Rietveldse molen weer in gebruik Jubilerend Excelsior bij gemeentebestuur Fleurige intocht Avondvierdaagse Koos Endlich nam afscheid DOS/Alphen veertig jaar RIJPWETERING IN TEKEN VAN WANDELSPORT Markten Wat u moet weten MAANDAG 12 JUNI 1972 LEIDSE COURANT PAGINA 5 Jubileum- uitvoering Excelsior Leimuiden lEIMUIDEN In het kerkge bouw van Leimuiden heeft de christelijk gemengde zangver eniging Excelsior muzikaal stil gestaan bij het 50-jarig bestaan met een concert waaraan ook het kinder- en meisjeskoor mee werkten. Het vocale resultaat van de veer tig onder leiding van Frits Heil staande zangers was fris maar kan aan souplesse nog winnen. De opbouw in muzikale zin ont breekt nog zoals bij de meeste soortgelijke koren. Het nog wat onervaren kinderkoor oogste veel succes, terwijl het meisjes koor vooral in het Tochter Zion van HSndel, dat a capella ge zongen werd, toonde nog veel te kunnen bereiken. Het koper kwartet van het Leger des Heils zorgde voor afwisseling. NOORDWIJK Het Noordwljkse Fanfarekorps "Excelsior" heeft het gouden jubileum-feest afgesloten met de organisatie van het federa tief bondsconcours voor R.K. muziekgezelschappen in Zuid-Holland. Zaterdagmiddag werden het bestuur van de bond, het bestuur van Excelsior en enkele genodigden, onder wie de politie en bestuur van oranjevereniging Noordwljk-binnen, door b. en w. In de raadzaal ontvangen. Burgemeester mr. J. M. Bonnike wenste Excelsior geluk met de promo tie van haar drumband en hoopte dat het concours feestelijk zou verlopen. De voorzitter van de bond, drs. P.J. Bolten, dankte voor de ontvangst en prees zich gelukkig dat het concours in Noordwijk gehouden werd, waar een summum van alternatieve mogelijkheden op muzikaal gebied was. Tenslotte dankte Excelsior-voorzitter E.J.P. van Schie b. en w. voor de voortdurend merkbare steun van gemeentezijde. Aan het concours, zaterdag en zondag gehouden in dorpshuis Kuip' namen negentien muziekkorpsen deel. Zij waren afkomstig uit Wij- denes, Leidschendam, Wateringen, Schipluiden, Naaldwijk, Noord- wijk, Aarlanderveen, De Lier, Warmond, Hoogkarspel-Lutjebroek, Nootdorp. Kwintsheul, Lisse, Voorburg, Kethel, Steenbergen, Stomp- wijk en Voorhout. De jury bestond uit de musici Karei van Dijk uit Drunen(n-b), Anne de Vries uit Den Bosch en Mar. van 't Woud uit Hilversum. Esto gelijk tegen Gouda Bodegraven Ter afsluiting van het seizoen heeft Esto een eervol resultaat behaald tegen de eersteklasser Gouda. De mannen uit Bo degraven kwamen tot een 3-3 gelijkspel. De wedstrijd werd gespeeld om de nieuwe trainer P. van Mullem in zicht te geven in de mogelijkheden van zijn elftal. In het eerste kwartier leek Esto overspeeld te worden door Gouda, dat door Wes- tra op 1-0 kwam. Via Bakker, Weerdenburg en Lamie sprong Esto nog voor rust echter zeer verrassend naar een 3-1 voorsprong. Het met enkele invallers opererende Gouda kwam nog voor rust uit een strafschop van Brouwer terug tot 3-2 maar moest na rust zeer veel moeite doen om nog gelijk te komen. Dat gebeurde door een treffer van Westra. ALPHEN AAN DEN RIJN Vele duizenden zijn zaterdagmiddag ge tuige geweest van de kleur- en bloemrijke intocht van de deelne mers aan de 15e Alphense Avondvierdaagse. Overal langs de route vooral in het centrum (foto: Floriszstraat) stonden de belangstellen den rijen dik en werden de wandelaars overladen met bloemen. De route voerde de laatste dag hoofdzakelijk door Ridderveld. De intocht begon om half vijf. Het défilé werd afgenomen door burgemeester Gallas en vertegenwoordigers van de Nederlandse Bond voor Licha melijke Opvoeding. Ouders maken kunstwerk ALPHEN AAN DEN RIJN Ou ders en personeel van de Open bare Basisschool „Helicon" in Ridderveld zijn zaterdagmorgen onder leiding van de Oegst- geestse beeldhouwer Stephan Buys begonnen aan het maken van een functioneel kunstwerk. Op het schhoolplein zal volgende week zaterdag een soort amfi theater staan. Het hoogste punt is 1 meter 20, zodat de kinderen naar hartelust kunnen spelen. Men zou in het functionele kunstwerk zelfs les kunnen ge ven. Er wordt gewerkt met spoorwegbielzen en om de kos ten te drukken steken de ouders zelf da handen uit de mouwen. PT ï'riiiiw'iliilWi HAZERSWOUDE De Rietveld- se molen is zaterdagmiddag door burgemeester Ten Heuvel hof van Hazerswoude weer in gebruik gesteld. Trekkend aan een vangtouw verrichtte de bur gemeester dit ceremonieel. De restauratie van deze uit 1649 da terende molen werd uitgevoerd door de heer Van der Vegte uit Valkenburg en koste f 70.000,-. De subsidies daarvoor kwamen van drie kanten, het rijk, de provincie en de gemeente. Tij dens de bijeenkomst in restau rant Klein Giethoorn sprak de heer A. Bicker Caarten, de voorzitter van de Stichting Rijn landse Molens, daar zijn erken telijkheid voor uit. Burgemees ter Ten Heuvelhof wees in dit verband op de sombere toe komst van de molens die geres taureerd moeten worden. Daar komt weinig van nadat de sub sidies steeds langzamer afko men. De Rhynenburgermolen, zei de burgemeester is daar een voorbeeld van, deze molen kan pas na 1975 opgeknapt Worden. HAZERSWOUDE Koos Endlich heeft afscheid genomen van Ha- zerswoudse Boys. De 34-jarige oud-ADO'er, die om zakelijke redenen terugtreedt, werd zater dagmiddag uitgeluid door voor zitter Vos, die Koos bloemen aanbood en hem bedankte voor zijn verdiensten. Hij zei te hopen dat Koos Endlich zich zou blijven inzetten voor de jeugd en de lagere elftallen van Haz. Boys. Tegelijkertijd werd stilgestaan bij het vertrek van trainer Van Heusden. De heer Van Heusden, die definitief stopt als oefenmeester, kreeg Kraamverzorgster MOORDWIJK Een 30-jarige kraamverzorgster uit Rijnsburg "is zaterdag erstig gewond ge- Taakt toen zij nabij de „Krom" •werd aangereden door een 27-ja- ■rlge verkoopster uit Katwijk. det een hoofdwond en diverse kneuzingen is zij naar het AZ vervoerd. De kraamverzorgster was zonder op het verkeer te letten de voorrangsweg opgere den en vervolgens door de auto geschept en 25 meter weggeslin gerd. Het is een van de vele on gelukken die op dit kruispunt plaatshebben. Fietsers en brom fietsers moeten hier namelijk de provinciale weg oversteken. van de heer Vos eveneens bloe- Dit alles ging vooraf aan de wed strijd die Haz. Bo/s speelde te gen Dosr. De mannen uit Roelof- arendsveen wonnen met 3—2. De Veense doelpunten kwamen op naam van Pim van der Meer, J. van Velzen en A. Olij- erhoek. De doelpunten van Haz. Boys werden gescoord door Rietveld en een door de links- - back van Dosr die te hard te rugspeelde. Voor de wedstrijd tussen de reser veteams van Haz. Boys en Dosr was er trouwens ook afscheid genomen. Hier ging het om Rob Wareman, begeleider van het tweede elftal. Autotocht bejaarden De Zilk DE ZILK De bejaarden zullen morgen hun jaarlijkse autotocht maken. Men gaat naar de Reeu- wijkse Plassen. Het vertrek is vanaf de Meisjes school in de Beukenlaan. De heenreis gaat via Nieuw Ven nep, Nieuwkoop en Zwammer- dam. De terugtocht via Alphen naar hotel Flora in Hillegom waar men enkele uren bijeen hoopt te zijn alvorens naar De Zilk te gaan. Daar wordt men omstreeks half negen verwacht, de harmoniekapel „Harpe Da vids" zal voor de muzikale ont vangst zorgen. Het bestuur van de jubilerende Chr. Gymnastiek Vereniging DOS v.l.n.r.: Mariene Spek. Janny Maaskant, mevrouw J. F. Dijk- De Ronde, Jan van Beest, H. H. Keizer, voorz., P. van Leeuwen, mevrouw A. C. van Weere-Van Onselen en H. de Jong. DORDRECHT Lex Mulder uit Den Haag is zaterdag in Dor drecht Nederlands kampioen sneldammen geworden. Hij ver sloeg in de finale Krijn Toet, eveneens uit Den Haag. Derde werd Hans Jansen (Emmen) en vierde Jan de Ruiter (Deven ter). Het jeugdkampioenschap ging nar Hand vn Woerkom (Rotterdam). Mgr. Simonis in Bodegraven BODEGRAVEN Mgr. Simonis komt zondag a.s. naar Bodegra ven. Tijdens de eucharistievie ring van 10 uur zal hij in de kerk van de Willibrordparochie het Vormsel toedienen. Het gaat om drie zesde klassen van Bodegraafse basisscholen, bij elkaar zo'n tachtig kinderen. Voor deze gelegenheid is een speciaal boekje uitgegeven. Een koortje onder leiding van de lieer L. Pinkse zal voor de mu zikale omlijsting zorgen. Herstel van Ajax LEIDEN AJAX heeft zich uit stekend hersteld van de zwakke prestatie van vorige week. De Leldenaars versloegen het Rot terdamse Victoria. Ajax dat het eerst naar de wic kets moest wlat de schade be perkt te houden tot 71 all out. Een scherp fieldend Ajax haal de in 2 overs al 4 wickets. Vic toria zat voor een totaal va aan de kant. F. de Jong bowlde onbespeelbaar 7 voor 9. R Veldhuizen zeer scherp 3 voor 17. Het tweede team van Ajax speel de tegen Blocmendaal verdien stelijk. De Bloemendalers slaag den erin Ajax vrij vroeg uit te gooien en zette Ajax voor 64 aan de kant. De Leldse captain bracht direct 6 bowlers in de strijd maar veel succes had dit niet. Voor het verlies van een wicket werd het Leidse totaal gepasseerd. ALPHEN AAN DEN RIJN Het bestuur van de chr. gymnastiek vereniging DOS heeft zaterdag middag in hotel Toor een recep tie gehouden ter gelegenheid van het 40-jarlg bestaan van de vereniging. De heer en mevrouw Gallas be hoorden bij de eersten die hun gelukwensen kwamen aanbie den. Daarna volgden onder an deren vertegenwoordigers van het Nederlands Verbond, tal van zusterverenigingen en vele anderen die DOS een goed hart toedragen. Charmant was de vertegenwoordiging van de turn vereniging Jodan Boys uit Gou da die in een speciaal kostuum verscheen. Dit in verband met het 700-jarig bestaan van haar Serenade voor bruidspaar in Boskoop BOSKOOP Harmonie Excelsior met drumband en majorettes heeft het echtpaar Ch. van Rijs- j wijk—M. van Rijswijk Kraan zaterdagavond een serenade ge- bracht. Het paar was die dag 55 jaar ge trouwd. Het heeft 9 kinderen, 17 kleinkinderen en 12 achterklein-1 kinderen. Het was dan ook een drukke' bedoening zaterdag in hotel Neuf, waar de receptie werd gehouden. Burgemeester Van Dedem was daar een van de,gasten. Hij bood sigaren enl bloemen aan (zie foto). Tweede plaats voor Warmunda WARMOND/WADDINXVEEN De A-junioren van Warmunda zijn tweede geworden in het toernooi om de Bisschopsbeker dat dit weekeinde in Waddlnx- veen gehouden Is. In de finale verloren de Warmon- ders van het in de regionale af deling uitkomende Westlandia, dat door dit resultaat het dis trict West II zal vertegenwoor digen op het landelijk NKS-toer- nooi in Dieren. In de poule had Warmunda Velo, RKDEO en DONK achter zich gelaten. RIJPWETERING De polder loop die gisteren voor de eerste keer door de gymnastiekvereni ging Harambee georganiseerd werd Is een succes geworden. Na enkele vergeefse pogingen van pastoor Ed. van Diepen om de 260 deelnemers van start te laten gaan (het pistool weiger de), zette de kleurrijke massa zich tenslotte in beweging om afstanden van 4,5 of 7,5 km te voltooien. De oudste deelnemers die daarin slaagden waren mevrouw Otto- Warmerdam en de heer Van der Wereld. Beide zeventigjari gen legden de 7,5 km zonder noemenswaardige meoilijkheden af. Iedere deelnemer kreeg aan de fi nish een herinncringsvaantje. Mevrouw Van Scheppingen-Co- lijn, die als laatste binnen kwam, bovendien nog een bos bloemen. Andere inwoners van Rijpwetc- rlng togen dit weekeinde naar Oosterhout om te wandelen. Vijftig leden van de Rippers lie pen daar onder leiding van Riny van Berkel, Conny Borst, Jeanne van den Berg, en Anne ke Borst. Ook hier kreeg iedere deelnemer een aandenken in de vorm van een vaantje. De Rip pers legden beslag op een vier de plaats. Over veertien dogen gaan de Rippers naar Voorthui zen. Zaterdag aanstaande is er van twee tot half drie In het Dorpshuis gelegenheid tot opga ve voor deze wedstrijd. De kos ten bedragen 1,50. Men ver trekt naar Voorthuizen om on geveer twaalf uur. De deelne mers worden geüniformeerd verwacht. Puzzelvaart in Stonipwijk STOMPWIJK De SWV (Stomp- wljkse Watersport Vereniging) organiseerde gisteren een puz zelvaart, waarvoor flinke be- langstelling bestond. De vaart bracht de deelnemers via de Nieuwe Vaart, Meeren- burger, Vrouweneloot en de Vliet r.aar de K grachten van Leiden. Het was een mooie rou te, die voor velen nog onbekend was. De terugreis ging via dc Vliet en de Bakkersloot. De uit slag van de puzzelvaart was: 1. Boejé en Co 45 punten, 2. J. Schrader 43 punten. 3. W. Hll- gersom 42'/2 punten. WASSENAAR De afde ling Den Haag en omstreken van de Vereniging voor Huis muziek heeft zaterdagmid^ dag in het Rijnlands Lyceum de slotbijeenkomst van het seizoen 71/72 gehoueen. On der leiding van mej. M. J. C. Dorleijn en mevrouw Van der BruggeVan Eijk werd gezongen en gespeeld. Na de gezamenlijke maaltijd werd een les in volksdansen gege- Oegstgeest Morgenavond wordt een parochieraad-ver gadering gehouden in de Jo zefzaal van het parochiehuis aan de Kerklaan. In verband met de komende verkiezin gen voor een nieuwe raad worden de parochianen ver zocht zoveel mogelijk de bij eenkomst te willen bezoeken. OEGSTGEEST Aan de R. K. Peadagogische Acade mie De La Salie te Heemste de zijn geslaagd voor onder wijzeres, annex hoofdacte: mej. I. van den Brink en mej. J. Westgeest. OEGSTGEEST Donder dagavond komt de raad bij een in een openbare verga dering aanvang 19.30 uur. VOORHOUT De Postdui venvereniging nam deel aan de wedvlucht voor oude dui ven vanaf Orleans, afstand 520 km. De duiven werden gelost om 5.30 uur. De eerste prijs, een wisselbeker, werd gewonnen door J. J. Berg, aangeboden door J. van Stein van „De Bonte Koe". Uitslag eerste drie: J. J. Berg, 1. 4. 7. 8; G. P. Heemskerk 2, 3. VOORHOUT Aan de Ko ninklijke Academie voor Beeldende Kunsten te Den Haag is Toos Prins geslaagd voor de acte N-XI Mode-ont werpen. VOORHOUT Dit weekein de zijn van een Opel in de Kooseveltlaan de belde voorwielen afgehaald. De auto stond op blokken. De wieldoppen en moeren waren achtergelaten door de da ders. ALPHEN Bij twee fir ma's aan de Kalkovenweg is dit weekeinde ingebroken Bij Bato Jansen en bij Van Hcuzenaar waren alle kasten en laden doorzocht, In beide gevallen was een hoop scha de aangericht, maar werd niets vermist. ALPHEN Op het kruis punt Van Boetzelaerstraat, Oranje Nassau-singel had een botsing plaats tussen een 20-jange motorrijder uit Noordwijkerhout en een 44- jarige automobilist uit Al- phen. Deze laatste verleende geen voorrang. De motorrij oer is met een gebroken lin kerbeen en arm en hoofd wonden naar het Elisabeth ziekenhuis vervoerd. ALPHEN Tot tweemaal toe is er dit Weekeinde een auto uit de bocht bij de Gi- nephoek gevlogen en in de sloot geraakt. De eerste maal werden alle vier de in zittenden licht gewond naar het Rijnoord ziekenhuis ge bracht. De tweede keer werd een van de twee inzittende kinderen gewond aan het hoofd. Het kon ter plaatse behandeld worden. Alphen De 20-jarige mej. J. Borremen viel zaterdag middag door een glazen deur van hotel Toor en kreeg een slagaderlijke bloeding. Zij is naar het Rljnoordziekenhuls overgebracht. HAZERSWOUDE postduivenvereniging „De Reisduif" nam deel aan wedvlucht vanuit Survlllier Fors over een afstand van 364 km. In totaal vlogen 85 duiven mee. Dc uitslag van de eerste drie luidt: A. van Essen 1, 2, 8, 10. 13, 16, 17; J. W. Fase 3, 5. 9. 11. 18. 19. LEIDEN Roevereniging Asopos organiseert op 16 juni in samenwerking met De Vliet een midzomernacht- tocht voor alle Leldse roeiers en roeisters. Vanaf tien uur 's avonds Is iedereen welkom in het clubhuis van Asopos. De tocht start om II uur in allerlei boottypen. Men vaart op de Kaag en omgeving en is bij het krieken der dagen weer terug. Warme kleding, een verfrissertje en muziek instrumenten meenemen. LEIDEN De Leldse werkgroep Homoflle houdt morgenavond open huls. Het discussiethema Is ,,De homo fiele vrouw". Iedereen Is welkom op deze bijeenkomst bij Henk van Putten, Oude Singel 140, aanvang acht OEGSTGEEST - Het Hen- drik-Kraemer-Instituut orga niseert vanaf september een cursus over „Situatie en taak van de kerk In de zoge naamde derde wereld". Het doel is een algemene oriënta tie. Deskundige docenten be handelen missiologlsche en oecumenische vruugstukkeen en overige situaties in de derde wereld. De cursus wordt In dc regel gehouden om de veertien dagen vrijdag viar tot zaterdag éf-n uur. Inlichtingen en melding bij de secretaris het Hendrik Kraemer-Instl- tuut, postbus 12, Oegstgeest.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1972 | | pagina 5