Aanleg Duinweg en Leidsebaan een aantasting van de natuur Gelukkigen pinksterpuzzel AL STEWART LIET FIJNE FOLK HOREN Nieuwe politiecommissaris van Wassenaar: I'GEMEENTE HEEFT GEEN VERWEER TEGEN KOMST 1ASH AND CARRYBEDRIJF STUDIO ITALIA OGGI ..Maar noodzaak duidelijk aanwezig LEIDSE AGENDA r j. ZATERDAG 19 JUNI 1971 LEIDEN - ALLE EDITIES .1- - I - LEIDSE COURANT LEIDEN. „Daar gaat-ie moet gisteren een onthutste automobilist habben gedacht, toen zijn voertuig het Galgewcter inplonsde. De man was taig de auto op te duwen, omdat de motor was afgeslagen. Er zat niet veel nart in, maar toen de wagen eenmaal op de weQhelling even vóór de KidAoudschool ivas gekomen, liep de zaak finaal uit de hand. Het gevolg was, dat ie brandweer eraan te pas moest komen om het vehikel onder de gebruikelijke belangstelling-met-commentaar aan wal te zetten. 5nel antwoord op adres winkeliers WASSENAAR De ernstige veront- isling van een groep Wassenaarse inkeliers over de vestiging van een ,,isb and carrybedrijf „Centra Massa- »rkt" in het voorheen als opslagruim- gebrulkte pand op de hoek van de '?en'f ofcamPweS en de Oostdorperweg heeft prof voor een wel zeer snel ant woord van B. en W. In een schrijven in de raad stellen B. en W., dit keer e"bl« ft de gebruikelijke gedragslijn te vol- 18.« n. namelijk de gemeenteraad voor te f tilen het adres van de winkeliers van iïff'ge week om pre-advies in hun han- te stellen, maar de aangelegenheid i eteen aan de orde te stellen. De win- mTr "trs doen in liun adres een dringend t ui'. roeP °P de gemeenteraad de vestiging het bedrijf niet toe te staan. S. en W. delen nu de raad mede, dat p^1 'e8enSaan van vestiging van een juist Paald bedrijf mogelijk zou kunnen mos in indien het pand niet in overeen- vma" :mm'n8 met de bestemmingsplannen Arti! bruikt zou worden. Dit is echter wel 1 en W. herinneren eraan dat het1 obleem in Wassenaar al eens eerder n de orde is geweest, namelijk bij dei Pri°4 hiding van Marel's Autobedrijf) or de bouw van een loods. De vraag, nu arbij was of gebruik van deze loods -godajj verkoopruimte in overeenstemming was met het ter plaatste geldende be stemmingsplan. Dat was in de ogen van de gemeente voor een deel van de loods wel en voor een ander deel niet het geval. Voor wat betreft dit laatste deel werd het bedrijf erop gewezen, dat dit als verkoopruimte zou mogen worden gebruikt. Het bedrijf hield zich hier niet aan en de politie maakte proces verbaal op. De kantonrechter ontsloeg de eigenaar van het autobedrijf echter van rechtsvervolging. Het feit was wel bewezen, doch niet in strijd met enige vettelijk voorschrift. Beter parkeren ange Kerkdam WASSENAAR B. en W. van >ssenaar stellen de raad voor gelden :®.IfChikbaar te stellen ter verbetering enkele verkeerssituaties. Een kre- van 23.500 gulden wordt gevraagd uitbreiding van de parkeerhavens de Lange Kerkdam tussen Prinsen- I en Johan de Wittstraat. De par- srvakken daar zijn te ondiep en le- -jan-rtn gevaar voor het verkeer op. Mik» orgesteld wordt de groenstrook bij de dproAfceervakken te voegen, waardoor meter wordt gewonnen. Deze con- uctie kan evenwel alleen tussen de -iwezige bomen plaatsvinden, zodat '°jac 1 aantal te kleine vakken gehand- 1 Jfd blijft. Om een goede afwatering waarborgen zal ook het gehele voet- d langs de parkeervakken herstraat •eten worden. Een krediet van 1500 so! Iden word gevraagd voor de aanleg ...15 0 n parkeerstrookjes bij de percelen Sziek' r^shagenlaan 20, 22, 24, 30,en -32. 'otte vragen B. en W. de raad om gulden ter beschikking te stellen het aanbrengen van een knipper- htinstallatie bij de ingang van het ■inlands Lyceum, die vanuit de school gewenste momenten in bedrijf kan °fden gesteld. Subsidie voor dierenpark 15.000 gulden WASSENAAR Het college van 3. en W. van Wassenaar volgt het advies van de commissie voor financiën om de exploitatie van het dierenpark Wasse naar met 15.000 gulden te subsidiëren. Tegen een opheffen van de vermake lijkheidsbelasting heeft het college be zwaren, deels afkomstig uit budgettaire overwegingen. Onlangs heeft men de plaatselijke belastingen moeten verho gen om een sluitende begroting te be houden. Een afschaffing van de verma kelijkheidsbelasting betekent een ver mindering van de inkomsten met 60.000 gulden. Het college acht een opheffing van die belasting dan ook moeilijk- met het gevoerde beleid verenigbaar. zaterdag: Sierra meastra regie: Arisano Giannarelli zondag: L'uomo dei palloni (de man van de ballonnen) regie: Marco Ferreri 18 jaar ABBENES Herv. Gem. 9.30 uur Dienst des Woords; Dorpshuis Venneperweg Beins- dorp 10 uur ds. J. J. Ruitenberg. (Van een onzer verslaggevers) WASSENAAR Het 71 hoofden tel lende Wassenaarse politiekorps heeft na een lacune van enkele maanden weer een nieuwe commissaris. De heer G. J. Boven, oud 51 jaar en sedert 1950 in dienst van hef Wasse naarse korps werd met ingang van woensdag tot deze functie gepromo veerd; tot grote vreugde van velen, gezien de vele tientallen bloemstuk ken die de laatste dagen van alle kanten binnenstromen. De installatie van de nieuwbenoemde zal plaats hebben op 23 juni half elf, waarna 's middags zal worden gerecipieerd. Vanuit zijn „nieuwe" kamer zal de heer Boven in het vervolg de politie zaken overzien en beheersen, een taak waarin hü, gezien de opmerkelijke staat van dienst zeker zal slagen. Hij was rond 1950 een der animators van de komst van een met een traffi- paxcamera uitgeruste surveillancewa gen. Twee camera's aangebracht in de auto, zorgden voor een vlotte registra tie van verkeersovertreders. „Al in die tijd was de Rijksstraatweg overvol. Voor onze agenten was het een onmogelijke zaak een verkeers- overtreder aan te houden of ook maar zijn kenteken op te nemen. Aanhou den kan immers niet omdat het overi ge verkeer in gevaar komt. Door die camera konden we hen dan toch pak- De heer Boven, kwam enige jaren na de activiteiten rond de traffipaxcame- ra met een ander nieuw idee: de elektronische snelheidsmeter. Twee kabels over de weg en een fotocame ra, die de overtreder nauwkeurig vast COMMISSARIS BOVEN kan leggen. Het idee van de heer Boven werd door Philips ontwikkeld en is nu in vele landen van Europa tot op alle wegen doorgedrongen. „Ik heb helemaal geen verstand van elek tronica of zo iets", zo beweert de nieuwe commissaris, die zijn idee voor de snelheidsmeter kreeg toen hij al enige jaren de afdeling verkeer onder zich had. Ik ben erop gekomen, toen ik aan die sommetjes van de lagere school dacht. Een groot vat met water, waar voortdurend vocht wordt bij en afgevoerd. De grootste moeite heb ik altijd gehad met het uitrekenen van de inhoud. Een peilstok was immers veel handiger. Bij die snelheidsmeter is de eerste kabel de kraan van het vat die wordt opengedraaid, de tweede kabel zorgt voor de afsluiting. Een tech nisch apparaat, ik dacht daarbij aan de peilstok, moet dan kunnen berekenen wat de snelheid over de afstand tussen die kabels was". Het verkeer heeft de heer Boven al die jaren in het Wassenaarse korps bezig gehouden. Ook in zijn functie van hoofdcommissaris noemt hij als grootste zorg de verkeersafwikkeling. „Wassenaar is weieens een oase ge noemd. Het moet ook een oase blijven. De aanleg van een Duinweg of een Leidsebaan is een aantasting van de natuur. Dat is zonde, maar de nood zaak is duidelijk aanwezig. De capaci teit van de verbinding van Den Haag, Leiden en Amsterdam, de Rijksstraat weg is reeds overschreden met een frequentie van 35.000 motorvoertuigen per dag. Er zijn jaarlijks ver over de Mac Rijnland brengt weer puzzelrit ALPHEN Even als in andere jaren i] weer een puzzelrit voor auto's e.d. orden verzorgd door Mac Rijnland op dinsdagavond 29 juni 1971. Vanaf 19 uur bestaat de gelegenheid tot inschrijven in gebouw Nabij. Om 19.30 vertrekken de eerste deelnemers. Er wordt gereden in een korte en een lange tocht. Dit betekent dat men kan kiezen tussen 80 km per dag en 125 km per dag. Vooral de 80 km heeft grote belangstelling. Evenals vorig jaar zal de officiële ont vangst ter gelegenheid van de opening van de Laura 1971 door het gemeente bestuur van Alphen aan den Rijn op het raadhuis worden gehouden. Omstreeks half acht zullen de gasten per rijwiql vertrekken naar het plein voor het ge bouw Nabij, waarbij men kan zien op welk een sportieve wijze men dan door Alphens straten spoedt. duizend ongevallen. Dat is absurd. Was senaar moet dat verkeer kwijt". In de loop der jaren-zijn er al talrijke maatregelen genomen. Rond 1950 wa ren er nog 51 zijwegen, op- en afrit ten die uitmondden op de bewuste ver- keersader^ Na vele andere maatrege len is er nu al miximumsnelheid onder meer bij Kerkehout. Die daar geldende maximumsnelheid van vijftig kilometer wordt overigens nog veel te veel overschreden. In een uur telde de elektronische snelheidsmeter 300 c tredingen. Ik verwacht overigens, dat zeer binnenkort de gevaarlijke situa tie rond Kerkehout zal worden c lost. Nu nog staan overstekende 5 tuigen wel een kwartier of twintig minuten te wachten om in te voegen of over te steken". Naast de verkeersmoeilijkheden baart ook de stijging van de belangstelling van het inbrekersgilde voor Wasse naar de nieuwe commissaris zorgen. Als een der oorzaken noemt hij de betrekkelijke nonchalance van het pu bliek. „Men heeft weieens de juwelen op een nachtkastje bij een open raam laten liggen. Men ging dan wel ge woon de deur uit". De „crime-preven- tion" is in de loop der jaren erg belangrijk geworden. De ni< commissaris wil de bevolking zo dicht mogelijk bij het politiewerk betrek ken. „Men moet meer alert zijn op de eigen bezittingen. De preventieve acties onder i met foldertjes aan huis hebben duidelijk succes gehad. De belangstel ling voor het politiewerk binnen de gemeente neemt dan ook steeds toe. Sinds wij het nieuwe bureau hebben betrokken hebben al bijna tweeën- halfduizend inwoners een bezoek ge bracht. Dat contact en de waardering van de bevolking voor het Wassenaar se korps betekent voor mij, dat ik allerplezierigst kan werken". „Mijn werk is mijn hobby", zo stelt de heer Boven, wiens tweede hobby de watersport is. Mijn drie zoons zijn goede zeilers, mijn vrouw en ki volgen in onze motorboot de prestaties van de jongens. Bij sterke wind zit ik zelfs wel eens in de trapeze van onze Valk". Een tweede affaire „Zuidmolukkers", zoals vorig jaar augustus behoort voor de nieuwe commissaris niet tot de mogelijkheden. „Het rechercheonder zoek is onlangs volbracht. We hebben een tevredenheidsbetuiging van de minister gekregen. De grootste bewon dering heb ik op die 31ste augustus voor het korps gehad. De discipline is bewaard gebleven. We hebben niet eenmaal teruggeschoten, anders was het een bloedbad geworden". Het politieapparaat van Wassenaar wordt door de commissaris niet in de eerste plaats gezien als een gezagsap- paraat, maar eerder als een dienstver lenend orgaan ten bate van de ingeze ten. Het doel van de heer Boven is om met een zo efficiënt mogelijk apparaat de best mogelijke resultaten te berei ken. „Ik beschouw het politicapparaat als een bedrijf. De ellende is alleen dat wij geen verlies en winstrekening hebben, zodat je nooit weet of een optimaal resultaat is bereikt". LEIDEN Deze week is een begin gemaakt met de overdracht pan de vele prijzen aan de winnaars van de pink- sterpuzzel in ons blad (de volledige lijst van winnaars werd onlangs afge drukt). De eerster prijs, een kamerbreed keizer Bonaparte-tapijt, gratis gelegd bovendien tot een waarde van f 999, kwam bijzonder goed terecht bij het echtpaar De Koning-Spaan in Oude Wetering. Het paar is pas een half jaar ge trouwd en was met de vloerbedekking nog niet helemaal rond. Sinds donder dagmiddag, toen het tapijt in het Ta pijtcentrum aan het Levendaal tijdens een feestelijke bijeenkomst werd over gedragen, is dat probleem helemaal uit ed wereld. Dat is trouwens wel te zien aan de gezichten van het echtpaar De Koning-Spaans foto boven). In de prijzenregen weren er tien hoofdprijzen voor de gelukkigen, die in de ware stortvloed van inzendingen kwamen bovendrijven. De derde prijs, een salontafel van C. N. Opstal in Haarlemmerstraat ter waarde van 200,ging naar mevr. Strijk uit Hazerswoude, die het meubel met haar man in ontvangst kwam nemen (foto rechts). Een Perzisch tafelkleed van f 125, beschikbaar gesteld door de fa. Koer- distan van de Middelstegracht, de vijfde prijs, was voor me). D. Kniest uit Oegstgeest. De gelukkige winnares was vergezeld van de heer Epskamp (foto rechts boven). De laatste gelukkige van deze week was tenslotte me). Van Veelen uit Lei den. Omdat zij verhinderd was kwam een vriendin een tennisuitrusting ter waarde van f 100,in ontvangst ne men bij de heer Wilms Floet in de Haarlemmerstraat foto rechts onder). De overige hoofdprijzen zullen volgen de week worden uitgereikt. ZATERDAG 19 juni Oud-Poelgeest: Meditatieweek. Het week. onderwerp. „Wat heeft het westen I ons geleerd?" Leidse Schouwburg: Miel Cools Caba- I ret. Aanvang 20.15 uur. Kon. Nederlandse Maatschappij vooi Tuinbouw en Plantkunde: Excursie. Oegstgeest, Gemeentecentrum Lijt- weg. Vertrek excursie kastelentocht. Scarabee - Pieterskerk, Choorsteeg 24 - Optreden van de Amerikaanse popster Bodo; aanvang 20.00 uur. I gelegenheid mer van Koophandel, aanvang 15.30 u Bedrljfstechnische school. Medusas Diploma-uitreiking 15.00 uur. School de heC1 J Marks' dl'ecteui jcntehuls Zoctcrwoudc: Vergadering l Industrlesehap De Grote Polder. :entchuls Leiderdorp: Raadsveri invang 22.00 uur. LEIDEN Een gezel lig poplegertje' van een paar honderd man sterk bezette gister avond in alle rust de Leidse schouwburg om knaken de Engelse folksinger Al Stewart te beluisteren. Ze heb ben waar voor hun geld gehad. In een heel gemoedelijk sfeertje zong de hier nog weinig bekende popster een stukje za lige. muziek de zaal in. fijntjes op zijn gitaar begeleid en met erva ring gepresenteerd. Stewarts stem heeft het vlakke van een John Sebastian en het nasale van een John Lennon. Wanneer hij zingt is zijn aandacht volledig bij zijn tek sten en rampestampt zijn gitaar er sonoor op los. Is dit even niet het geval, dan twinke len zijn handed de fraaiste klanken uit het instrument. Moei lijk of niet moeilijk, het lukte allemaal ge weldig gisteravond in de schouwburg. die voor dit soort evene menten zo geweldig akoestisch is. WILLEM SCHRAM A Bioscoopagenda TRIANON „Snoezepocs of hoe lk dat mijn_ dochter" (18) 2e weck). Dag. 2.30, 7.01 4.15 7.00 en 9.15 uur. Nachtv. (vr. the Ma' 23 23 UUr>: "Seven guns t0T STUDIO - Italiaanse weck: 7 films (18) Dag. 2.30 7.00 9.15 uur: zondag 2.30 4.45 !3.30 uur) „Mannequins ver Hiermede vervullen wij de droeve plicht u kennis te geven, dat, na voorzien van het H. Sacrament dei- Zieken, plotseling is overleden, mijn lieve man en onze zorgzame vader, pleegvader en grootvader BERNARDUS PETRUS SCHULTE echtgenoot van Joscphina Wilhelmina Maria van Mol i de leeftijd van 03 jaar. Voorhout: J. W. M. Schulte-van Mol Sassenheim: B. J. H. Schulte M. M. Th. Schulte- IJsselmuiden Voorhout: H. J. Schulte en verloofde Voorhout: J. B. Homan A. C. J. Homan-van Liempt Voorhout M. E. Homan J. A. M. Homan- Westerhoven en kleinkinderen De plechtige Uitvaartdienst zal plaatshebben op dinsdag ,22 juni a.s., om 11 uur, in de parochie kerk van de H. Bartholomeus te Voorhout, waarna bijzetting in het familiegraf op het r.-k. kerkhof aldaar. Maandag 21 juni 19.00 uur Eucha ristieviering in de parochiekerk. Gelegenheid tot condoléance, maandagavond na de Eucharistie viering in de parochiekerk en na de begrafenis in café-restaurant „Boerhaave". Liever geen bezoek i huis RIJNSBURG In tegenwoordigheid an vele genodigden werd gisteravond oor de eerste maal de diploma's uitge reikt aan de geslaagden van de cursus vakopleiding, gelanceerd op basis van het leerlingenwezen gericht op handel in siergewassen. De geslaagden zijn: D. van Delft; H. de Mooy; C. v. Egmond; Jac. v. d. Eykel; Leo de Groot; Abr. Heemskerk, G. van Klaveren, Jan de Mooy, A. v. d. Nagel, Alb. Noort; P. Ravensbergen; C. Scho- neveld en Adr. Vianen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1971 | | pagina 3