VERZET VAN 222 EUROPESE THEOLOGEN TEGEN „GRONDWET KATHOLIEKE KERK" opleiding ziekenverzorgster zuinnns n Vijf miljoen extra uit STER-pot voor dagbladen Rapport 4 grote gemeenten bij vijf fracties Begin oktober werkbezoek aan Z.-Holland 3e, 2, en le banketbakker vrl. hulpkrachten HEMA Residentie-Orkest brengt vergeten muziekdrama's van Kurt Weill de Tombe en Demenint Registeraccountants „Schoolzieke Ulbricht in conflict met Honecker SINT ELISABETH GASTHUISHOF Bent u van plan te veranderen OOSTHOEK BETON ADVERTEREN DOET VERKOPEN administratieve medewerkers Automobielbedrijf Rijnland N.V. VERKOPER LEERLING- AUTOMOBIELVERKOPER controle-leider Pelser, Hamelberg,vanll Co. PAGINA 6 LEIDSE COURANT ZATERDAG 19 JUNI 19] (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Het demissionaire ka. Mnet-De Jong heeft toch nog; iets willen doen aan de moeilijke financiële situatie van de dagbladen. Gisteren werd beslo ten bij wijze van noodverband de helft van de 10 miljoen geilden die de kranten volgend jaar zouden krygen uit de Ster-pot, al dit jaar uit te betalen. Voor volgend jaar moet het nieuwe kabinet dan maar zorgen. De premier onderstreepte nog eens dat zijn kabinet vond dat het geen prin cipiële beslissing meer kon nemen. Voorwaarde om mee te delen in het voorschot van 5 min. is, dat de dagbla den zelf ook iets doen door op 1 okto ber of 1 januari hun abonnementsprijs te verhogen, bovenop de verhoging van 20 cent per week die op 1 juli a.s. in gaat, zo besloot het kabinet. Premier De Jong zei verder dat dagbladen die bij de regering aankomen met een verzoek om kredieten ten behoeve van reorgani satie van hun bedrijf, bij het ministerie van Economische Zaken een krediet- garantie kunnen krijgen. (Van o b parlementaire redactie) DEN HAAG Tot de zaken die door de informateur zijn overgelaten aan degenen die tezamen vorm zullen geven aan het toekomstige kabinetsbeleid be hoort de situatie van de gemeenten. Prof. Steenkamp zei hedenmiddag dat het memorandum van de burgemeesters van de vier grote steden Den Haag, Rotterdam, Amsterdam en Utrecht wel iswaar diepe indruk op hem had ge maakt. maar dat deze kwestie in de gesprekken met de vijf fractieleiders niet of onvoldoende aan de orde waren gekomen. „Als deze materie ook nog had moe ten worden geregeld was de informatie met weken uitgelopen", aldus de infor mateur. De gemeentefinanciering kan tijdens de formatieperiode aan de orde komen, waarna het nieuwe kabinet eventuele maatregelen kan nemen. Prinses Beatrix en prins Claus DEN HAAG Prinses Beatrix en prins Claus zullen op 5, 6 en 7 oktober een werkbezoek brengen aan de provin cie Zuid-Holland. De commissaris van de koningin in Zuid-Holland deelde dit vanmorgen mee tijdens de statenver gadering. Het bezoek van het prinselijk paar kan gezien worden als een „populaire in spectie", aldus mr. KlaasSesz. Tijdens de eerste dag van het bezoek zullen beiden een onderhoud hebben met Gedeputeer de Staten en met de fractievoorzitters van de Provinciale Staten. v oor ons fïlïaal in Leiden komen in onze bakkerij enkele plaatsen vrij voor de funkties van Tevens hebben we verschillende mogelijkheden voor Belangstelling? Kom eens praten met onze Chef Patissier, Hema Leiden, de heer Maas, Haarlemmerstr. 130-136, tel. 01710 - 23971. LOTTE LENYN IN „R0YAL PALACE" EN „DU SILBERSEE" Voor ons kantoor Leioen vragen wij een geroutineerde typiste Naast een prettige werksfeer en afwisselend werk. bieden wij een goed salaris ruime vakantieregeling, reiskostenvergoeding voor forensen en vergoeding voor studiekosten. Brieven met volledige gegevens worden ingewacht bij onderstaand adres. Mondelinge sollicitaties na telefonische afspraak. Leiden, Zoeterwoudsesingel 50. tel. 01710 - 211 45 86. (8) I 108). (8) II 69—100, (10) -ber 1821; prei II 0; zorlna I 204—56—63; sla 10- 44—50; leeuwe- 113—125; tomaten A I 6.10—6. en 60; digitalis bak 5 kg.): C I 5.10. CC I 3.60; spi 96; selderie 22; andijvie 17—37; bi :e: Waspeen p. 11; uien 5—27; blauwschokkers 85; bospeen 1 36—44; peterselie 17—25. Aanvoer Kurt Weill kent iedere muziekliefhebber als de componist van de Driestuivers- opera, die zo populair is gebleven dat onlangs zelfs een James Last bet werk compleet op de plaat zette. De meesten weten wel dat Weill nog meer muziek maakte, maar bijna iedereen beschouwt hem als de vaste componist van de toneelschröver Brecht, terwijl deze leerling van Busoni veel verder strekkende ambities had en in zyn korte leven hij stierf in 1950, vyftig jaar oud uiteenlopende genres en stijlen heeft beoefend. Hitlei en diens trawanten braken zyn pas begonnen Duitse carrière, in Amerika bouwde hy een nieuw bestaan op, maar veel van wat hy componeerde werd vergeten of ging verloren. Nu is er alierwege sprake van herontdekking en herwaardering, mede dank zü David Drew, de Londenaar die Weills muzikale nalatenschap beheert. Het is ook aan Drew te danken dat het Residentie-Orkest vrijdag- en za terdagavond a.s. in het Holland Festi val een Weill-programma kan presen teren. In het Congresgebouw worden dan twee keer semi-visuele concert uitvoeringen gegeven, half opera, half concert, van twee nagenoeg vergeten en hier volslagen onbekende muziek drama's. Vóór de pauze gaat „Royal Palace", ontstaan in de winter van 1925-'26 en het jaar daarop in Berlijn in première vertoond. Na die première volgde een opvoering in Essen maar sindsdien verdween het stuk en het materiaal, letterlijk en figuurlijk. Alles wat bleef was een gedrukt piano-uit treksel met, gelukkig, ongewoon uit voerige aanwijzingen, onder meer be treffende de orkestratie. gere minnaar die bezeten is van eroti sche herinneringen en zelfs vrij van haar toekomstige minnaar die alleen maar zal beminnen om te kunnen dichten. De „vrije" vrouw is de neger sopraan Mary Lind§ey, haar vroegere minnaar de bariton Meinard Kraak, haar toekomstige minnaar de tenor John van Kesteren. Omdat hij deze muziek te waardevol vond om aan de vergetelheid prijs te geven, heeft de Amerikaanse compo nist Gunther Schuller in 1968 de or kestrale partituur gereconstrueerd. In San Francisco mocht men er al een uittreksel uit beluisteren, maar deze week gaat deze reconstructie in zijn geheel in Den Haag in wereldpremiè re. In de tekst van de Elzasser Iwan Goll noch in de muziek wordt ge schrapt. alleen is het onmogelijk het werk scènisch compleet te vertonen. Er zitten in dit fantastische stuk ele menten van zuivere opera en zuiver toneel, naast ballet, pantomime en film. Dat is hier en nu niet realiseer baar maar rondom het op het podium zittende orkest zal Jozef Heinzelmann van de Frankfurter Opera de hande ling aanduiden. Dit compromis is aan vaardbaar voor Lotte Lenya, de we duwe van de componist, die zelf haar medewerking verleent. In „Royal Palace" schiep Weill een expressionistisch muziekdrama in een hotelpaleis aan een Italiaans meer. Hoofdfiguur is een vrouw die „vrij" wil zijn, vrij in de eerste plaats van haar materialistische echtgenoot die alleen nog maar in zijn zaken kan opgaan, maar ook vrij van haar vroe- VERKORTE TEKST Geheel anders van aard en opzet is „Der Silbersee", dat na de pauze aan bod komt. Het stuk, waarvoor de des tijds beroemde Duitse dramaturg Ge- org Kaiser de tekst schreef, zou twee en een half uur in beslag nemen. Omdat men voornamelijk de muziek wilde laten spreken, heeft men de gesproken dialogen bekort. Aldus wordt het mogelijk de vijftig minuten muziek in hun geheel uit te voeren in het kort aangeduide dramatische ka der. De handeling heeft betrekking op een werkloze die uit wanhoop een in braak pleegt en daarna wordt aange schoten door een politieagent. Als die politieagent door een lot uit de loterij plotseling welgesteld wordt, krijgt hij gewetenswroeging en gaat hij de aan geschoten invalide helpen, zonder te vertellen waarom hij dat doet. Als het uitkomt, ontstaat er een geweldige spanning tussen de beide mannen, die zich voor elkaar verbergen. Ook hier- ligt de oplossing in het nabij gelegen Terwijl „Royal Palace" een doorge- componeerde opera is over menselijke betrekkingen in het persoonlijke vlak, is „Der Silbersee" een toneelstuk met veel muziek over maatschappelijke verhoudingen. Ie de bekorting van het laatstgenoemde werk ook artistiek te rechtvaardigen? Lotte Lenya meent van wel en gelooft dat Kaiser, de toneelschrijver die zij goed heeft ge kend, er volledig mee zou instemmen. Het voordeel van de te verwachten presentatie is, dat men de muziek nu zal horen van beroepsvocalisten ter wijl bij een complete opvoering to neelspelers betrokken zouden zijn, die dan een beetje moeten kunnen zingen. Ook in dit werk treden onder meer de vocalisten op die reeds bij „Royal Palace" werden genoemd. TELEVISIEPRODUKTIE De Wereldomroep zal zich de gelegen heid niet laten ontgaan van beide wer ken, die muzikaal worden geleid door Gary Bertini en waaraan ook het Rotterdams Conservatoriumkoor van Kees Holwijlc meewerkt, stereofoni- sche opnamen te maken, geen studio- maar live-opnamen. Het is niet uitge sloten dat die opnamen niet alleen worden uitgezonden maar ook op grammofoonplaten zullen verschij- Van „Der Silbersee" gaat de NOS voor uitzending op 4 juli een speciale televisieproduktie maken. Men gaat daarvoor uit van de presentatie zoals die in het Congresgebouw zal worden gegeven, maar men wil die combineren met decor-ontwerpen van Caspar Ne- her die uit een Weens archief tevoor schijn zijn gekomen en die de televi sie-kijker over de plaats van hande ling meer uitsluitsel zullen geven. Het verdient dus niet alleen aanbeveling één van de twee avonden het Congres gebouw te bezoeken maar ook op 4 juli aaar de televisie te kijken. Moge lijk vult het één het ander aan. St.-Eloy wil lijst met gevaarlijk vakantiewerk UTRECHT (ANP) De kath. metaal- bond St.-Eloy is van mening, dat er een IÜst moet komen met werkzaamheden, die een werkgever scholieren, die in de vakantie werken, niet mag toevertrou wen, omdat die werkzaamheden te veel gevaar inhouden voor onervaren jonge St.-Eloy haakt op dit probleem in, om dat het ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid via een persbericht een beroep op het bedrijfsleven heeft ge daan er voor te zorgen vakantie werkers buiten die sectoren van de be drijven te houden waar extra-gevaren dreigen. Volgens St.-Eloy heeft het mi nisterie deze waarschuwing gegeven, om dat vakantiewerk tot ernstige ongeluk ken heeft geleid. Volgens deze bond heeft de Arbeidsinspectie in de laatste vijf jaar zeker honderd dodelijke ongelukken, waarbij vakantiewerkers waren betrok ken onderzocht. (Van correspondent) ROME Een groot aantal Europese theologen, 222 in getal, heeft zich in een scherp gesteld bezwaarschrift gekeerd tegen de onder leiding van kardinaal Felici ontworpen „grondwet van de Ka tholieke Kerk" en deze grondwet „een aanmati ging van ongekende omvang" genoemd „om van het evangelie een systeem van wetten te maken". De theologen maken zich met name zorgen over de omstandigheid, dat.het mogelijk is, dat deze, door een kleine commissie in het geheim en zonder openlijke discussies vervaardigde grondwet binnen de Kerk afgekondigd zal worden, zonder dat de collegiale bestuurscolleges en met name de episco paten behoorlijk bij de voorbereiding betrokken zijn geweest. Twee dagen discpssie op een bisschoppenconferen tie en de door Rome voorgenomen stemming via de post vormen, zo menen de betrokken theologen, een onvoldoende basis voor de afkondiging van zulk een grondwet. Zij menen verder dat het ontwerp onvoldoende bijbels gefundeerd is: het evangelie wordt afhan kelijk gemaakt van deze grondwet in plaats van omgekeerd. Bovendien druist de grondwet in tegen letter en geest van het tweede Vaticaans concilie. De geciteerde teksten van het laatste concilie worden alleen gebruikt om het sedert de Middel eeuwen gebruikelijke, maar het door Vaticanum II ter discussie' gestelde juridisme. absolutisme en triomfalisme grondwettelijk vast te leggen. „In tegenstelling tot de rechten van de paus, worden die van de afzonderlijke christenen, die van de bisschoppen, die van de overige kerkelijke bedie naren en die van de nationale regionale en lokale kerken vaak aangeduid en onvoldoende bepaald" De theologen menen, dat de collegiale bestuurs lichamen van de Kerk. in het bijzonder de dioce sane en priesterraden van de verschillende bis dommen en landen de grondwet met waakzame kritiek moeten benaderen en duidelijk verzet moe ten aantekenen tegen inhoud en wijze van be handeling. In het bijzonder moeten de bisschop penconferenties de afkondiging door hun eenstem mig besluit tegenhouden en een meerjarig uitstel vragen om te kunnen discussiëren in hoeverre zulk een grondwet zinvol en evangelisch te rechtvaar digen is. Bovendien moeten ook de vrije groepe ringen in de Kerk, zowel van priesters als van leken hun invloed deen gelden om de aanneming van zulk een grondwet te verhinderen. De betrokken 222 theologen zijn afkomstig uit Ne derland, Oostenrijk. België, Italië, Spanje, Duits land en Frankrijk. Onder hen bevinden zich de Nederlanders L. Bakker. Haarsma. Schillebeeckx an Schonenberg en de Duitsers Rahnér en Küng. OOST-BERLIJN (Reuter) De i malige Oostduitse partijleider Wi| Ulbricht is opzettelyk niet naar achtste partycongres in Oost-Bq gegaan, omdat hy het grondig oneen met de huidige leider van de Oostdn communistische party, Erich Honeck en de Russen. Eerder was gemeld Ulbricht ernstig ziek zou zyn. Dit is gisteren van goedingelichte 0o duitse zijde vernomen. De dag voor congres zag Ulbricht er goed uit fc. hij de delegaties naar het congres n welkomde. Pas donderdag werd er een offió bulletin uitgegeven waarin werd j. dat zich bij de 77-jarige Ulbricht acute storing in de bloedsomloop" voorgedaan. Vele waarnemers op congres stonden sceptisch tegenover bulletin. Van Oosteuropese zijde is i gewezen dat Ulbricht en Honecker fundamenteel oneens zijn over mie en de wijze waarop leiding r worden gegeven. Wat de economie 1 treft is Ulbricht voorstander centratie op een paar van de belangrj ste industrieën met het doel het We? voorbij te streven. De huidige i mische moeilijkheden van Oost-Duitsli wijt men voor een deel aan deze polib van Ulbricht die geleid heeft tot e onevenwichtige groei die mei nieuwe vijfjarenplan wil corrigeren. Het meningsverschil tussen Ulbri: en dc Russen zou op het ideologie vlak liggen. Handel in apen aan banden DEN HAAG (ANP) Het litg In k voornemen de verkoop van apen 4 handelaren aan particulieren aan banl |i< te leggen. Dit heeft staatssecretaris Ti de Poel van CRM geantwoord op schr; telijke vragen uit de Kamer. Apen zijn volgens de staatssecrefc ten enenmale ongeschikt als huii Een groot deel van de geïmporti apen is drager van ziekteverwdfl P waarvan een niet gering aantal inferi kan opleveren bij de mens. UNIVERSITAIR NIEUWS UTRECHT Aan de rijksuniversiteit Jtrecht zijn geslaagd voor kand. :unde: R. Bisschop, Den Haag: ROTTERDAM Aan de Ned E. Hogeschool is: geslaagd voor het doctc examen in de sociale wetenschap? L. A M. Bosman geh. M. Slagen) 's-G venhage. UTRECHT Aan de rijksuniversiteit Utrecht is geslaagd voor doctoi rechtsgeleerdheid: mej. I. V. var CAECILIASTRAAT 16 September a.s. begint 70 bedden een nieuwe ci bejaarden met en/of wilt U een goed loon verdienen als TRUCKCHAUFFEUR BETONWERKER TIMMERMAN IJZERVLECHTER RUIM ER-LADER Komt U dan eens even praten met de personeelschef v Duur opleiding: 2 jaar, r i erkend diploma. Minimum leeftijd: in september 17 jaar oud. Vereiste opleiding: diploma O.V.B. óf diploma Primaire Opleiding IN AS óf 3 jaar voortgezet onderwijs na het lager onderwijs. Salariëring: volgens landelijke normen, le jaar 585,84 per maand, 2e jaar 619,04 per maand; 14 toeslag voor onregelmatig diensten. Vakantietoeslag 6 7c en 17 vakantiedagen. 5-daagse werkweek van 42% uur. (Voor interne leerlingen wordt voor kost, inwoning en bewassing 156, per maand van het salaris ingehouden). De salariëring gediplomeerden bedraagt van 763,62 tot max. ƒ1192,96 per maand. Reiskostenvergoeding: tweemaal per maand, na aftrék van 2,50 pre keer. De leerlingen wonen in het prachtige pand Steenschuur 18 te Leiden, het theoretische gedeelte van deze opleiding vindt plaats in samenwerking met „DE WILBERT" te Katwijk. n.v.zwaans heeft op haar afdeling administra tie nog enige plaatsen vakant voor indien u in het bezit bent van het praktijkdiplo ma boekhouden bieden wij u een salaris van f 1.000,— bruto per maand. sollicitaties worden gaarne ingewacht op on derstaand adres. BOUWMACHINES INTERN TRANSPORT HOORN 75 ALPHEN A/D RIJN TELEF. 01720-5971 OFF. FORD-DEALER voor onder andere: LEIDEN - VOORSCHOTEN KATWIJK NOORDWIJK - WARMOND SASSENHEIM ZOETERMEER en LEIDERDORP heeft plaats voor een goede branóhe-ervaring niet noodzakelijk Wij bieden voor de juiste man een goed werkterrein in ons ra waardoor het jaarinkomen, gebaseerd op salaris en provisie, hankelijk van de prestatie ca. 24.000,- zal kunnen bedragen. Sollicitaties uitsluitend schriftelijk, gericht aan de directie van Automobielbedrijf Rijnland N.V. POSTBUS 67 - LEIDERDORP. Op ons kantoor te 's-Gravenhage is een plaats vrijgekomen voor een met langdurige ervaring in de controlepraktijk. Gaarne verstrekken wij u uitvoerige inlichtingen over de vacante functie en de daaraan verbonden salariëring en emolumenten. Maakt u een telefonische afspraak voor een gesprek met ons kantoor 's-Gravenhage, Laan van Meerdervoort 2" telefoon 070-63.09.60. ACCOUNTANTS Amsterdam - Arnhem - Breda - Brussel - Eindhoven - 's-Gravenhage - Haarlem Heerlen - 's-Hertogenbosch - Nijmegen - Rotterdam - Weert.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1971 | | pagina 6