CcidócSomont HOLLAND FESTIVAL OP TV EN RADIO Fanclub van Heintje op privé-bezoek Driemaal Studio Sport antenne Een appeltje voor de dorst enkele aktieve jongelui (scholieren) TELEVISIE VANAVOND TELEVISIE MORGEN TELEVISIE MAANDAG c V PAGlNA 2 LEIDSE COURANT ZATERDAG 19 JUNI IS Goede keus bij uitbreiding I^AARDERING voor de beslissing van bij de kabinetsinformatie betrokken politici om het ministersteam, dat Ne derland moet gaan regeren, slechts in bescheiden mate uit te breiden. Nog meer waardering nu bij de be scheiden verruiming voorrang is gege ven aan een minister voor Milieubeheer en dat deze nieuwe figuur waarschijn lijk een eigen „portefeuille"dus een zelfstandige positie naar binnen en bui ten gaat krijgen. Van veel suggesties die de laatste jaren terzake van het uitbreiden van de regering gedaan zijn, geldt dat ze voor al groepsbelangen beoogden. Ze kunnen, hoe gerechtvaardigd ook, door enige accentverschuiving in de bestaande re geringsorganisatie behoorlijk gediend worden. Verbetering en redding van de milieuhygiëne is evenwel een zaak waar- Zelfstandig ANGEZIEN milieuzaken op veel ter reinen aan de orde zijn en binnen .het Nederlandse regeringsapparaat dus veel departementen aangaan, is het juist, dat men voor de nieuwe bewinds man die hieraan leiding moet geven, ook een meer zelfstandige positie be oogt. Anders dan wetenschapszaken en ontwikkelingshulp zal zijn werk een breed terrein moeten gaan bestrijken en kan hij op gecompliceerde proble men stuiten. We zijn benieuwd naar de omschrij ving en afbakening van de nieuwe taak. Maar vanwege de urgentie van deze taak zijn we in elk geval blij. dat na het besluit om de regering eniger mate uit te breiden er in elk geval een goede keus is gemaakt. Een gemakkelijke taak voorspellen we de bewindsman die deze portefeuille gaat beheren, overigens niet. Verantwoording /\M de volksvertegenwoordiging straks in stat tc stellen een goed oordeel te vellen over de resultaten van de kabi netsformatie, krijgen alle Kamerfracties van prof. Steenkamp een afschrift van het regeerakkoord. Maar bepaalde stuk ken die dienen als voorbereidingswerk krijgen ze niet; de openbaarheid wordt dus aan beperkingen gebonden. Vanuit de toekomstige oppositiepartij en is prof. Steenkamp gevraagd niet alleen het regeerakkoord vrij te geven, maar ook gegevens welke tijdens de informatie een rol hebben gespeeld. Drs. Den Uyl c.s. hebben dan vooral 't oog op economische adviezen of rapporten van het Centraal Planbureau, van Financiën en prof. Zijlstra als de grote man van de Nederlandse Bank. Dit lijkt ons een redelijk verzoek. Want het zijn juist de economische mogelijkheden en beperkingen welke bij de kabinetsformatie 1971 een hoofd rol gespeeld hebben. Nadere toelichting kan natuurlijk bij het Kamerdebat mondeling gegeven worden, maar een goede verantwoording in deze hoofd zaak maakt o.i. gewenst dat duidelijk heid voorop staat; die krijgt men eerder door uit te gaan van schriftelijke stuk ken dan van de woordenstroom die straks ongetwijfeld op het Binnenhof losbarsten zal. (Van onze correspondent) KERKRADE. De in Kerkrade gevestigde tanclub van het zangidool Heintje gaat zaterdag 26 juni met verschillende bussen op bezoek in Neu-Moresnet om eens te kijken hoe de kleine platenmiljonair privé leeft. Althans de fans hopen Heintje thuis aan te treffen. Mocht dit niet lukken, dan hebben zijn ouders zich bereid verklaard Heintjes huiselijke leven te etaleren. Om elf uur vertrekken de eerste bussen vanaf het fanclublokaal KerkradeBleijerheide. Een tweede rit wordt gemaakt om één uur vanaf het Marktplein van Kerkrade. Iedere fan wordt voorzien van versnaperingen en op zijn minst ook van een kleurenfoto met handtekening van Heintje. De fanclub bestaat bijna een jaar en als verjaardagscadeau wordt de trip naar Heintje voor de prijs van vijf gulden aan de leden aangeboden. Niet-leden, die zich voor deze trip willen melden in het eerder genoemde fancentrum, moeten zes gulden betalen. Aan het bezoek aan Heintjes Belgische bungalow wordt een trip door het Belgisch heuvelgebied gekoppeld. Cardiff Canton Singers Koorzang is een niet weg te denken onderdeel van het NCRV-programma, zowel via radio als op televisie. Van avond brengt de NCRV een groep op het scherm, die de meesten van de Nederlandse kijkers waarschijnlijk niet kennen, namelijk The Cardiff Canton Singers. Een jeugdig koor, dat uit tweeëndertig leden bestaat en al ongeveer negen jaar bestaat. De leden bespelen bijna zonder uitzondering een muziekinstrument en maken ook deel uit van een jeugdmuziekkorps. Deze maand maakte deze groep een succesvolle tournee door ons land. De NCRV heeft hiervan gebruik gemaakt om voor een aantal korte program ma's, opnamen te maken. Tet repertoire van het koor wordt voor het groot ste deel gecomponeerd door Ivor Bo- sanko, een bekende naam in het Le ger des Heils. Zijn vrouw, Janette Bosanko is de dirigente van de jeug dige zanggroep „Cardiff Canton". Zaterdag NCRV Ned. I 21.10 uur. Eucharistievierin g Morgen zendt de RKK-KRO-televisie de Eucharistieviering uit vanuit de St.-Michaëlskerk te Zwolle. Het thema van deze viering is: vakantie. De kin deren van de vijfde klassen van de twee parochiescholen verzorgen deze Eucharistieviering, waarin de teksten en gezangen gericht zijn op het einde van het schooljaar en het aanbreken van de vakantie. Tijdens de Eucharis tieviering wordt daartoe o.a. een bun galowtent op het altaar opgebouwd om de sfeer van de vakantietijd aan te geven, waarbij de kinderen in va kantie-tenue de werkzaamheden uit voeren. Een dergelijke gang van za ken is in 'e St.-Michaëlparochie niet ongebruikelijk: reeds eerder werd daar op bepaalde thema's, zoals Car naval, een verbinding tot stand ge bracht tussen een actueel gebeuren en de Eucharistieviering. Celebrant is ka pelaan J. C. de Froe. Organist: Frans Potuit. Zondag KRO Ned. I 11.00 uur. „The selling of the Pentagon" moet, naar verluidt, in Amerika nogal opzien hebben gebaard. We begrijpen dat niet helemaal. Au fond was de CBS- documentaire weinig onthullend. Er werd een aantal 'feiten op een rijtje gezet, die stuk voor stuk niets met „onthullingen" te maken hadden. Natuurlijk heeft het Pentagon (het ministerie van defensie van de V.S.) een afdeling „voorlichting" die tot taak heeft het ministerie zo goed mogelijk te „verkopen". Even natuurlijk is dat die afdeling sommige zaken zonniger voor stelt als de werkelijkheid is. Dat is dom weg een tegenwicht bieden ten opzichte van de nieuwsmedia, die in Amerika heel wat gehaaider tewerk gaan dan in Nederlandse verhoudingen mogelijk zou zijn. Geen sensatie derhalve. In de AVRO- presentatie stak wel iets potsierlijks. Die geschiedde als Televizier-special. Op het nep-bureau van Cees van Dron- gelen ontbraken zelfs de filmdozen niet, requisieten die de AVRO-rubriek al lang niet meer van node heeft. Verder bij de AVRO: een erg aardig liedjesprogramma van Sandra en An dreas, dat door Guus Verstraete jr. in Scheveningse sfeer leuk op het scherm wer gezt. Bij de KRO kwamen zowel mevrouw als mijnheer Steenkamp aan het woord. Steenkamp is achteraf gezien een ge heim KVP-wapen dat zeer ten onrechte niet in de verkiezingsstrijd werd ge bracht. Met een zo beminnelijk en open hartig man als woordvoerder zou er bepaald geen stemmenverlies geweest zijn. Brandpunt bracht voorts meer sfeer dan informatie in een reportage over Maffialeden, die op een Italiaans eiland je huisarrest kregen en sprak, bij monde van Han Mulder, met de ver tegenwoordiger voor Europa van Bangla De NOS-televisie zendt morgen van 14.25 tot 16.00 uur via Ne derland I in „Studio Sport" een schakelprogramma uit, dat betrekking heeft op de volgende evenementen: de Grand Prix-au toraces op het circuit van Zand- voort (commentaar: Frans Hen- richs); het Nederlandse kampi oenschap wielrennen op de weg voor profs in Valkenburg (com mentaar: Jean Nelissen); de at- letiek-interland Oost-Duitsland- Nederland voor dames in Er furt (commentaar: Theo Reits- ma); de zes-landen-atletiekwed- strijden voor heren in Brussel (commentaar: Jan Kamlag en Ben de Graaf). Het schema van deze reportages ziet er als volgt uit: 14.2514.45 Grand Prix Zandvoort; 14.45 14.50 wielrennen in Valkenburg; 14.5015.05 atletiek-interland in Erfurt; 15.0515.20 Grand Prix in Zandvoort; 15.2015.35 atletiekwedstrijden in Brussel; 15.3515.40 wielrennen in Val kenburg; 15.4016.00 Grand Prix in Zandvoort (laatste ron den en finish). De hoogtepunten van bovenver melde sportgebeurtenissen wor den uitgezonden in „Studio Sport" van 19.30 tot 20.20 uur via Nederland II. In de uitzen ding van 21.10 tot 21.35 uur via Nederland II komen dan nog aan de orde: de honkbalwed strijd HCAWHaarlem Nicols; de draverij om de Gouden Zweep op Mereveld: de motor cross in Bergharen; het Europe se kampioenschap trampoline springen in Gent. LANGS DE LIJN Het sportprogramma „Langs de Lijn", dat de NOS-radio morgen van 14.02 tot 18.00 uur via Hil versum III uitzendt, bevat onder meer de volgende onderwerpen: Grand Prix-autoraces in Zand voort; nationale jeugdatletiek- kampioenschappen in Amster dam; zes-landenatletiekwed- strijden voor heren in Brussel; Nederlands kampioenschap wielrennen op de weg voor profs in Valkenburg; motorcross in Bergharen; draverij om de Gouden Zweep op Mereveld; uitslagen honkbal en paarde- koersen. Samenstelling en regie: Roel Rengers. Desh, ofwel Oost Pakistan. Wat de man zei klonk bijzonder zinnig, maar we kregen de indruk dat Oost Pakistan in dezelfde tragische situatie verkeert, als destijds Biafra. Situatie n.l. waarin het schikken naar de realiteit beter is dan het voorstaan op eigen recht. Vrijheidstrijd is een mooi artikel. Maar het is alleen mooi als het kans van slagen heeft. Voor een eerlijke zaak ten onder gaan is op papier prachtig. Maar als de meest-eerlUke zaak niet haalbaar is wordt elk geofferd mensenleven iets absudrs. Vg. LONDEN (AFP) De gewezen lei der van de Britse Labourpartij en oud-premier Harold Wilson heeft het van de BBC gedaan gekregen, dat een stuk uit een actualiteitenrubriek niet werd uitgezonden. Hij dreigde met een proces tegen de omroepmaat- schappij. Door een ongunstige samenloop van een aantal technische en artistieke omstandigheden kan de voorgenomen opname en uitzending van de jeugdmusical Esperanza niet door gaan. Deze musical zou in het kader van een aantal door de NOS-televisie te verzorgen reportages van het Holland Festival 1971 morgen om 21.35 uur worden uitgezonden. Nu zal worden uitgezonden een opname van het ballet „Con trasten" door het Nationale Ballet. Deze opname vindt plaats tijdens de wereldpremière van dit nieuwe werk van Benjamin Harkarvy vandaag in de Stadsschouwburg te Am.t?rdam. De soli worden gedanst door Olga de Haas en Lawrence Rhodes. De cameraregie is in handen van Fred Bosman. Benjamin Harkarvy, die samen met Rudi van Dantzig de artistieke leiding van het Nationale Ballet heeft, neemt met deze choreografie afscheid van de groep. Hij tracht in „Contrasten" de emotionele impulsen zichtbaar te maken waarmee met name de moderne jeugd reageert op geluiden in het algemeen en op de hun dierbare muziek in het bijzonder. Hilversum II biedt vanavond van 20.00 tot 22.30 uur: het Residentie Orkest o.l.v. Hans Vonk, Reinbert de Leeuw, Louis Andriessen en David Porceleyn. m.m.v. Inge Fröhlich, alt; Reinbert de Leeuw en Geoffrey Madge, piano. Op het programma staan: muziek voor 17 instrumenten Misha Mengelberg: Settetto Kees van Baaren; Entelechie II Peter Schat; Ittrospezzione II, concept 2 Louis Andries sen; Costruzzione voor 2 piano's Jan van Vlijmen en Cybernetics objekt (wereldpremière) David Porceleyn. Opname van 18 juni vanuit Congresgebouw, Den Haag. Afscheid van Please sir Opnieuw moeten de kijkers afscheid nemen van een televisieserie. Van avond zendt de NCRV de veertiende en laatste aflevering uit van de tweede reeks van „Please Sir". In deze afle vering, die de titel „Met z'n allen in de boot" draagt, krijgt men dan einde lijk de trouwpartij te zien tussen Ber nard Hedges en zijn trouwe metgezel lin in deze serie Penny Wheeler. Voor de fans van „Please sir" is er in ieder geval één troost; het ligt in de bedoe ling van de NCRV volgend jaar op nieuw alle bekende personen uit deze serie op het scherm te laten verschij nen. In Engeland treft men op dit moment namelijk de voorbereidingen voor een nieuwe serie, die als werkti tel heeft „After school". Het is, zoals deze titel al duidelijk maakt, de be doeling de ex-leerlingen van Fenn Street School te volgen in hun carriè- Zaterdag NCRV Ned. I 19.05 uur. MY SWEET CHARLIE In de reeks „Worldpremière"-films brengt de NCRV vanavond een heel bijzondere op het scherm. Men kan dan anderhalf uur lang kijken naar de kleurenfilm „Mv sweet Charlie" een produktiS^die "in het land van "herkomst, Amerika, niet minder dan acht onderscheidingen in de wacht sleepte. De hoofdrollen in deze film worden vertolkt door de 23-jarige ac trice Patty Duke en de negerhcteur Al Freeman jr. De film werd op lokatie opgenomen in Galveston en Port Boli- ver, Texas. Het verhaal draait om een meisje, Mariene Chambers, dat in verwachting is. Zij moest haar ouderlijk huis verlaten en heeft haar intrek genomen in een huisje ergens in Texas. Na enige tijd krijgt zij gezelschap van Charlie Roberts, een neger die om andere redenen uit zijn woonplaats is gegaan. De kijker kan de wat merkwaardig aandoende confrontatie tussen deze twee jonge mensen van het begin tot het (bittere) einde meemaken. De NCRV is voornemens deze zomer maanden nog ongeveer acht films uit de serie „Worldpremière", speciaal voor televisie gemaakte speelfilms, op het scherm te brengen. Bij voorkeur zal voor de uitzending de zaterdag avond worden gekozen. Zaterdag NCRV Ned. I 21.20 uur. Mary Dresselhuys speelt de hoofdrol van Coco Baisos in het KRO-televisiespel ,,'n Appeltje voor de dorst". Haar man heeft zelfmoord gepleegd en nu probeert zij snel een nieuwe echtgenoot te vinden. Op de foto een van de kandidaten: meneer Lamoureux (Onno Molenkamp). De KRO-televisie zendt morgen het eerder uitgestelde blijspel *„'n Appeltje voor de dorst" uit, geschreven door Marcel Mithois en vertaald door A. J. Heem stra. In dit blijspel wordt de hoofdrol vertolkt door Mary Dresselhuys. Zij speelt de rol van Coco Baisos, die voor de onaangename situatie komt te staan, dat haar man zelfmoord heeft gepleegd, omdat zijn fi nanciële belangen in Peru te loor zijn gegaan. Coco Baisos is echter zo op een gemakkelijk en comfortabel - leven r gesteld, dat zij tezamen met haar doch ter Annemarie, haar. zoon Ni co laas en de getrouwe huisbedien den, secretaris Johan en butler August besluit, de dood van haar man nog even geheim te houden. Zij wil n.l. zo snel mo gelijk een nieuwe man aan zich zien te binden om met hem te trouwen, voordat haar financië le positie duidelijk wordt. Uiter aard gaat alles een beetje an ders dan Coco zich optimistisch had voorgesteld. De rollen van de dochter, zoon, secretaris en butler worden ge speeld door respectievelijk Bru- ni Heinke, Jack Horn, Chris Baay en Gerard Hartkamp. Verder werkten aan dit spel mee: Elly Weller, Joan Rem- melts, Wiesje Bouwmeester, On- no Molenkamp, Jaap Wieringa en Bob Goedhart. De produktie heeft Thorvald Dudok van Heel. Het spel werd gerigisseerd door Léon Povel. Zondag KRO Ned. I 20.25 uur. (ADVERTENTIE) NOORDWMK Voor de bezorging van de Leidse Courant i NOORDWIJK vragen wij met spoed bieden een aantrekkelijke bijverdienste. de Leidse Courant, P. Th. Weijers, Jan Kloos- Zo maar een zomeravond Vanavond gaat het eerste van veer tien programma's in dc reeks „Zo maar een zomeravond" van start. Daarna is het programma wekelijks te zien. steeds op de VARA-vrijdag en -zaterdag. Het uitgangspunt van vorig jaar een mengsel van amusement en actualiteiten is goeddeels gehand haafd. Er is weer een vedette, er is variété en ook het spelletje heeft een plaats in „Zo maar een zomeravond" gekregen. De artiesten die aan de eerste uitzending meewerken, zijn het Trio Athenee, de bekende goochelaar Richard Ross. de zangeres Debbie, het koor van de Great Falls University, en Sylvia Alberts, die het lied van de week zingt. „Verhalen halen" is de titel van het spelletje in Zo maar een zomeravond. Drie bekende Nederlanders, ditmaal Harriet Freezer, Alexander Pola, Hu- go Brandt Corstius en de presentator van het programma, Koos Postema. vormen een panel dat aan de hand van een gegeven slot een compleet ver haal moeten reconstrueren. Spelleidei is steeds Berend Boudewijn. Een belangrijk verschil met vorige ..zomeravonden" is ditmaal de presen tatie. Was het in de zomer van 1970 zo dat Koos Postema alle afleveringen presenteerde, dit seizoen fungeert deze VAR A-medewerker slechts bij de eer ste uitzending op 19 juni als gastheer. Aan het eind van die eerste zomera vond introduceert hij bij de kijkers thuis en op de tribune de presentatri ce van de volgende week, te weten Netty Rosenfeld; mevrouw Rosenfeld draagt het gastheerschap vervolgens over aan Berend Boudewijn en achter eenvolgens tekenen verder voor de presentatie Jeanne van Munster, Her man Stok, Letty Kosterman, Dore Smit, Pier Tania, Joop van Tijn, Ageeth Scherphuis, Ruud Jans, Henk Molenberg en tenslotte het duo Wim de Bie en Kees van Kooten. De regie van Zo maar een zomer avond wordt door verschillende mede werkers gevoerd o.a. Siem Suurhoff, Ellen Blazer, Jan Kees de Rooy en Nico Knapper. Eindredactie: Joop Koopman. Zaterdag Nederland II: 20.20 (Over de 4e lijn). Mandag 21 juni van 1820 uur: Benjamin Britten: Simple Symphony op. 4, Münchener Kamer orkest o.i v. Christoph Stepp. Variaties over een thema van Frank Bridge op. 10. Bath Festival Orkest o.l.v. Yehudi Me- nuhin. Variaties en fuga over een thema van Purcell op. 34. B.B.C. Symphonie Orkest o.l.v. Sir Malcolm Sargent. Michael Tippett Concert voor dubbel strijkorkest. Moskous Kamerorkest en Kamerorkest van het Bath Festival o.l.v. Rudolf Barshai. Concert voor piano en orkest. John Ogdon, piano; Philharmo- nia Orkest o.l.v. Colin Davis. de NEDERLAND I NCRV: 16.00 uur: Journaal 16.02 uur: Het verhaal v. onechte prins 17.20 uur: Kinderkoor NOS: 18.45 uur: Tim en de leeuw 18.55 uur: Journaal 19.05 uur: Please sir 19.30 uur: Mijn idee 20.00 uur: Journaal 20.21 uur: Openbare verkoping 21.10 uur: The Cardiff Canton Singers 21.20 uur: My sweet Charlie, film 22.50 uur: Journaal NEDERLAND II NOS: 18.45 uur: Tim en de leeuw 18.55 uur: Journaal 19.05 uur: Kinderprogramma 19.25 uur: Geloof en wetenscha VARA: 20.21 uur: Zomaar een zomeravond 21.45 uur: McCloud, tv-serie 22.35 uur: Achter het nieuws 23.00 uur: Journaal NEDERLAND I KRO 11.00 uur: Eucharistieviering NOS 14.25 uur: Grand Prix Zandvoort •16.00 uur: Journaal 16.02 uur: Weekjournaal 16.22 uur: Vei keersinformatie 16.25 uur: De verrekijker 16.35 uur: Avontuur in Regen- boogland 18.55 uur: Tim en de leeuw IKOR 19.00 uur: Woord voor woord 19.05 uur: Linkerwang-rechter wang KRO 19.30 uur: Daktari •20.20 uur: Journaal •20.25 uur: Een appeltje voor de dorst, blijspel •22.00 uur: Jodendom en Zionisme •22.40 uur: Journaal NEDERLAND II NOS 18.55 uur: Tim en de leeuw 19.00 uur: Journaal 19.05 uur: De vrijbuiters 19.30 uur: Studio Sport •20.20 uur: De schipper van de Picardie •21.10 uur: Studio Sport •21.35 uur: Holland Festival 22.40 uur: Journaal NEDERLAND I VARA: •18.45 uur: Tim ende leeuw 18.55 uur: Journaal •19.05 uur: Pipo op Bizarra 19.30 uur: Coronaion Street 20.00 uur: Journaal 20.00 uur: Journaal •20.21 uur: Zeld uw kind leren 20.3 Ouur: Onverklaarbaar bewoond •21.00 uur: De ballade van Elvira Madigan, film •22.3 Ouu&r: Journaal NEDERLAND II NEDEDRLAN 11 NOS: •18.45 uur: Tim en de leeuw •18.55 uur: Journaal 19.05 uur: Holland Festival magazine NCRV: 19.30 uur: Zo vader zo z 20.00 uur: Journaal 20.21 uur: Met liedjes het land in 21.15 uur Hier en nu 21.40 uur: Vervolg met liedj I het land in 22.25 uur: HILVERSUM I euws. 18.41 Actualiteiten. 19.QD Mu dilettanten: Slotconcert van he ve Jeugdweekend te Vught. 19.3 srliedjes. erzoeki (gr). 22.25 Ave tenprogramma 5 Avondgebed I (S) Tournegoal: een mu i gekruide nieuwtjes. 23.55-24.0 HILVERSUM II Partijen: 18.20 Uitzending satirisch program :ualiteiten. Politieke [appij Band. 19.31 wingen, Resident! muziek, lingen. 23.15 (S) .45 Dries 22.30 Niet actueel 23.55-24.00 Nieuws. BELGIE 324 m NEDERLANDS 18.00 Nieuws. 18.03 Lichte orkesti 8.15 Voor de jeugd. 18.45 Sp< yenken. 19.00 Nieuws. 19.3" Jght Music. 22.00 Nleu' Cunsten. 22.20 Jazzconce 3.05 Muziekprogrami 18.55 I) BBC Festivi "jn jl HILVERSUM I KRO: 8.00 Nieuws. 8.10 Het i 1.15 (S) Badinerie: oude- en oude- en mode: 10.00 Eucharlstiev (S) Plaat-Promen; klassie- K (gr). NCRV: 12.00 Kerkorgel- rnbeide: actuele kroniek. 13.00 Nieuws. :.10 (S) Moderne kamermuziek (opn). 13.55 iterair programma. NOS: 14.15 (S) Concert- ïbouworkest en solisten: oude- en moder- muziek (opn). (In de pauze plm. 14.55- internationale korenwedstrijd. CVK Kerkdienst van de Baptistengemeente te Heerenveen. 18.00 Reportage over de oplei ding van Baptisten predikanten in Neder land. IKOR: 18.30 Het Geladen Schip. 18.58 Wilde Ganzen. NCRV: 19.00 Nieuws. 19.07 Muslca Sacra: moderne geestelijke liederen. 19.35 Wij zijn de vaders: kanttekeningen bij ssltuatie. 9.50 (S) Klasslei 20.30 (S) wijzer kunt worden. 22.00 Kruis- agazine met achtergrondinformatie rk en samenleving. 22.25 Overwe- toekplaten- ziek. 23.55-24.00 Nieuws. HILVERSUM II VARA: 8.00 Nieuws. 8.10 Voor het platte land. Aansl.: postdulvenberlchten. 8.17 Weer of geen weer: gevarieerd programma. (9.00 Sportmededelinger - Iio.OI kerk door. HILVERSUM I KRO: 7.00 Nieuws. 7.11 Het levende woord. 7.16 (S) Badinerie: klassiek- en moderne pmuziek (gr.) (7.38 Nieuws? 7.32—7.40 Actu aliteiten. 8.00—8.10 Nieuws). 8.25 Overwe- (9.00—9.10 Gymnastiek voor de huisvrouw). (9.00-9.10 Gijmnastlek voor de huisvrouw). 10.00 Muziek op maandagmorgen (S): Plano recital: semi-klassieke muziek. NOS: 10.15 De komende week in het Nederlandse mu ziekleven. KRO: 11.00 Nieuws. 11.03 Voor de Jaardenprog buitenl oord VAR: 17.00 (S) Licht 0 ïdellngen. 8.15 Dat cabaretprogra jrgelspel. 19.00 •zoekplatenprogram l)lers ledelmgen. 22.45 m HILVERSUM III Nieuws. 13.02 NAR: Revue. NOS: 14.000 N de lijn: sport en muz rzoekplatenprogramma vriend» n^j 1'r» a (Nederlands) .00 en 18.00 Nieuws). 18.30 R.K.-godJJ je uitzending. 19.00 Nieuws en ht. 19.30 Muziekprogramma. 22.00 De Zeven Kunsten. 22.20 Mui imma. (23.00-23.05 Nieuws). 22 B( land- en tuinbouw; klassieke liederen. 15.00 Her dienst. NOS: 15.30 Zoeklicht op Nederland: reportages en commentaren uit alle delen van het land en veel muziek. (16.00- 16.02 Nieuws). Overheidsvoorlichting: 17.20 Suri- RA: 8.00 Nieuws. 8.11 Actualiteiten. 8. Spitsuur Amsterdam (vervolg). 9.10 (S) Ter wijl de was draait: verzoekplatenprogram- nleuws en informatie over muziek- Schoolradio. NOS: 14.50 H in West-Brabant na de slui Bouvlgne: discussie. 15.20 (S) NOS-Jazz: 7.55 Mededelingen. ws). TROS: 11.00 i KRO-opDrle: Pop-Mixt 1.1 üwezi Landbou* mededelingen. 13.20 DansmuzieK.1 luziek. (15.00 NkfMlott Nieuw; 16.00 Nieuws en beursberii muziekprogramma. 17.00 Nieinp lingen. 17.15 Muziekprogramma. 17.55 w he ijnlan<

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1971 | | pagina 2