Qeid&a ©ouAotit Fracties stemmen in met regeerakkoord MR. BIESHEUVEL MAG FORMATEUR WORDEN „Ik ben Piet gebleven' Kandidaat-ministers op wacht hij telefoon Delftenaar bekent Den Uyl:Akkoord is mager program BRAMBOX Minimumloon 1 juli omhoog Versterkingen LEIDSE MOORD NA TIP OPGELOST naar Ulster FIG-LEAVES Zwaar vergif in Belgisch riviertje 62e jaargang, no. 18.417' DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Pftpengracht 32, Leiden, postbus 11, telefoon 22244* Giro 103003 Bank: Amro-bank N.V., Leiden Directeur: drs. J. H. M. Brader. Hoofdredacteur: F. J. Plug. Chef-redacteur: H. P. M. Heruer. advertenties (excl. B.T-W.) ƒ0,24 p. mm. Telefoontjes ƒ2,25. Klachten bezorging telef. 22244* (18 tot 19 uur). Abonnement per week 1,41. maand 6,95, kwartaal 20,65, jaar ƒ80,15. Per post; jer kwartaal 23,95, per jaar 94,55. T.V.-SELECTIE VANAVOND Selectie uit tv-program van heden avond: Nederland I: 19.05 uur Please sir; 21.20 uur My sweet Charlie, film. Nederland II: 20.21 uur Zomaar een zomeravond; 21.45 uur McCloud, tv- T.V.-PROGRAMMA ZONDAG Nederland I: 20.25 uur Een appeltje voor de dorst, blijspel. ZATERDAG 19 JUNI 1971 OPNIEUW REGEN Vanavond en vannacht opklaringen, morgen opnieuw veel bewolking met tijdelijk regen, voornamelijk in het zuiden en midden van het land. Eerst weinig wind, later overwegend matige wind tussen zuid en oost. Minimum temperaturen ongeveer 8 graden, omstreeks 14 graden. DEN HAAG De fracties van KVP, AR, CHU en DS 70 temmen in met het regeerakkoord dat hun i'ractie- eiders onder leiding van Informateur Steenkamp jesloten hebben. De fracties gaan ook akkoord met de anwijzing van AR-fractieleider mr. Biesheuvel tot for- nateur en met diens premierschap. Ook de zetelverde- ing heeft de goedkeuring van de fracties verworven. Burgemeesters voor Groningen en Amersfoort DEN HAAG (ANP) Binnenkort is jlè benoeming te verwachten tot burge meester van Groningen van de heer J. G. Buiter, secretaris van het Internatio naal'Verbond van Vrije Vakverenigingen en lid van de PvdA. Met ingang van 16 juli is bij Konink lijk Besluit benoemd tot burgemeester van Amersfoort, prof. dr. M. Troostwijk te Groningen. De heer Troostwijk, die 57 jaar is. is lid van de Eerste Kamer voor de PvdA. e parlementaire redactie) DEN HAAG „Ik ben een Rode Piet ebleven", zei kabinetsinformateur prof. iet Steenkamp gisteravond toen hü voor VPRO-radio vragen van luisteraars eantwoordde. Hij onderstreepte met na ruk dat het regeerakkoord dat KVP, R, CHU, VVD en DS'70 bijna hebben esloten. niet zijn akkoord is, ook al ordt het „het akkoord-Steenkamp" gc- oemd. „Het is het akkoord van de vijf actieleiders. Ik maakte als architect echts de bestektekening in opdracht in de koningin", aldus Steenkamp. Steenkamp wilde nog niet zijn persoon- |ke politieke mening geven over het re- lerakkoord, omdat zijn taak als infor- lateur pas dinsdag officieel zal aflopen, el vond prof. Steenkamp het akkoord zijn geheel „geen slechte basis", en oemde hij het ook voor zichzelf per- oonlijk aanvaardbaar gezien de huidige loeilijke economische toestand. „Maar", aldus de informateur, „er aan ook punten in waar ik het niet ee eens ben". Punten waarover hij wel arsoonlijk enthousiast was, waren de iragrafen over democratisering van de idernemingen en de inkomens- en ver mogensverhoudingen. Prof. Steenkamp zei 1 hij geen verraad heeft gepleegd aan n eigen program, het vooruitstrevende 42363. program Steenkamp", maar bij zo'n ka- inetsformatie moeten alle partijen wa in de wijn doen. Advertentie ZATERDAG 19 JUNI in sporthal „Cleynduin" KATWIJK een optreden van AANVANG 8 UUR Hij zei dat hij „geweldig blij" is dat zijn werk is afgelopen. „Het is me niet in de koude kleren gaan zitten". Hij ont hulde dat de liberale leider Geertsema een keer uit de besprekingen is wegge lopen. omdat hij het niet meer eens was met de gang van zaken. Nadat de infor mateur enige tijd onder vier ogen met hem had gesproken, kon het gezamen lijk beraad met de andere fractieleiders weer doorgaan. Ook één van de confes sionele leiders is een keer weggelopen. Volgende week gaat de Eindhovense hoogleraar op vakantie. Zijn studiewerk Van de hogeschool, waar hij enige weken niets aan heeft kunnen doen, gaat ech ter mee. Op een ministerspost zit hij be paald niét te wachten, zei hij. Die verdeling luidt: KVP 6 zetels, VVD 3, AR 3, CHU 2 en DS '70 2. KVP-fractieleider Veringa bevestigde, dat hij niet in het kabinet-Biesheuvel zitting zal nemen. Hij geeft er de voorkeur aan om fractieleider te blijven. In de fractievergaderingen zijn gisteren nog wel beden kingen gerezen tegen onderdelen van de bezuinigings plannen in het regeerakkoord. Met name de K-VP. heeft bezwaren tegen de voorgenomen verhogingen van de kleuter- en schoolgelden. Daarom wil zij dat de ministers in het nieuwe kabinet de vrijheid moeten hebben om hun aandeel in de voorgenomen bezuinigingen op andere wijze binnen hun begrotingen te realiseren. Ook de A.R. voelt daarvoor. Deze wens zal besproken worden in de bijeenkomst van de fractieleiders met de informateur op maandagavond. Dinsdagmiddag hoopt informateur Steenkamp dan aan koningin Juliana het eindrapport vaii zijn informatiewerk te kunnen aanbieden. D.S. '70-fractieleider Drees zei dat de opmerkingen, die hij nog te berde zal brengen, geen afbreuk meer kunnen doen aan de hoofdlijnen van het bereikte akkoord. Hij zei ook, dat D-S- '70 zich niet geroepen voelt ministers te leveren voor de ministeries van Financiën en Sociale Zaken. De heer Drees heeft wel voorkeur voor ministeries als Onderwijs en Wetenschappen. Verkeer en Water staat en Defensie. Dr- Veringa zei, dat hij het aantal ministers eigenlijk liever met één dan met twee uitgebreid had willen zien. Hij zou dan cle nieuwe portefeuille van Volksgezondheid en Milieuhygiëne heb ben geschrapt. Met een aparte bewinds man voor h.et wetenschapsbeleid gaat hij volledig akoqrd. De A.R.-fractie heeft unaniem het regeerakkoord aanvaard en tilt zwaar aan fiscale tegemoetkomingen voor de zelfstandigen. De C.H-U. heeft op ondergeschikte punten wat vraagtekens gezet. Dat geldt onder meer voor de volkshuisvesting. Bijzondere aandacht voor de continuïteit in de woningbouw wordt zeer belangrijk geacht. B. BIESHEUVEL (Van parlementaire redactie) DEN HAAG Nog voor mr. Biesheuvel officieel door de koningin als formateur is aangewezen, is op het Binnenhof het gespeculeer over de verdeling van de ministcrszetcls al begonnen. Wie zal de ko mende dagen worden gebeld met de vraag „of hij maar even bfi mr. Bicsheuvel wil komen"? Overi gens gaat het niet alleen om de ministersposten, maar ook om een aantal staatssecretarissen. In politieke kringen circuleren de laatste dagen al heel wat namen, maar het is ook wel voorgekomen, dat kabinetsformateurs de naam van een geschikte kan didaat in een krant hebben kunnen lezen. Het staat vrijwel vast, dat de namen Schmelzer, Geertsema en Nelissen kabinet zullen voorkomen. Zij staan kandidaat voor resp. Buitenlandse Zaken, Binnenlandse Zaken en Financiën. Dat mr. Nelissen weer minister wordt staat vast, daar dr. Veringa te kennen heeft gegeven fractievoorzitter te willen blijven; die taak zou de heer Nelissen anders op zich hebben moeten nemen. Het kan ook nog zijn dat mr. Nelissen gevraagd wordt op zijn huidige post van Economische Zaken te blijven zitten. Voor dit ministerie worden echter ook de namen genoemd van de huidige minister van Verkeer en Waterstaat, drs. Bakker (AR), de huidige minister van Ontwikkelingshulp, drs. Udink (CHU) en staatssecretaris De Kóster (WD) van I politici als tenlandse Zaken. DS '70 schuift als kandidaat x Verkeer en Waterstaat drs. Berger naar voren. De AR zou dr. Goudzwaard, tot voor kort Kamerlid, bereid kunnen vinden minister van Economische of Sociale 'Zaken te worden. Het nieuwe ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne gaat vrijwel zeker naar dr. Kruisinga, die nu als staatssecretaris vrijwel hetzelfde werkterrein heeft. Het ministerie van CRM zou mogelijk beheerd kun nen worden door het Kamerlid Engels (KVP), of diens partijgenoot prof. dr. De Moor. De KVP'er Andriessen zal vermoedelijk ir. Schut op Volkshuis vesting en Ruimtelijke Ordening opvolgen. De kans is groot dat de huidige ipinisters van Landbouw, ir. Lardinois (KVP), en Defensie, Den Toom (WD) aanblijven. Dr. Drees jr (DS '70) is bereid het ministerie van Onderwijs, Wetenschappen, of Defensie te leiden. Voor ontwikkelingshulp' schijnt weinig belangstel ling te bestaan. De eerder genoemde dr. Goud zwaard (AR) zou deze post op zich kunnen nemen. Formateur Biesheuvel zal de komende tijd alle mannetjes op het juiste rijtje moeten zetten. Het is bekend dat zijn eisen hoog zijn. Een van de redenen waarom vier jaar geleden zijn formatiepoging mis lukte. (Advertentie) Heerlijk Jong? Dans USSE en LEIDEN (Elke zaterdag 8 uur) LEIDEN Elke zondag 8 uur. 2 zalen. Fjjne Beat en Dans. lij Evert Castelein (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG. De ministerraad is akkoord gegaan met het voorstel het minimumloon per 1 juli van dit jaar te verhogen. De verhoging van 167,70 per week naar 177,90 per week was nodig is verband met de jaarlijkse aanpassing van het minimumloon aan de algemene loonontwikkeling. Verdachten grote brandkastkraak aangehouden APELDOORN (ANP) In nauwe on derlinge samenwerking zijn de politie korpsen van Apeldoorn en Sneek erin geslaagd de verdachten van de grote brandkastkraak, die in het weekeinde van 30 op 31 januari van dit jaar in het postkantoor te Apeldoorn werd gepleegd en die de daders een buit opleverde van meer dan negen ton, aan te houden. Daaraan is meer dan een half jaar speurwerk voorafgegaan. Als verdacht wei-den aangehouden de 34-jarige dumphandelaar A. B., de 40- jarige tegelhandelaar R. R. en de 21- jarige antiekhandelaar M. A„ allen woon achtig in Sneek. B. werd donderdag avond, toen hij terugkeerde van familie bezoek in Duitsland, bij de grenspost Bergh gearresteerd. R. was donderdag morgen in Sneek van zijn bed gelicht. A. verbleef al sinds 28 mei in een cel van het Apeldoornse politiebureau. Van het door de mannen geroofde be drag blijkt reeds een belangrijk gedeelte te zijn uitgegeven. Vooral B., in wie men de geestelijke vader en het brein van het drietal ziet, sprong bijzonder royaal met geld om. Voor een bedrag van f 35.000 kocht hij contant een huis en eveneens contant, voor f 8.000 een auto. Bovendien kocht hij van „De Domeinen" talrijke kavels. Intussen was de politie erachter gekomen, dat B. in 1965 al pen keer was gepakt voor een kraak, die hem twee ton had opgeleverd. De V-V.D.-fractie /ergadert maan- met zowel het Een wagen vol aardappels lieten boze boeren in West-Zeeuws- Vlaanderen achter. Gisteren kwa men zij bijeen uit protest te&en het landbouwbeleid. BELFAST (AP) Britse militairen 550 in getal, zjjn gisteren per vliegtuig Noord-Ierland vervoerd ter verster king van de Britse strijdmacht tegen de hand over hand toenemende aanslagen. Een stuk brood is voor de Pakistaanse vluchtelingen reden genoeg te verdringen. Deze foto werd gemaaktin het zoufcmeergebicd, waai werkers van een hulporganisatie voedsel uitdeelden. (Van,een i verslaggevers) DELFT Dc Leidse moordzaak is tot een ontknoping gekomen. Een gezamen lijke actie van dc politiekorpsen van Leiden, Delft en Pynacker heeft gisteravond geleid tot de aanhouding van de dader, na een telefonische mededeling van iemand die onbekend wenste te blijven. Het slachtoffer, waarvan het stoffelijk overschot dinsdag door een kantonnier langs de Europaweg bij Leiden werd ge vonden, is de 32-jarige Jacoba H. H. Z. Zij is vermoord door haar man, de 30-jarige Cornells van P. Het echtpaar, ouders van vier kinderen, was In Delft woonachtig. Dc man heeft gisteravond bekend. De raadselachtige Leidse moordzaak blijkt nu een Delftse moord te zijn- Omstreeks drie uur gistermiddag werd de politie in eLiden gebeld door een inwoner van die plaats, die weer via andere kanalen had vernomen, dat een vrouw in Delft al van maandag tot gisteren niet thuis geweest was. Onmiddellijk heeft de politie toen een onderzoek ingesteld in de woning> een oude flat in de Bomenwijk in Delft. In de slaapkamer trof men bloed aan op de onderzijde van de matras en op een laken- Op de muur werden bloedspatten gevonden. Tevens trof men in de woning het ondergebit van het slachtoffer aan; toen men haar lijk vond, had zij slechts een bovengebit. In de woning was aanwezig de moeder van de dader. De man had haar gevraagd bij hem in huis te komen om op de kinderen (van vier tot elf jaar) te passen, omd&t zijn vrouw uit werken ging bij studenten, iets wat zij allang had willen doen. Tegen de kinderen had. de man verteld, dat hun moeder ziek was en in het ziekenhuis lag. De dader was op het moment dat de politie een onderzoek in de woning instelde, niet thuis. Hij is vrachtwagen chauffeur bij een groente-exportbedrijf in Pijnacker. Via het bedrijf wist men. dat de man gisteravond rond negen uur ierug zou komen van een rit. De Pijnackerse politie, wetende van welke kant de man moest komen, heeft toen bij een spoorwegovergang een val opgesteld. De man kwam daar om kwart over negen inderdaad aan en werd inge rekend (Advertentie) ZONDAG 20 JUNI Café 't Lage Land AANV. 8 UUR - OUD ADE Gisteravond laat kon de politie nog geen inlichtingen geven omtrent de mo tieven van de man en de wijze waarop hij de moord gepleegd heeft, omdat het verhoor toen nog voortduurde. De vrouw is vermoedelijk in de nacht van zondag op maandag vermoord. Het signalement van de vrachtauto van Van P. komt goed overeen met de beschrijving die een automobilist kon geven, die zich, na het bekend worden van de lugubere vondst dinsdag, her innerde een vrachtauto op de bewuste plaats gezien te hebben en een man die een in plastic gewikkeld pakket droeg. De telefonische mededeling, die tot de snelle ontknoping leidde, was een van de ruim 350 tips, die bij de Leidse po litie zijn binnengekomen. Veehouder bekent moord op weduwe uit Amsterdam (Van een onzer verslaggevers) AMSTERDAM Gistermiddag knap te er iets in het opgekropte gemoed van de 73-jarige veehouder A. G. uit het Limburgse Echt. Onder tranen bekende hü de Amsterdamse officier van justitie, mr. Van Everdingcn, dat hü de dood van zün 73-jarige vriendin, de weduwe N. Oosterling-Jacobs op zün geweten heeft. Zes weken had hij rondgelopen met de steeds sterker wordende wroeging, ter wijl het stoffelijk overschot van zijn slachtoffer in haar woning in Amster dam-West tot ontbinding over lag te gaan. Keer op keer was hij in de rich ting van het politiebureau gestapt om zijn daad aan te geven, maar hij kon het niet opbrengen. Gistermiddag echter toen hij bij de officier van justitie werd voorgeleid, be gon hij opeens zijn hart uit te storten. „Ze zei hele lelijke dingen over mijn kin deren", bleef hij maar herhalen. Vol gens mr. Van Everdingen werd G. tij dens een van zijn talrijke ruzies met de uit Indonesië afkomstige weduwe zo door haar verwijten getreiterd dat hij buiten zinnen raakte. Normaal placht hij in dergelijke situa ties weg te gaan om later vol berouw en goede wil terug te komen. Maar dit maal greep hij haar in een vlaag van drift bij de keel en hield haar vast tot hij wist dat ze dood was. (Van onze correspondent) NAMEN Dc Belgische buizenfabrick „Tubes de la Meuse" te Jemappcs in de provincie Henegouwen, niet ver van de Franse grens, heeft per vergissing 900 liter van een sterke cyaanzinkoplossing in het riviertje de Ilaine gestort. Dc Haine is een zürivicrtjc van de Sambrc, die bü Namen uitmondt in dc Maas. Met luidsprekerwagens werd de be volking van Jcmappes, Boussu en Hainin onmiddellijk gewaarschuwd, het water niet te gebruiken voor het sproeien van tuinen of voor het drenken van vee. Korte tijd nadat de oplossing in de Haine was geloosd dreven duizenden dode vis sen aan de oppervlakte. Er behoeft niet te worden gevreesd, dat het vergif vla de Sambre en de Maas in zodanige dosis Nederland bereikt, dat dit gevaar kan opleveren. (Van onze parlementaire redactie) valThel k"l','k7'n opl,osillclei'icr D«" voortelling te? j kabinet De Jong met een versterking van de rechtse inslag Het regeer akkoord .is volgens de oppositieleider een mager program met hier 'en daar een pluspuntje. Er wordt echter volstrekt geen zekerheid geboden over dc vraag of aan de knelpunten in de samenleving werkelük iets ecdaan zal Drs. Den Uyl is var kamp neerkomt op D.S. '70. Als inderdaad samenleving werkelük iets gedaan zal worden. oordeel dat het herschreven memorandum van prof. Steen- """"""""'-s aan het bezuinigingsprogram van de V.V.D. en 900 miljoen in 1972 moet worden bezuinigd heeft minister Witteveen (Financiën) de Tweede Kamer volstrekt verkeerd voorgelicht en hebben de regeringspartijen voor de ver.Jezingen de waarheid voor de kiezers verzwegen. De oppositieleider acht het dan ook beslist noodzakelijk dat alle gegevens die de vijf fractievoorzitters onder ogen hebben gehad, openbaar worden gemaakt De confessionele partijen hebben hun verkiezingsprogram in de steek gelaten aldus drs. Den Uyl. Ze bruskeren daarmee ook het actieprogram van de vak centrales. Onheilspellend is dat een nog verder gaande beperking van de overheidsuitgaven m het vooruitzicht wordt gesteld, terwijl de financiering in het onzekere wordt gelaten. In het vage blijft ook wat en hoeveel wordt gedaan aan knelpunten in de samenleving. Maatregelen die een antwoord geven op de grote uitdagingen van onze tijd ontbreken vrijwel geheel. 1

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1971 | | pagina 1