lange weg j SWÉ nde z i af. Statenloze Aziaten uit Oeganda naar kampen in Europa? GENEVE, Rtr. - Het is mo gelijk dat statenloze Aziaten uit Oeganda tijdelijk in vluchtelingenkampen in Eu ropa ondergebracht worden, in afwachting van de uitrei king van papieren die nodig zijn om zich in een ander land te vestigen. Dit is giste ren in Gcnève verklaard door de Britse minister van staat Joseph Godber na ge sprekken met het Hoge Com missariaat voor de vluchte lingen en het Internationale Rode Kruis. Tussen de tien- en elfduizend Aziaten met Brits paspoort zijn thans uit Oeganda in Engeland toegelaten. Enge land verwacht er nog eens zoveel. De rest kan, volgens Godber, de door president Amin gestelde termijn van 8 november halen. Er zijn ongeveer tienduizend statenloze Aziaten in Oegan da. Dit is de helft minder dan aanvankelijk werd ge raamd. Prins Sadroeddin Aga Khan, hoge commissaris voor de vluchtelingen, heeft verklaard dat zijn organisa tie de verantwoordelijkheid voor de statenlozen op zich neemt. Van onze parlementaire redactie DEN HAAG De regering wil de bouwkos ten van nieuwe bedrijfsgebouwen (fa briekshallen etc.) of uitbreidingen daar van in westelijk Nederland met 40 pro cent selectieve investeringsheffing belas ten. Voorts is de regering van plan op de totale bouwkosten van installaties (raffi naderijen etc.) in het westen 5 procent selectieve investeringshef fing te leggen. De eerste 250.000 gulden van ge bouwen en de eerste twee mil joen gulden van installaties zul len vrijgesteld zijn van de hef fing. Aldus een door minister Langman van Economische Za ken ingediend wetsontwerp. Het heffingen-percentage op de bouw van kantoren, hotels en agrarische veilinggebouwen, zal 20 procent van de bouwkosten bedragen. Gekoppeld aan de selectieve in vesteringsheffing wil de rege ring om de groei van de be drijfsvestigingen in het westen af te remmen, een vergunnin genstelsel invoeren. Vrijgesteld van vergunningen zijn gebou wen waarvan de geschatte kos ten niet hoger zijn dan 1 mil joen gulden en installaties die niet meer dan 5 miljoen zullen kosten. Een bistro met wijnkelder op het voorste benedendek; dat kunnen straks de passagiers ver wachten van de Lockheed Tristar, het driemotorige vliegtuig met een zeer laag geluidsniveau. De bistro is bereikbaar via een opklapbare EINDHOVEN (ANP) - Sluit een Godsvrede, begraaf de strijdbijl en ga, in het licht van de nood situatie in de hartchirurgie, weer aan het werk. Daar komt het advies op neer van dr. G. Veldkamp aan het bestuur en de directie van het Eindhovens Binnenziekenhuis. Daar was een conflict ontstaan over de plaats van de hartchirurgie in het zie kenhuis, waardoor sinds 1 juli vrijwel geen hartoperaties meer werden verricht. Dr. Veldkamp twijfelde aanvanke lijk aan een oplossing van het conflict, maar is tot de conclu sie gekomen, dat vanwege de noodsituatie iedere betrokkene zijn verantwoordelijkheid dient te beseffen en de vetes moet la ten rusten, in het belang van de patiënten. Bestuur en directie van het ziekenhuis stellen zich achter de conclusies van de heer Veldkamp. Geneesheer-di recteur dr. W. v.d. Sande kon nog niet zeggen wanneer de open hartchirurgie weer kan be ginnen, maar hij zei vurig te hopen, dat het nog deze maand zal zijn. Een van de grootste moeilijkhe den, aldus dr. Veldkamp, is de typerende structuur van de Ne derlandse gezondheidszorg, met z'n economische machtsverhou dingen binnen de „vrije" ge neeskundige beroepen. Volgens een rapport van de Ge zondheidsraad dient het aantal hartoperaties per jaar in Neder land met 1200 te worden uitge breid, wat een verdubbeling van het huidige aantal inhoudt. Kinderen verdronken KHARTOEM (RTR) Eenender tig kinderen zijn in Soedan ver dronken toen de boot waarmee zij van school naar huis terug keerden, tijdens een storm op de Nijl verging. Dit heeft het Soedanese persbureau uit Don- gola gemeld. IA vtóC'JWT ttttsseni ;.£5T)V (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG Om de mogelijk heid tot smogvorming zoveel mogelijk te verkleinen heeft Rijnmond gisteravond en van daag voor de industrieën in het Waterweggebied waarschuwings fase 2 ingesteld. Deze fase houdt in, beperking van de lage stankbronnen. Gister avond en vannacht zijn bij Rijn mond slechts 16 klachten binnen gekomen over stank. Van smog vorming was vanmorgen nog geen sprake. Het weer van van daag leende zich er wel voor. STRIJD IN ULSTER Arabische en Iraanse studenten in Parijs verbergen hun gezicht achter kranten. Zij zijn in hon- j gerstaking gegaan uit protest te- j gen wat zij noemen „het anti- Arabisch racisme in Duitsland", j (Van onze correspondent Roger Simons). LONDEN In de Noordierse stad Newry is gisteren een ka tholieke sergeant van het Ulster Defence Regiment doodgescho ten. Het slachtoffer, John Rod dy, was 50 jaar en vader van twaalf kinderen. John Roddy was werkzaam als burgerlijk magazijnmeester van het Ulster Defence Regiment, dat grotendeels samengesteld is uit reservisten. Hij begaf zich gisterochtend zoals iedere mor gen te voet naar de kazerne, via een sportveld achter zijn huis. Hij werd op korte afstand gevolgd door een van zijn zoon tjes. Op nauwelijks 200 meter van zijn woning zat een gewa pende overvaller verscholen achter een haag. Roddy werd door elf kogels getroffen. Hij was in dienst gegaan bij het UDR. omdat hij geen ander werk kon vinden en omdat hij een militaire loopbaan achter de rug had. Uit ret verbrande resten van een huis in de katholieke wijk Lo- wer Falls in Belfast zijn gister- 1 I avond drie doden geborgen dat in vijf huizen brand was ontstaan als gevolg van een ex plosie. Het vermoeden werd uit gesproken dat in een van de huizen bommen gefabriceerd werden. Betoging in Chili SANTIAGO (AP) In Santiago in gisteravond honderdduizen den de straat opgetrokken voor een grote betoging tegen het be wind van president Salvador Al- lende en diens linkse colalitiere- gering. Oppositieleiders spraken de menigte toe en vielen daarbij fel het beleid van Allende aan. WENEN (AFP) Het Russische ruimtevaartprogramma voor ziet niet in het zenden van mensen naar de maan. Dit heeft een van de grootste Russische maandeskundigen, Alexander Mikhailov, op een gemeenschappelijke Russisch-Amerikaanse persconferentie in Wenen meegedeeld. Zonder de moed van de Apollo-astronaulen te willen kleineren, merkte hij op dat veel van wal zij op de maan hebben ge daan, had kunnen worden verricht door robot. De geleerde onderstreepte dat de Sovjet-Unie de voorkeur geelt aa maanonderzcek door automatische stations bovenht ;:cnd?n van mensen. Hij liet weten dat Rusland automatische stations naar de maan zal zenden die in staat zijn de ervaringen over te brengen die een mens op de maan zou kunnen ondergaan. HOFDICHTER BENOEMD IN ENGELAND LONDEN (Reuter) De 66-jari- ge sir John Betjeman is giseren benoemd tot Engelands „poet laureate" ofwel hofdichter. Hij volgt Cecil Day-Lewis op die in mei overleed. Als poet laureate moet sir John oden schrijven voor officiële gebeurtenissen. Hij krijgt daarvoor jaarlijks ruim 550 gulden en een vat wijn. Sir John Betjeman heeft veel suc ces gehad met zijn gedichten die doorgaans gaan over de ge wone dingen van het leven, zoals de herinneringen aan zijn jeugd, de stoomtrein en ge sprekken in lunchrooms. Hij ge bruikt de gewone spreektaal. De nieuwe hofdichter is een vurig verdediger van de Victoriaanse architectuur en heeft diverse malen met succes campagnes gevoerd om historische gebou wen van de ondergang te red den. MINDER CONCLUSIES TIT de stroom gegevens welke de volkstelling 1971 opleverde blijkt ook dat in Nederland de katholieke bevolkingsgroep pro centueel achteruit gegaan is: daling van het geboortecijfer en offi ciële uittocht uit de geregistreerde groep christenen zouden de voor naamste oorzaken zijn. Van die oorzaken zoeken andere onderzoekers op hun beurt weer de oorzaken; in een K.A.S.K.I.-studie zijn er al een aantal genoemd; onvrede met de structuur van de Kerk, een generatie-spanning wel ke zich onder meer tussen de vergrijzende geestelijkheid en de jon gere generatie manifesteert en een arsenaal van andere wrijvings punten, die in Nederland tot evenzovele botsingen hebben geleid. Het blijft allemaal gegist bestek; al die oorzaken verklaren niet waarom vele katholieken, die zelfs afscheid van hun naam genomen hebben, meestal niet eens kwamen tot een serieuze poging om van uit het besef „Wij zijn de Kerk" zich voor het behoud van hun le vensbeschouwing in te spannen. Want hoevelen van de vroegere katholieken gedragen zich buiten het levensbeschouwelijke terrein als mensen die hun best doen voor maatschappijhervorming ook buiten het vlak waar hun persoonlijk voordeel ligt. Wie die vraag niet relevant vindt, volgt in elk geval ook een weg met weinig weerstand. Gruijters licht zijn sluiel op VkE eenheid van de drie linkse partijen is vorige week tot stand gekomen, omdat de drie begrepen deze voor de verkiezingen hard nodig te hebben. „Sterker worden dan de confessionele drie" is nu de leus; als die succes heeft, is tenminste één voorwaarde vervuld om aan het experiment van een minderheidsregering onder Den Uyl te kunnen beginnen. Maar de kans zit erin, dat de linkse eenheid dan door interne span ning meermalen aan kortsluiting te lijden krijgt. D-'66 is de grote overwinnaar van de Haagse congressen geworden en alleen daar door kan Den Uyl zich nu topman van de linkse drie noemen. Zal het socialistische partijberaad de afzwakking van zijn eisen lang slikken? Bovendien blijft D-'66 zelf ook een vaas met bijgewerkte barsten. Van Mierlo weet dat op verschillende punten een stroming-Goudsmit en een stroming-De Goede zowel het landsbelang als het partijbelang soms anders zien dan hij. En sinds kort heeft Gruyters weer in het openbaar zijn plaats aan de eerste lessenaar naast Van Mierlo inge nomen. In een tv-uitzending lichtte Gruyters deze week weer eens een tipje van zijn sluier op en daar kwam zijn eigen gezicht weer voor de dag. Hij vindt het al lang lekker, wanneer een links minderheids kabinet het met de steun van confessionelen anderhalf jaar op het Binnenhof uithoudt; want dat is net genoeg „om grote grondwets herzieningen voor te bereiden". Kennelijk vindt Gruyters dat veel belangrijker dan de meeste punten, waarop de linkse oppositie het kabinet-Biesheuvel heeft belaagd. D'66 heeft zaterdag enthousiast beloofd „Den Uyl naar het Catshuis te zullen tillen". Gruyters blijkt nu al bereid hem er, als dit D-'66 behaagt, na betrekkelijk korte tijd er weer ook uit te laten dragen. In verband met de recon structie van het Spui in Amsterdam heeft het „Lieverdje" tijdelijk het veld moeten ruimen. Maar het beeldje, dat vaak het middelpunt was van „al ternatieve" gebeurtenissen in de hoofdstad, is weer te rug. Hangend in een strop werd hij gisteren met be leid weer op zijn voetstuk geplaatst. Alweer een Rembrandt LONDEN (AFP) De ge pensioneerde Engelse on derwijzer Stovers Johnson heeft een sterk vermoeden, dat een schilderij, dat hij enkele jaren geleden voor een koopje kocht, een echte Rembrandt is. Voor vijf Pond Sterling kocht John son indertijd een partij schilderijen. Hij besloot on langs deze doeken te laten schoonmaken en ontdekte, dat een der stukken duidelijk veel ouder is dan de andere en waarschijnlijk uit de ze ventiende eeuw stamt. Johnson is nu sterk van mening, dat hij de bezitter is van een schilderij van Rembrandt, dat Portret van een oude man genoemd wordt. Dit schilderij was lange tijd vermist. DEN HAAG (KNP) Het per centage katholieken, dat sedert 1920 ononderbroken was geste gen is blijkens de volkstelling van 1971 met één procent ge daald en wel van 40,4 naar 39,4 procent. Deze daling is toe te schrijven aan de afneming van het aantal geboorten onder de katholieken en een toeneming van het aantal personen, dat het kerklidmaatschap beëindigt. Aldus het Kaski in een rapport, getiteld „De katholieke bevol king van Nederland". Het bevat kanttekeningen bij de voorlopige uitslagen van de volkstelling. Er hebben zich 5.178.000 als ka tholiek opgegeven. Driehonderd duizend personen hebben zich niet langer als katholiek opge geven, 200.000 meer dan tussen 1947-1960. Het Kaski schrijft deze toeneming vooral toe aan de meer open instelling in kerk en maatschappij. Jongeren Gebleken is. dat zeven procent van degenen, dié in 1960 tien tot vierentwintig jaar waren, zich in 1971 niet meer als rooms ka tholiek opgaven. Als er zich geen tegenkrachten voordoen, zo meent het Kaski, zal de be trekkelijk snelle stijging van het aandeel van de katholieken in de afgelopen decennia gevolgd worden door een betrekkelijk snelle daling. Hierbij is het beslissend in hoe verre zij, die namens de kerk optreden erin zullen slagen structurele relaties met de jon gere generatie te leggen en te handhaven. Wellicht, aldus het Kaski, zal de kerk voor de jon gere leeftijdsgroepen geheel nieuwe voorgangers en kader moeten creëren en langs geheel nieuwe wegen haar zending trachten te verwezenlijken. Zeeleeuwen als mijnenveger WASHINGTON Bij de Ameri- kaanse vloot in de Stille Oceaan worden zeeleeuwen op geleid voor het opruimen van mijnen op grote diepten. Dit heeft een woordvoerder van de marine in Washington bekend gemaakt. Op het ogenblik oefenen de dieren onder leiding van zes kikvors mannen met namaakraketten van het type dat oppervlakte schepen tegen onderzeeboten ge bruiken. Over enige dagen gaan zij werken met echte raketten. Daarna begint het oefenen met mijnen. LONDEN De Londense CPS Aviation and Travel Group heeft gisteren uiterst lage tarie ven bekendgemaakt voor vluch ten tussen Groot-Brlttnnnië en Noord-Amerika. Tegelijkertijd heeft de Britse rijksluchtvaart dienst nieuwe bepalingen voor chartervluchten wereldkundig gemaakt. CPS Aviation is van plan met in gang van 1 april 1973 retourbil jetten voor vluchten tussen Lon den enerzijds en New York en Toronto anderzijds aan te bie den tegen (ongeveer 370,-). Verder zal men tussen Londen en Los Angeles-Vancouvcr kun nen vliegen voor ca. 530) re tour. Onderzoek liart en longen Vlaardingers VLAARDINGEN (ANP) Vol gende week zal in Vlaardingen opnieuw een uitgebreid bevol kingsonderzoek plaats hebben naar het voorkomen van chroni sche luchtwegaandoeningen als astma, bronchitis of long- emphijseem). Hiervoor zullen de ongeveer duizend mannen en vr< worden opgeroepen, die in 1965 en 1969 hieraan ook reeds heb ben meegedaan. Voor het eerst zal bij achthonderd oudir dan twintig jaar tever omvangrijk hartonderzoek den ondernomen. Aandoeningen van hart en vaat stelsel kunnen namelijk afwij kingen in de longenfunctie en kortademigheid veroorzaken, of omgekeerd. HANOI (AFP) Het ge bouw van de Franse ver tegenwoordiging in de Noordvietnamese hoofd stad Hanoi is vanmorgen tijdens een Amerikaans bombardement vrijwel ver nield. Een correspondent van het Franse persbureau AFP. die zich tijdens het bom bardement in het gebouw bevond, zag het hoofd van de vertegenwoordiging, Pierre Susini, met be bloed gelaat onder het puin liggen. Susini is naar het ziekenhuis overge bracht. Behalve Susini is nog ander personeel van de vertegenwoordiging ge wond geraakt. De bom van zwaar kaliber viel op het middendeel van het gebouw. Van de Algerijnse ambassade er naast werden ook muren beschadigd en werden de ruiten verbrijzeld. Schroeder: Oostverdragen eerbiedigen WIESBADEN (RTR) - Dr. Ger hard Schroeder, schaduwminis- ter van buitenlandse zaken van de Westduitse christendemocra tische partij, heeft verklaard dat de „Ostpolitik" van bonds kanselier Brandt „vol fouten cn illusies" zit. Niettemin zei hij op het partijcongres in Wiesba den dat als zijn partij de nieu we regering zou vormen, zij de omstreden verdragen met de Sovjet-Unie en Polen zou moe ten eerbiedigen. Schroeder waarschuwde Brandt echter tegen het aangaan van nieuwe buitenlandse verplichtin gen die zouden vooruitlopen op een nieuwe regering na de ver* kiezingen van 19 november. I De winter is weliswaar nog op komst, maar de nieuwe modellen zonne brillen hebben al hun intrede gedaan: forse oogbeschermers, gevat in even forse monturen. Universitair nieuws AMSTERDAM Aan de Univ. van A'dam zijn gesl. voor de ex. D* endgel. E. de Liefde fOegstgeest) MOb Ned. mevr. M. van Velzen- Hooft (Oegstgeest) Kand. Ec. E. W. H. van Renesse (Den Haag) stijnen zinnen op wraak tegen Bonn BEIROET (UPI) De Paletijn- se bevrijdingsorganisatie (PLO) heeft meegedeeld dat zij eert vergeldingsactie zal ultvocref voor de slechte behandeling var Arabieren in West-Duitsland. zal alle maatregelen nemen di<| zij geschikt vindt.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1972 | | pagina 11