GEWELD BIJ NS NEEMT TOE KORTOM Nog meer Toyota.s EEN MOTOR VERLIEST [RACHT IN DE BERGEN Een vakbond voor gedetineerden Personeel ongerust je Slichting Fiets heeft in de serie Ontdek Nederland een zeer groot aantal (al 67) fietsroutebeschrijvingen litgegeven. Iedere routebeschrijving. »|ke route is zo'n dertig tot vijfendertig lometer lang. geeft ondersteund door duidelijk kaartje nauwkeurig aan een bepaalde tocht gemaakt moet porden. Toeristische informatie wordt laarbij voor niets en niemendal u-strekt. Prijs per route dertig cent, tgave Stichting Fiets. Europaplein 2. imsterdam-Zuid. ,e::° ZATERDAG 5 JUNI 197 f kwart uur rust Toyota gaal gestaag door met het uitbreiden van haar leveringsprogramma in NederlandHet marktaandeel van deze Japanse autofabrikant blijft alsmaar stijgen. Vorig jaar toas dat gedurende het eerste kwartaal nog maar 1,1 procent, terwijl het eerste kwartaal van dit jaar al een percentage van 2.6 werd bereikt, hetgeen goed is voor een tiende plaats. Deze maand begint de aflevering van de op de RAI geïntroduceerde nieuwe Carina 1600. terivijl twee andere modellen een zwaardere motor krijgen. Het zijn de Corona 1700, waarin de 1500-motor vervangen wordt door een 1700 cc en de Mark II 1900. die nu in plaats van de 1700-cc na een 1900-cc-motor krijgt. De nieuwe Toyota Corona 1700 heeft een riercilinder 1707-cc-motor. die rt. waarmee de topsnelheid wordt gebracht per uur. Inclusief B.T.W. kost deze wagen Mark II met. 1900-motor heeft met zijn 13 pk een topsnelheid <van 165 kilometer per uur. Deze wagen heeft uiterlijk enkele wijzigingen ondergaan; onder meer een nieuw front en wat wijzigingen aan de achterzijde. Deze wagen kost (inclusief B TAV.) 10.499 gulden. 103 SAE pk leve op 160 kilometer 9-999 gulden. Dt Naast de bestaande Solex 3800 en de revolutionaire Flash, is Solex met een nieuw type uitgekomen, de 5000. Deze Solex 5000 is een verjongde uitvoering van het bekende rijwiel met hulpmotor, in bijna 25 jaar meer dan .000.000 exemplaren zijn gebouwd. de vier frisse kleuren, waarin de „5000'' leverbaar is (wil, oranje, geel en blauw), maar ook in technische uitvoering onderscheidt hij zich van de zwarte „3800". De wielen zijn tot 16 inch teruggebracht, het frame is daarbij aangepast. De motor kx-ee-g een handige motorlichter.. die vanaf het stuur bediend kan worden. Een modern, hoog stuur is toegepast, waarmee een gemakkelijke zithouding is verkregen. Verder een nieuwe voor- en achterverlichting met koplamp op De Solex 5000 kost (incl. BTW) 420 gulden, dat is 35 gulden meer dan het bekende zwarte model. De Solex Flash kost 520 gulden. .in Carburateur »;Jen ontsteking lijstellen Is u met uw auto de bergen in gaat, ent u er op voorbereid te zijn dat v vertrouwde motor zich iets anders Edraagt dan u gewend bent. Hij ver rat kracht, maar dat is gemakkelijk verhelpen. Alleen de carburateur het onstekingssysteem dienen bij- esteld te worden. Carburateurs zijn fS bezorgd over Europese eiligheidsnormen ""erikaanse autodeskundigen maken th zorgen over de traagheid waarmee "ropa zich onderwerpt aan een reeks andaardnormcn voor de veiligheid i een auto. Volgens de Amerikanen i de aanneming van de Amerikaanse m een geweldige teruggang van het "lal verkeersdoden als gevolg van ilo-ongclukken opleveren. iige tijd geleden vielen enkele Britse rkeersdcskundigen de Amerikaanse aan. Volgens hen waren de 'ropese verkeersomstandigheden zo schillend van de Amerikaanse dat uniforme veiligheidsnorm zinloos zijn. Amerika's nationale ombuds- o. Ralph Nader, die zich in zijn land r de invoering van veiligheidsmaat- üelen beijverd heeft, viel tegen de itten uii: „Zijn Britse ribben stevi- Zijn Britse schedels dikker? Zijn itse levens minder waardevol?" Amerikaanse Fordconcern veran- 'rde reeds deze week zeer opmerkelijk n koers door naar voren te brengen alle autofabrieken ertoe verplicht udc-n moeten worden om zich aan de SDV®1 Uigheidsnormen te houden. In de ie d? 5. is de standaardisatie van normen volgd door een vrijwel algemene ver sing van de verzekeringspremies op ito's. keurig afgestemd op het leveren van een zo efficiënt mogelijk benzine-zuur- 'stofmengsel bij gebruik van de wagen op een gemiddelde hoogte, laten we zeggen van 0 tot ongeveer 600 meter boven de zeespiegel. Op grotere hoog ten nemen kracht en rendement van een motor echter steeds meer af. Reeds op een hoogte van ongeveer 300 meter is de kracht van een motor 3 procent minder dan op zeeniveau. Op 600 meter hoogte is dat percentage krachtverlies al meer dan 6 en op ongeveer 915 meter hoogte is het reeds opgelopen tot 9.5 procent. Op nog grotere hoogten loopt dit percen tage op. Door de ijlere lucht in de bergen, en de daardoor verhinderde aanwezig heid van zuurstof, wórdt de georui le lijke verhouding benzine-zuurstof in het mengsel verstoord. De carburateur ontvangt minder zuurstof. Maar de aangevoerde hoeveelheid brandstof blijft wél gelijk. Hierdoor ontstaat een te rijk mengsel. Om die vei-houding benzine-zuurstof weer in evenwicht te brengen, dient de carburateur aange past te wox-den. zodat hij een wat minder rijk mengsel levert. De meeste carburateurf abrikanten kunnen een aanpasset leveren, met behulp waar van de carburateur geschikt gemaakt - kan worden voor grote hoogten. Om in de bex-gen een zo groot moge lijk motoi'isch rendement te behouden, raden bepaalde automerken soms ook aan de ontsteking iets „vroeger" af te stellen. U kunt hel beste door een vakman laten beoordelen of deze in greep wellicht ook aan te bevelen is voor uw wagen. Hij kan dan meteen het ontstekingssysteem nog even na kijken voordat u vertrekt, want ook dat is zeer belangrijk. Doordat in de bergen veel vaker gere den wordt met een volledig geopende gasklep. staan de bougies bloot aan een veel hogere temperatuur dan ge woonlijk. Let er daarom op dat ze niet te sterk vervuild zijn door aan slag en dat ook de isolatoren in goede staat verkeren. Het kleinste barstje in de isolator kan namelijk al kortslui ting veroorzaken, vooral op momenten dat er veel wordt gevraagd van een motor. Als de bougies te oud zijn om nog gereinigd en bijgesteld te kunnen worden, kunt u ze het beste meteen maar vervangen, vooral in de bergen (16.000 km. is de maximum levens duur van een bougie). Houd ook de andere onderdelen van uw ontstekingssysteem nauwgezet in het oog. De bougies dienen altijd vol- Een uitkomst als de voorruit van de auto plotseling kapot gaat is deze uit West-Duitsland afkomstige opblaasbare noodruit. De „ruit" is gemakkelijk mee te nemen, want hij kan opgerold en opgevouwen worden. Men hoeft geen monteur te zijn om de noodruit te bevestigen. doende spanning te ontvangen van de bobine. Dit is uiterst belangrijk, niet alleen bij rijden onder normale om standigheden. maar vooral bij zeer koud weer. Lagere temperaturen zor gen reeds voor een krachtverlies van de accu, terwijl daarenboven de star' motor méér vraagt om een koude mo tor te kunnen doen aanslaan. Alleen eexx ontstekingssysteem dat in pene de staat verkeert, kan aan deze proble men het hoofd bieden en dus voldoen de vonk produceren om de motor got te laten lopen. Als u straks de bex-gen ingaat en u hebt inderdaad de earouratie laten bijstellen en het gehele ontstekingssy steem goed laten nazien, dan kan zo n autotocht een van de piez'erigste worden die u zich kunt wensen. U voelt de krachten van uw wagen niet meel alnemen op grotere hoogten en u rijdt met het veilige gevoel dat uw auto alles aankan. Vanzelfsprekend dient u bij terugkeer even bij uw garage langs te gaan om ontsteking en carburatie weer te laten aanpassen aan ons zeeniveau. UTRECHT Pcrronopzicliter mis handeld. houl'dcondueteiir gemoles teerd. dame in coupé bedreigd, gauw dief stal handbagage. Een bloemlezing van krantekoppen van redelijk recen- datum. Kr zijn oorzaken aan te die dei dadci niet in de hand gewerkt dan toch vergemakkelijkt hebben. De stations hebben een kleinere manbezetting dan vroeger, de controle is verdwenen. Personeel van de Nederlandse Spoor wegen, maar evenzo de reizigers, staan nu aan een toenemende aggres- sie bloot. Betekent dat echter dat de veiligheid evenredig afneemt of hebben NS meteen felle maatregelen De chef spoorwegrecherche, de heer B. F Mikx, zegt hierover: „Dat is nu juist een van die zaken die ons ei-g hoog zitten en 't is een van de redenen waarom onze organisatie gewijzigd diende te worden. Door de situatie bij NS minder personeel op de stati ons, vrije toegang gevoegd bij de ontwikkelingen in de maatschappij, waarin de aggressie toeneemt, zijn wij gedwongen extra-aandacht te beste den aan onder meer het handhaven van een redelijk niveau van orde en veiligheid op de terreinen van NS. Dit betekent echter een uitbreiding van ons personeelsbestand. „Nogmaals", zegt de heer Mikx, „de aggressie op de treinen heeft onze voortdurende aandacht. Treinen waar in en plaatsen waar regelmatig orde verstoringen plaatsvinden, worden zo veel mogelijk bewaakt. Natuurlijk is het voor ons ondoenlijk om achter iedere hoofdconducleur een man van de spoorwegrecherche te zetten, maar wij doen ons uiterste best". De eerste maatregelen van de Neder landse Spoorwegen zijn dus genomen: nieuwe rayonorganisatie van de spoor- wegreche vhe. extra-aandacht, uitbrei ding van het personeelsbestand, een be ter samenspel met politiekorpsen in de grote steden. Dit alles neemt niet weg dat er onrust bestaat onder het personeel, dat eerst eens resultaten wil zien van een pa pieren organisatiewijziging. Nu is het moeilijk iedereen tevreden te stellen, maar de kritiek die men links en rechts opvangt lijkt hout te snijden. ..Moeten die paar honden ons nu be schermen'.'". „Het duurt nog wel een Maatregelen Een hoofdconducteur vroeg een maandje geleden in De Koppeling, personeelsblad van de NS, of er maat regelen genomen zouden worden: „Mijn ervaring en die van mijn colle ga's is wel dat de mentaliteit onder het reizend publiek verandert. Regel matig worden conducteurs daarvan het slachtoffer. Logisch dat dit een sterke psychische druk - op liet werk van het treinpersoneel legt, -maar nor maal is hel niet. Op vele stations staat de hoofdconducteur nu vaak al leen en de verwachting is dat dit in de toekomst nog zal toenemen, zodat de risico's nog groter worden. Kunnen hiertegen maatregelen genomen wor den" Immers, het salaris van een hoofdconducteur is niet voorzien van Een spoorwegrechercheur op het Utrechtse station. een gevarentoeslag en is zeker niet zo hoog als van een politieagent, die in precaire situaties nog hulp van colle ga's kan verwachten". Mr. D. H. C. Ittmann, directeur van de dienst van exploitatie van de NS, wel ke dienst naast de spoorwegrecherche deze troebelen het meest ter harte gaat. antwoordt: ..Het is onmiskenbaar. In de hele wereld neemt de aggressie BETERE BESCHERMING GEWENST toe, ook in Nederland Vernieling van onze molesteren v plicht doen herhaaldelijk Wat doen wc x-ichtlijnen gege ter voorkoming Ten opzichte aggressie zal in wegrecherche er n ook bij NS. onze eigendommen, ambtenaren die hun roofovervallen komen hiertegen? Er werden i hoe te handelen ■an roofovervallen, vernielzucht en erleg tussen spoor- ?xploitatie getracht en aantal aanbeve lingen te geven. Het zal erop neerko men dat de Ns'er moet trachten zijn kalmte te bewaren en zich niet moei laten verleiden tot een woordenwisse ling of tot handtastelijkheden. Verder dient hij zo mogelijk de hulp in te roepen van spoorwegrecherche of plaatselijke politie, liever dan zelf te proberen de zaak te klaren. Dit kan veelal de politie op het eindpunt of bestemmingsstation zijn. Zowel spoorwegrecherche als politie kunnen een zaak alleen tot klaarheid brengen als NS'ers kunnen getuigen. Volharding van de kant van spoorweg- recherche heeft tot heden bijna elke zaak waarin zij werd gemoeid, tot klaarheid gebractit. De suggestie om de „gevarenkans" geldelijk te belonen kan niet tot een oplossing leiden. Inschakeling van de daartoe aangestelde spoorwegrecher che of politie blijft de richtlijn". De NS'cr doet toch al zijn best om zijn kalmte ie bewaren, maar het zo laat pas ingrijpen van het bedrijf zit hem wel hoog. Te meer 'daar het nu pas houden van een enquête naar de vraag naar spoorwegreeherchebe- seherming hem duidelijk maakt dat het zijn-lijd-wel-zal-duren. Voor een betere bescherming moet nieuw personeel worden opgeleid. Dit moet echter terdege gebeuren. Hier voor rekent men een periode van on geveer twee jaar. In het eerste jaar worden de aspirant-agent de algemene en de speciale NS-wetskennis, EHBO, zelfverdediging en de nodige vorming bijgebracht. In de volgende jaren dient de agent rijp gemaakt te wor den voor onder meer het zelfstandig afdoen van zaken van meer importan tie. Voorlopig zullen aspirant-agenten daarom hun opleiding, vorming en praktijk opdoen in de Randstad, om op die manier een „bestand" te kweken om ook de organisatie van de i vormen rayons ter hand te n En wat de reiziger betreft, hij hoopt er het beste van. GERARD CRONC. DEN HAAG Onlangs heelt hele dag gepraat over de oprichting gedetineerden. Het een op verzoek va ring in Den Haag. door Jos Ahlers ;pje mensen een -en vakbond voor heterogene gezelschap kwam bij- het Nationaal Bureau voor Reclasse- geval met subsidies moet gaan werken. Men wil niet en afhankelijkheidspositie terechtkomen. Opinie Het plan komt Groepen studenten meer gepraat over liet zo maar uit de lucht vallen, lit Leiden en Groningen hebben al x'n vakbond voor gevangenen en ex- heeft een aantal studenten van de academie De Horst in Driebergen tweemaal een bijeen komst belegd om „na al dat gepraat nu eens eindelijk iets te doen". Een paar meisjes hebben de plannen via een NOS-microfoon toegelicht en daar leek het voorlopig toch Een belangrijk onderdeel van het werk van KROM is de opinievorming. Het gaat daarbij met name over een algemene opinievorming over het reactiesvsteem ten op zichte van wetsovertreders. Men wil trachten het publiek te bewijzen hoe ondoelmatig het huidige reactiesysteem is. Hoe hard en hoe ongunstig hel verblijf in de gevange nis is en hoe uiterst moeilijk de situatie na de detentie- 1S'. goen .werk« nauwelijks geld. Men verwacht van Se«rST"8 °p dm van he" De directe aanleiding om de mogelijkheden van zo'n bond in Nederland af te tasten is een publikatie van de psychiater J. A. van Belkum in het maandblad voor Berechting en Reclassering. Dokter Van Belkum is psychi atrisch adviseur aan het ministerie van Justitie. Hij maakte eind 1969 een oriëntatiereis naar de Scandinavi sche landen en zag hoe in Noorwegen, Zweden en Denemarken verenigingen functioneren, die zich ten <t<»-l stellen menswaardiger en doelmatiger reacties ten aanzien van wetsovertreders te bewerkstelligen. In Zweden heel die vereniging KRUM, in Denemarken KRIM en in Noorwegen KROM. Ze stellen zich op als crimineel- politieke pressiegroepen en ontstonden na een congres in 1967 in Zweden over een meer adequate benadering van delinquenten. Conservatiever ürïi™i,yan. m ls van mening dat het Noorse «rahliritan en vooral ook het penitentiaire systeem Een eVer e" rePressiever is dan in Nederland omgeven 5oor2evmVa"?"iShb<!Sla:'' dl""' u,t ««mplcxcn omgeven dooi zeven meter hoge muren en midden in de vërif™ h esen' Dt' geimliede afzonderlijke eebouwen zijn erbonden door onderaardse zangen en er wordt voor d?- bewakmg televisiecamera's en andere elektronische ap- pen h^! a, J. het meer u,n een behandeling dan n bewaking dient te gaan is er kennelijk nog niet door gedrongen. Dokter Van Belkum: „Maar ook in Nederland is de noodzaak om de bestaande situatie op het gebied van tevensgrooTaanwezlg,de ""'PaSSine "Van '"«anderen Politie Het Noorse KROM functioneert het best. I-Iet drieledige doel van deze vereniging is: l. Op korte termijn werken voor die hervormingen in de strafrechtspleging en in he gevangeniswezen, die de nadelige invloeden van de vrijheidsberoving kunnen redu ceren en de vrijheidsberoving minder zwaar kunnen doen wegen voor de gedetineerden. -'. Op langere termijn werken voor ingrijpende wijziging in het huidige reactiesysteem en daarbij trachten de vrijheidsberoving in de ruimst mogelijke mate te vervan gen door reacties en handelingsinitiatiever 3. Als spreekbuis dienen voor vroegere neerden en andere wetsovertreders m algemene rechten en eisen op bevorderen. vrijheid, i huidige gedeti- het doel hun Volgens het in Groningen uitgewerkte model voor een Nederlandse KROM moet ook geprobeerd worden' de democratisering van het politieapparaat te bevorderen De functie van de politie zou meer op hulpverlening dan op esti affing gelicht moeten zijn. Het wijkagentensys- leem zoals dat in Groningen bij wijze van experiment wordt ingevoerd is al n stap in de goede richting. De po litie moet zelf n imageverandering tot stand trachten te brengen door goede voorlichting over de eigen taak te geven. Ook hel seponeringsbeleid van de officieren van justitie is nog steeds een zeer geheimzinnige zaak. De criteria zijn zo vaag dat al gauw de indruk van een zekere klassejustitie ontstaat. Voorkomen De Noorse vereniging geeft een blad uit en heeft al een aantal rapporten gepubliceerd onder meer over de gevan- genisstral voor jeugdigen en over het opleggen van dwangarbeid aan alcoholisten. In voorbereiding is een boek over het leven in de gevangenis. De officiële instanties zijn in Noorwegen allerminst ingenomen met het werk van KROM. De zusterorganisaties in Zweden en vooral die in Denemarken hebben zich echter zo dooi instanties laten inpakken dat ze nauwelijks nog uit de voeten kunnen. In een in Groningen opgesteld workpaper voor een Nederlandse KROM staat dan ook dat men in Het hele gevangenissysteem moet gericht wórden op het ontwikkelen van de positieve kanten in de mens en niet alleen op de bestrijding van de negatieve kanten. Mensen die uit de gevangenis komen moeten werkelijk nieuwe kansen krijgen. Het uiteindelijke doel van KROM zou volgens het Groningse model 't voorkomen van crimineel gedrag moeten zijn. Daarom moeten «duidelijke standpun ten worden ingenomen ten aanzien van alles wat als preventief kan worden beschouwd: woningbeleid, cultuur beleid. verkeersbeleid, enz. KROM moet een organisatie worden die afwijkend gedi niet gaat onderdrukken, maar die criminele gedragin van mensen wil onder zoeken en die die mensen wii helpen om in hun eigen situatie een oplossing te vinden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1971 | | pagina 13