Burgemeester Brouwer de Koning ingehaald Esto gaat een hardere lijn volgen Beperkte groei van kerk dorpen is toegestaan NIEUWVEEN VERBETERT SPORTVELDEN Y akantieregeling Leidschendam wordt opgeheven Ruige aquarellen van Jits Bakker bij Heuff Wat u ook moet weten LEIDSE COURANT VRIJDAG 19 MEI 1972 WOUBRUGGE-HOOGMADE In een vooroorlogse Rolls Royce, waarin hij samen met de twee wethouders zat, heeft de heer D. Brouwer de Koning gisteren zijn intocht gemaakt in Woubrugge. In de dorpskern werd de nieuwe burgemeester door honderden scholl- kinderen met gejuich begroet. De installatie had daarna niet in het raadhuis plaats, dat was te klein, maar in restaurant Het Oude Raedthuys. Daar waren ook aanwezig mr. Van Weel, namesn de Commissaris van de Koningin en oud-burgemeester Van Wagening. Loco Faber hangt de ambtsketen In zijn installatierde zie loco-bur gemeester Faber dat de heer Brouwer de Koning te maken zou krijgen met een gemene- schap die door de tijden heen duidelijk tegenstellingen in zich heeft gedragen. Drs. Faber sprak er verder zijn bezorgd heid over uit dat de nieuw gep lande gewestvormingen te groot zijn en daardoor steeds meer het Groene Hart aanvreten. De heer Brouwer de Koning ant woordde dat hij de zorgen van de heer Faber wat betreft het Groene Hart deelde. De nieuwe eerste burger deelde bij deze gelegenheid ook mee wat hij in Woubrugge wil realiseren. Dat is niet gering. Op het verlang lijst staat de realisering van een zwembad, een nieuw raad huis, de aanleg van een zuive- De burgemeester ging ook in op ringsirstallatie in Hoogmade en het feit dat Hoogmade en Wou- het oplossen van de woning- brugge ieder een „eigen kli- bouw. maat" hebben. Hij was zich Aan de grens van de gemeente werd de burgemeestersfami lie begroet daar terdege van bewust. Hij hoopte echter boven de partijen te kunnen staat. Namens de raad sprak nestor Venhuizen, die in het feit dat er een nieuwe burgemeester benoemd was een v/aarborg voor de zelfstandig heid van de gemeente zag. Jongeren- voetlocht door de Bollenstreek BOLLENSTREEK In de nacht van zaterdag 3 juni op zondag 4 juni wordt voor de vijfde maal een voettocht door de Bollen streek georganiseerd. Het thema van de tocht is Ge woon Buiten Buitengewoon. Het doel van de tocht is gesprekken op gang te brengen tussen jon geren. De voettocht begint za terdagavond om 21.00 uur in de hallen van de fa. Pennings, Zee straat 56 te Noordwijkerhout. Na de tocht zullen de gesprek ken worden voortgezet in het jongerencentrum „De Mast" aan de Kerkstraat. Noordwijk is moeilijk te vinden Noordwijk De laatste maan den kwamen bij de VVV Noordwijk tal van klachten binnen, dat toeristen, die de rijksweg E 10 uit de richting Rotterdam kwamen, de weg naar Noordwijk niet hadden kunnen vinden. Bij de afslag Leiden-Zoeter- meer ontbreekt de aandui ding „Noordwijk" namelijk op de wegwijzers. Mede op aandringen van de Horeca Noordwijk heeft de VW zich gericht tot de Di rectie Zuid-Holland van de Rijkswaterstaat om de bad plaats alsong op de wegbe- wijzering te vermelden. Ter ondersteuning van dit ver zoek heeft de VVV zich ook gewend tot het college van B. en W., tot de ANWB, het Nationaal Bureau voor Toe risme, de ANVV en de pro vinciale VVV Zuid-Holland. T uinkeuringen in Poelpolder LISSE Om de bewoners te sti muleren waardoor er uiteinde lijk wat meer fleur en kleur komt in Lisses nieuwe wijk de Poelpolder, zullen in juli en au gustus door de afd. Lisse van de Kon. Ned. Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde tuin- keuringen worden gehouden. De tuinen worden bij elkaar drie keer kritisch bekeken waarbij gelet wordt op aanleg, ontwerp en verwerking. In het najaar wordt dan een speciale bijeen komst gehouden in het Poelpol- dercentrum waarbij de resulta ten worden besproken en certifi caten worden uitgereikt. Tijdens de bijeenkomst van de af deling werd door voorzitter W. F. Grimme Jr. medegedeeld, dat mevr. W. Grimme-Beumer een van de 100 legpenningen heeft gekregen die geslagen werden t.g.v. het 100-jarig be staan van de maatschappij. De penning van verdienste kwam bij mevr. Grimme terecht om dat zij een der oprichtsters is geweest van de Lisser afdeling. het politieke café van de KVP de ALKEMADE Gedeputeerde van Zuid-Holland dr. R. Eysink heeft gisteravond tijdens het druk bezochte politieke café van de KVP-Alkemade de ongerust heid weggenomen, die in Alke made was gerezen over het Streekplan Plassengebied. In dit streekplan, dat in het na jaar door de Staten wordt vast gesteld, dat jaarlijkse groei van woningbestand in het streek- plangebied niet boven de 1,5 mag gaan. Bovendien zou de groei van het woningbestand al leen mogen plaats vinden in kernen, die al voldoende alge mene, centrale voorzieningep hebben. Alkemades vrees bij deze stelling is, dat hiermee de vergrijzing van kerkdopen als Rijpwetering en Oud Ade nog sneller zal gaan. Op vragen van wethouder Wage naar deelde dr. Eysink mee, dat het provinciaal bestuur zich niet star op standpunten stelt en dat in redelijkheid wordt beke ken en toegestaan, dat in kerk dorpen aan eigen woningbe hoeften van de autochtone bewoners wordt voldaan. Het groeipercentage van 1,5% U^Idt, zo deelde de heer Eysink mee, voor het hele gebied, waarin een gepeilde „groeibe- hoefte" van ongeveer 1% is Alkemade bijvoorbeeld boven de 1,5 uit zou moeten dan kan dat in de onderlinge samenhang be keken worden. Onder leiding van fractievoorzit ter N. J. Verhaar sprak het fo rum (dr Eysink, J. M. Nooij, sta tenlid, C. Kleisterlee en A. Weij- ters, 2e Kamer) na de stamta feldiscussies ook over het „uit- stervingsgebied" Noordkade en Wijde Aa. Het provinciaal be stuur, zo liet dr. Eysink weten, staat achter Alkemade in streven de plassen uiteindelijk te „verschonen" van woonbo ten. Een raadslid tegen NIEUWVEEN De gemeente raad van Nieuwveen heeft de beslissing genomen over de voorstellen van B. en W. voor rekonstruktie van de twee sport velden voor een bedrag van 171.000,- dan wel het dempen van twee slootgedeelten zuidzij de Oude Nieuwveenseweg, kos ten 70.000,-. Dit voorstel van B. en W. was gebaseerd cp het feit, dat in de gemeentelijke fi- nanciëring een ruimte aanwezig is van 142.000,- welk bedrag kan worden benut tussen 15 mei en 15 juni en nadien komt te vervallen. Voor de verbetering van sportvel den worden van rijkswege geen gelden beschikbaar gesteld en een dergelijke royale ruimte in de gemeentelijke geldmiddelen komt maar zelden voor. Als voorkeur werd geadviseerd de sportvelden, omdat bij het dem pen van de sloot niet tegelijk een riolering kan worden gelegd en deze dus t.z.t. weer moet worden opgegraven voor het nieuwe stamriool, terwijl voor dit laatste in het algemeen wel een geldlening wordt beschik baar gesteld. De afgevaardigden van de chris telijke partijen J. Reyneveld, H. Soede en G. Treur konden met het voorstel akkoord gaan, doch legden er de nadruk op, dat de slootdemping inklusief riolering als eerste en meest ur gente punt aan de orde zou blij- In de KVP heerste enige ver deeldheid. Mej. G. Brakenhof, G. v. d. Hoorn en M. de Groot waren volkomen op de sportieve toer. J. Spekman bleef de voor keur geven aan slootdemping, eventueel, zou van de resterende gelden in eerste fase het voet balveld onder handen kunnen worden genomen. Gemeentebe langen Wethouder J. van Dijk, mevr. Th. Speet-Sikkens ei Meijer waren vóór de rekon struktie, daar bij dempen niet tegelijk de riolering in totaal kan worden gelegd. Met negen stemmen werd tenslot te het voorstel go dgekeurd te gen stemde J. Spekman (KVP). Mevr. Th. Speet bracht overigens wel het aspekt naar voren dat bij een gemeentelijke financiering, welke meermalen plotseling ruimte in de financiën biedt, haar gedachten gaan naar ande re, zeer aan de orde zijnde za ken, zoals een oplossing voor de gevaarlijke situatie, waarin de kinderen verkeren, die vanaf zwembad „Aarweide" naar huis fietsen, op de Schilkerweg en bij het linksafslaan op het ver keerspunt W.P. Speelmanweg en vroeg, welke stappen in deze inmiddels zijn ondernomen. Voorzitter H. L. Breen verklaar de, dat een eerste overleg met afgevaardigde van Waterstaat heeft plaatsgehad. Pastoor Boelrijk weg uit Nieuwveen NIEUWVEEN Pastoor F. Boel- rijk van de Nicolaasparochie heeft aan mgr. dr. A. Simonis, Bisschop van Rotterdam, ont slag gevraagd uit de priesterlij ke bediening. Op 12 juni a.s. wordt hij 65 jaar. Mgr. Simonis heeft indertijd toegezegd aan het verzoek te zullen voldoen. Wanneer dit wordt ingewilligd zal pastoor F. Boelrijk half juli a.s. afscheid nemen van zijn parochie en gaan wonen in de omgeving van Groningen. ALPHEN In de recreatie zaal van het diensten centrum aan de Kwartelweg hebben veel vrouwelijk vrijwilligers een modeshow ge houden voor de bejaarden. De kleding die werd getoond was van de firma Niekerk-van der Boon. Deze firma bood de aanwezigen hal verwege de middag een kopje koffie of thee met een gebakje aan. Op de foto toont de echtgenote van het raadslid Van der Bijl een van de creaties voor een volle zaal. Massale deelname kampioen schappen jeugdtennis VOORSCHOTEN Vanaf vrijdag na schooltijd tot en met de 2de Pinksterdag zijn 6 tennisbanen van Forescate te Voorschoten ononderbroken het strijdperk voor de jeugd-kampioenschap- pen van het District Leiden. De jongens en meisjes zijn voor de eerste keer ingedeeld in 4 groepen: tot en met 12, t/m 14, t/m 16 en t/m 18 jaar. De win naars en winnaressen zullen worden voorgedragen voor de nationale jeugd-kampioenschap- pen. De aanmelding was zo groot, dat de wedstrijdleiding alleen de inschrijvingen in de eigen leeftijdsgroep heeft geac cepteerd. LEIDSCHENDAM De gemeen teraad zal nog deze maand wor den voorgesteld de verordening, waarbij de vakanties van het zakenleven worden geregeld, in te trekken. Burg. Kolfschoten zegde dit gisteren in de nieuwe commissie economische aange legenheden toe nadat er alge meen op was aangedrongen. De zeer breed samengestelde com missie is met de Haage Kamer van Koophandel van mening, dat het het beste is de ondernemers in dit geval de grootst mogelij ke vrijheid te geven. De commissie, gisteren door burg. Kolfschoten geïnstalleerd, was het er tevens over eens, dat er een uniforme halve sluiting moet komen. Men wil de maandagmorgen de zaken gesloten houden in navolging van Leidsenhage. Uitvoerig werd ook gediscussieerd over de plaats van de week markt. Leidsenhage en de ande re winkelconcentraties willen alle de markt bij zich hebben vanwege de goede wisselwer king. Er zal nu een enquête worden gehouden door de chr. detailhandelsvakschool onder de consumenten. Waar willen die de markt? Pas' als de uitslag bekend is zal er verder gepraat worden over de plaats van de markt. BODEGRAVEN Aan ingewij den was het reeds lange tijd be kend dat er grote veranderingen in de leiding van de voetbalver eniging Esto zouden komen. Dit kreeg zijn beslag op de bijzon dere ledenvergadering die deze club in de eigen kantine hield. Aftredend voorzitter C. van de Poll lichtte uitvoerig toe hoe de zaken in de vereniging het laat ste jaar hadden gedraaid, waar bij hij opmerkte dat alles niet WASSENAAR Jits F'klier (34), met uitzondering e::p ri I-j IT "'f h VI Ba-:':i vellen deer een nogrl wat ruige toets. Ook 7iin onderwerpen zoekt hij over het a'gerreen aen de barre kanten van het grond- en haven bedrijf of in het bacre land schap. Er hangt een sfeer van zee en wind, waaiend om een roestige scheepshuid of het ge klop van hamers op de werven. Oerhollands is het normale beejd van deze tentoonstelling n vol zon zich een •r - toont in de berpe :rg. M r voorbeeld daarvan zijn en- e Po tugese landschappen. F. on'ijk zijn mij echter zijn ruige werken het liefste. Bladen als „reek", „Zaltbommel", „Biesbosch" en „Lek" houden de traditie van de Hollandse landschapsschildering hoog. Prachtig open is de „Steiger", sfeervol „Hooihoppers" en „Te genlicht", alsmede enkele teke- prech,:ge prent ,,LanJschap Zi ri 'ui olastieken vertonen veel al een r e-e'e, soms wat glij dende bev.eg' g- Zoa's „Elia met de raven" het hef ge Ha nengevecht". het zeer mooie „Nimfen", de suggestie van sne heid in „Jockey" en de soe- pe.heid van „Schommelen". Veelal gemaakt in een techniek van blijkbaar met de duim op gelegde plakjes. Tot en met 20 mei te zien. WILLEM PRINS ningen. In een map trof mij een Foto: „Penische" in Portugal. Een van de aquarellen van Jits Bakker zo gelopen was als het bestuur zich had voorgesteld. Het grote project voor de toekomst is het verkrijgen van een nieuw sport complex dat vele tonnen eist en dus bergen werk. Van het bestaande bestuur waren aftre dend en niet herkiesbaar de he ren P. van der Lans, P. en W. Rietveld, J. Boumans en W. van Kippersluis. Over enkele we ken zal ook de heer C. van Doorm aftreden. De nieuwe be stuursleden zijn de heren A. van Rijnbeek, voorzitter N. Bot, secretaris, J. Kotterman, pen- i nnigmeester de heer Th. Steen bergen blijft zitten, zodat het aantal bestuursleden dus is in gekrompen. De aftredenden blij ven echter in een of andere functie aan de vereniging ver bonden. Hun werd door de nieu we voorzitter een afscheidsca deau aangeboden. Deze zette in een kort woord uiteen dat vortaan een hardere lijn gevolgd zou worden. De plannen zijn klaar en zullen nog in de tails besproken worden. Vervolgens werd de nieuwe trai ner, de heer P. van Mullem. ex eerste elftalspeler en aanvoer der van Gouda en trainer van de zaterdagafdeling aan de leden voorgesteld. Hij zette in grote lijnen zijn aanpak uiteen. O.m. zal hij twee avonden een selectiegroep trainen en een avond een jeugdgroep. De .be groting liet een nadelig saldo zien van f 1450,—. Vandaar dat de contributies flink worden op getrokken. ALKEMADE Na vorige week een groot en succesvol B-junioren toernooi georgani seerd te hebben vervolg de verenigingen Weter Boys en DOSR deze zaterdag met het houden van een D, E en F junioren toernooi. Hiervoor komen naar de sportterreinen langs de Sportlaan de vereni gingen Concordia H. uit Hil- legom, WSB uit Noordwij kerhout OSV uit Oostzaan, Den Hoorn uit Delft, SJC uit Noordwijk. DIOS uit Nieuw Vennep, Weteringse Boys en DOSR zelf, ieder met 3 elf tallen. Aanvang van het toer nooi 10.30 uur, finales om omstreeks 15.30 uur. ALPHEN De heer J. Kroon, chef van de abonne mentenafdeling van het dag blad Rijn en Gouw, is giste ren plotseling ten gevolge van een hartaanval overle den. Hij overleed in de Julia- nastraat toen hij met de post van de krant omstreeks zes uur op weg iwas naar het postkantoor. HILLEGOM De collecte ten bate van de asthmabe- strijding heeft te Hillegom ruim 3.700,- opgebracht 1.00,- meer dan in '71). HILLEGOM Pastoor Hil- horst viert zondag, le Pink sterdag zijn 40-jarig pries- teischap. In zijn St. Jozef parochiekerk is er dan om 1«).00 uur een Plechtige Hoogmis en vap. 14.00-16.30 uui een receptie in de aula van de LTS-St. Paulus, Gar- bialaan in de nieuwe woon wijk Elsbroek, achter de Leidsestraat. HILLEGOM In de wijken van a.s. maandag 22 mei wordt het huisvuil opgehaald op dinsdag 23 mei en in die van 23 mei op woensdag 24 mei a.s. HILLEGOM De Vereni ging Milieubeheer Bollen streek hoopt binnen afzienba re tijd een contactavond te beleggen met het onderwij zend personeel en schoolbe sturen om te komen tot een milieu-dag op de scholen en evt. tot regelmatig milieu-on derricht, waarbij deze ver eniging materiaal kan aan dragen en tot steun kan zijn. KOUDEKERK AAN DEN RIJN De sinds januari j.l. bestaande predikantsvacatu re bij de Herv. Gemeente var. Koudekerk/Hazerswou- de-Rd. zal spoedig worden opgelost. Ds. C. A. v.d. Lin den van Zevenhuizen (Gr.) heeft het beroep aangenomen dat de Herv. Gemeente van Koudekerk op hem had uit- gebiacht. Hij wordt de op volger van Ds. J. Th. W., Quak die begin dit jaar naarl Vianen vertrok. Ds. v.d. Lin den zal over ongeveer drie maanden zijn intrek ne in de Herv. pastorie aai Dorpsstraat. KOUDEKERK AAN DEN RIJN Gistermiddag is in het ziekenhuis „Rijnoord" te Alphen aan den Rijn de heer L. de Wit overleden. Als ge meentebode genoot de heer De Wit, die 57 jaar oud werd, bij vele Koudekerkers grote bekendheid, en voor velen was hij een vraag baak. Na voordien in Indone sië en Suriname te hebben gewoond trad hij in 1957 in dienst bij de plantsoenen dienst van zijn geboorte plaats, en werd in het najaar van 1969 benoemd tot (de eerste) gemeentebode van Koudekerk. In de oorlogsja ren werd de heer De Wit door de Japanners in Indië geïnterneerdwaarna hij werd gedwongen zware ar beid te verrichten in Japanse mijnen. Jarenlang was hij in Koudekerk bestuurslid van de CHU. Sinds december vo rig jaar leed hij aan een ern stige longaandoening. •LISSE Zaterdag zal in de sociëteit „Artemis", geves tigd in het voormalig gebouw van de Telefoondienst aan de Heereweg, een expositie ge opend worden van het werk van de veelzijdige Phenerike Netzlar. Zij exposeert met wandkleden, sieraden en poppen. LISSE Een aantal gehan dicapten zal a.s. zaterdag tussen 4 en 5 uur „afzwem men" in het zwembad „De Lis". Ongeveer 5 uur zullen de diploma's uitgereikt wor den aan de geslaagden door burgemeester G. A. Stolwijk, van Voorhout, voorzitter van de Oudervereniging „Het zorgenkind". VOORSCHOTEN De Veorschotense gemeenteraad krijgt een voorstel tot wijzi ging van de Winkelsluitings verordening Voorschoten 1969. Deze wijziging houdt in dat voor de avondopenstel ling met het oog op feestda gen volledig aansluiting is gezocht bij de Weekmarkt verordening Voorschoten 1971. De avondverkoop is op vrijdagavond met uitzonde ring indien op deze dag één der Kerstdagen, de Nieuw jaarsdag, de paardenmarkt of koninginnedag valt, dan wordt de nvondverkoop ver-1; schoven naar de voorafgaan- de woensdagavond. WARMOND In het be-1 richt over de Kerk-in in dej' Poncratius van gisteren: stond een storende drukfout.' Het juiste telefoonnummer var. mevr. v.d. Zalm is 01711—2812

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1972 | | pagina 6