Radio Tour de France gaat zondag van start Vierde en laatste film over Indianen Hou het scherm in 't oog TERUGBLIK PAGINA 2 LEIDSE COURANT DONDERDAG 29 JUNI 1972 HENK TERLINGEN (Van onze rtv-redactie) HILVERSUM De radio-uitzen dingen van de Tour de France 1972, die zaterdag 1 tot en met zondag 23 juli wordt verreden, worden door de NOS op eenzelf de manier opgezet als twee jaar geleden, toen voor het eerst de zender Hilversum 3 's middags geheel aan dit wielerevenement was gewijd. Ook dit jaar is er weer „Radio Tour de France" en wel elke dag van 13.00 tot 18.00 Medewerkenden zijn een gecombi neerd radio- esi televisieteam van de NOS in Frankrijk en 5 discjockey's in de Hilversum 3- studio, die gedurende de gehele periode van de Tour de France elke middag op een vast uur zullen optreden, en wel volgens dit schema:; 13.00-14.00: Felix Meurders, 14.00-15.00: Herman Stok, 15.00-16.00: Vincent van Engelen, 16.00-17.00: Eddie Bec ker, 17.00-18.00: Joost de Draaier. Produktie en regie: Joop de Roo, Jan van Riemsdijk en Ben Din- gerdis. Het gecombineerde radio- en tele visieteam van verslaggevers be staat uit Henk Terlingen, Jean Nelissen en Fred Racké. Theo Koomen werkt aan de uitzendin gen mee in de studio in Hilver sum. Op doktersadvies heeft hij moeten afzien van direkte ver slaggeving in Frankrijk. Als gast van de NOS-radio gaat ook mee de ex-wielrenner Peter Post. Ten behoeve van de direk te radioreportages heeft het team in Frankrijk de beschik king over een speciaal ingerich te zendwagen en over een mo tor, die met een zender is uitge rust. De disc-jookey's in de Hil- versumse studio staan in recht streeks contact met de verslag gever van de Tour, die op elk gewenst moment in de uitzen ding kunnen komen. Uiteraard woixlen de reportages afgewis seld met vee! op Hilversum 3 passende lichte muziek. Elk heel uur is er een kort bulletin van de Radionieuwsdienst. Producer van de uitzending is George Tor. etappe van Angers naar St. Brieuc over 232 km wordt verre den. Van 2 tot en met 22 juli is er ook dagelijks een nabeschou wing van 5 minuten, doorgaans van 22.25-22.30 uur. EDDY BECKER Honkbalweek op radio en tv (Van onze rtv-redactie) HILVERSUM Zowel de NOS- radio als de NOS-televisie zal aandacht besteden aan de 7de Internationale Haarlemse Honk balweek, die van 30 juni tot en met 9 juli wordt gehouden in het Pim Muliersportpark in Haarlem. De vo'gende radio-uitzendingen staan op het programma vrij dag 30 juni: tussen 22.50 en 23.55 uur via Hilversum I; Za terdag 1 juli: tussen 12.00 en 13.00 uur via Hilversum 2; tus sen 16.00 en 18.00 uur via Hil versum 3: tussen 22.40 en 23.55 uur via Hilversum 1.; Zondag 2 juli: tussen 14.00 en 18.00 uur via Hilversum 3; tussen 22.30 en 23.55 uur via Hilversum 2. maandag 3 juli: tussen 14.00 en 17.30 uur via Hilversum 3. woensdag 5 juli: tussen 14.00 en 17.00 uur via Hilversum 3. don derdag 6 juli: tussen 12.35 en 13.00 uur via Hilversum 2. vrij dag 7 juli: tussen 22.50 en 23.55 uur via Hilversum 1. zaterdag 8 juli: tussen 12.00 en 13.00 uur via Hilversum 2; tussen 14.00 17.30 uur via Hilversum 3; tus sen 22.40 en 23.55 uur via Hil versum 1:. zondag 9 juli tussen 13.00 en 17.30 uur via Hilversum 3. in „Radio Tour de France". Radioverslaggever is Mart Smeets. De NOS-televisie zendt zondag 2 juli van 16.15 tot 17.00 uur via Nederland I een samenvatting uit van de die dag gespeelde wedstrijd tussen de amateur-we reldkampioen Cuba en The Alaska Goldspanners. Op zon dag 9 juli zal in „Studio Sport" (19.30 tot 20.30 uur via Neder land II) aandacht worden be steed aan de Haarlemse Honk balweek. Verslaggever is Jan Stekelenburg; regie: Martijn Lindenberg. TELEVISIE HEDEN NEDERLAND NOS 18.45 Brigadier Dog 18.55 Journaal 19.05 Van gewest tot gewest i VPRO 19.30 Laurel en Hardy 20.00 Journaal 20.21 Berichten uit de samen leving 20.35 Disappearing world (doc. 21.40 Super girl (show) 21.55 Nell en Fred (doc.) 22.25 Journaal NEDERLAND II Onvrede in Hilversum over compensatie HILVERSUM De vakorganisa ties voor het omroeppersoneel zijn verontwaardigd over een brief van Gerard Zuur, hoofd van de afdeling amusement van de AVRO en voorzitter van de verenigfing hoger omroep perso neel aan de leden van de ver eniging en andere hogere om- roeppersoneelsleden over de prijscompensalieregeling in de omroep-cao. Deze regeling houdt een compen satie in gelijk aan 1 procent van het inkomen, met een minimum van 150 en een maximum van ƒ250 Alle omroepmedewerkers met een salaris tot 15.000 gulden krijgen 150 compensatie en alle werknemers met een salaris bo ven de 25.000 een compensatie voor prijsstijgingen van ƒ250. Men ncht het verwerpelijk, dat de hogere inkomensgroepen op deze wijze een hogere compen satie verwerven dan de lagere. Regisseur Whitmore vanavond in Kriterion DEN HAAG. Filmregisseur John Whitmore. zal vanavond na de tweede avondvoorstelling van zijn film „Here comes everybody" aanwezig zijn om vragen van het publiek te beantwoorden. Vandaag start namelijk in de bioscoop Kriterion de Haagse „uitloper" van het Film Inter national Festival dat in Rotter- da wordt gehouden. Terwijl in de Rotterdamse bioscopen 't Venster en Calypso zo'n kleine dertig films worden gedraaid, gaat een keus van zeven films daarvan in roulatie door ons land. De eerste van de zeven in Kriterion is de debuut-film van Whitmore „Here comes every body", de verfilming van een groepstherapie waarin zo'n veertien mensen hun problemen bloot leggen, of althans pogen dat te doen. De tweede avond voorstelling begint om 21.30. De laatste zeshonderd Indianen van de uitstervende Cuiva-stam in Colombia verkeren in dezelf de situatie als vele Noordame- rikaanse Indianen 150 jaar gele den. Ze worden gedwongen voor blanken te werken, door onder nemende handelslieden geëxploi teerd en door zendelingen be keerd. Als ze vasthouden aan hun eigen levenswijze lopen ze het gevaar te worden gedood. Dit toont de vierde en laatste film over de verdwijnende we reld van de Indianen. De Cuiva's zijn nomaden. Ze trek ken door de wouden met pijl en boog of een blaaspijp als wapen en als ze naar een andere woon plaats willen stappen ze in hun kano's en peddelen de rivier op. De rijke bossen leveren zoveel voedsel op dat ze vijftien tot zestien uur per dag gezellig thuiszitten, grappen makend en zingend met de buren. Een blanke kolonist zegt in deze film: „Die Indianen werken hele maal niet. Ze zijn net dieren. Ze dragen geen kleren, ze lopen geheel naakt". Een uitspraak, die tekenend is voor de botsing van de culturen, waaraan deze Indianen te gronde zullen gaan. Ned. 1 20.35 uur Volksfeest Jaarlijks viert 't Overijsselse Goor een groot volksfeest, waarbij wordt betaald met pasmunt, die speciaal voor deze gelegenheid wordt geslagen bij de Munt in Utrecht. Dit wordt getoond in de NOS-rubriek Van gewest tot gewest, dat ook beelden geeft van de viering van het 100-jarig bestaan van de congregatie van de Zusters van Heerlen. Ned. 1 19.05 uur Laurel en Hardy De heren proberen een rijke we duwe aan de haak te slaan, maar die heeft al zeven echtge noten vermoord. Ned. 1 19.30 uur Super girl Vanavond een tweede show van Ardi Strüwer met ditmaal als superjuf de Zweedse zangeres Hedmark. Ned. 1 21.40 uur Bejaarden Het bejaarde Canadese echtpaar Nell en Fred staan voor de keus in eigen huis te blijven of hun toevlucht te zoeken in een be jaardeninrichting. Ned. 1 21.55 uur Calimero Calimero raakt in problemen ver zeild omtrent de eerlijkheid. Ned. 11 19.05 uur Zorro Zorro wordt ter dood veroordeeld, maar zijn getrouwen zitten niet stil. Ned. 11 19.10 uur Zomeromnibus In deze rubriek weer allerhand luchtige zomeronderwerpen. Ned. 1 19.35 uur Dave Allen-slioiv De Ierse komiek Allen heeft be kendheid als maker van type tjes. Hij laat er vanavond enigen zien. Er zijn ook gasten. Ned. 11 21.15 uur Koopvaardij De Ned. Koopvaardij maakt een moeilijke tijd door als gevolg van allerlei omstandigheden. Daarop wordt in dit programma nader ingegaan. Ned. 11 22.00 uur. TOP-30 OP ZATERDAG (Van onze rtv-redactie) HILVERSUM In de periode van 2 tot 23 juli, waarin de zen der Hilversum 3 's middags ge heel in het teken zal staan van de Tour de France, zal de N.O.S.-radio de Hilversum 3 Top 30 niet, zoals gebruikelijk op vrijdag van 16.03 tot 18.00 uur uitzenden, maar op zater dag (8, 15 en 22 juli) van 13.00 tot 15.00 uur via Hilversum 3. - Presentator is Felix Meurders. Rients Gratama in Scheveningen SCHEVENINGEN Vrijdag avond 30 juni komt het cabaret van Rients Gratama in het Pa viljoen Theater te Scheveningen met de première van zijn pro gramma getiteld Met de schrik vrij. Aan dit programma werken mee de cabaretière Mady Misset en een combo, dat bestaat uit Cees Bijlstra. piano, Karst de Groot, gitaar, Jacques Sambrink, bas gitaar, en Harry Hartmans, trompet en slagwerk. Voor de teksten zorgden Jelle de Vries. Annie M. G. Schmidt, Klaas de Wit en Rients Gratama zelf. Joop Overbeke en Harry Ban- nink maakten de muziek. Destijds hebben we enorm respect gekregen voor de Canadese fil mer Allan King. Dat was toen de KRO zijn „Warrendale" uit zond, documentaire over geeste lijk gestoorde kinderen in een inrichting. Dat programma werkte volgens het „verborgen camera"-recept met dien ver stande dat de camera niet ver borgen was, maar dat de ge- filmden hem doodgewoon niet opmerkten omdat ze er hele maal aan gewend waren ge raakt. In „Een echtpaar" gisteravond bij de KRO, wilde King hetzelf de principe toepassen om een huwelijk in conflictsituatie in beeld te brengen. Hij vond zijn stof bij een bevriend echtpaar met reële moeilijkheden. Hij werkte als in „Warrendale" met het „gewenningseffect" en maakte ongetwijfeld een boeiende film. Maar met de beste wil van de we reld konden we niet geloven dat wat we te zien kregen echt-au- thentiek was. Dat het aanslui ting had bij het leven zoals het echt is. Op de eerste plaats om dat het echtpaar dat bereid was zich zo bloot te geven niet mo del kon staan voor „doorsnee- Maar ook omdat, ondanks hun be reidheid om volledig mee te werken, er toch een stuk gefor ceerdheid stak in hun handelen voor de camera. Ze gaven de indruk hun (wellicht reële) con flict na te spelen. Met ruzies die over louter onbeduidendheden gingen, met gesprekken die al te artificieel „bekten". Het echtpaar acteerde duidelijk soms. Wellicht gewillig daarmee een uitbeelding gevend van de eigen situatie, maar daarbij toch niet de onbevangenheid kunnend opbrengen die de ma ker van de film voor ogen moet hebben gestaan. Het werd overigens wel een pro gramma dat rijke gesprekstof zou kunnen bieden. Jammer dat de KRO geen tijd had voor een na-bespreking. Het half-reële, half-geacteerde programma schreeuwde eigenlijk om zoiets. Dat schuiven we dan maar op re kening van tekortkoming van „het bestel". „Een echtpaar" duurde ruim anderhalf uur. Geïnteresseerden zouden daar best een afrondend halfuur aan hebben willen vastknopen, maar daar was geen gelegenheid voor. Of eigenlijk: die gelegenheid was er wèl. ..Kenmerk" had op de film vruchtbaar kunnen inhaken en had dan echt dienstbaar kun nen zijn voor kijkers die met de vertoning van „Een echtpaar" niet klaar kwamen. Maar dat zou een intensieve coör dinatie hebben vereist tussen twee zendgemachtigden. En coördinatie is nog steeds het zwakke punt van onze tv. Wel jammer voor zo'n gemiste kans overigens.Vg. TROS 18.45 Brigadier Dog 18.55 Journaal i 19.05 Calimero 19.10 Zorro 19.35 Zomer-omnibus (show) 20.00 Journaal 20.21 De dief van Washington 1 21.15 De Dave Allen-show 22.00 De koopvaardij in de branding (doe.) 1 22.40 Ter visie 23.05 Journaal MORGEN NEDERLAND I KRO 18.45 18.55 19.05 19.10 20.00 20.21 21.20 22.00 22.50 Brigadier Dog Journaal Lippy de leeuw Piste Journaal Brandpunt Een lied voor jou (show) Bonanza Journaal NEDERLAND II AVRO 18.45 Brigadier Dog 18.55 Journaal 19.05 Mekka (reportage) 19.49 Entre nous 20.00 Journaal 20.21 Weekendfilm: Toffe den i 21.35 Imperial Palace NOS 22.20 Uit de kunst 22.50 Journaal RADIO HEDEN HILVERSUM I. 18.00 Countrv and western rubr. 18: Op de man at. praatje. 18.30 Nwi le.orkest. 19.20 (S) Mua 21.00 (S) Voor het weekend uit: N> derl. klelnkunsttheaters. 21.20 (S Promenade-orkest: amusem. mie 21.50 KerkorEelconcert: seml-klas 22.20 Avondoverdcnklng. 22.! Date: Jicht pl. progr. 23.55- HILVERSUM II. 18.00 Nws. 18.11 Radlojourn. Pol. P tijen: 18.20-18.30 Ultz. v.h. Gei Pol. Verbond 19.00 uur (S) Zing n samenleving. AVRO: 20.05 Het Residentie Orkest met solist i. (In de pauze: gespri ;s. 22.20 Partners ln Europ MORGEN HILVERSUM (gr.) (7.30 Nws. 7.1 7.50 Echo) 8.24 Overweging. Nws. 8.41 Moeders wil Is wet. Gram. muz. 10.00 (S) Aub klass.- en mod. muz. (gr.). (1 10.32 Nws.) 11.00 Voor de zieke 11.55 Mededel. 12.00 (S) Var tot twee: ge var. progr. (12.22 W van het land: 12.26 Mededel. land- en tuinbouw: 12.30 Nws 12.41-12.50 Echo; 13.00-13.05 Rade maar 14.05 Gram. muz. 14.: (S) Interlokaal op vrijdag: mu mlddagmag. fl5.30-15.32 Nws 1G 00-17.00 Vraaggesprek). 17.00 Z<x cn-PTi»Pn: rubr. over missie e .10 (S) Motropole Orkes 17.21 7.32 Echo. de 1 7.30 Nvn HILVERSUM II. en. reportages en intcrvleuws. (8.' Nws. 8.11 Radloiourn 8.30 Groenteman). 9.00 Klass. ir (gr). 9.35 Waterstanden. 9.40 Blik op de wereld: pre Inforr lerls 13 55 (S) PromenndeorktJ en solist. 14 25 Spiegel land: Informatie en mi Bondsrep. E.O.14.55 Shofar: maaj dvlii!.-. mag. vo" te: rndlomag. 15.20 1 ,-rrdrnklng. VPRO: 16 VPRO-VrIJdag: lichte - ges. Int iz. report niLVERSI'M 111. ICRV7.00 Nws. 7.02 Lichte voks muz. (8.00 Nws.) NOS: 9.00 N« 9 03 De Jan Cnrduwencr Show. m o m Europees Popparlement. 10.00 Nws. 10.03 De Eddy Beeker Sho4 11 00 Nws. 11.03 De Vincent van D gelen Show. VPRO: 12.00 Nws. 12. The Joe Blow Show. 13.00 N"* 1303 De rel lx Meurders Sh NOS: 14 00 Nws. 14.03 De Hern. Stok Show. met o.m. Top Tien LP 15 00 Nws 15.03 De Hugo van (X deren Show, met o.a de Nederlai* la'ige Top Tien lrtno Nwi. 16.1 18.00 Top-30. <17.00 Nws.) ws. mededel. mededel 1T.1' 18 30 Wegwijs ■mm 118 45 spo mag. 18.55 Taalwenken. 18.57 Gri mofoonpl. 19.00 Nws. e Aansl. lichte muz progr. rlg Engels. 19 45 EookbcsprektJ 20.00 Kamermuz. 22.00 Nws. c zeven kunsten. 22.20 Caslnc.. 2300 Magie en mystiek. 23.40-3» Nws.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1972 | | pagina 2