Eigen visie in Strindbergs van Bergman Droomspel iommentaren op regeerakkoord „DIES IRAE" VAN J. C. BACH Sonsbeek V/eLUbb. man, métuéeriïg- ]q. ZATERDAG 19 JUNI 1971 LEIDSE COURANT PAGINA 5 Manifestatie met totaal nieuwe opzet en met twijfelachtig resultaat men films die niet om aan te zien waren. Een van die films is een „bui ten de perkenobject" van de Leidse Lakenhal, die ook ter plekke te zien is. Boezem deed er iets onduidelijks met de Hooglandsekerk en Joes Odufrè Kaf daar een oninteressant verslag Onze taak is te signaleren in hoeverre een kunstgcbcuren van belang is en tevens u te informeren in hoeverre het wenselijk is er zelf kennis van te nemen. Wat het eerste betreft: een belang is er wel degelijk. Sonsbeek kreeg een totaal nieuwe opzet, waar bij moedig vrij baan gegeven werd aan experimentele kunst. Wij vinden die opzet niet geslaagd, maar juichen het experiment toe en vinden derhal ve niet dat, zoals we tijdens onze rondgang hoorden. „Sonsbeek alle per ken te buiten ging". De vraag of de manifestatie een fijn kijkspel biedt hebben we hiermee ei genlijk tevens beantwoord. Ingevoer den in de allernieuwste kunst zullen er weinig nieuws vinden. Anderen zullen er zich wellicht ergeren om veel wat onzinnig lijkt. Een vriende lijke bijkomstigheid is wel dat men gratis toegang heeft tot het park en tot het filmpaviljoen. Vrije toegang overigens ook tot het Arnhemse Ge meentemuseum dat een belangrijk deel van de Kröller Müller collectie huisvest. Toch maar naar Arnhem Die vrije toegang impliceert niet dat de manifestatie ..goedkoop" is. Ze kost rondweg één miljoen gulden, voor het grootste gedeelte opgebracht uit over heidssubsidies en krachtig gesteund door het bedrijfsleven. De BBK is boos om dat miljoen voor een „presti- ge-object". Zelfs als we menen dat Sonsbeek buiten de perken als geheel niet geslaagd is (om de term „mislukt" -t te gebruiken) blijven we geloven het experiment waarvan u tot 15 istus kunt kennis nemen. akcentrales lersbed te Lei eld in :uimt< f jaar dende Washinton-Post moet publicaties eveneens staken Het hof van Beroep in Washington heeft vannacht de „Washington Post" gelast de publikatie van deze serie arti kelen te staken. Deze beslissing kwam vijf uur nadat de federale rechter had beslist dat er geen juridische redenen erlegorgaan van qoJj teentrales constateert in een Torlopige reactie op het regeerakkoord hierin een groot aantal knelpunten t genoemd dat ook in het programma van de vakbeweging prioriteiten is aangeduid. In istelling echter tot dit actie- ramma en de verkiezingsprogram- van de politieke partijen, onl- tekt in het regeerakkoord een lidelijke financieringsopzet voor het iliseren van de voorgestelde beleids- atregelen, aldus het overlegorgaan, klachi echts op het terrein van de defensie van de ontwikkelingshulp is er grot|rake van een duidelijke program- i werkelijke structurele en ver- twoorde bezuiniging worden geen terete mogelijkheden aangegeven. De kcentrales vinden het onbegrijpelijk het akkoord niet met even reel woorden wordt aangekondigd, de loonmaatregel met de meeste d zal worden ingetx-okken. De vak- ïtrales beoordelen de aangekondigde latregelen op het terrein van de so le verzekeringen over het algemeen positieve zin. maar betwijfelen wel, uitvoering hiervan de stijging van premiedruk kan beperken tot de loemde drie procent van het netto Konale inkomen. Zij constateren met tdoening, dat het oorspronkelijk ogramma van informateur Steen- Op op het gebied van de mede- 'erf {genschap is uitgebreid met het punt jruiming van de bevoegdheden van ondernemingsraad. erkge vers werkgeverszijde wordt opgemerkt, tien van het regeerakkoord een he nrijke bijdrage tot het beperken van groei van de overheidsbestedingen ine Uac'1t- Dit element wordt in werk- rerskring op prijs gesteld, maar aan andere kant heeft men bezwaren *n het opschorten van de afbraak »n/'\Vc'' Q omzetbelasting op investerings- *deren. Als men, zoals nu het geval als uitgangspunt van dit programma ide en# mogelijkheden voor toekomstige -nd< Onomische groei neemt, dan doet het werkgevers vreemd aan, dat dan die omzetbelasting op investerings- n die groei wordt belemmerd, niet in de hand gewerkt. Men [in werkgeverskring van oordeel, dat oei van het bedrijfsleven op zich Prioriteit moet hebben ;n men heeft er bezwaar tegen, dat het be drijfsleven meer lasten te dragen zou krijgen. Ondernemers Uit de tekst van het regeerakkoord blijkt, aldus het Koninklijk Verbond van Ondernemers (K.V.O.), dat de vijf partijen weliswaar bereid zijn om tot bezuinigingen in de* overheidssfeer te komen om ruimte le maken voor jle oplossing van enkele knelpunten, maar er valt niet uit op te maken hoe die bezuinigingen een rol spelen in het zo noodzakelijke beleid ter bestrijding van de inflatie. De - huidige inflatie zal echter hoogstwaarschijnlijk zoveel aan de overheid gaan kosten in het kader van loon- en prijsstijgingen, dat de voorgenomen bezuinigingsmaatregelen daardoor voor een groot gedeelte zal worden afgeroomd. Even vreemd is het, dat met geen woord wordt gerept over de te volgen loon- en prijspolitiek van het nieuwe kabinet. Het Nederlands Katholiek Onderne- mersverbond en het Nederlands Chris telijk Ondernemersverbond, vinden dat een staatssecretaris belast met midden-, standsaangelegenheden een onmisbaar onderdeel is van het akkoord. Zij blij ven van mening, dat zo snel mogelijke verwezenlijking van de voorstellen van de commissie-Van Soest een eenvou dige daad van rechtvaardigheid is. Dat in het akkoord de grote lijnen van de commissie worden gevolgd, brengt de verwezenlijking van een redelijke oudedagsvoorziening voor de zelfstan digen naderbij. De maatregelen ter bestrijding van de inflatie hebben zeer de instemming van de verbonden. De arbeidsongeschiktheidsverzekering als volksverzekering achten de verbonden van belang voor het midden- en klein bedrijf. Werkende jongeren Een woordvoerder van de Katholieke Werkende Jongeren (KWJ) zei, dat de werkende jongeren in het ontwerp „niet erg aan hun trekken komen". In het ontwerp wordt gestreefd naar twee dagen verplicht onderwijs per week vooi- werkende jongeren van vijftien en zestien jaar in 1975. „een streven, dat ver achterblijft bij onze wensen". De woordvoerder wees erop. dat het wer ven van mening, dat zo snel mogelijk en de jongerenorganisaties van NVV en CNV samenwerken, al in 1973 drie daaen onderwijs wil voor vijftien jarigen. twee voor zestienjarigen ep één voor zeventienjarigen. Ook ..Werkende Jeugd de jongeren organisatie van het CNV. is teleur gesteld over de plannen voor de par tiële onderwijsplicht. „Werkende Jeugd" vraagt zich wel af wat bij de bezuinigingsplannen wordt bedoeld met verhoging van schoolgeld: als dit inhoudt, dat ook de jongsten uit een arbeidsproces weer worden geconfron teerd met school- en cursusgelden, is dit voor Werkende Jeugd" een onaan vaardbare zaak. Ook moet zo snel mo gelijk bekend worden wie in het nieuwe kabinet de zaak van de wer kende jongeren gaat behartigen. DEN HAAG (A.N.P.). Een Neptune- van de Koninklijke Marine is gisteravond omstreeks kwart voor zeven van de vliegbasis Valkenburg opgestegen om een nier naar het Duitse luchtmacht vliegveld „Brengarten" te vliegen. Van daar werd de nier per helikopter naar een ziekenhuis in Freiburg gebracht. Strindbergs „Droomspel" is een be langrijk stuk. Het is een uiting van een zeer zwartgallige levensvisie, die de auteur op dat ogenblik (zoals vaker overigens) teisterde. Hij laat de Dochter van Indra (als een tegenhangster van Christus) uil de hemel neerdalen en daar het leed van de mensen mee maken. In korte scenes, die onverhoeds uit elkaar voortkomen, wordt Strind bergs mening over zijn medemensen uitgewerkt: de Dochter ziet alle ellende en komt tot het besef dat slechts mede lijden overblijft. „Het Droomspel" is van 1901 en mag gelden als een uiter mate surrealistisch stuk, waarin droom- scenes tot realiteit zijn geworden. Nu kennen wij het stuk in ons land nauwelijks, ook al is het wel eens op het repertoire van toneelgezelschappen geweest. In Zweden zal dat uiteraard anders liggen, Strindberg zal daar in allerlei opzichten wel een „klassiek" auteur genoemd mogen worden. Het is heel logisch, dat Ingmar Bergman in zijn benadering van het stuk heeft ge tracht zich los te maken van die tra dities. Hij zet zich in zijn visie af tegen de gangbare opinie over Strindberg en dit stuk. Zo laat hij India's Dochter een soort vage persoon zijn in een „toneelstuk in het stuk zelf". Hij splitst de komst naar de aarde van de Dochter van dat gene wat zij op aarde meemaakt. Er zijn dus twee personen: de hemelse en de aardse dochter. In Zweden zal dat ontegenzeggelijk heel interessant zijn. het voegt waarschijnlijk een nieuwe dimensie toe aan een bekend gegeven. Voor ons, minder bekend met het ge geven, is die wijziging echter alleen maar verwarrend. Laat staan interes- Festival in Gouda In feite zal voor de vele bezoekers van (•ouda's bijdrage tot Holland Festival '71 de uitvoering van Mozarts mis in c-klein (die vanwege het ontbrekende Agnus Dei de „Onvoltooide" van Wolf gang Amadeus wordt genoemd) hel hoogtepunt zijn geweest. Om twee an dere zaken was het program niettemin Origineel was het idee om de tot een klein uur gerekte pauze aan te bieden als gelegenheid voor een wandeling langs d? cultuurmonumenten in Gou da's centrum: de kerk zelf het stad huis. het Gasthuismuscum, de „Mori aan" en dr Kaasweg; als „supplement" was door een ondernemend kunstcen trum nog een expositie van eigentijdse kunst in dc Jeruzalen aan toegevoegd. Omdat het weer de verhoopte zomer avondwandeling dwars zat, kregen de verlichte Crabethramen veler aandacht Muzikaal interessant was daarnaast de uitvoering van een „Dies Irae" van Bachs jongste zoon Johann Christan een werk dat vrijdag in Gouda weei voor het eerst op het Europese conti nent uitgevoerd schijnt te zijn Qua vorm heeft het „Dies Irae" van Johann Christian veel weg van de can tates van Bach sr.: ren nogal beschei den rol voor het koor en veel solo- werk; de instrumentale partij is hierbij allesbehalve een aanhangwagen maai speelt wel degelijk een eigen rol mee Stilistisch loopt Johann Chrstian even wel bepaald niet straf aan het handje van vader Johann Sebastian. Er zijn sporen van de horizon die Mozart aan het overleggen was en ook wel van do ontwikkeling die de muziek in Italië aan het doormaken was. Johann Chris tian heeft bij zijn stage in Italië en zijn lessen bij Giovanni Battista Martini de oren wijd open gehad. Met name in de soli die de tenor toebedeeld kreeg, is zelfs bel-cantobelangstelling merk- Op Italiaanse invloed wijst ook dc sfeer waarin Bach jr. dit werk schreef; geen „Dies irea" van wanhoop of ontzetting, maar mild vaak zelfs, irenisch van tint. Alleen de alt-soli - klonken in de Goudse Sint-Janskerk nogal dramatisch, maar kwam dat niet mede doordat Ma rianne Dieleman har partij veel zwaar der accenten gaf dan haar partners, de goed zingende Ingeborg Reichelt. de bas Henk Smil en de tenor Frank Patter- De korpartij werd door het Klein Koor van de Nederlandse Bachvereniglng goed. de instrumentale bijdrage door het Radio Kamerorkest alleszins bevre digend verzorgd. En Charles de Wolff bewees andermaal dat hij in dit genre een dirigent is die uit het goede hout werd gesnctjAj, G. v. L. BUITEN ALLE PERKEN? GAAT In Arnhem en in tal van andere plaatsen afstand erg veel op een echte auto lijkt en zijn absurditeit pas prijsgeeft als men dichterbij komt. Grappig is ook wel de eonstructie die wel het klapstuk van de manifestatie zal worden: de tien meter lange trof fel van Claes Oldenburg. Dat staat natuurlijk mooi-gek. zo'n ding in een gazonnetje geprikt. Maar toch lijkt er iets misgegaan. Het ding is namelijk te mooi uitgevoerd. In zijn blinkende onbesmettelijkheid en volmaakte afge wogenheid is het niet zo absurd als de meeste Oldenburgheden. Men ziet er ook de grote maat nauwelijks aan af. Het werd kitsch. Wellicht heeft Oldenburg het niet zo bedoeld. Hij had de troffel aanvanke lijk anders getekend. De Nederlandse constructeur, die het moest uitvoeren, wees hem er op dat een steun die aan één kant was getekend technisch ge zien niet nodig was. Claes vond dat zo mooi dat hij meende dat die construc teur nu ook maar de tekening voor Een van de interessantste objecten buiten Arnhem kan het .Observato rium" van Robert Morris worden. Het is een kolossaal object van staal, beton. hout en grond dat gerealiseerd wordt in Santpoort op enkele steenworpen afstand van het crematorium Wester- veld. Toen wij het zagen, waren er slechts enkele paaltjes in de grond geslagen, maar hoopvolle organisa toren verzekerden dat men met een dag of twaalf een heel stuk verder zou zijn hot definitieve werk moest maken. Sindsdien kan deze man, R van Hun- nik er prat op gaan dat hij een echte Oldenburg heeft ontworpen. Overi gens: Claes is zó beroemd dat hij als enige niet akkoord kon gaan met het 1.500 dollar honorarium dat alle ande ren kregen. ANDERE ACTIVITEITEN Er is meer in Sonsbeek: een commu nicatiecentrum met telexen en -expe riment van de PTT een mogelijk heid tot telefonisch vergaderen met groepen tot tien mensen per verbin ding Voorts een video-studio waar geëxpirimenteerd kan worden met veelsoortige apparatuur, een discus- Gemeentemuseum Arnhem filmpaviljoen waar non-stop wordt. Toen wij er war

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1971 | | pagina 5