NVY dreigt met landelijk verzet Graficus Esser strijdt weer tegen geweld Zuidvietnamese aktie succes CONFESSIONEEL BERAAD NADERT BESLISSENDE FASE CcldócSomaAit de postgiro Gevangenen willen tv Drees: Strenger optreden tegen watervervuilers Stuyt: Weinig schoon water om te zwemmen Politie-inval bij krant Tito (80) Uw Mening DONDERDAG 25 MEI 1972 LEIDSE COURANT PAGINA 13 Desnoods staken Van een onzer verslaggevers EMMEN —„De staking bij Pei ger kan wat de industriebond iNVV betreft tot in lengte van tijd worden voortgezet. Wij zijn bereid om het bedrijf kapot te staken als de directie van Pei ger het hoofd van onze bedrijfs kontaktman Platje büijft eisen", it zei gistermorgen de voorzitter van de industriebond, de heer A. Groenevelt, tijdens een spe- diaje kaderbijeenkomst van de bond in Emmen. De industriebond gaat landelijk harde akties voeren als de di rectie van het elekrotechnisch bedrijf peiger voor'eind volgen de week niet besloten heeft de 36 ontslagen stakers inclusief A. Platje, weer in dienst te nemen. Dit zal in een telegra maan de werkgeversorganisaties VNO en FME bekend worden gemaakt. Er zullen uur of dagstaikingen worden gehouden als geen ge volg aan het ultimatum wordt gegeven. Arie Groeneveld wees het voorstel van het NVV van de hand om de cao-commissie te laten be middelen. „Wie zich ook voelt geroepen om te bemiddelen zal moeten bedenken, dat wij niet akkoord gaan met het ontslag van de bedrijfskontaktman om de kwestie op te lossen. Nu niet, morgen niet en nooit, betoogde hij. Het is de FME die ons heeft uitgedaagd door bij het konflikt Peiger erop te blijven staan dat de bedrijfskontaktman Platje het veld zal moeten men, betoogde hij." De industriebond heeft haar tervereniging in Duitsland ver zocht werd dat daar voor Pei ger uitgevoerd wordt besmet te verklaren. Ook op andere ma- voorkomen, dat geen produkten aan Peiger geleverd worden. Tijdens de vergadering in Emmen werd gesteld, dat het in feite niet om het ccnflict-Pelger gaat, maar om een veel grotere zaak: de democratie in het bedrijf. Na de vergadering hielden de deel nemers een demonstratieve op tocht naar het bedrijf van Pei ger. Algemeen directeur Bood gaf als commentaar, onider geen beding Platje terug in dienst te nemen. e vier jaar oude olifant Keke de Lincoln dierentuin in Chicago kampt met moeilijkheden een van haar achterpoten. Een orthopedisch chirurg ontwierp een speciale laars. Keke staat nu weer stevig ter been. Grote brand in haven Djakarta DJAKARTA (AP) Tijdens een brand in de haven van Djakar ta, Kartika Bahari, zijn gisteren tegen zonsopgang 26 mensen om het leven gekomen en werden 27 schepen verwoest. Reddings ploegen zijn nog steeds op zoek naar vermisten. 36 mensen zijn met verwondingen in het zieken huis opgenomen. Enkelen wer den ernstig gewond. Er was geen onmiddellijke verklaring over de oorzaak van de brand. Volgens onbevestigde berichten is de brand begonnen op een olietanker van een oliemaat schappij Pertamina, die eigen dom van de staat is. ROME (AFP) Tweehonderd gedetineerden in de moderne centrale gevangenis van Rome wilden gistermiddag na het luchten niet.terug naar hun cel- Jen. Zij 'klommen op de daken van de gebouwen rondom de binnenplaats en wierpen dak pannen naar hun bewakers. Na een bespreking met de directeur keerden ze naar hun cellen te rug. De gevangenen klagen over te kleine behuizing en het weg blijven van de beloofde televi sietoestellen Asta Nielsen overleden Kopenhagen (AFP) Asta Niel sen, een van de eerste sterren van de stomme film, is op 90- jarige leeftijd in een ziekenhuis in Denemarken overleden. Zij heeft van 1910 tot 1928 in 73 stomme films gespeeld. Vier van haar films werden in Denemarken opgenomen, de an deren in Duitsland waar zij ge durende een bepaalde tijd haar eigen filmproduktiemaatschap- pij had. Haar beroemdste rol was die van •Hamlet. Andere films waren „De afgrond", „Engeltje", „Hed- da Gabler" en „De doos van Pandora". „Die Asta", zoals zij voor miljoenen Duitsers bekend was, filmde in Duitsland tot Hit- Ier aan de macht kwam. Zij ging terug naar Denemarker, of- Scnoon de minister van propa ganda, Goebbels, haar filmstu dio's aanbood. Chinezen praten over Concorde CARIJS (DPA) Een delegatie uit de Chinese volksrepubliek is in Parijs aangekomen voor ge sprekken over de mogelijke aankoop door Peking van het Brits-Franse supersonische vliegtuig Concorde en de Frans-Duitse luchtbus. De acht Chinezen zullen de vliegtuigfa brieken in Toulouse bezichtigen. 609e Staatsloterij 24 mei 1972 eerste klasse prijzen van: 10,- zijn gevallen op nummers eindigende op 6 50,- zijn gevallen op nummers eindigende op 93 50,- zijn gevallen op nummers eindigende op 55 100,- zijn gevaller op nummers eindigende op 079 100,- zijn gevallen op nummers eindigende op 808 200,- zijn gevallen op nummers eindigende op 257 400,- zijn gevaller op nummers eindigende op 021 1.000,- zijn gevallen op nummers eindigende op 2531 een prijs van: 2.000,- 2.000,- 2.000,- 2.000,- 2.000,- is gevallen op het nu is gevallen op het nu is gevallen op het nu is gevallen op het nu is gevallen op het numme de prijs van: 5.000,- is gevallen op het nummer: 25.000,- is gevallen op het i Een extra prijs van 50.000,- is gevallen in de serie h op het nummer: en een troostprijs van 1.000,- op nummer: van elk van de andere series. Een extra prijs van 50.000,- is gevallen in de serie b op het nummer: en een troostprijs van 1.000,- op nummer van elk van de andere series. 046163 002419 032657 002217 094632 067782 030444 059008 059008 097768 097768 DEN HAAG (ANP) Opzettelijke waterveront reiniging zou volgens minister Drees strenger bestraft moeten worden. Hij overweegt dan ook de wet verontreiniging oppervlaktewateren zodanig aan te passen dat bewuste vervuiling als economisch delict kan worden beschouwd. Aanleiding tot deze mededeling waren de op merkingen van verscheidene Kamerleden gis teren in de vergadering van de vaste Kamer commissie voor milieuhygiëne over de recente lozing van twintig ton afgewerkte olie in een Apeldoorns riool. DEN HAAG (ANP) Het is niet meer zo dat in ons land overal gezwommen kan worden, behalve op de plaatsen waar een bordje „ge vaarlijk zwemwater" staat. Het is nu zo, aldus minister Stuyt gisteren tot de vaste Tweede- Kamercommissie voor Milieuhygiëne, dat er nergens meer in open water gezwommen kan worden, behalve daar waar op een bordje staat dat het verantwoord is. MILAAN (REUTER) De Ita liaanse politie heeft etn onder zoek ingesteld tegen het Milane se dagblad „Corriere della Sera" dat geheime informatie gepubliceerd zou hebben over het gerechtelijk onderzoek naar de moord op de commissaris van politie Luigi Calabresi. Gis terochtend vroeg zijn 30 politie mannen het gebouw van de kmt binnegevaHenZe hebben uren lang bureaus doorzocht en de telefooncentrale bestudeerd. Een journalist van de „Corriere della Sera" wordt beschuldigd van het publiceren van geheime justitiële documenten, en de hoofdredacteur wordt ervan be schuldigd dat hij een publikatie niet heeft tegengehouden. Eerlij nse Muur weer gesloten BERLIJN (AP) De Oostduitse autoriteiten hebben kort na mid dernacht de muur in Berlijn weer gesloten. Hiermee is een eind gekomen aan de tweede acht-daagse periode waarin sinds Pasen pasjes zijn verleend voor een bezoek aan OoSt-Berlijn en Oost-Duitsland. Naar schat ting, hebben ongeveer 700.000 of meer Westberlijners gebruik ge maakt van de mogelijkheid naar familieleden te gaan tijdens de pinksterdagen. AMSTERDAM De 64-jarlge Amsterdamse graficus Gerard Esser zet de strijd tegen „het mense'ljk schrikbewind over de dieren" onvermoeibaar voort. De aktie, waarbij het met name de jongeren ervan bewust wil maken te protesteren tegen de uitroeing van vooral jonge zee honden en andere zeldzame diersoorten, heeft hem eind 1970 ook langs talrijke scholen In d verse Nederlandse steden ge leid. Maandag vertrekt Esser naar Stockholm, waar hij niet minder dan 500.000 handtekeningen van onder meer Nederlandse scho lieren wil overhandigen aan de voorzitter van de Internationale Milieuconferentie, die de Ver enigde Naties in de Zweedse hoofdstad houden. Behalve door middel van de adhe siebetuigingen zullen de gevoe lens van de jeugd omtrent dit ecologische probleem tot uit drukking worden gebracht in een grote hoeveelheid tekenin gen. In het Kulturhuset van Stockholm wordt een tentoonstelling inge richt onder de titel „het proes der kinderen". Een klein ge deelte van de 250 tekeningen die Gerard Esser in de loop der ja ren van scholieren in zijn bezit heeft gekregen, zal er worden geexposeerd. Het resterende ge deelte wordt ter beschikking ge steld aan de conferentie deelne mende landen, die er hun eigen tentoonstellingen oeT kunnen sa menstellen. HOEÊ (Rtr.) Na aanvankelijk hqvig verzet tegen de Zuidviet namese landingstroepen ln de provincie Quang Tri zijn de Noordvietnamezen nu op de te rugtocht, aldus melden Zuidviet namese bronnen van het noor delijk front. Amerikaanse heli copters en landingsvaartuigen van de zevende vloot hebben gisterochtend, voor het eerst sinds het communistisch offen sief 56 dagen geleden begon. Zuidvietnamese mariniers aan land gezet voor een grote opera tie in de provincie Quang Tri. Het Amerikaanse departement van defensie heeft meegedeeld. (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG Terwijl het overleg in een „contact- raad" betreffende de sa menwerking tussen de drie grote confessionele partij en de beslissende fase na dert, heeft KVP-voorzitter De Zeeuw gisteren een tweede gesprek gehad met PvdA-voorzitter Van der Louw. De laatste bena drukte, dat de PvdA best regerings verantwoordeli j k- heid wil dragen, maar dan alleen met progressie ve partners. Of daarvoor ook de KVP, of de nieuwe confessionele partij, in aanmerking komt, bl'jft nog de vraag. De delegaties van KVP, ARP en CHU in de contactraad hebben thans hun afzonderlijke stand puntbepaling over het karakter van de toekomstige samenwer king op papier staan. Daarin wordt ook ingegaan op de vraag hoe „open" de toekomstige christendemocratische partij moet zijn. De ARP wil met die openheid minder ver gaan, dan de beide andere gesprekspartners. De conclusie als zou het overleg door deze houding spoedig vast lopen wordt echter als voorba rig gezien. Wei staat vast dat er nog veel gepraat zal moeten worden om de verschillende standpunten dichter bij elkaar te brengen. De contactraad komt in de loop van de volgende week en op 10 juni weer bijeen. De bespreking tussen De Zeeuw en Van der Louw - op initiatief van de laatste - had slechts een oriënterend karakter. De Zeeuw wilde horen hoe de PvdA denkt over het dragen van regerings verantwoordelijkheid, terwijl Van der Louw wilde weten, of de KVP bereid is een meer progressief beleid te voeren. Het antwoord van de PvdA-voor zitter bleek - zoals gemeld - po sitief, terwijl De Zeeuw op de wedervraag het antwoord moest schuldig blijven. Hij zegde toe het partijbestuur hierover te polsen en constateerde wel, dat de KVP thans gebonden is aan het regeerakkoord. dat er opnieuw reuzenbommen- werpers van het type B-52 ter versterking naar Vietnam wor den gezonden. Tot nu toe waren er 140. De Noordvietnamezen zouden thans 600 Russische tanks in Zuid-Vietnam hebben. Nederlanders dronken in '71 797 miljoen liter bier AMSTERDAM (ANP) De bin nenlandse bieromzet is in 1971 ten opzichte van het jaar ervoor gestegen met 9,6 procent tot 797.066.300 liter. De bierproduk- tie van de Nederlandse brouwe rijen steeg met 8,8 procent tot 949.219.100 liter. Dit staat in het gisteren verschenen jaarverslag over 1971 van het próduktschap bier. De export van bier steeg het vorig jaar tot ruim 150 miljoen liter, wat 5% meer is dan in 1970. Het bierverbruik per hoofd van de bevolking in 1971 bedroeg 62,1 liter tegen 57,4 liter in het jaar ervoor. BF.f GRADO (RTR) President Tito van Joegoslavië Is gisteren op een bijzondere vergadering van het parlemen' ter gelegen heid van z;in 80ste verjaardag tot nationale held uitgeroepen. In zijn dankwoord zei Tito dat hij het land naar zijn beste ver mogen zal blijven dienen. Het presidium van de opperste Sovjet heeft maarschalk Tito onderscheiden met de Orde van Lenin. Dit heeft radio Moskou bekendgemaakt. Dr. Gijsen, Iaat u niet kisten f Driehonderd ondertekenaars van een advertentie zegt niets. Het gaat om de TIEN van Abraham! Nederland wil betere E.E.G. Wfanneer eind van deze week de ministers van buitenlandse zaken der E.E.G. 'in Luxemburg hijeen zijn, krijgen ze waarschijnlijk van minister Schmelzer een Nederlands memorandum, bedoeld om na de kwantitatieve uitbreiding van de E.E.G. met vier landen ook eens de kwaliteit van de Europese gemeenschap te gaan bevorde ren. Zo'n initiatief past in het straatje van minister Schmelzer en meer nog in dat van zijn staatssecretaris Westerterp. Want de ge zinsuitbreiding van de Zes met Engeland, Ierland, Noorwegen en Denemarken heeft voornamelijk economische betekenis en Neder land - in het verleden hebben Schmelzer en Westerterp als leidende K.V.P.-parlementariërs hiervan getuigd - wil meer: het wil een hecht één Europa, ook in politieke zin. Nu is dit laatste voor menig politicus in de gemeenschap van de „Zes" juist het zere been: de Nederlandse regering zal op openlijk en vooral op niet-openlijk verzet stuiten, wanneer ze ernst gaat ma ken haar plan om de positie van het Europees parlement en de E.E.G.-commissie tegenover de ministerraad te versterken en zeker wanneer geprobeerd zou worden van het politiek secretariaat van de E.E.G. iets serieus te maken; zonder de kans dat één van de grote leden der gemeenschap - bijvoorbeeld Frankrijk! - daarin de eerste viool gaat spelen. Want in het verleden hebben De Gaulle en na hem ook Pompidou la ten blijken, dat ze overdracht van politiek gezag in Europa alleen aanvaardbaar vinden als dit geschieden kan op een manier ter meerdere eer en glorie van „la France." Kansloos? 4~kp het eerstie gezicht lijkt dit onderdeel in een Nederlands memo- randum (kansloos. Onmiddellijk willen we namelijk ook de vraag stellen, of alleen Frankrijk hier in de contramine zijn zal. Neem bijvoorbeeld Engeland: het bewijs moet nog geleverd worden dat de huidige Britse regering die krachtig gewerkt heeft voor En- geland's toetreden tot de E.E.G., haar hart behalve aan economi sche integratie ook aan politieke integratie verpand heeft. Boven dien blijkt op onverwachte momenten, dat de grote landen in de ge meenschap elkaar op kritieke momenten steeds weten te vinden: na de speciale relatie Parijs-Bonn van de zestiger jaren is straks een als Londen-Parijs niet helemaal ondenkbaar. En wat kunnen de op de volledige integratie vertragend werkende gevolgen daarvan niet zijn? Minister Schmelzer is als politicus te veel door de wol geverfd dan dat hij met deze mogelijkheden geen rekening zal houden. Hij zal ongetwijfeld de eisen van een goede taktiek niet uit het oog verlie zen en zich wat het politiek secretariaat betreft wellicht voorlopig tevreden stellen met bescheiden pogingen om op voorzichtige wijze de greep van de E.E.G. op het bestaande comité te versterken. Lokt Nederland nu de openlijke toorn en wellicht de minder openlijke afkeer van andere ledenstaten uit, dan is de kans om op de in het najaar te houden Westeuropese topconferentie Iets wezenlijks te be reiken, bijna nihil. Andere pijlen Han lean het belangrijker zijn iets te doen met andere pijlen welke vurige voorstanders van de Europese integratie op hun boog hebben staan: reële bevoegdheden van het nu vrijwel louter advise rende Europese parlement, meer slagvaardigheid in het Brusselse apparaat en het losser maken van dat appuruat van de nationale regeringen. Dan wordt direct ook gedacht aan echte verkiezingen voor het Euro pese parlement in plaats van de rolverdeling welke daartoe thans nog in de nationale parlementen plaats vindt. Voor rechtstreekse Europese verkiezingen worden de geesten in verschillende E.E.G. landen langzamerhand rijp. Misschien kunnen Schmelzer c.s. de ook hier weer tegenstribbelende Frunse regering ertoe bewegen om ook op dit punt het Franse volk eens vin een referendum te raadplegen, zoals hij in het geval van Engelnnd's toetreden heeft gedaan. Wel licht zit er dan voor president Pompidou en zijn regering een rui mere meerderheid in de bus dan hun dit voorjaar ten deel 'is geval- Wel moet bij dit soort van Europese verkiezingen in opzet en uitwer king duidelijk worden, dat het niet gaat om het fabriceren van een verlengstuk aan, of een kerngroep uit de nationale parlementen. An ders zal de Europese burger zich ten opzichte van zijn Europese parlement even machteloos voelen als de nationale parlementen ten opzichte van de Raad van Europese ministers in Brussel. Mr. J. D. Hernians-Lebert. Dan is het probleem wel verlegd, niet opgelost. Een stukje hedendaagse Britse r techniek, een van de drie Rolls-1 Royce RB-motoren van het straalverkeersvliegtuig Tristar, is hier gefotografeerd met als achtergrond de haven van Long Beach bij Los Angeles. Aan de kade ligt het twee generaties eerder gebouwde Engelse pas sagiersschip Queen Mary, eens een luxe oceaanschip, nu een attractie voor toeristen. Twee symbolen van gerieflijk passa giersvervoer, elk in hun eigen tijd, ontmoeten elkaar hier dus ver buiten hun geboortegrond. Grotere trek naar natuur Nunspect (ANP) - Staatsbosbeheer beheert thans meer dan 100.000 hr. waaronder 47.000 ha bos en 23.000 ha natuurreservaten die ten behoeve van het ministerie van CRM zijn aangekocht. Dit heefr ir. J. Verkoren, directeur van het Staatsbosbeheer, giste ren meegedeeld bij de opening van het be oekerscentrum Zan- derbos in de boswacl tërij Nun- speei. ln de vier bezoekerscentra die tot dusverre zijn ingericht (Grote Peel, Savelsbos, I.eudal en Wee- ribben) zijn vorig jaar 75.000 bezoekers ontvangen. Nog deze zomer zal ook de Noetselerberg in Haarle worden geopend. Wie Postgiro heeft kan zonder kosten geld opnemen in het buitenland met z'n girobetaalkaart! Belqiöbfr 2000. Donumarkon dkr 200. Duitslanddm 100. Reis rustiger zonder nodeloos veel geld op zak. Op een girobetaalkaart Frankrijk 'ïtr krijgt u - zonder bijkomende Monaco tin» Luxemburg: kosten- op vertoon van uw geldig paspoort bij dc meeste postkantoren nevenstaande bedragen per kaart uitbetaald: Oo3tonn|ks Spnnie. pt» 20C V-.'i.'i,:od Korii' Liocntenstoln: Ir. e. 200. Suriname ol 55 met Ingang v dab makkelijk!

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1972 | | pagina 13