ftjidae (2owia/nt C Nixons reis naar Peking slaat in als een bom NA GEHEIM BEZOEK KISSINGER Vijftien arrestaties bij Haagse veldslag Fnóóit inéérl Bij uitblijven 4,5 miljoen krediet ontslag 1100 GK Goedkope sigaretten duurder Draagvleugelboot uit Rusland naar Scheveningen lts on hotpants Uitgezette Portugezen keren terug „DE SAINT" GAAT DE BOER OP IRA ontvoert gewonde uit ziekenhuis f 62c jaargang, no. 18.440 VRIJDAG 16 JULI 1971 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Papengracht 32, Leiden, postbus 11, telefoon 22244 Giro 103003 Bank: Amro-bank N V., Leiden Directeur: drs. .T- H. M. Brader- Hoofdredacteur: F. J- Plug. Chef-redacteur: H. P. M- Heruer. Advertenties (exe. B.T.W.) 0,24 p. mm. Telefoontjes 2.25. Klachten bezorging telef. 22244 (18 tot 19 uur). Abonnement per week 1,63, maand I 6.95, kwartaal 20.65, jaar 80,15. Per post: per kwartaal 23,95, per jaar 94,55. Nederland I: 20.21 uur Weens mu ziekprogramma; 21.30 „11 uur20"; detective-serie. Nederland II: 20.21 uur Bonanza; AFNEMENDEWIND De weersverwachting van het KNMI tot morgen luidt: zonnige perioden en slechts hier en daar een bui. Tot matig of zwak afnemende vind, aanvankelijk noorwestelijk later uit uiteenlopende richtingen. Mini mum temperaturen van 13 tot 8 graden. Maximum temperaturen van ongeveer 21 graden, maar aan zee enkele graden lager? ENKELE DAGEN PROEFVAREN: SCHEVENINGEN De ruim 35 meter lange Russische draag vleugelboot „Kometa" komt maandag naar Scheveningen. De ferry-maatschappij Norfolk- Lijn heeft laten weten belang stelling te hebben voor een dergelijk schip, dat om en nabij de anderhalf miljoen gulden moet kosten. Directeur L. Re- meeus heeft reeds met deze Zwarte Zee. Hij zal tot koop ervan overgaan als de Russen besluiten via zijn maatschappij Westlands groente en fruit af te nemen. Vanmiddag hadden de Russen V. P. Lovtchikov en V. V. Madzmarashvili van de Russische handelsdelegatie te Amsterdam een bespreking met de Norfolk-Lijn-directie in Scheveningen. Maandag zal de draagvleugelboot af meren in de eerste Scheveningse bin nenhaven. Het komt dan rechtstreeks uit Italië, waar een andere geïnteres seerde enkele proefvaarten mankte. De heer Remeeus wil de boot. waar mee 120 personen in vliegtuigstoelen vervoerd kunnen worden, tot en mét volgende week woensdag of donder dag hier ..vasthouden". Zo snel mo gelijk wil hij dan pleziertochten or ganiseren naar onder meer Rotterdam langs de radiopiraten. Hiermee wil hij het publiek in de gelegenheid stel len een exclusief tochtje te maken. Ook belangrijke functionarissen en autoriteiten komen aan de beurt als j het aan hem ligt. Een en ander zou vanmiddag besproken worden. De draagvleugelboot heeft een bereik van 240 mijl, kan een snelheid van 60 km halen en trotseert met gemak Kolven van 1 Va m zonder dal de pas- Isagiers daar enige hinder van onder- Ivinden. Mocht de koop doorgaan dan M wil de Norfolk Lijn het schip inzetten op de dagelijkse dienst Scheveningcn- Great Yarmouth in Engeland, die: momenteel door de twee ferryboten 1 „Duke of Holland" en de „Nicarao" wordt gevaren. kele Amerikaansi WASHINGTON (Reuter/AP) President Nixon heeft vannacht de wereld geschokt door zijn mededeling om voor mei 1972 een bezoek aan China te brengen. In een televisieuitzending van anderhalve minuut verklaarde Nixon dat zijn „reis voor de vrede" niet ten koste zal gaan van „oude vrienden" en tegen geen enkel land gericht is. Nixons belangrijkste adviseur, Henry Kissin ger, heeft de reis voorbereid door een bezoek aan Peking van 9 tot 11 juli. Tijdens dit bezoek, dat kan worden als „het best bewaarde geheim van de eeuw", heeft Kissinger besprekingen gevoerd met premier Tsjoe En-lai van China. Dit neuws is vannacht eveneens door het persbureau Nieuw China bekend geriiaakt. (Advertentie) koopt u zulke mooie (Van slagge\ DEN HAAG Voor de derde achter eenvolgende nacht heeft er in de om geving van de Netscherstraat te Den Ila'ag een confrontatie plaatsgevonden tussen de Haagse politic en een honderd tal op rellen beluste jongelui. Een con frontatie. die tenslotte uitmondde in vijftien arrestaties, talloze gebroken ruiten in de omgeving van de Delftse- laan. zes beschadigde politie-auto's en drie gewonden. Het werpen van egn vijftal benzine bommen en reeksen straatklinkers van af de daken bracht de Haagse politie er gisteravond toe voor het eerst sinds enkele jaren weer het waterkanon in te De Netscherstraat. waar het eergiste ren allemaal begon met een ruzie rond een Turks gezin, bleef volkomen rustig. De aangrenzende Delftselaan was tot diep in de ochtend daarentegen het strijdtoneel van talloze charges, waarbij uiteindelijk zo'n zeventig agenten het dienden op te nemen tegen de straat terreur ven een veertigtal hardnekkige relschoppers. De Haagse politie kreeg het daarbij zwaar te verduren. Vanaf de daken van met name de kruising De Lierstraat - Honselersdijkslraat werd met zeer zware straatklinkers naar de passerende patrouillewagens en charge rende agenten gegooid. De insluiting van de relschoppers bleek zeer moeilijk, mede omdat ze hun toevlucht zochten op trappen en in woningen. Onder 'de vijftie'n arrestanten in de leeftijd van 15 tot 51 jaar waren tien personen, die gepakt werden wegens het stenengooicn. Twee man werden aangehouden wegens het niet opvolgen van een bevel tot doorlopen, een man voor de belemmering van de politie bij de uitvoering van haar taak en twee scholieren werden gearresteerd omdat ze een dolk en een rubber pijp in hun bezit hadden. Bij liet inzeltcn van het waterkanon sneuvelden een groot aantal ruiten in de verschillende straten. Een tweede tocht, waarbij weer langs de nu gebro ken vensters werd gespoten, zorgde voor de nodige verontwaardiging onder de buurtbewoners. Pas tegen vier uur keerde de rust terug in deze buurt. (Van c correspondent) ROTTERDAM Zeven van de achttien Portugezen die vorige week woensdag over de grens gezet werden omdat ze illegaal in ons land verbleven, hebben hun contract met Verolmc getekend. De groep zal volgende weck naar ons land terugkeren, nu met een geldige ver blijfsvergunning. De Portugezen werden ons land uit gezet nadat zij zich bij de vreemdelin genpolitie hadden gemeld om een ver blijfsvergunning te vragen. De Por tugezen hebben zich direct na aan komst in hun land gemeld bij een wervingsbureau. Door bemiddeling van Verolme kregen zij voorrang bij de aanvraag voor een verblijfsverginning. De groep werkt bij Verolme echter in dienst van een koppelbaas. Bij het aan gaan van een vast dienstverband bleek dat de 18 illegaal in ons land verble- Roger Moore kan blijven stralen. Al is hij de krans van „The Saint" in middels kwijt, vandaag mocht hij mei echtgenote Louisa vanuit Londen naar New York vertrekken om de publi citeitscampagne rond zijn nieuwe televisieserie met. Tony Curtiss lijfe lijke kracht bij te zetten. In zijn korte televisietoespraak wees Nixon erop dat hij al eerder had gezegd dat een stabiele en blijvende vrede niet mogelijk is zonder deelneming van China en van de 750 miljoen mensen die er wonen. ..We streven naar vriendschap pelijke banden met alle landen", aldus Nixon die ervan overtuigd was dat alle landen baat zullen hebben bij een ver mindering van de spanning. Nixon sprak niet over een mogelijke erkenning van Peking en evenmin over toelating tot de Verenigde Naties. Henry Kissinger heelt zijn geheime be zoek aan Peking gebracht vanuit Pakis tan, waar hij op 8 juli arriveerde tijdens een reis door een aantal Aziatische lan den. Zijn afspraken voor de volgende da gen weiden afgelast omdat Kissinger aan indigestie zou leiden. Op 11 juli ver scheen hij weer in Rawalpindi op een lunch met president Jahja Kanh. Pakis tan is één van de weinige landen die lijndiensten met China onderhouden en was daarom een geschikt uitgangspunt voor de reis van Kissinger. De reacties op de aankondiging door j president Nixon varieren van hevige schrik tot voldoening. Die laatste reactie komt ondermeer uit Den Haag, terwijl ook Londen en Oe Thant zich verheugd toonden. „Vol schrik" en „vol ongeloof" reageerden ondermeer Nationalistisch China en Zuid-Korea. terwijl ook in Saigon enige ongerustheid bespeurbaar was. Het Kremlin had vanmiddag nog niet officieel gereageerd, hoewel de me dedeling met achterdocht zal zijn ont vangen, omdat een fundamenteel Sow- jet-principe is dat het Amerikaanse im perialisme per definitie agressief staat tegenover de Sovjet-Unie. Toch zal de reactie van Moskou vermoedelijk voor zichtig zijn. In de Verenigde Staten zelf is de mededeling zeer gunstig ontvangen. Politieke tegenstanders van Nixon pre zen hem, en zagen de mogelijkheid dat de reis het einde van de oorlog in Vietnam kan bespoedigen. BELFAST (Reuter) Leden van het verboden Ierse Republikeinse Leger hebben vanochtend een gewonde man uit een zwaar bewaakt ziekenhuis in Belfast ontvoerd. De groep bestond uit vijf mannen, van wie er een een doktersjas droeg. Eenmaal voorbij de controle trok hij een pistool. De anderen snelden toe en overmeesterden de op wacht staande politiemannen. De gewonde patiënt, vermoedelijk eveneens een IRA-lid, werd daarna op de rug van een van zijn kameraden in j een voor het zfekenhuis wachtende auto gedragen. De man was deze week 1 ij I een bomaanslag in Belfast in een been I geschoten en gearresteerd. Volgens het ziekenhuis zou het been geamputeerd Tien Koreaanse weeskinderen wer den gisteren op Schiphol opgewacht door hun nieuwe pleegoudersDit kleine Koreaantje had in ieder geval al een vriendje gevonden in. zijn nieuwe broertje. (Advertentie) De fraaie Californische actrice Daria Halpriii mag aan haar tweede filmrol beginnen. De Italiaanse filmer Michelangelo Antonioni koos haar voor zijn verfilming van „Zabriskie Point", waarin zij een van de drop outs van jong Amerika speelde, nu krijgt Daria de kans via een retourtje Israël haar talenten in een thriller ten toon to spreiden. De titel van de thriller wordt Jerusalem, Jerusalem" en de opnamen worden gemaakt aan de Israëlische oostocver van de Dode Zee. ATTENTIE Parkeergelegenheid heeft u bij ons op één minuut afstand v.d. Werfstraat, Oude Rijn, Kaasmarkt. Twee minuten Hooigracht (Ir. Driessenstraat), Oude Vest en Lange Gracht (Lichtfabrieken) Het loont de moeite om onze grote collectie en de beste merken in te Onze traditie is „altijd voordeli ger" geen valse leuze „van zoveel voor zoveel" maar het gehele jaar .voor zoveel" En toch vakstanding als echte juweliers en horlogers. Onze eigen ateliers onderstrepen dit, door echte vakservice te bie den. Doet er uw voordeel mee. Gouden sieraden, verlovingsringen, horloges, klokken, cassettes, ver zilverde geschenkartikelen, bril- lant. De beste merken, de ruimste keuze, v. d. WATER Haarlemmerstraat 181. Juwelier - Horloger. DEN HAAG (ANP) Sigaretten van f 1,40 en f 1,50 per pakje (van 25 stuks) zullen in de nabije toekomst f 1.55 kosten. De prijs van het meest verkoch te pakje f 1,75 per 25 stuks blijft onveranderd. De prijsverhoging voor de goedkopere merken samen 16.5 pet van de totale omzet vloeit voort uit een voorstel van de minister van Financiën tot wij zigingen in de accijns. Deze zijn nodig om het Nederlandse systeem aan te passen aan andere in de EEG-landen. Diensttijd Het Oostenrijkse parle ment heeft vandaag gestemd voor ver mindering van de dienstplicht van ne gen tot zes maanden. De socialisten hadden toen zij vorig jaar aan de macht kwamen, hervormingen bij het leger beloofd. (Advertentie) (Van e rslaggeefst DEN HAAG Voor alle ruim ellhonderd werkne mers van de Groninger Kleding Unie dreigt mo menteel ontslag. Enige weken geleden werd bekend dat zeshonderd personeelsleden van de GKU ontsla gen zouden worden. Voor de overige vijfhonderd zou de werkgelegenheid blijven bestaan, mits er een bedrag van 4.5 miljoen gulden aan krediet verleend kon worden. De Nationale Investeringsbank heeft de minister van Economische Zaken, mr. Langmann. echter geadvisser de in grote moeilijkheden ver kerende GKU het gevraagde krediet niet te verlenen. Daardoor is het bedrijf vrijwel tol di- ondergang De enige hoop voor de GKU is nu, dat de regering het parlement vraagt voldoende geld beschikbaar te stellen om het voortbestaan van de GKU voorlopig te garanderen. Deze beslissing wordt vandaag of begin volgende week'verwacht. De bestuurders van de drie textielbondcn zijn bij de ministers Lanmann. en Boersma geweest om hun oordeel over de situatie bij de Groninger Kleding Unie te geven. Het onderhoud kwam op uitnodiging van de ministers tot stand. Het Engelse onderzoekbureau Urwick heeft onlangs een onderzoek ingesteld naar de rentabiliteit van de GKU. Dit bureau heeft de directie van de GKU toen aanbevolen zeshondèrd man te doen afvloeien. Over dit advies is hevige beroering onder de personeelsle den ontstaan, die vorige week resulteerden in een orotestdemonstratie. Bij de genoemde kredietverle ning van 4,5 miljoen gulden verwachtte het Engelse bureau binnen korte tijd weer goede resultaten. Door het negatieve advies, van de Nationale Kre dietbank is de toekomst voor de resterende vijfhon derd werknemers ook zeer hachelijk geworden. Bovendien is de personeelssituatie in het noorden van het land toch al niet hoopgevend. De GKU heeft vestigingen in Groningen, Drach ten, Hoogeveen, Nieuweschans, Tilburg en Vorst in België. Alleen de vestigingen in Groningen en Drachten zouden blijven bestaan, als de benodigde 4,5 miljoen van de regering komen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1971 | | pagina 1