Ccid^Souro/nt HERSTEL COALITIE-KABINET MOGELIJK iVllllt Kissinger stelt vertrek dag uit blijmaker O VVD en DS '70 zien nieuwe politieke kans Confessionelen terughoudend ze zeggen... Prinsje jarig IEDEREEN WËET NU DAT HET HERFST IS verdien hechte AON 64e JAARGANG NR. 18823 WOENSDAG 11 OKTOBER 1972 DAGBLAD VOOR ZUID HOL LAND Ned. I: 20.36 uur High Society (film) 22.25 uur Badplaatsen. Ned. II: 20.21 uur Liedjes van Alex de Haas; 21.00 uur In ach ter het nieuws de rijksbegroting en een reportage over Het bu reau voor gezins- en huwelijks moeilijkheden in Zuid-Holland. HIER EN DAAR NACHTVORST In de nacht en ochtend plaatselijk mist met weinig wind. Minimum temperaturen van 6 tot 1 graad, met hier en daar nachtvorst. Morgen overdag vrij zonnig weer met 'n zwakke tot matige noord oostelijke wind. Maximumtempe raturen ongeveer 16 graden. Zon op: 6.59 uur; onder: 17.53 uur. Maan op; 12.45 uur; onder 19.54 u. Het Tweede-Kamerlid Jac. H. de Jong, die thans als middenstander een eenmansfractie vormt, kwam gisteren - tot ergernis van de Kamervoorzitter en vele Kamerleden met een schoolbord en ook met telraampfes in de Kamer, omdat volgens hem de ministers niet kunnen rekenen. Met al deze hulpmiddelen werkte zijn betoog juist tegengesteld aan zijn bedoelingen. (Van onze parlementaire redactie) OEN HAAG Een herstel van het oude vijf partijen kabi net na de verkiezingen van 29 november is geenszins uit gesloten, zeker niet voor wat de VVD en DS'70 betreft. De fractieleiders van deze partijen de heren Wiegel en Ber ger lieten het gisteren in de Tweede Kamer duidelijk blij ken. De confessionelen, met wie de linkse Drie niet willen samenwerken, stellen zich echter nog zeer terughoudend op. Fractieleier Aantjés van de AR deed gisteren wel een dringend beroep op de PvdA de deur voor besprekin gen na de verkiezingen weer te openen. et nog vage beeld van de nieuwe regeringssamenstelling kwam gisteren op de eerste dag van de Algemene politieke beschou wingen in de Tweede Kamer naar voren. In feite waren de debatten al een complete ver- ANTI-KAPERS- WET ANBERRA (Rtr) De Australi sche regering heeft vandaag een wetsontwerp ingediend te gen vliegtuigkaping, dat voor ziet in een maximum-straf van levenslange gevangenisstraf, let wetsontwerp heeft betrekking zowel op het kapen van vliegtui gen door Australiërs in het bui tenland als op alle vliegtuigka pingen in Australië zelf. Opvallend in dit verband was de oproep van KVP-fractievoorzit- ter mr. F. Andriessen aan de overige fractievoorzitters om de Tweede-Kamer na de verkiezin gen een voordracht te laten ma ken voor de aanwijzing van een kabinetsformateur. ,,De nieuw gekozen Kamer mag niet de kans onthouden worden zich daarover uit te spreken", aldus mr. Andriessen. Hij stelde later vast. dat de linkse Drie bezig zijn zich opnieuw te isoleren, in het parlement maar ook in de landelijke politiek. „Wat op het PvdA-congres is gebeurd is het gevól'g van jaar in jaar uit stelselmatig onge veer alles kapot praten wat een ander in de politiek doet. Het is de mensen zo ontevreden ma ken, dat zij hun eigen leiders niet meer erkennen. Het gebeur de is vooral vernederend voor het congres zelf en voor de lei ding. die het niet meer in de hand had", aldus mr. Andries sen. De liberale fractieleider Wiegel verwees eveneens naar de moei lijkheden op het socialistisch congres van vorige week. Hij noemde drs. Den Uyl als pre mier voor het land volstrekt on aanvaardbaar. Eerder had de socialistische fractievoorzitter de liberalen en DS'70 gewaar schuwd zich in verband met de verkiezingen niet te vlug rijk te rekenen, omdat dit wel eens zou kunnen tegenvallen. dat je er 'warmpjes' bij zit met bont van icidócSomcmt VANDAAG UIT STAD EN STREEK Lammermarkt sluitstuk oost-west verbinding pag. 3 Leiden op de kleine steentjes rond het streekenergiebedrijf pag. 3 Doelpuntenregen in Groenoordhal pag. 4 Centrum Sassenheim voldoet niet meer pag. 4 Raadslid Voorscho ten beticht B. en W. onbehoorlijke handelingenpag. 5 Raad Koudekerk: kostenstijging streekmuziekschool te sterkpag. 5 Johannes Sikking piekert er niet over te stoppen met het draaien van kaarsen pag. 6 Nieuwveense raad zet mes in subsidie- voorstellen pag.6 Geen voorwerp in de natuur volgt de kalender zo trouw hartig als de boom. Zó zelfs dat als de blaadjes van de een vallen ook die van de ander dalen. Binnen en bui ten weet iedereen nu dat het herfst is. Maar buiten weet men het beter, dank zij de audio-visuele hulp middelen van knisperend blad onder flanerende voe ten en zilverige nevels in onbestemde verten. Ver pakt in de melancholie van wachten op dat éne blaad je, dat mooier is dan alle anderen: het presenteer blaadje, waarop de natuur ons de lente weer zal offre- Waterstand in Rijn weer zorgwekkend LEIDEN Als gevolg van de langdurige droogte van de afge lopen weken, Is de waterstand in de Rijn opnieuw tot een kri tiek peil gezakt. De concentratie van afvalstoffen in het water is daardoor sterk toegenomen. Als gevolg hiervan is sinds het eind van de vorige week weer een waarschuwing van kracht voor het inlaten van water uit de Hollandse IJssel te Gouda in de boezem van het Hoogheemraad schap van Rijnland. De nood voorzieningen, die het vorig jaar getroffen werden om vers water uit het Amsterdam-Rijn kanaal in te laten, zijn in staat van paraatheid gebracht. Prins Constantijn, de jongste zoon van prinses Beatrix en prins Claus, is vandaag drie jaar geworden. Vader Claus (wie anders?) legde ter gelegenheid daarvan de guitige lach van Constantijn op de gevoelige plaat vast. Astmakliniek mogelijk tot 1 april open DEN HAAG (ANP) De directie van de Astmakliniek in Davos gaat op verzoek van het bestuur onderzoeken of het mogelijk Is de kliniek te sluiten per 1 april van het volgend jaar in plaats van petl januari. Dit is gister avond meegedeeld na een ge sprek tussen bestuur en direc tie. Een commissie van onderzoek heeft het bestuur gevraagd de sluiting op te schorten. Er wa ren al maatregelen genomen voor het ontslag van alle patiën ten en het personeel. De directie zal na overleg met pa tiënten en staf aan het eind van de volgende week antwoord ge ven op het verzoek tot 1 april door te gaan. PARIJS (AFP-Reuter) Nixon speciale adviseur Henry Kissinger is ook vandaag nog in Parijs gebleven voor geheime besprekinen met de Noordvietnamese onderhandelaar Le Due Tho. De bagage van Kissinger was al aan boord van een Boeing 707 ge bracht toen de opdracht kwam deze weer uit te laden. Het toestel vertrok daarop, zonder hem, naar een Amerikaanse luchtbasis in West-Duitsland. Senator George McGovern, de kandidaat van de Democratische partij voor het presidentschap van de Verenigde Staten, heeft in een ver kiezingstoespraak voor de televisie verklaard dat hij alle Ameri kaanse strijdkrachten uit geheel Zuidoost-Azië, Thailand inbegrepen, zal terugtrekken op voorwaarde dat alle Amerikaanse krijgsgevan genen zullen worden vrijgelaten. De senator noemde zijn verkiezings strijd tegen president Nixon een keus tussen het redden van het ge zicht of het redden van levens in Indo-China. „Het is een keus tussen nog eens vier jaar oorlog of vier jaar vrede", zei hij. De nieuwe Amerikaanse regering zal openlijk verklaren dat zij zich niet in de binnenlandse aangelegenheden van Vietnam zal mengen en dat het Vietnamese volk vrij over zijn toekomst moet beslissen en een rege ringsvorm kiezen waarvoor de VS internationaal erkenning zullen vragen. De nieuwe vice-president (dat zou dan de voormalige am bassadeur in Parijs Sargent Shriver zijn) gaat dan persoonlijk naar Hanoi om het repatriëringsproces van de kriqgsgevangenen te ver snellen. Bomalarm De rijksweg Amsterdam Hoevelaken is vanmorgen enige tijd afgesloten ge weest voor de demonta ge van een brisantbom. De bom kwam tevoor schijn bij graafwerk zaamheden tussen Bus- sum en Naarden. Nadat een grijper de bom op een vrachtwagen gedepo neerd had. reed de chauf feur er een eind mee weg en deponeerde het pro jectiel in de wegberm. Aanvankelijk dacht men te doen te hebben met een stalen kogel Om de bom werd een muur van strobalen gebouwd en de huizen in een omtrek van tweehonderd meter werden ontruimd. De bom is afkomstig van een bombardement van het destijds bekende hotel „Het hos van Bredius", in de Tweede Wereldoor log. WENEN In de Oostenrijkse provin cie Karinthië heb ben zich gisteren ongeregeldheden en anti-Joegoslavische demonstraties voor gedaan. Deze ge beurtenissen ston den in verband met de viering van het plebesciet van oktober 1920, waar bij het zuidelijk deel van Karinthië met een Sloveense minderheidsbevol king verkoos bij Oostenrijk te blij ven in plaats van aansluiting bij Joe goslavië. De gouverneur van Karinthië, Sima, die sprak bij de herdenkingsviering bij het monument voor oorlogshelden bij Klagenfurt, riep op tot tolerantie en redelijkheid. Dit ont lokte boe-geroep aan de menigte, waar onder zich ook leden IN OOSTENRIJK Rellen rond tweetalige wegwijzers van de neo-nazisti- sche Oostenrijkse democratische partij bevonden. De onmiddellijke oor zaak van de onge regeldheden be stond uit de beslis sing van de Oosten rijkse autoriteiten om tweetalige weg wijzers in Zuid-Ka- rinthië neer te zet ten, waarop de na men van steden en dorpen aangegeven worden in het Duits en Sloweens. Oostenrijk is volgens een verdrag van 1955 verplicht om tweetalige wegwij zers neer te zetten, maar heeft daaraan totnutoe nooit vol daan. Maar enkele weken geleden plaatsten de Oos tenrijkse autoritei ten dergelijke weg wijzers in een aan tal dorpen. De nacht daarop wer den de opschriften onleesbaar ge maakt. Afgelopen maandag versche nen overal jonge mannen met auto's, die de overblijven de wegwijzers uit de grond haalden en deze naar Kla genfurt brachten. (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG Het blijkt af en toe niet mee te vallen het werk nemersbestand uit te breiden. Een ondernemer uit Doesburg ondervond dit, toen hij onlangs een poging waagde bij het Ge westelijk Arbeidsbureau in Den Haag. Het GAB had op zijn verzoek 14 Turken geselecteerd, die. hun omstandigheden in aanmerking genomen, geschikt leken voor een functie en de ondernemer zou zich er persoonlijk van ko men overtuigen of de keuze juist was. Hij kwam echter op de verrassende manier op de (Turkse) koffie. Werkgever kivam op de Turkse koffie Drie man waren inmiddels afge reisd naar het verre vaderland, vier hadden ander werk gevon den, drie verschenen helemaal niet, twee bleken ongeschikt, één vond het geboden salaris te laag en de laatste, die wel met alle condities akkoord ging, bleef bij nader inzien toch maar liever in Den Haag. Nr. 1 Deze exclusieve pasaansteker kan ge vuld worden d.m.v. een gastube en heelt een regelbare vlamalstelllng Het aanbrengen van een nieuw abonnement wordt door ons goed beloond. Voor ieder nieuw kwartaalabonnement, dat door U wordt opgegeven, ontvangt u een echte 'Blijmaker'. Maak een ander blij met onze krant en uzelf met zo'n geweldige Blijmaker. stuur deze bon in open envelop, zonder post zegel naar: antwoordnummer 349, Leiden nieuw kwartaalabonnee op de LEIDSE COURANT Naam: Adres Woonplaats T, Stuur blijmaker nr. 1 naar: Naam: Adres Woonplaats LEIDSE COURANT

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1972 | | pagina 1