£cidóc (SouAont Biesheuvel wil lijmen overlaten aan tussenpersoon Amptmeijer pint b en w vast op begroting 72 HAVENARBEIDERS STAKEN DOOR SEssss® VIERHONDERD VERKEERSDODEN IN ZES VAKANTIEWEKEN R i s i 1 i U ff i n i 77 |j H MR. AANTJES (A.R.) VERBOLGEN OVER NIEUWE EISEN VAN V.V.D. Otto van Meppelen krijgt andere naam W<i ft h m, m Rebelse toeristen in de Panne Kort Rapenburg 2, Leiden, postbus 11. telefoon 22244* - Giro 103003 - Bank: Amro-bank N.V., Leiden - Directeur: drs. J. H. M. Brader. Hoofdredacteur F. J. Plug. Chef-redacteur: H. P. M. Heruer. Advertenties (excl. B.T.W. ƒ0,26 per mm. Telefoontjes 2,37. Klachten bezorging: tel. 22244* (18 tot 19 uur). Abonnement per week ƒ2,03; kwartaal 26,20; jaar 101,95. Losse nummers 35 cent. DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND 63e jaargang, no. T.V.-SELECTIE HEDENAVOND Ned. I: 20.21 uur Brandpunt dat vanuit Hengelo komt is groten deels gewijd aan de problema tiek in Twente. 21.20 uur Gouwe ouwe waauw. Ned. II: 19.05 uur Tenniskam pioenschappen; 21.30 uur Het proces Mariotti. 18.758 VRIJDAG 28 JULI 1972 PLAATSELIJK BUIEN Plaatse'ijk buien, hier en daar on weer. maar ook enkele opklarin gen. Zwakke tot matige wind uit uiteenlopende richtingen. Mini mumtemperaturen ongeveer 13 graden, maximumtemperaturen rond 2G graden. Vondeling nu bij pleegouders DEN HAAG Het vonde lingetje Otto van Meppe len, dat in maart van het vorig jaar nabij de Mep- pelweg in Den Haag werd aangetroffen, heeft een andere naam gekregen: Remco, Matthijs Kerkhof. Het verzoek tot naamsver andering is, zoals blijkt uit een publicatie in de Staatscourant, ingediend namens de Stichting De Opbouw in Utrecht, Van de Raad van de Kin derbescherming kreeg deze stichting de voorlopi ge voogdij over het kind. Sinds ruim een jaar ver blijft het jongetje bij een pleeggezin in het oosten van het land. De stichting De Opbouw wenst geen verdere inlichtingen over de woonplaats te ver schaffen. Een en ander houdt verband met het feit dat de Haagse politie de moeder van het kind nooit heeft kunnen vin den. Otto van Meppelen werd op 3 maart 1971 gevonden in een plastic zak in de sneeuw achter een trans formatorhuisje aan de Wezelrade nabij de Mep- pelweg in Den Haag. Hat jongetje werd toen over gebracht naar het zieken huis Zuidwal. Zijn voor naam werd afgeleid van de achternaam van me vrouw T. T. Otterspoor van de Wezelrade die hem vond. Zijn achter naam werd genoemd naar de vindplaats: de Meppel- weg. UTRECHT (ANP) In de verstreken zes vakan tieweken zijn vierhonderd mensen bij verkeers ongelukken om het leven gekomen, zo heeft veilig Verkeer Nederland berekend. Het afgelo pen weekeinde vergde al 35 doden. In auto's kwamen 113 mensen om, van wie 62 jonger dan dertig jaar. Het is volgens VVN triest maar waar dat de ver- keersklappen opvallend veelvuldig onder de jon gere, vaak onervaren en overmoedige wegge bruikers vallen. Ze rijden veelal te snel, maken beoordelingsfouten bij het inhalen, misrekenin gen bij het invoegen, ze missen de feeling om afstand te houden. VVN dringt er met name bij de categorie jongere weggebruikers op aan zich zeker in deze vakan tieperiode bewust te zijn van hun onervaren heid. VVN drukt iedere automobilist op het hart dat zij aan het dragen van autogordels hun le ven te danken kunnen hebben. Nog enkele cijfers: vorig jaar vielen er in de va kantiemaanden juni, juli en augustus 869 doden en 20.245 gewonden op de Nederlandse wegen, een voetbalstadion vol verkeersslachtoffers. In 1969 was 29 procent van de automobilisten die bij een dodelijk verkeersongeluk werden betrok ken jonger dan 25 jaar. Op de Duitse Autobah nen nam het aantal ongelukken in 1971 toe met 7,8 procent, het aantal doden steeg zelfs met 10 procent (1040 doden, 28.000 gewonden). In de Benelux. Frankrijk, Duitsland en Italië eis te het vakantieverkeer in 1969 in de maanden juni tot en met augustus 15.000 mensenlevens op 400.000 verkeersdeelnemers werden toen ge wond. De Filippijnse first lady, mevr Imelda Marcos, deelt vanuit Amerikaanse marinehelikopter goederen uit aan de slachtoffers van de overstromingsramp. Cursusgelden m.o.-instituten omhoog DEN HAAG (ANP) Met ingang van 1 augustus worden de cur susgelden aan de MO-instituten en de academies voor lichame lijke opvoeding met 150,- ver hoogd. Zij bedragen dan: opleidingen MO- A-akte 300 (was 150); MO-B- akte 350 200): ongesplitste MC-akte 350 200). De bezit ters van een rijksstudietoelage - zullen voor deze verhoging com pensatie krijgen. Overheid moet meer doen aan recreatie UTRECHT (ANP) „De over heid moet zich in de toekomst op grote schaal bezig houden met voorlichting over vakantie, reizen recreatiegebieden en vreemde landen. Vakantie en recreatie zijn namelijk zulke kostbare maatschappelijke goe deren, dat elk mens ook recht heeft op een zo goed mogelijke besteding ervan. De praktijk heeft geleerd, dat de daarvoor noodzakelijke informa tie niet te verwachten is van het toeristische bedrijfsleven, dat voornamelijk streeft naar een zo groot mogelijke winst op korte termijn". Dit zegt drs. W.L.G. Sliepen, di recteur van het Nederlandse re search instituut voor toerisme en recreatie. Hij pleit ook Voor meer weten schappelijk onderzoek ,.de overheid is op het ogenblik be zig met het opzetten van kostba re recreatieplannen met een meer dan regionale betekenis zonder dat daar een gegrond wetenschappelijk onderzoek aan vooraf is gegaan". De heer Sliepen heeft bezwaar tegen on gecoördineerde activiteiten van lagere overheden op het gebied van de recreatie. De centrale overheid moet hier volgens hem strakker regelend optreden. Senator Eagleton, vice-presidents- kandidaat voor de democraten, tijdens zijn persconferentie in Ho- noloeloe. waar hij beschuldigin gen van rijden onder dronken schap weersprak. Vandaag wordt de Olympische vlam voor de tempel van Hera in Griekenland ontstoken. De Griek- se actrice Maria Moscholiou ver vult darbij de rol van hogepries teres. Gisteren oefende ze haar rol alvast. Van onze parlementaire redactie DEN HAAG Politiek Den Haag verwacht, dat formateur Biesheuvel vandaag niet zelf een poging onderneemt de breuk met DS'70 te lijmen, maar dit overlaat aan een be middelaar. In dit verband is SERpvoorzitter drs. De Pous genoemd. Men acht de kans dat de lijmpoging slaagt nog steeds zeer gering, zeker nu VVD-fractileider Wiegel heeft duielijk gemaakt, dat hierbij ook het loon- en prijs beleid weer aan de orde dient te komen. Daar zijn de an dere coalitiepartners het helemaal niet mee eens. AR-fractieleider mr. Aantjes ver klaarde gisteravond onomwon den. dat er op basis van de stel- lingname van de VVD niet ge lijmd zal kunnen worden. Hij zag dit als een verharding meer voor het stndpunt van de CHU. Hij verklaarde nog dat de AR beslist niet van plan is mi nister Boersma, of welke minis ter dan ook. aan deze lijmpo ging op te offeren. het VVD-standpunt om het erop Premier Biesheuvel heeft zich gis te laten aan komen, dat de fessionele partijen de samen werking met de WD opzeggen. Volgens mr. Aantjes is de VVD er op uit de in het kabinet ge maakte afspraken opnieuw in discussie te brengen; de AR is niet van plan daaraan mee wer ken. Fractieleider drs. Tilanus vn de CHU, die ook wil lijmen, heeft laten seten dat bij zo'n po teravond en vanmorgen terug getrokken om zich te bezinnen en te laten informeren, nadat hij koningin Juliana telefonisch van de stand van zaken op de hoogte had gebracht. Hij pleeg de vanmorgen talrijke telefoon tjes met politici. Nadere mede delingen over de formatie wer den pas tegen de avond verwqcht. Nieuwe aanval op Eagleton HONOLOELOE (UPI-Reuter) senator Thomas Eagleton, de de mocratische kandidaat voor het vice-presldentschap. heeft giste ren heftig ontkend dat hij ooit gearresteerd is wegens roeke loos autorijden of rijden onder invloed. De Amerikaanse journalist Jack Anderson had beweerd dat Ea gleton in zijn staat Missouri zes tot elf maal was bekeurd we gens dronken, roekeloos of te hard rijden. Een hoge functio naris uit Missouri had Anderson verteld dat hij de fotocopieën van de bekeuringen uit de jaren zestig, had gezien. Eagleton. die op zijn verkietingstoernee Ha waii bezoekt, belegde daarop in Honoloeloe een persconferentie waarop hij Anderson onthul ling" een ..vervloekte leugen" noemde. Anderson reageerde daarop met de mededeling dat hij zal proberen de fotocopieën van de bekeuringen ter bi chlk- king te krijgen. Eerder deze week raakte Eagleton al in moeilijkheden door onthullingen over zijn gezondheidstoestand. Hij is drie maal behandeld we gens een zenuwinzinking. Fischer blijft aan de winnen de hand. Zo stonden de stukken er voor toen de met zwart spelende Rus Boris Spassi opgaf in de achtste partij van de strijd om het wereldkampioen schap schaken in Reykja vik, waardoor de Ameri kaan met 5-3 voor kwam te staan. Bij de negentien de zet. toen Spasski er on danks materiele achter stand nog niet zo slecht voor stond, maakte de Rus een duidelijke misgreep, die hem de partij kostte. Er volgde een aantal koel berekende zetten van Fi scher, waarop Spasski in verloren positie tevergeefs terugvocht. Bij de 37ste zet gaf de Rus op. Vixseboxse ambassadeur in Peking DEN HAAG (ANP) H.-t minis terie van buitenlandse zaken deelt mede dat binnenkort de benoeming is te verwachten van dr. J. Vixseboxse (chef directie internationale zaken) tot buiten gewoon en gevolmachtigd am bassadeur te Peking. LEIDEN Het Leidse raadslid De heer Amptmeijer vraagt het ging e klok moet worden terug- Bij de KVP, die einig heil ziet gedraaid tot vlak voor het mo- WÈ ^~'nn ment waarop, waarop de DS'70 ministers Drees en De Brauw hun ontslag dienen. AR-factieleider mr. Aantjes voelt als er dan toch een lijmpogin ondernomen moet worden genwerken, worden de koppen de tegenstanders van de voor stellen van formateurBiesheuvel opnieuw geteld. Aanvankelijk- zijn er van Kamerleden alszoda- nig aangemerkt, maar dit aan tal schijnt nu toegenomen tot tien, nu men ook de Kamerle den op vakantie in het buiten land heeft kunnen bereiken. UTRECHT (ANP) Uit protest tegen het feit, dat de groetplicht nog niet is afgeschaft heeft de Vereniging van Dienstplichtige Militairen (VVDM) de dienst plichtigen opgeroepen dinsdag de groetplicht massaal aan hun soldatenlaars te lappen. Evenais een aantal onderofficiers verenigingen - de officiersver enigingen stellen zich wat gere serveerder op - wil ook de VVDM van de groetplicht af. Dinsdag gaan de dienstplichtigen hun meerderen „gewoon goede morgen wensen. Ze kunnen ook zwaaien of op een andere dood normale manier groeten", zo zegt de WDM. eenzijdig „schandali ge voorwaarden" op leggen. DE PANNE (AP) Toeristen in de Belgi sche badplaats De Panne zijn in opstand gekomen tegen praktij- strijden tegen de toeristen zullen er machtige bureaus, die waarschijnlijk ook praktisch het monopo- zeer in geïnteresseerd lite bezitten over de zijn. Uit het onder verhuur van apparte- zoekje blijkt, dat de Het meest militante ak- tiecomité wil dat de Belgische overheid in grijpt en regels voor het verhuren van ap partementen instelt en apartementen klassifi- ceert naar prijs en comfort. Zij eisen dat de toeristen een wer kelijke keuze kunnen bij de verhuur van ap partementen aan de Belgische kust. Een onderzoekje onder Franse en Belgische toeristen heeft geleid tot de oprichting van een actiecomité om te meer beloven dan ge- Het onderzoekje werd boden wordt, dat krot als gevolg van taaipro- ten worden verhuurd blemen alleen inge- aan toeristen die niet steld onder Franse en veel kunnen betalen, Belgische toeristen dat klachten bij de maar veel Duitse, En- verhuurbureaus geen gelse en Nederlandse zin hebben en dat deze soort „ombudsman" wordt ingesteld die de belangen van de toe risten kan behartigen in geval er misbruik van de ,9ituatie wordt gemaakt. H. Amptmeijer vraagt het colle ge welke maatregelen men gaat nemen om tot een integrale uit voering van de begroting voor 1972 te komen, nu de staatsse cretaris onlangs liet weten, dat Leiden niet behoeft te rekenen op extra-uitkeringen. Integrale uitvoering van de begro ting betekent, dat het gemeente bestuur dit jaar zonder toestem ming van de centrale overheid ongeveer 6 miljoen moet gaan uitgeven. Dat is namelijk het bedrag, dat eerder door Binnen landse Zaken werd geschrapt van de begroting, die eerst een tekort vertoonde van ruim 12 miljoen. Na de Ingreep van Bin nenlandse Zaken er werden voornamelijk posten geschrapt in de welzijnssfeer is er nog een tekort van ongeveer 6 mil joen. In de onlangs verschenen nota ..Leiden voorgoed in last"? heb ben B. en W. gezinspeeld op de mogelijkheid, dat men toch In het belang van de stad tot uit voering van de begroting zal overgaan. B. en W. hebben daarbij al laten weten, dat zij zich realiseren, dat men daarmee In conflict komt met de richtlijnen van de regering. college ook maximale druk op het Universiteitsbestuur uit te oefenen, dat een aantal panden aan de Witte Singel zo lang mo gelijk bewoond blijven. De pan den ontruimen en laten slopen zonder dat er vergunningen zijn voor de bouw van het Wille Sin gelcomplex is niet nodig en vindt hij. zoals hij schrijft, „een grof schandaal". LEIDEN Na de hevige regen val vannacht, hadden de bewo ners van de Poelgeestslraat, de Van Hogendorpstraat en de Wil lem de /wijgerlaan in de buurt van De Muredijk wateroverlast. In de Poelgeeststraat bleek de oorzuak een verstopte ulvoerin- richting te zijn. In de heide an dere straten kon de riolering de grote hoeveelheid water niet verwerken. In enkele huizen in de Willem de Zwijgerlaan en de Van Hogen dorpstraat was het water de kelders ingestroomd. De brand weer en personeel van de dienst gemeentewerken waren, na een alarmtelefoontje, snel ter plaat se om de straten en de huizen watervrij te maken. Hoe groot de schade is is nog niet bekend. Vermoedelijk zal de gemeente voor eèn deel van de waterover last aansprakelijk worden ge steld. Êcidoc Qowuvni VANDAAG UIT STAD EN STREEK Weer wat over de hofjes, nu aan de hand van een expositie in de Lakenhal pag. 3 Bakker Korffstraat toch akkoord met gemeente pag. 3 De Voorschotense paarden markt en het Rijnsburgse corsopag. 4 Alphense raad over vrij kamperen pag. 4 Alles over het waterpaal- zitten dat volgende week begintpag. 5 Een bonte mengeling van scherts en tragiek in „Met Een Been In Het Water"pag. 5 LONDEN Afgevaardigden van de 42.000 Britse havenarbeiders hebben met 38 tegen 28 stem men de voorstellen verworpen om de werksituatie in de havens van Groot-Brittannië weer ge zond te maken. Zij stemden vóór een officiële nationale ha venstaking, die morgen begint. Deze maatregel deed de hoop van zowel de werkgevers als de vakbondsleiders verdwijnen, dat de voorstellen van de speciale commissie, de problemen van de havenarbeiders onderzocht heeft, een kans zouden krijgen. De beslissing van de afgevaardig den werd vanmorgen met juich kreten begroet door honderden havenarbeiders, die stonden te wachten voor het hoofdkantoor van de centrale van vakvereni gingen (TUC) in Londen, waar de vergadering plaats had. Gisteren werd ook vergaderd door de algemene raad van de cen trale van vakverenigingen, die moest beslissen of de voor maandag afgekondigde nationa le algemene staking nog door zou gaan. Het was duidelijk, dat deze staking niet veel zin meer had, omdat de vijf opgesloten dokwerkers weer op vrije voe ten waren. De duizenden Britse arbeiders, die sedert maandag of dag in sympathiestaking voor de gevangen dokwerkers, begonnen gisteren de handen weer uit de mouwen te steken. In Londen reden weer openbare autobussen en ook op de vlieg- haven van Heathrow werd op nieuw normaal gewerkt. Britse dokwerkers maakten zich vrolijk over de opmerkingen van een Londense, die het kennelijk niet eens was met de staking van de arbeiders. Buiten het ge bouw waar gisteren besprekin gen werden gevoerd over al of niet staken vonden heftige dis cussies plaats tussen voor- en tegenstanders van de staking, die nu een feit is.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1972 | | pagina 1