Verdeeldheid in PvdA over het PAK Schoolbrand Leiderdorp aangestoken Leidse bezoek raad bracht aan De Kooi Pogna, devies om boven je bed te hangen De Bokken en t Hok organiseren Carnaval Lichtpunaises op voetgangers oversteekplaats in Leiderdorp MAANDAG 10 JANUARI 1972 LEIDSE COURANT PAGINA 4 LEIDEN De discussie binnen de afdeling Leiden van de PvdA om „halverwege de rit" toch weer wethouders te leveren lijkt voorlopig niet beëindigd. Nadat in het decembernummer hoofdredacteur J. H. Jansen van ,,De Partijgenoot" een lans had gebroken voor deelname in het college van burgemeester en wethouders, gaat hij in het januarinummer nog eens door op hetzelfde therna onder de .kop ..Kiezersbedrog". Hij schrijft: .Wanneer de PvdA die terwille van de samenwer king van links Leiden vrijwillig afstand heeft gedaan van haar wethouderszetels (de zgn. wet houdersclausule -red.), op den duur weer zitting in B en W zou nemen, zullen er zeker groepjes zijn, die dat nu juist „kiezersbe drog" zullen noemen. Wanneer een grote partij niet te zijner tijd zitting neemt in een be stuurscollege wanneer zich op redelijke voorwaarden de moge lijkheid daartoe voordoet, dan is dat het „kiezersbedrog". De heer Jansen wordt overigens in hetzelfde nummer wel tegen gesproken door mr. R. in 't Veld, voorzitter van de PAK- fractie in de gemeenteraad. In zijn verslag van de PAK-fractie schrijft de heer In 't Veld, dat gebleken is. dat een gemeente bestuur zonder PAK in het col lege toch wel beïnvloedbaar is door PAK-oppositie. „Deson danks", aldus in 't Veld. „gaan vooral in de PvdA stemmen op om nu tussentijds, na het verla ten van het PAK door de PSP, de wethoudersclausule aan kant te zetten. Met belangstelling wacht de PAK-fractie af hoe het bestuur van de PvdA deze door Hans Jansen verwoorde mening wil rijmen met de tegenover de kiezer afgelegde beloften nu de PAK-fractie nog steeds mede D'66 omvat en er dus nog wer kelijk sprake van een PAK is." De heer In 't Veld vindt overigens wel, dat bekeken dient te wor den of er in 1974 weer sprake moet zijn van een samenwer kingscontract met een wethou dersclausule en hij is er niet op tegen, dat al dit jaar bezien wordt of de clausule gewerkt heeft op de wijze, die men er van verwachtte. Dat de leden vergadering van 27 januari in het teken zal staan van de dis cussie over handhaving van de wethoudersclausule en het PAK-samenwerkingsverband is niet onwaarschijnlijk. „De partijgenoot" besluit met een opwekking tot massale opkomst, omdat de redactie het niet on mogelijk voorkomt, dat er „mo ties zullen worden ingediend, die de koers van de Leidse PvdA ingrijpend zullen beïnvloe den." MGR. SIMONIS: LEIDEN De jongerengroep The Lord's Folks voor het gemak wel eens vertaald door „volkje van de Heer" heeft gisteren het nieuwe jaar klinkend ingezet. De Herensingelkerk was tot de laatste plaats bezet voor het vieren van de Eucharistie „op een eigentijdse manier"; d.w.z. veel muziek op de „beat" van deze tijd, veel zang en vrolijkheid, teksten die vaak uit een eeuwenoud harnas zijn gehaald en boven al heel veel meelevende mensen in de kerk. Deze jon geren spreken steeds meer ouderen bijzonder goed aan. Uiteraard was het instru mentale gedeelte in handen van „Purple Glare", de groep waar eigenlijk alles mee begonnen is. De grote zanggroep voerde de liederen uit onder leiding van de heer A. Vlasveld. Het thema van de viering was „Het Licht der wereld". Hierover sprak ook Rotter dams bisschop, mgr. dr. A. Simonis, die speciaal voor dit jongerenevenement naar Leiden was gekomen om in de dienst voor te gaan. De leuze van The Lord's Folks: Pogna. vond de bisschop treffend. „Positieve Opbouw, Geen Negatieve Afbraak", zou het devies van Christus kunnen zijn, aldus de bis schop. „Het is een myste rieus woord, maar je zou het toch boven je bed moeten hangen. In zijn solidariteit met de zondaars heeft Chris tus ditzelfde doel nage streefd. We mogen God dankbaar zijn, dat er zoveel jonge mensen zijn (over wie vaak veel te snel en negatief wordt geoordeeld) die dit de vies willen volgen". Na afloop van het „zingend bidden" was mgr. Simonis een uurtje te gast bij The Lord's Folks voor een geza menlijk gebruikte korte maaltijd. Leiden De Chemische wasserij Van Egmond heeft aan de Roose- veldtstraat in Leiden een nieuwe fabriek in gebruik genomen, waarin wordt gewerkt met een installatie die het afvalwater van de wasserij zuivert. De wasserij doet daardoor niet langer mee aan de water verontreiniging. LEIDEN De etalageruit van de fotohandel Wolslag' aan de Bree- straat is dit weekeinde ingegooid. Er is voor 2200 gulden aan foto- en filmapparatuur ontvreemd. Mgr. Simonis deed gisteren in de Herensingelkerk de mis t.g.v, een jaarfeest van The Lord Folks VOORHOUT Het programma van 't Hok, dat gepland was in de week van 2 tot 9 januari is naar wens verlopen. De belang stelling was groter dan ver wacht. Het enige, dat niet vol gens plan verliep was de voet- Donderdag 13 jan: Gesloten balwedstrijd Foreholte-Kontakt. Die werd afgelast, omdat de re glementen van de KNVB zich verzetten tegen dit soort wed strijden. Woensdag 12 jan: De Speelfilm „De ketenen van de haat". Aan vang 20.30 uur. Entree leden 1. Niet leden 2,50. Vrijdag: 14 jan: Speelzelfavond met tafeltennis, biljarten, scha ken, kaarten, dammen enz. "de Bokken" een groot carna valsfestijn zal organiseren en wel op maandagavond 14 fe- Op deze avond zal de jeugd van Voorhout, met aanverwanten, de gelegenheid krijgen een avond bij te wonen van: Rob Out's discotheek en de Boerenblaaska- pel. Er is dan uiteraard gele genheid om te dansen, hossen, polonaise lopen enz. De entreeprijs is slechts 1. LEIDERDORP —Ter beveiliging van de voetgangersoversteek plaatsen Acacialaan-Ericalaan en Van der Valk Bouwmanweg —Laan van Ouderzorg gaat de gemeente Leiderdorp een proef nemen met „lichtpunaises". Deze „punaises" zijn knipper lichtjes, die langs de oversteek plaatsen in het wegdek zijn aan gebracht. Pe beveiliging ran oversteek plaatsen is altijd een moeilijke zaak geweest. Knipperfjollen en het bekende driehoekige bord met de voetganger blijken in de praktijk nauwelijks te voldoen omdat de automobilist niet naar boven kijkt maar voor zich uit, op de weg. De lichtpunaises lijken een goede oplossing. In de gemeente Har derwijk voldoen ze bijzonder goed: de kleine lichtpuntjes van hard plastic blijken er zelfs de rupsbanden van het zware mili taire vérkeer te trotseren. Ook in Amsterdam heeft men er goede ervaringen mee opge daan. In die gemeente heeft men er de stopstreep voor een brug mee gemarkeerd. Veel au tomobilisten negeerden er voor dien de neergaande slagboom van de brug. Maar dat euvel doet zich nu niet meer voor. LEIDERDORP Het staat nu wel zo goed als vast dat brand stichting de oorzaak was van het vuur dat vrijdagavond een deel van de Willem de Zwijger- school in Leiderdorp verwoestte. De verdenking ging al in die richting, nadat het schoolhoofd, de heer Van Houwelingen, bij het betreden van het brandende gebouw ontdekte dat het aqua rium in de hal was volgegooid met verfpoeder: het water was er door gaan schuimen. De rijkspolitie die tot zaterdagmid dag laat met het onderzoek is bezig geweest heeft vastgesteld dat de brandstichter via de nieuwbouw de school heeft be treden. Aan het eind van de ge teisterde vleugel is hij het ge bouw binnengedrongen, nadat hij er een ruit had ingeslagen. Men heeft alleen nog niet kun nen vaststellen waarmee de brand werd gesticht. Dankzij het vriendelijk aanbod van verschillende instanties en het collegiaal medeleven van een aantal hoofden van scholen in Leiderdorp is het mogelijk het onderwijs a.s. woensdag te hervatten. Vijf van de zeven klassen uit het verwoeste deel van de school kunnen buitenshuis worden on dergebracht; voor de twee an dere worde* noodvoorzieningen getroffen in het niet-beschadig- de deel van het gebouw. De ka tholieke Engelendaal-school heeft het pas ingerichte handen- arbeidlokaal ontruimd om er één van de klassen in te huisvesten; de muziekschool „Rijn-akkoord" stelde twee lokalen ter beschik king voor de ochtenduren en de kerkeraad van de gereformeer de parochie bood de consistorie kamer aan. Ook het hoofd van de MAVO waarin zeer on langs nog vernielingen werden aangericht stelde ruimte ter beschikking. Enkele van de schoolhoofden stonden een deel van de leermiddelen in bruik leen af. Niettegenstaande de ramp die de school heeft getrof fen, gaat de bouw van het elfde lokaal, een gymnastiekzaal en een (nieuwe) ruimte voor het personeel gewoon voort. Het be stuur van de christelijke school vereniging gaat in de loop van de komende week naar het mi nisterie om aan te dringen op spoed bij het verstrekken van de nodige vergunningen voor de wederopbouw van de Willem de Zwijgerschool. Er moeten ten minste vier lokalen volledig her bouwd worden. Het schoolbe stuur hoopt met ingang van het nieuwe schooljaar de verspreide klassen dichter bijeen te heb ben-. Vechtpartij in Zeepaardje NOORDWIJK In de Noord- wijkse bar-dancing Zeepaardje is in het afgelopen weekeinde weer gevochten. Bij de vecht partijen, vermoedelijk begonnen door Hagenaars, raakte een Ma rokkaan gewond. Hij werd op zijn schedel geslagen en daarna naar het ziekenhuis in Leiden gebracht. De recherche heeft de zaak in onderzoek. LEIDEN In de nacht van vrij dag op zaterdag is uit een huis aan de Beatrixlaan een bedrag van 12.000 gulden gestolen. De daders, vermoedelijk bekenden, kwamen binnen door de keuken deur. Het geld zat in een karton nen doos in een wandmeubel. LEIDEN Leden van het ge meentebestuur van Leiden, on der aanvoering van burgemees ter Vis, hebben zaterdagmiddag een bezoek gebracht aan de Leidse stadswijk "De Kooi". Begeleid door enkele leden van het wijkcomité, hebben ze een rondgang gemaakt waarop ze met de problemen van de wijk van nabij konden kennismaken. Naan aanleiding van het raads voorstel om de huur van een aantal gemeentewoningen in Leiden-noord te verhogen, no digde het wijkcomité Leiden- noord b en w en raadsleden uit, te komen zien, waarover zij moesten beslissen. Situaties zoals die zich in "Noord" voor doen, hebben we ook plenty in de Kooi, meende Het wijkcomité uit die buurt e* het nodigde op zijn beurt de stadsbestuurders De afspraak moest een keer wor den uitgesteld omdat de feest dagen aanstaande waren maar dat bleek zaterdag van geen in vloed op de belangstelling. Zondag 16 jan: Masqué-avond Maandag: 17 jan: Gesloten Ere-plaatsen voor Leidse judoërs 'fOORBURG/LEIDEN R. de Bruyn en E. Koenders van de Leidse sportschool Luiten doen l l 1 over veertien dagen in Geleer Alarm Oil Orail(l mee aan de Ned. kampioen- schappen judo. )eze twee jeugdige judoërs wer den zondag geselecteerd tijdens de Zuidhollandse kampioen schappen voor aspiranten en junioren in de Voorburgse sport hal de Vliegermolen. Koenders en De Bruyn veroverden daar resp. goud en zilver. Succes was in Voorburg ook weggelegd voor Eddie Lankhuizen van de Een dracht die bij de junioren half- middengewicht derde werd. Ms we verder in de de toekomst kijken, dan zien we dat "Kon- takt" in samenwerking met de plaatselijke carnavalsvereniging II'. de Zwijger- school Hulde aan de meisjes, die vrij dagavond in 't wilde weg aan belden in de Willem de Zwijger laan om tv-kijkende bewoners attent te maken op de brand, met als reacties veelvuldig alarm per telefoon P.J.D. van Malssen Lisse Het Spekkelaanparcours in Lisse zag gistermiddag zwart van sportievelingen die hadden ingeschreven voor de bosloop van de atletiekvereniging De Spartaan en de ijs- club Noordwijkerhout. De prestatieloop ging over 4 eu 8 km dwars door het Keukenhofbos. Het werd een loop op hoog trimniveau dankzij het voortreffelijke weer en het niet al te zware parcours. ;rs ger tn ter de K uitseA Wat u ook moet weten ALKEMADE De bond van Plattelandsvrouwen ver gadert donderdag. Aan de orde is o.m. de verkiezing van een nieuwe presidente, want de oprichtster van de afdeling mevr. Boezewinkel is niet herkiesbaar. De „klusjescursus" begint 11 ja nuari op het adres Kerk straat 48. ROELOFARENDSVEEN Bij de fa. Van Beek op het Noordeinde was gistermid dag een klein binnenbrandje.' De brandweer was er snel bij. maar er is toch nogal wat behangselpapier verlo ren gegaan. ROELOFARENDSVEEN Wie het jeugdwerk op een prettige manier wil steunen kan daarvoor dinsdag terecht in het Dorpshuis, waar een klaverjastoernooi wordt ge houden. KATWIJK Jan de Boer exposeert schilderijen in Ga lerie De Grote Steeg. Tot 31 januari kan men tot 22.00 uur 's avonds de werken be zichtigen. Met uitzondering van de zondagen. SASSENHEIM Terwijl de brandweer een oogje in het zeil hield gingen gistermid dag ruim 1700 kerstbomen in de brand. Aan de inzameling was ook een verloting veu bonden. De hoofdprijs, eeij fiets, was voor Eddy Staring SASSENHEIM Woens, dagmidaag van half 2 tot 5 uur wordt in het Beatrix-gej bouwtje in de Marijkestraai de ruilbeurs van mevr. Staf- feleu gehouden. KOUDEKERK - Burg. Vaii der Linden heeft gistermid dag het derde bankgebouw aan de Pr. Bernhardstraaty dat van de Coöp Raiffeissen- bank geopend. De bank „Ha* zerswoude-Koudekerk" kocht reeds eerder tweemaal elï ders in het dorp eert pand, maar de gemeente kort telkens geen toestemming geven een bank te vestigen in woonhuizen. De nieuwe bank, in een van de vroeger? winkels van Zwartjes, is be; veiligd met het nieuwste Lips-systeem. Het personeel onder leiding van de heer Van der Bos zit achter vel? centimeters dik kogelvrij glas. Vroege kerkgangers kunnen morgen voor een probleem komen te staan waarmee onze Zilkse medewerkster Magnrt het ook eens te kwaad heeft gehad: Het was zondagmorgen j ik wou naar de kerk gaan maar het was spiegelglad dus bleef ik angstig staan. NOORDWIJKERHOUT Bij de Machinefabriek Noordwij kerhout NV zijn de heren Zandbergen, Van Egmond, v.d. Zwet, Van Dijk, De Boer en v.d. Niet in een nieuwe ondernemingsraad gekozen. Bij de verkiezingen stonden alle kandidaten op 1 lijst, dus geen verdeling meer naar afdeling of poli tieke achtergrond. Van de nieuwe leden zijn er drie af komstig uit de indireot-pro- duktieve sfeer en vier uit de direct-produktieve sfeer. Vele beambren hebben op niet beambten gestemd en andersom. Bij de DMN fs men daar gelukkig mee, want dat betekent dat verte genwoordigers van kantoor en fabriek elkaar wederzijds vertrouwen hebben gegeven. HAZERSWOUDE De di rigent Peter Bontje van de gemengde zangvereniging Zang en Vriendschap heeft zijn definitieve benoeming als dirigent van dit koor aanvaard. HAZERSWOUDE De op brengst van de acties voor Unicef is ten opzichte van 1971 verdubbeld, 1850,50. KATWIJK De Chr. Ora- toriumverenigng „Excelsior" begint donderdag a.s. met at eerste repetitie van het Weihnachtsoratorium van Bach. In april volgt een uit voering van de „Messiah" van HSndel. ZOETERWOUDE De pa rochieraad van Sint Jans Onthoofding komt morgen avond in vergadering bijeen in het zaaltje van de Chris tus Dienaarkerk. Er moet onder meer een nieuw be stuurslid in plaats van de heer Sieverding gekozen wou den. ALPHEN Vrijdagmiddag om half vijf is met drie Duitse vaarders gi land in Aarlanderveen hoogte van Noordeinde 's Avonds waren de Dui weer met onbekende bestem^ ming vertrokken. ALPHEN De trein naaV Gouda is zondagmorgen in gereden op een koppel scha pen. Eén van de dieren moest worden afgemaakt. De trein had tien minuten ver traging. Commentaar op een Aktuele Gebeurtenis: de twijfelachti ge brand in de Leiderdorpse school. Magna, onze dichte res commentarieert niet al leen, zij profeteert zelfs van daag: over de eventuele dader: ïdi Hij begon heel hard te huilen maar oma zei toen, lieve schat dat zij en ook zijn opa i hem al weer vergeven had En met tranen in zijn ogen gaf hij beiden toen een zoen en hij riep: geloof mij toch - heus ik zal het nooit mèer mm—

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1972 | | pagina 4