WERELDHISTORIE BOEKEN DES INDES Frankrijk en Rusland zijnhetvrij- wel eens Groene hart van Holland wordt te veel aangetast Jonge Olifant: de zachtste. Sluiting Des Indes een schok Tijdperk afgesloten Effectief optreden overheid tegen kraken Gratis stickers bij Koninklijk contradiner in slot Oranienstein ONDERDAG 28 OKTOBER 1971 LEIDSE COURANT PAGINA. 9 ErisWaarachtigweleenjöngèjenëver f die zachtis als fluweel. Diestraalt van zuiverheid. Diedubbelgebeid is. Dat-mag toch wel een lichtpunt heten. an een onzer verslaggevers )it hotel van den eersten rang is het grootste der re sidentie en geheel nieuw ingericht volgens de ei- schen des tijds. Het is ge- egen in de nabijheid van den Schouwburg, het Mu seum, het Telegraaf- en Postkantoor, de Stoom- en Paardentram naar Scheve- ningen. Prachtige Salons, Eet- en Restausatie-, Lees- en Danszalen en Badka- ners. Uitmuntend inge richt voor Indische fami- iën. Abonnementen voor tamerverhuur enz. tegen jillijke prijzen". Zo luidde de aankondiging ter gele genheid van de opening Hotel des Indes op 4 mei 1881. aarvoor was het nu zo plotseljng lesloten hotel het eigendom van de Haagse baron Willem van Brienen van de Groote Lindt, die op 7 april 1858 de eerste steen voor het gebouw door zijn zoons Arnold en Frederik liet eggen. Baron Senior overleed in 1873 en zoon Arnold en Fre derik vonden het bezit van twee kapitale woningen te veel van goede en verkochten het het Voorhout aan de heer Paulez, die eigenaar was van iet toenmalige hotel „The Pau- lez" in Den Haag. Er kwamen kamers bij en in het voorjaar van" 1881 werd zijn nieuwe aan winst omgedoopt in „Des Indes". Vanaf dat moment stond de exclu- sivitiet van het hotel vast. Eige naar Paulez mikte daar bewust op. Kort daarna kreeg de inter nationale society al lucht van Des Indes. Kwam men in Ne derland of in Den Haag, dan was het verblijf in dat hotel vanzelfsprekend. In het lederen gastboek van Des Indes kan men namen ontdek ken van Prins Svasti van Siam, die in 1897 Den Haag aandeed. In 1889 kwam Paul Kriiger het hotel binnen. Vanaf het balkon wuifde hij naar duizenden Hage naars. Tientallen gedelegeerden van de vredesconferentie die rond de eeuwwisseling in Den Haag werd gehouden, logeerden in Des Indes. Prinsessen en Prin sen, koninginnen en koningen waren er kind aan huis. Onder meer Wladimir, prins van Rus land liet daar zich inschrijven. De tonemalige kroonprins Hiro- hito sliep er ook. Op zijn reis onlangs door Europa als keizer liet hij zich nog speciaal langs Des Indes rijden. Hij kwam net op tijd. De beroemde danseres Anna Paw- lowa stierf in het hotel. „Ze heeft vergeten het gastenboek te tekenen voor zij overleed", zegt eigenaar Rey. In willekeurige volgorde een Russische partijleider Leonid Brezjnjev, die momenteel een bezoek aan Frankrijk brengt, blijkt nog steeds een trekpleis ter voor het—Franse publiek. Met royale armgebaren grot hij een menigte vanaf het balkon het huis waar Lenin van 1911 tot 1914 woonde. Weer gratie verzoek „drie van Breda" )EN HAAG Minister van Agt (Justitie) heeft gisteravond bjj de behandeling van zijn begro- in de Tweede Kamer ge zegd dat er onlangs door de drie Duitse oorlogsmisdadigers die in Breda gevangen zitten wederom gratieverzoeken zijn ingediend. Ie bewindsman deelde mee dat deze verzoeken naar het be voegde rechtelijke college gaan, Waarna het kabinet zich een oordeel zal vormen over het rapport dat aan de koningin moet worden uitgebracht. Ie heer Van Agt vertelde dat hij wat de gratie van de „drie van Breda" betreft voorlopig wil volstaan met te vermelden voorstander te zijn van een wet telijke regeling voor de voorlo pige invrijheidstelling van lang gestraften. Hoe dan ook minister Van Agt kondigde gisteravond in de Ka mer aan dat het misschien beter zou zijn als er voorlopig over deze kwestie niet in den brede gesproken zou worden. Steenpuist oorzaak aanrijdingen ARNHEM (ANP) Een grote 1 steenpuist heeft een 53-jarige Arnhemse elektricien dusdanig parten gespeeld, dat hij op weg naar een arts met zijn auto vier automobielen ramde, alvorens hij tot stilstand gebracht kon wor den. De man verging niet alleen van de pijn, maar was bovendien in woede ontstoken toen een door rijn echtgenote gebelde arts had laten weten, dat hij maar naar rijn praktijkadres moest komen. Een buurman, die hem nagere den was, wist te voorkomen dat de elektricien na de reeks bot singen zijn dolle rit voortzette. Hij liet hem met een taxi naar huis brengen. Daar aangekomen wist de letterlijk en figuurlijk pijnlijk getroffen elektricien zich alleen nog maar te herinne ren, dat hij in zijn auto was ge stapt om naar de dokter te gaan. PARIJS (Reuter) De standpun ten van Frankrijk en de Sowjet- Unie inzake een spoedige Euro pese veiligheidsconferentie lig gen zeer dicht bij elkaar. Dit is wel duidelijk na het langdurige gesprek dat president Pompi dou en partijleider Brezjnev gis teren In het Elysée in Parijs hebben gehad. De bevestiging kwam na afloop van de besprekingen toen de Franse minister van buitenland se zaken Schumann het presi dentieel paleis verliet. Hij sprak tegenover verslaggevers over „zeer, zeer dicht bij elkaar", maar maakte niet duidelijk hoe de standpunten precies luiden. Kort voordat Pompidou en Brezj nev bijeenkwamen tekenden de twee landen een verdrag voor economische samenwerking met een looptijd van tien jaar. Het verdrag voorziet in een Russi sche deelneming aan de bouw van industriële complexen in Frankrijk en in hulp van de Franse industrie bij de bouw van fabrieken in de Sowjet Unie. Horeca steunt onderzoek casinospelen DEN HAAG (ANP) Het be stuur van het bedrijfschap Ho reca heeft zich zonder discussie geschaard achter het voorstel van het dagelijks bestuur aan de Nationale Stichting Casino spelen tienduizend gulden te ge ven voor medefinanciering van een onderzoek naar de moge lijkheden voor vestiging van ca sino's in ons land. Minister Van Agt Van onze parlementaire redak- tieqc DEN HAAG Minister Van Agt (Justitie) is van mening dat de overheid effektlef moet optreden tegen het kraken van leegstaan de panden. Hij zei dit gister avond bij de behandeling van zijn begroting ln de Tweede Ka mer. De heer Van Agt deelde mee dat zijn ministerie intensief overleg pleegt met het ministerie Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening om het onnodig provocerend leegstaan van ningen tegen te gaan. De heer Van Agt zei tenslotte over het kraak-probleem: ,,We moeten het eigenmachtig optre den van krakers niet bagatelli seren, maar ook niet de omstan digheden die daartoe hebben ge- leid". greep uit een lijst van belangrij ke figuren op elk gebied: Haile Selassie, Theodore Roosevelt, Briant, Charles Lindbergh, Wil ly Brandt, Manlio Brosio, die daar vaak met Luns gesigna leerd werd, Eisenhower, Mont gomery, Strawinsky, Bing Crosby, Anton Geesink, Danny Kaye, Rubinstein, Edward Heath, Frank Bormann, David Oistrach, Salvador Dali, inter nationale generaals, ambassa deurs en andere voorname per sonen zoals de Yuvaradja uit India, die een kamer besprak, voor zichzelf en zijn koe. De re ceptionist liet weten dat dit laatste niet zou gaan omdat de trap te steil en de lift te klein was. Des Indes liet zeer snel een reproductie van de stier van Potter aanrukken en die de kamer van de Yuvaradja hangen. De Yuvaradja stemde daarmee in. Dat was Des Indes. En niet te vergeten de regerin gen, die er in de loop der j: hun regelmatige diners hebben gehad. Zoals gisteravond nog voor het laatst de regering Biesheuvel. (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG Een van de befaamdste hotels in Nederland hotel Des Indes aan het Lange Voorhout in Den Haag zal vanaf vanavond geen gasten meer ontvangen. Eigenaar Jean Jacques Rey besloot enkele dagen geleden een streep onder de exploitatie te zetten, toen hij de opnieuw sterk teruglopen de omzetten onder ogen kreeg. Gisterochtend riep hij het on geveer zestig man tellende personeel bijeen om hen over zijn radicale besluit in te lichten. Daarna werden de vakbonden en het arbeidsbureau op de hoogte gebracht. Met deze stap heeft eigenaar Rey kunnen voorkomen dat Des Indes door een faillissement aan zijn eind zou komen. De on geveer vijftig crediteuren zullen nu financieel niet tekort ko men. De inboedel van het vermaarde hotel dat zeventig kamers had - zal in het begin van het volgende jaar door een openbare verkoping van de hand gedaan worden. Het pand is eigendom van Domeinen. Wat de nieuwe bestemming van het hotel is staat voorlopig nog niet vast. De heer Jean Jacques Rey over de sluiting: „We hadden min der inkomsten, dan uitgaven. Bovendien hadden we te weinig gasten. De laatste maanden hadden we hooguit een bezet tingsgraad van veertig procent. Je hebt echter een bezetting nodig van minstens zestig procent. We zitten nu in de rode cijfers voor zeker 150.000 gulden, zo niet meer. In september heb ik mijn baan in Amerika opgezegd om te zien wat er aan Des Indes te redden viel. Nu ben ik mijn baan en mijn hotel kwijt. Mijn vader nam het in 1923 over. Vanaf 1937 zit ik er in. Vanaf de tweede wereldoorlog tot nu heb ik er ongeveer 1.250.000 gulden in geïnvesteerd uit eigen middelen. Gelukkig zijn er al enkele hotels die een deel van mijn mensen willen overnemen. Oorzaak van de moeilijkheden. Er zijn op de eerste plaats meer van soortgelijke hotels gekomen en bovendien wordt de categorie mensen waar wij het van moeten hebben steeds kleiner. De rijke toerist bijvoorbeeld is hier verdwenen. Die gaat nu bijvoorbeeld naar Hawaii. Ik zie in de eerste twee jaar nog meer horecabedrijven, waaronder ook grote verdwij- Als alles voorbij is, ga ik me blijvend ln Amerika vestigen. Ik heb me al gespecialiseerd in computersystemen voor hotelbe- drijven. Dat ga ik weer doen. Het gebruik daarvan neemt in Amerika hand over hand toe", aldus de heer Rey. Demonstratie redacteuren soldatenblad DEN HAAG (ANP) Vijfentwin tig leden en sympathisanten van het „soldatencomité" hebben gistermiddag in Den Haag gede monstreerd voor het gebouw van het Hoog Militair Gerechts hof, dat de beklagzaken behan delde van vier dienstplichtige soldaten, die zijn gestraft we gens het redigeren en versprei den van „Alarm 8", het afde lingsblad van de vereniging van dienstplichtige militairen (WDM) in Ermelo. Brigade-generaal E. O'Erne had zich niet kunnen verenigigen met de inhoud van het blad en legde Wim Schul 4 maanden en Hans Dona drie maanden tucht- klasse in Nieuwersluis op. Twee anderen, Ger Ostermeier en Jelle IJlstra, kregen vijf en drie dagen verzwaard arrest. Ratna Sara Dewl, een van de echtgenoten van wijlen presi dent Soekarno was onlangs in Parijs op de tentoonstelling „Prestige de l'Or", een tentoon stelling om meer belangstelling voor goud te kweken. Onder het toeziend oog van goudsmit Alca zar hakt mevrouw Soekarno hier een baar goud, die gesmol ten en gegoten gaat worden. (ADVERTENTIE) Tjjdelijk kleurige stickers bij Bambix. Er zijn er twaalf in totaal Twee in elk pak. Dus sparen gaat lekker snel. Daarom is het nu nog fijner als u Bambix voor uw kinderen koopt. Bambix - beter voor uw kind. (Van onze parlementaire redac tie) DEN HAAG De Tweede Kamer heeft gisteren haar sterke be zorgdheid laten horen over de ruimtelijke ordening van ons land. Een krachtiger aanpak is dringend nodig. Enerzijds om een volgroeien van het westen tegen te gaan, anderzijds om de ontwikkeling in het noorden, oosten en zuiden van het land te bevorderen. Regeringspartijen en oppositie waren eensgezind ln hun bezorgdheid. De minister zal niet alleen moeten „coördi neren", maar veel meer leiding DIEZ (ANP) In het slot Ora- mienstein bij Diez hebben koningin Juliana en prins Bernhard gis teravond het contradiner gege ven aan president en mevrouw Heinemanin. Voor dit feest in het feeëriek verlichte slot waren 160 Duitse en Nederlandse gas ten uitgenodigd. Alles voor het diner was speciaal vanuit Nederland overgebracht: de bloemen, het tafellinnen, het tafelzilver en de glazen. De uit ons land overgevlogen spijzen en dranken wer den op Oranienstein bereid door paleiskoks en door New- derlandse lakeien geserveerd. De derde dag van het staatsbe zoek aan de Westduitse bondsre publiek bracht koningin Juliana en Prins Bernhard vandaag naar de stad Hamburg, met bij na twee miljoen inwoners de tweede stad van West-Duitsland. Koningin en Prins reisden in een speciaal gecharterd vlieg tuig. Onmiddeliijk na aankomst op het vliegveld reden zij door naar de begraafplaats Ohlsdorf, waar het koninklijk paar een krans legde bij het gedenkteken voor de 2500 Nederlandse slachtoffers van het concentra tiekamp Neuengamme. aan de ruimtelijke spreiding moeten geven, zo kreeg d'rS. Udink te hören. Algemeen was de gedachte d£t het „groene hart" van Holland op sluipende wijze wordt aange tast. De VVD-er Tuijnmsn vroeg zoch af op welke wijze deze ontwikkeling nog is te stui ten. „Zo langzamerhand kunnen we beter van het „groene hart infarct" gaan spreken". Het voller worden van de randstad gaat onverkort door. »--i De heer Keuning (DS '70) vroeg van minister Udink een „agres sief en vindingrijk beleid". Hij kwam met concrete voorstellen: Afremming van vestigingen in het westen. Dus: geen uitbre- ding van de Delftse hogeschool en Leidse universiteit, een adempauze bij de uitbreiding van zeehavens en industriële vestiging en stimulering van de verplaatsing van kantoren uit Den Haag. Het noorden, oosten en' Limburg kunnen van deze maatregelen profiteren. Het westen moet beter worden in gericht, aldus de heer Keuning. Het is onmogelijk om in 1980 alle autobezitters uit het westen met hun auto naar de Veluwe voor de noodzakelijke recreatie te laten rijden. Ooic de woning bouw dient daarom krachtiger te worden gespreid. Soldaat berooft zich van leven (Van onze Parijse correspondent) PARIJS In Etain in het depar tement van de Moezel heeft een jonge dienstplichtige soldaat van 21 jaar, die weigerde zijn militaire uniform te dragen, zich van het leven beroofd. Nog voor hij opgeroepen was, bad hij het voornemen te kennen ge geven dienst te weigeren en had zich niet bij de kazerne aarige- meld. Gendarmes kwamen hem halen en tot zijn militaire com mandant zei hij in hongersta king te zullen gaan wanneer men hem zou dwingen. Hij werd in de gevangenis opgesloten waar hij inderdaad weigerde voedsel tot zich te nemen. Hij wist zich een ogenblik te ont trekken aan de waakzaamheid van cipiers en van een dokter hing zich op.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1971 | | pagina 9