VOORZIENING IN LUISTER BEHOEFTE WORDT BEDREIGD CeidócGomorit Eerste tv-verbinding Djakarta- Hilversum per satelliet Indosat TELEVISIE VANAVOND DE FILM VAN VANAVOND Stanley Kramers imposante „Judgement at Nuremberg" Ernstige kritiek van NCRV op handelwijze van NOS TELEVISIE MORGEN cj /pi RADIO MORGEN Moeilijke tijden PAGINA 2 LEIDSE COURANT DINSDAG 20 JULI 191 Beperking van openbaarheid kent voordelen 70U zonder de geheime besprekingen u van Kissinger bij Tsjoe-en-Lai presi dent Nixon zo onverwacht snel een op zienbarend initiatief hebben kunnen nemen om te pogen het slechte klimaat tussen Amerika en Rood China te ver beteren? Over de kans op succes bij deze po gingen en de daaraan vastzittende risi co's spreken we ons thans niet uit. We willen vandaag de vraag opwerpen, of bij het streven naar het doorzichtig maken van onze samenleving het be perken van de openbaarheid soms toch een voordeel kan zijn. De vraag behoeft natuurlijk niet gesteld te worden over het resultaat van besprekingen; die mogen in een wereld die gelooft in de democratie niet ge heim blijven. Maar het proces dat tot zulke resultaten leiden kan, is een andere zaak. Er zijn verschillende situa ties waar het zinvol blijkt om in het glazen huis tijdelijk toch een paar gor dijnen dicht te trekken. Ról der kritiek yUANT zowel in de wereldpolitiek als bij beleidsbepaling op nationaal niveau staan de verantwoordelijke per sonen niet alleen bloot aan de kritische blik van mensen die van hen een goede verzorging van het algemeen welzijn ver wachten, maar ook aan kritiek van groe pen die, bijna van nature, een ander beleid wensen, omdat dat als oppositie hun roeping en bestaansrecht is. Ook die groepen hebben, om het ge voerde beleid aan eigen inzichten te kun nen toetsen, recht op wetenschap van I feiten, op openbaarheid van bestuur dus. Maar gaat dat recht zó vér, dat ze in alle stadia van planning en peiling alles moe ten weten? Bijvoorbeeld om op elk door oppositiegroepen gewenst moment als „stoorzender" te kunnen optreden. Volledige openbaarheid rond de mis- sie-Kissinger naar Peking zou in de Verenigde Staten zelf en van de kant van Tsjang Kai Tsjek c.s. tot anti-demon straties en mogelijk zelfs tot een ob- structiepolitiek hebben kunnen leiden; met geen geringe kans dat in China het klimaat zelfs voor informatief overleg ongeschikt zou zijn gemaakt. De rol die de kritiek speelt, is ook in het geval van Amerika's politiek in het Verre Oosten een tweesoortige: deels zor gen dat een bepaald doel eerder bereikt wordt, deels zorgen dat het doel nimmer of met totaal andere gevolgen wordt be reikt. Kabinetsformatie r\OK de beperkte openbaarheid tussen eind april en begin juli in Den Haag laat zich op die manier verklaren. Wan neer omtrent het financieel en econo misch perspectief van de natie bepaalde concrete gegevens voor de publieke opinie achtergehouden zijn, valt dit meer te laken in de periode vóór de verkie zingen dan tijdens de kabinetsformatie. Informateur Steenkamp bij de pro grammering en formateur Biesheuvel bij de samenstelling van zijn kabinet heb- aaar ons gevoel terecht af en toe een paar gordijnen van hun „glazen huis" dicht getrokken. Op het „hoe" en .waarofn" kan straks bij de Kamerdebat ten nog uitvoerig worden teruggekomen.. De democratie heeft als eerste prin cipe dat de burgerij uiteindelijk beslist det een oligarchie of een pressie groep. Maar de daarbij passende spel regels kunnen verschillen naar gelang te maken heeft met gemeentepoli- een nationaal beleid of het wel en van de wereld. BIJ GELEGENHEID VAN NEDERLANDS STAATSBEZOEK ,Betere" rollen voor jonge krachten in parlement "pEN topman van de nieuwe Nederlandse regering heeft tussen neus en lippen door beloofd, dat de Tweede Kamer bij de kabinetssamenstelling niet zou worden „geplunderd". En waar is dat voor de functie van minister en staatssecretaris ook nieuwe figuren buiten het parlement aangetrokken zijn. Maar tezamen hebben de verkiezingen plus de kabinetsformatie toch wel als gevolg meegebracht, dat voor de „betere rollen" in de Tweede Kamer heel wat jonge, soms ook oudere parlementariërs een kans gaan krijgen. Niet bij de oppositie; daar blijft alles bij het oude en zullen ervaren politici als Den Uyl, Vondeling, Vrolijk. Van Mierlo en Bakker met enkele variaties het be kende lied van „het moet anders" blij ven zingen Maar uit de banken van de regeringspartijen zijn nu Schmelzer, Bies heuvel, Geertsema, Boersma verdwenen en blijft dr. Veringa in feite de enige die na een geslaagde carrière als minister nu aan de eerste lessenaar van een fractie" gaat proberen leiding te geven aan het parlementaire spel. Zonder risico's is deze opgave niet. Want nosmen van staatssecretarissen de rege ringsfracties nog een paar ervaren krach ten moeten offeren. Op zichzelf is dat geen bezwaar; de ervaring leert, dat een minister of staatssecretaris met een goede staat van dienst in het parlement zestig procent kans maakt ook als bewindsman te slagen. Maar voor de regeringspartijen komt het nu wel erop aan, dat in de nieuwe fracties de nieuwe gezichten ge vonden worden, die in staat zijn om in het parlement met succes de „betere" rol len te gaan spelen, die op hen te wachten liggen Zonde risico's is deze opgave niet. Want wanneer de nieuwe regering steken laat vallen, zullen de fracties der regerings partijen moeten voorkomen dat het initia tief, ook politiek, aan de oppositie komt. En wanneer het kabinet het spel sterk gaat spelen, staan de regeringsfracties weer voor de opgave om te voorkomen dat mr. Biesheuvel c.s. zo sterk gaan do mineren dat de „bevriende fracties" tot het spelen van rolletjes op het tweede plan worden gedwongen. In de financieel-economisch moeilijke omstandigheden waarin Nederjjai^4 zich momenteel bevindt, lijkt óns' hét -'vinden van de juiste dosering spel en~tegenspel der regeringsfracties geen gemakkelijke opgave. Voor de debuterende hoofdrol spelers in die fracties overigens een extra stimulans om hun kans goed te be nutten. (Van onze radio en t.v.-redacteur) HILVERSUM De NOS zal zoals bekend uitvoerig aandacht besteden aan het staatsbezoek van dekoningin en prins Bernhard van 26 augustus tot 5 september aan Indonesiöë. De NOS-t.v. zal bij deze gelegenheid de eerste rechtstreekse t.v.-verbinding per satelliet tussen Djakarta en Hil versum tot stand brengen. Deze ver binding zal dienen voor enkele rechtstreekse uitzendingen uit Java en voor de journaaluitzendingen. De NOS-radio bereidt verbindingen op Java en Bali voor, waardoor het mo gelijk is schakelprogramma's en rechtstreekse reportages naar Neder land te verzorgen. De NOS is van mening, dat het staatsbezoek aan Indonesië voor beide landen van historische betekenis is, ongeacht de verscheidenheid, die in de beoordeling van die betekenis kan be staan. Het is bovendien voor het eerst, dat een Nederlands regerend vorst een bezoek brengt aan dit land. Het initiatief voor de eerste rechtstreekse t.v.-verbinding is uitgegaan van de NOS, die in samenwerking met de Indonesische t.v., de Indonesische en Nederlandse PTT alsmede Indosat (sa telliet) en technici van het grondstati on Raisting in Zuid-Duitsland thans de voorbereidingen treft. Directe reportages kunnen worden verwacht van de aankomst van het Nederlands staatshoofd op het vlieg veld van Kemajoran bij Djakarta op donderdag 26 augustus en van de intocht in Bandoeng op zondag 29 augustus. In verband met het tijdsver schil zullen deze reportages respectie velijk op donderdagochtend om 7 uur en zondagochtend om 10 uur worden uitgezonden. Het journaal verzorgt op Java en Bali extra-reportages van 10 minuten. Verslaggevers zijn daar Jan Gerritsen en Hans van der Werf. Voor al deze uitzendingen zal gebruik wor den gemaakt van de Indosat-satelliet boven de Indische Oceaan. Behalve voor deze directe en semi-di- recte reportages tijdens het bezoek treft de NOS voorbereidingen voor enige andere uitzendingen. Zo zal een cameraploeg met Joop van Zijl en de buitenlandse correspondent van de KRO, Willibrord Nieuwenhuis, een se rie korte documentaire programma's verzorgen, die tijdens het bezoek da gelijkse informatie zullen geven over het gebied dat de volgende dag door de koningin zal worden bezocht. Mede ten behoeve van de t.v. maakt Poli- goon voorts een samenvattende repor tage in kleur ter uitzending op een later tijdstip. RADIOREPORTAGES Ook de NOS-radio zal van de aan komst op-,Kemajoran -en de intocht in 'Bandoeng,' maar ook 'van 'het bezoek' aan verschillende plaatsen op Java en Bali zoveel mogelijk rechtstreekse re portages verzorgen. Ook ten behoeve van deze reportage dienen enkele lo kale verbindingen door de NOS tot stand te worden gebracht, alvorens Scène uit Judgement at Nuremberg met op de voorgrond Burt Lancaster als een van de beklaagden. De films van producent-regisseur Stanley Kramer variëren van knap gemaakt amusement als „High noon" en „Guess who's coming to dinner" tot keiharde films, die min of meer een boodschap inhouden als „On the beach", „The defiant ones" en de on langs in Berlijn buiten gouden en zilveren beren gevallen „Bless the beast and children". Een van Kramers meest indrukwekkende films is wel de uit 1961 daterende „Judgement at Nu remberg" gebaseerd op een televisie spel van Abbey Mann. Het gaat over een van de Neuren- bergse processen rond 1947. De groot ste oorlogsmisdadigers zijn reeds be recht en vooral van Amerikaanse zij de dat samenwerking met een nieuw-Duitsland als een Europese noodzaak ziet wordt aangedrongen op een zo mild mogelijke behandeling van de „mindere goden", die nog moe ten voorkomen. In deze sfeer speelt „Judgement at Nuremberg". Een integere, eenvoudige rechter (Spencer Tracy) is de presi dent in het proces tegen vier man nen die in nazi-Duitsland als jurist zich aan oorlogsmisdaden zouden heb ben schuldig gemaakt. Een fanaticus, een opportunist en een slaafse partij man verklaren „onschuldig" te zijn, alleen de rechtsgeleerde Ernst Jan- ning zwijgt. Na een steekspel van woorden tussen de openbare aankla ger (Richard Widmark) en de felle Duitse verdediger (Maxmilian Schell) ondervraagt laatstgenoemde op een zo nationalistische wijze twee ge tuigen (Montgomery Clift en Judy Garland) dat Janning (Burt Lancas ter) niet langer het zwijgen kan be waren en openlijk schuld bekent. „Wij waren ons niet bewust van de vernie tiging van de miljoenen, wij wisten het van honderden. Maakt ons dat minder schuldig?" roept hij uit. Stanley Kramer weet op prachtige wijze in deze lange, twee-en-een-half uur durende film de spanning op te bouwen tot deze bijna ondragelijk is geworden. Ook de rolbezetting is in drukwekkend. Maximilian Scheel kreeg een Oscar voor zijn vertolking van de geslepen Duitse verdediger. Richard Widmark doet weinig voer hem onder terwijl Burt Lancaster en Spencer Tracy op een ander vlak el- kaars waardige tegenstanders zijn. Marlène Dietrich als de weduwe van een veroordeelde nazi valt daarbij enigszins in het niet, maar wijlen Montgommery Clift en wijlen Judy Garland met Tracy zijn er in tien jaar liefst drie van de zeven hoofdrol spelers overleden geven als de in verwarring gebrachte getuigen de beste vertolking uit hun te vroeg af gebroken carrière. (AVRO Ned. II 20.21 u.). - radio- en tv redac- (Van IILVERSUM In verband met vragen rond de reportages van het aanstaande bezoek van koningin Juliana en prins Bernhard aan In do esië, deelt de NCRV mee, dat zij niet het voornemen heeft een ver slaggever op eigen gelegenheid naar Indonesië te zenden en even min om haar verslaggever Jan Zindel terug te trekken uit het NOS-team. Aan de NCRV is door de NOS »evraagd eenmaal 50 minuten ra diozendtijd beschikbaar te stellen voor de verslaggeving. Het blijkt nu, dat de NOS in die tijd ook documentaires wil uitzenden. De NCRV wenst echter uitsluitend zendtijd vrij te maken in haar actualiteitenrubriek „Hier en Nu" ten behoeve van de reportages. De NCRV betekent hierbj aan, dat de regels voor de programmatische samenwerking van de zendgemach tigden door de NOS bij de voorbe reiding van de verslaggeving uit Indonesië niet of nauwelijks in acht genomen zijn en dat een nieuwe discussie over deze samen werking dringend gewenst is. Tijdens een radiouitzending van Hier en Nu verklaarde het hoofd van deze afdeling drs. H. Glimmer veen, dat de NCRV in hoge mate ongelukkig is over de wijze waar op de verslaggeving van de reis is voorbereid door de NOS. „De NOS is niet alleen een eigen zendge machtigde, maar ook het samen werkingsorgaan van de omroepen. Als zodanig is het gebruikelijk dat de omroepen, in daarvoor bestaan de commissies, de NOSadviseren over de manier waarop de verslag geving zal gebeuren en over de verslaggevers die dat zullen doen. In dit geval is een deel van de beslissingen genomen zonder dat in de samenwerkingscommissie daaro ver is beraadslaagd. Een deel van de nogal uitgebreide verslag geverséquipe (26 man inclusief technici en cameramensen) is aan gewezen zonder dat de omroepen daar in zijn gekend. Het is mis schien ongebruikelijk", aldus drs. Glimmerveen, „dat in een radiouit zending zo uitvoerig wordt inge gaan op wat zich uitsluitend achter de schermen in 't Gooi zou moeten afspelen. De NCRV heeft nu een uitzondering gemaakt, omdat men van mening is dat de NOS in dit geval onvoldoende de vastgelegde overlegprocedure heeft gevolgd. Dit frustreert het werken bij radio en tv". Pip en Zip 18.55 uur: Journaal 19.05 uur: Daktari 20.00 uur: Journaal 20.21 uur: Andy Williamsshow 21.11 uur: Moeilijke tijden 22.11 uur: De rode kamer (6) NEDERLAND II Journaal 19.05 uur: Première AVRO: 19.30 uur: Operatie mini 20.00 uur: Journaal 21.21 uur: Berechting in Neurenberg 22.55 uur: Journaal NOS: 20.00 uur: Journaal 20.25 uur: „Fanny Essler" 21.45 uur: Spel zonder grenzen 23.05 uur: Journaal NEDERLAND II NEDERLAND I VARA: 17.00 uur: Kinderprogramma NOS: 18.45 uur: Pip en Zip 18.55 uur: Journaal 19.05 uur: De dubbeldekkertj es CKV-IKOR-RKK: 19.30 uur: Kenmerk HILVERSUM I 30 Nieuws. 18.41 Actualiteiten, 19.00 (S) :n fabrikaat: lichte muziek (opn). 20.00 Fidelio, opera van Beethoven, uitgevoerd Radio Filharmonisch Orkest, Neder- Is Operakoor en solisten (opn). 22.25 rweging. 22.30 Nieuws. 22.38 Lichte nmofoonmuziek. 22.50 Reisoogst: toeris- magazine. 23.15 (S) Lichte muziek ïsemble met zangsoliste. 18.55 (S) Big 18.4! leat: The Skymasters. 19.25 Paris 19.31 larie. 19.30 Nieuws. 19.35 Vanavond, mu; :rd programma met veel muziek en 23.0C 35 Braziliana: lichte latijns-ameri- 23.41 18.55 uur: Journaal 19.05 uur: The Whoopee Band 19.25 uur: Netsilik Eskimo's (2) 20.00 uur: Journaal 20.20 uur: Dag van het Paard 21.15 uur: „Twee op 2" 22.05 uur: Magazine (HIRO) 22.25 uur: Journaal Zomertoer: licht programma; 21.30 H gracht drie-drie-acht; 22.00 (S) Jazz Spec trum. 22.30 Nieuws. 22.40 Mededelingen. 22.1 i Radiojournaal. NOS: 22.55 (S) Signaal-con certen 1970-71: Societa Cameristica Italian» l NEDERLANDS 18.30 Verkeerswenker; Nieuws. 22.15 J ïziek. 20.00 Symfonisch het geluidsignaal naar de Indosat-sa telliet kan worden doorgezonden. Voor de realisatie van dit project zijn de kosten op circa 600.000 gulden geraamd. Dit bedrag is nodig om een equipe van 26 radio- televisie- eh PTT-mensen, zomede vier filmers van Cinecentrum in staat te stellen hun produkties naar Nederland te relaille- De rijksvoorlichtingsdienst zal een deel van de satellietkosten op zich nemen en bovendien zorgen voor gra tis vervoer van een gedeelte van de NOS-kolonne. De dagbladjournalisten daarentegen moeten wel betalen. Men heeft kans gezien voor hen de reiskos ten te verlagen van rond f 4000,per persoon tot ruim f 1800,Tijdens de gisteren gehouden NOS-persconferen- tie ontkende de heer Enkelaar catego risch, dat de NOS door financiële re geringshulp bij dil-werk haar journa- listjtke onafhankelijkheid in de waag- HILVERSUM I schaal stellen. De NOS Ëetaait zelf voor het vervoer van haar men sen naar Indonesië. Voor de technische outfit van Philips wordt de gebruike lijke huur betaald, al is ook één en ander gratis. Vanavond zendt de KRO-televisie een documentaire uit gemaakt door Ri chard Broad van Thames Television Productions. In deze film wordt het schokkende relaas over armoede en ellende gedaan door de mensen die er het nauwste bij betrokken zijn: de bewoners van de onbewoonbaar -er- klaarde woningen en krottenwijken van Engeland. Dit land telt in 1971 nog altijd 7 miljoen armen die zijn terug te vinden in de 2 miljoen onbe woonbaar verklaarde woningen. In te genstelling van wat vaak wordt aan genomen is niet „het grote gezin" de oorzaak van deze armoede. Twee van meer dan twee of drie kinderen, de drie „arme gezinnen" telt niet KRO Ned, I: 21.11 uur. De redder des vaderlands, de Amster damse koopman De Vries, die het vastgelopen gesprek tussen Ajax-voor- zitter Max van Praag en de N.V. Coster en schoonzoon iveer op gang bracht, waardoor Cruyffie voor ons land behouden bleef, verscheen gister avond eindelijk op het scherm. De heer De Vries was na zijn bemidde lende arbeid het liefst weer in de menigte van voetbalsupporters ver dwenen, zelfs zonder bedankje zou hij hiertoe genegen zijn geweest, maar nu Max van Praag net doet of hij helemaal geen mijnheer De Vries kent, kwam De Vries in Hier en Nu hier en ginter eens vertellen, dat hij allerminst behoefte heeft aan publici teit, het liefst vergeten wordt, nu hij Cruyffie voor ons land heeft behou den, en dat hij niet wenst met name genoemd en met gezicht getoond te worden als de man, die Cruyffie voor ons land behield, maar dat Van Praag nu niet net moet doen of er helemaal geen mijnheer De Vries bestaat, die zo bekwaam bemiddelde, maar noch- thans zo snel mogelijk vergeten wenst te worden Handelend in de geest van deze bijdrage aan Hier en Nu moeten we deze man en dit onder werp liefst zo snel mogelijk vergeten. Maar hoe zouden we de heer De Vries nog kunnen vergeten, die op het scherm zo opzichtig achter de scher men werkt? Bescheidenheid is een schone deugd, die hij in hoge mate Door deze wijze van tv-benadering werd de heer De Vries zelfs een onvergetelijke figuur, ten voeten uit getoond in de door hemzelf zo begeer de onbeduidendheid, terwijl van de omstreden schaker van wereldniveau Bobby Fischer niet meer dan een por- /ènde en commi Nu: gazine. 13°o" Nieuws l Als Speelruimte, met i Wolkers. 12.10 (S) Lie: ik. 12.25 (S) Brassband Mt i "".li Actualiteiter 13.25 Kennlsmakin s; 14.00 Operett nieuwtjes, reportages, kommentaren en r ziek. 11.55 Mededelingen. KRO: 12.00 (S) i twaalf tot twee: gevarieerd program: (12.26 Mededelingen t.b.v. land- en tr bouw; 12.30 Nieuws; 12.41 Actualiteit 13.00-13.05 Raden maar...) NCRV: 14.10 (S) Klassieke pianoconcerten (gr). 15.00 In't z" ver: programma voor oudere luisteraai 16.00 Nieuws. 16,03 (S) Meisjeskoor met pi nobegeleiding. 16.15 Radiostrip voor de ki: or' de jeugd °°NOS:' liedjes. 17.24 UNESCO-Magazine. 17.40 Toerismo: toerist- 17 55 M'cf'd"?'1'6 Ult binnen" en buitenlani p- HILVERSUM UT ontwikkelingslan- l NEDERLANDS^ ichten. 13.30 Oper 8.35 Van alle markten weekbaid, met om 9.35 W 10.15 Koning Klant; 10.30 17.15 Muziekpro-| tret uit de tweede hand werd getoond. Men liet hem door zijn collega's om schrijven als een analfabeet, als een man zonder tafelmanieren, een wis pelturige, eigenaardige man van 28, maar ook een scherpzinnige schaker met de wereldtitel binnen zijn bereik. De hierdoor gaande gemaakte interes se in de mens Fischer liet Hier en Nu echter onverschillig. We hadden de man graag zelf aan het woord ge- Evenals de woningnood neemt ook de kamernood wanstaltige vormen aan. Amsterdam mist er 8000, Utrecht 3000, Den Haag zo'n 1000. Het aanbod daalt, de prijzen stijgen en men be taalt veel geld voor weinig gerief en weinig privacy. Intimidatie en de dreiging op straat te komen staan houdt dc kamerbewoners koest. Een 3 hospita liet echter weten, dat zij het voor de centen niet meer hoeft t« I doen en dat haar privacy al zo vaak is aangetast. Voor alle betrokkenen een nare zaak, dat wel. Uit de rubriek Ander Nieuws lichten nog tipje jaarde, die stelt, dat bejaarden jeugdige grootouders de tijd uitste kend kunnen vullen door de opvoe ding ter hand te nemen van kinderen van werkende moeders. Een crèche bij een bejaardentehuis zou in een dub bele behoefte voorzien. Op deze r nier komen de werkende moeders 1 nu in de verre toekomst ook nog e toe aan de opvoeding van andermans kinderen. (Van één onzer verslaggevers) DEN HAAG Nederland was één van de initiatiefnemers van de verga dering in Straatsburg, waar de maat regelen tegen de piratenzenders be sproken werden. Veronica was ten slotte de derde piraat in Westeuropese wateren en de eerste goed ontvangba- De Britse regering van Harold Wilson (Labour) was de tweede belangrijke „organisator". Voor de kusten van En geland lagen op een bepaald moment zo'n tien zendschepen, die vaak een ongekende populariteit hadden, zoals Radio-London, Radio Caroline, Radio- England en Radio-City. Na Straats burg joeg Wilson een wetsontwerp door het Engelse parlement, waarna bijna alle piraten voor de Engelse kust stopten. Slechts Caroline zette de strijd voorl. Maar langzaamaan bloedde ook dit station bij gebrek aan advertenties dood. De Britse regering leefde het verdrag consequent na: Engelsen, die de schepen bevoorraadden werden tot vaak forse celstraffen veroordeeld. Caroline voegde ten tijde van de Brit se verkiezingen nog een heftige cam pagne tégen de regering-Wilson en vóór de conservatieve partij van Ted Heath. In de hoop dat deze wat aan deze beknotting van de vrijheid van meningsuiting" zou doen. Waarnemers in Londen waren er overigens niet van overtuigd dat Caroline ook maar iets had bijgedragen tot de overwin ning van de conservatieven. Heath deed in ieder geval niets voor de De Nederlandse regering deed niets tegen Veronica, wel (jaren eerder) iets Nu de dynamietdampen na de aanslag op Radio Nordsee International wat zijn opgetrokken, wordt het duidelijk dat de van uitlokking verdachten (om de juridische termen aan te houden) gedeeltelijk in hun opzet geslaagd zijn: Nordsee zal wel uit de ether verdwijnen. Alleen: Veronica verdwijnt mee. Het politieke klimaat lijkt zodanig veranderd de VVD is overstag gegaan dat ratificering van het verdrag van Straatsburg door het parlement een haalbare kaart is. Ondertekening van dit verdrag dat meewerken op iedere manier aan piratenzenders strafbaar stelt zou het einde betekenen van de piraten voor onze kust. (Zonder advertenties eveneens strafbaar kan óók een piratenzender niet voortbestaan). De bomaanslag op de Mebo II krijgt aldus een merkwaardig boemerangeffect waar ,,de breinen" achter dit volledig uit de hand gelopen plan beslist geen rekening mee zullen hebben gehouden. Als de concurrentiestrijd op deze manier gevoerd moet worden (er zijn ook vraagtekens gerezen naar aanleiding van een vroegere stranding van een andere piraat, radio-Capitol) is de vraag natuurlijk gerechtvaardigd of de „off-shore-radiostations" nog wel op een soepele houding van het Nederlandse parlement mogen rekenen, nu het wetsvoorstel intussen is ingediend. Bijgaande beschouwing geeft wat achtergronden bij de ontwikkelingen in de radiowereld. Legen het REM-eiland een kunstmatig eiland voor onze kust van waar ook t.v.-uitzendingen werden uitgezonden. Met een gecombineerde bliksemactie van de mariniers en rijkspolitiemensen werd de zender het zwijgen opge- In de Nederlandse politiek kwam Ve ronica regelmatig ter sprake. Maar de regeringen waren steeds te angstig om het verdrag in de Kamers te bren gen uit vrees voor een enorme daling van de populariteit. Veronica voorzag in een behoefte, had een populaire formule en was zo een belangrijke factor in de politiek van (ook) het kabinet-De Jong. De VVD slaagde er steeds in het verdrag van Straatsburg in de ijskast te laten. Maar na de aanslag op de Mebo-II gingen er ook in liberale kring stemmen op om op te treden tegen de piratenzenders. Veronica heeft een hoge en nog steeds stijgende luisterdichtheid. De popula riteit van Radio Noordzee, voorname lijk bepaald door Joost de Draaijer. Jan van Veen en de Engelse uitzen dingen, gaat nog steeds met sprongen vooruit. Hilversum drie had een con current en vervanger van de piraten moeten zijn. Enige tijd heeft het er naar uit gezien dat dit zou lukken. De populariteit van Hilversum III steeg snel tijdens de uitzendingen an Radio- Tour-dc-France; een middagvullend programma dat dwars door alle zuilen heenliep. Disc-jockeys van VPRO, VA RA, KRO, AVRO en NCRV verzorg den om beurten een vast uur in dit programma. Het jaar daarop was dio-Tour-de-France taboe. De on pen vreesden dat dit totaalprogramma hun autonomie zou aantasten. De luis tercijfers van Hilversum III daalden prompt en vertonen pas sinds kort weer een stijging. Het is echter zeer de vraag of deze recente luisterwinst te danken is luistervlieres bij de piraten. Eerder lijkt het aannemelijk te veronderstel len dat die winst het verlies vi Hilversum 1 en 2 compenseert bovendien gedeeltelijk afkomstig van een toenemende belangstelling voor het medium radio. De verdeling van de luisteraars over de verschillende zenders in het eerste kwartaal van 1971 is: Hilversum drie 36% (was 31%) Piraten 30% (was waarbij in aanmerking genomen dient te worden dat Noordzee dit kwartaal zeer kort in de ether was), Hilversum één en twee 34% (was 44%). De eerste maanden van dit jaar steeg de totale luisterdichtheid met 3,5%. Uit deze cijfers is op geen enkele wijze af te leiden dat Hilversum drie de functie van de piraten aan overnemen is. Integendeel. Als de be spreking van het verdrag van Straats burg dan ook in het parlement begin zal een goede vervanging van de pira tenzenders èèn van de hoodpunten moeten zijn. De piraten zijn nu al lang (oogluikend) toegelaten, dat de Nederlandse luisteraars toch minstens recht hebben op een gecontinueerde voorziening in hun luisterbehoefte.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1971 | | pagina 2