f ZONDER FINANCIËLE TRANSFUSIE MOET HERENSINGELKERK DICHT Prins Claus komt 4 juni in Alphen Proefjaar met donderdagse koopavond in Leidse city Kerkbestuur aan parochie Voor dit jaar 25 mille tekort op begroting Echtpaar Versteeg viert 65 jaar huwelijkstrouw Schilderschool Parkeerstraat in aanleg wint toernooi langs het Y ijf Meipleirp lagere scholen Agenda Leidse gemeenteraad Concert op Duivenvoorde Gesprekken met B. en W Leidse Agenda dp_ ----- LEIDSE COURANT DONDERDAG 6 MEI 191 LEIDEN Na de Hartebrug en de Lodewijkskerk ludit ook de kerk aan de Herensingel de noodklok. De parochie van Onze Lieve Vrouw Hemelvaart en Sint-Jozef maakt zonder uitzondering de verslechtering van de financiële situatie van de kerken door. Er is., in vergelijking tot de kerken in de Leidse binnenstad, alleen dat verschil dat niet het monumen taal karakter van het gebouw het zwaarst op de boeken drukt. In een circulaire aan de parochianen rekent de financiële commissie (uit kerk bestuur en parochieraad) voor, dat het tekort aan het eind van dit jaar f 25.000 - zal bedragen. Dit zou tot gevolg hebben dat de kerk binnen afzienbare tijd gesloten zou moeten worden. Om dat te voorkomen wordt de parochianen verzocht, in te tekenen op een vaste, jaarlijkse extra- bijdrage. LEIDEN De heer en mevrouw Versteeg-Klusters zullen a.s. zondag 9 niei feestelijk in de bloemetjes worden gezet wegens het feit, dat ze 65 jaar geleden elkaar eeuwig trouw beloof den. Dit briljante feest tussen dia mant en platina zal met alle 10 kin deren gezamenlijk thuis worden ge vierd. Zelfs de zoon uit Canada is voor deze heugelijke gebeurtenis overgeko- komen om zyn ouders persoonlijk te kunnen gelukwensen. Da 48 kleinkinderen en 28 achter kleinkinderen zullen niet aanwezig zijn omdat het dan echt een beetje te druk zou worden voor de nog zeer vief en lief uitziende 90-jarige bruid en haar 93-jarige echtgenoot. Gistermiddag kwamen loco-burge meester S. Menken en mevrouw Men ken het echtpaar feliciteren. Tijdens bet thee-uurtje werden herinneringen van heel vroeger opgehaald. Toen kwam aan het licht dat de heer S. Menken ook bij hun 50-jarig bruiloftsfeest aan wezig was geweest. „O ja, dat is al weer zo lang geleden, maar ik kan me het nog als de' dag van gisteren her inneren", zegt de bruid. Het in wel duizend kleine fijne plooi tjes gerimpelde gezicht van mevrouw Versteeg, omgeven met een bos zilver witte haren in slagmodel, ziet er nog zeer jong uit. De bruidegom, in zijn nette zondagse pak met vest. waaruit een echt „ouderwetse" gouden horloge ketting hangt, kan het gesprek niet meer zo makkelijk bijbenen. Zelf zegt hjj: „Ouderdom komt nu eenmaal niet Dr. Defares eist rectificatie door NVSH-blad (Van een onzer verslaggevers» LEIDEN. In het kort geding dat de Leidse hoogleraar dr. J. G. Defares heeft aangespannen tegen het NVSH-blad Sextant omdat dit in het aprilnummer de hoogleraar had beschuldigd van o.a. commerciële nevenpraktijken, eiste mr. Mares, de verdediger van prof. Defares. een rectificatie, opgesteld door de presi dent van de Haagse arrondissemenls- j rechtbank, waarin de gewraakte passages recht gezet zouden worden. Dit met een dwangsom van f 100.000,-. Uitspraak op 27 mei. Schaafwonden en schrik voor aangereden meisje LEIDEN Een 10-jarig Leids meisje is vanmorgen op de afrit van de Rijn- zichtbrug te Leiden tegen een bestelauto aangereden en moest met schaafwonden aan armen, benen en gelaat per E.H.D naar het Academisch Ziekenhuis worden gebracht. De jongedame die met drie vriendinnen naast elkaar, naar school reed probeerde voorop te gaan rijden, dek terecht I zonder gebreken". Daarom laat hij zijn I vrouw maar het woord doen. terwijl hij I rustig van zijn sigaartje geniet. Mevrouw Versteeg. Haagse van ge boorte, vertelt: „Mijn man en ik heb ben elkaar voor het eerst in 1902 op een bruiloft ontmoet toen een neef van mijn moeder met de zuster van mijn man trouwde. Van een bruiloft komt een bruiloft zegt men toch 4 Jaar later zijn ze in het „bootje" gestapt. Via Amsterdam, Voorburg en Dordrecht zijn te tenslotte in de Wasstraat te Lei den terecht gekomen, waar ze nu al weer sinds 1936 wonen. Toen werd me neer Versteeg als majoor bij de artil lerie gepensioneerd en tot luitenant kolonel bevorderd. Mevrouw Versteeg, Teneinde de parochie een duidelijk inzicht te geven in de dit jaar te verwachten financiële situatie, is in de circulaire een begroting opgenomen die gebaseerd is op het resultaat van 1970 indien geen maatregelen zouden wor den getroffen. De hoogste post. f 47.500.wordt ge vormd door salarissen en socjale lasten van de pastore de koster en de huis houdster De vhste lasten komen daarbij On derhoud kerk (f 10.000.rente geldle ningen (f 6.000.en aflossingen (f 10.500.—i. samen f26.500— PTT. wa ter. licht en verwarming, belasting en verzekering vergen f 12.000,liturgie, jeugd- en bejaardenwerk etc. f 11.000. en met verplichte afdrachten aan bis dom, dekenaat en caritas is tien mille gemoeid. Door verminderd dan wel minder re gelmatig kerkbezoek zijn de vaste di recte inkomsten de laatste jaren sterk teruggelopen. Als maatstaf daarvan wordt de opbrengst van het plaatsen- geld gehanteerd. In vier jaar tijd ver minderde het gemiddeld aantal bezoe kers per zondag van 2.100 tot goed 1.000, waardoor de inkomsten minder den van f 29.000 tot f 14.000.—. De uitgaven zoals" rente, onder houd en salarissen zijn als gevolg van de prijsstijgingen in de overeen komstige periode flink opgelopen. „Tot op heden zo stellen de samenstellers van de circulaire vast zijn de hier door ontstane tekorten beperkt geble ven, voornamelijk door ontvangsten uit bijzondere acties (gezinsbijdrage en tweede schaalcollecte) terwijl de uitga ven zijn gedaald door het wegvallen van een pastoor en het halveren van de bijdrage aan het bisdom". Bovendien waren er nog enkele re serves, waaruit voor de noodzakelijkste uitgaven van de parochie kon worden geput. Die reserves zijn nu echter uit geput en bezuinigingen zijn nauwelijks meer mogelijk. Het kerkgebouw in 1924 door ir. J. van der Laan gebouwd is duur aan lood en leien. De kleine glas-in-loodra- men staan op instorten. Het gebouw, groot en zelden vol, wekt de indruk dat het niet volledig wordt uitgebuit. Maar het merendeel van de parochianen wil het niettemin behouden. Dat bleek o.a. uit de bijval, die het kerkbestuur kreeg toen het vroeg om j een incidentele bijdrage voor reparatie aan de verwarming, die zeven jaar geleden voor f 30 mille nieuw gekocht volledig „in de vernieling lag". De oproep resulteerde in gezinsbijdragen ter grootte van f 8.000,-. Hoe ernstig de situatie nu is, blijkt I uit het feit dat het kerkbestuur nu desondanks ernstig moet overwegen, de i kerk te sluiten. Gevolg: geen eigen parochie-centrum en daardoor ontbinding van de paro chieband: gaan bejaardensoos meer, geen jeugdclubs, geen jongerenmissen, geen eigen parochie-geestelijken. In gezamenlijk overleg hebben kerk bestuur en parochieraad een financieel plan ontworpen om dit onheil te voor komen. In hun rondschrijven geven zij de parochianen in overweging, in te teke nen op een vaste extra-bijdrage naar draagkracht in een veelvoud van f25,-. Intekenkaarten, die met de circulaire aan huis worden bezorgd, worden dezer dagen door een van de medewerkers aan de actie opgehaald. Het spreekt vanzelf, dat de huidige gezinsbijdrage daarmee komt te vervallen. De organi satoren hopen dat het de parochianen duidelijk is dat hnn kerk alleen door deze bijdrage open kan blijven. OEGSTGEEST De Schilderschool heeft gistermiddag op de „Voscuyl" een I voetbaltoernooi voor lagere scholen in I Oegstgeest gewonnen. In dc openings- I wedstrijd versloegen de „schilders" mei I 20 dc leerlingen van de Tcrwceschool dank zij doelpunten van Wim Star en Evert Jan Rysdam. Toen de Terwee- en de Leidse Hout- i school in de tweede wedstrijd door doel- i punten van Tonv Soedan (L.H.) en Frans I Korpershoek (Terwee) de punten met I 11 deelden, had de Schilderschool in de slotwedstrijd aan een gelijkspel vol- I doende Het overwicht leidde echter tot een verdiende overwinning. Bert van Eg-mond was de maker van het enige doelpiint. Evert Jan Rijsdam knalde nog op de lat. Bij het penaltyschieten werd de Ter- weeschool vlot winnaar. Cor de Koning in het Terweedoel stopte het eerste 1 schot, tweemaal ging de bal naast het doel en twee penalties werden verzil verd. Wim van Kampen in het doel van de Leidse Hout hoorde de eerste drie ballen langs zich fluiten, zodat ten aan- j schouwe van wethouder Thorn (CRM) I de Terweeschool op de tweede prijs beslag legde. LEIDEN' Het straatmakersbedryf De Bolster is deze weck in opdracht van Gemeentewerken op bescheiden schaal begonnen met het opbreken van het Vyf Mciplein cn het aanleggen van een ca. 250 meter lange parkeerstraat met bijna 120 parkeerhavens. Het werk zal wel enkele maanden in beslag nemen. De Bolster werkt in gedeeltes om dc overlast tot een minimum te beperken. Bovendien laten de straatmakers vrjj- dagsmiddag het plein zo schoon moge lijk achter. Het is een nogal groot werk. De par- keerstrook langs het Vijf Meiplein tus sen Rooseveltstraat en Montgomerv- straat komt geheel te vervallen. Daar mee gaan ca. 30 parkeerplaatsen verlo- vi Dit zal zeker de (brom-)fietsers langs het Vijf Meiplein ten goede ko men, omdat die niet meer door parke rende auto's de rijbaan worden opge jaagd. De trottoirband komt nu tegen de hoofdrijbaan aan. Hij scheidt de parkeerstraat via een vier meter brede strook van de weg. Tegenover de Ger- rit Kasteinstraat blijft de officiële over- steekgelegenheid voor voetgangers ge handhaafd. pal naast de (reeds bestaan de) bushalte. De parkeerstraat zelf wordt gêmaakt v„n rode tröttoirtegels om het plein- karakter niet al te veel te onderbreken [en dt De naastliggende schuine parkeerha» worden wel op de gebruikelijke v 10{ met klinkers bestraat. Ter voorbereiding zijn, toen daan aVe de tijd nog gunstig was, de bomen plant die in de weg stonden. Op i zijn de grote bloembakken reeds verftee derd die vooral populair waren als >lgi wielstandaard. Deze funktie wordt c genomen door ca. 100 fietsenklemrf die zo veel mogelijk <1 worden verdeeld. Het plein krijgt ook sierverlich! waarvoor reeds in december vorig de armaturen zijn besteld. Na het leggen van de parkeerstraat zal plein langs de winkels eveneens vallend sierpatroon worden bete) i In het najaar zal de plantsoenendi met aangepaste beplanting de hand aan het nieuwe winkelplein gen. Er is alles aan gedaan om de i) miteit zo groot mogelijk te maken. REI De parkeerstraat zal uitsluitend f™ de Montgomerystraat af fe bereiken en kan alleen bij de Rooseveltstkigi worden verlaten. In de middenbÜjk van de Vijf Meilaan wordt bij de M*d gomerystraat een uitrijstrook gemsf®» In de monding van de Montgomf®*»' straat bij de Vijf Meilaan wordt ®sei verkeersgeleider ..verkeersdruppel") legd- die volgens haar zeggen „best wel een feestje houdt", verklapt met pret oogjes dat hun 65-jarige huwelijksdag wel drie keer gevierd wordt. Morgen avond een familiediner en de eigenlijke dag wordt natuurlijk thuis gevierd. Alle kinderen op twee na zijn getrouwd. Eén van de zes zoons is priester gewijd i de jongste dochter woont thuis in. kookt „lekkere potjes" en zorgt vo gezelligheid. Het echtpaar Versteeg hoopt nog lang van zijn goede oude dag te kunnen genieten. Voorstel B. en W. aan Leidse raad: Stuk} c je van Pelikaan'; straat verdwijnt LEIDEN B. en W. stellen de Leidse raad voor te bepalen, dat van 1 juni 1971 tot en met 31 augustus 1972, voor de winkels gevestibd in de Haarlem merstraat, de Breestraat en de daartussen gelegen verbindingsstraten begrensd door en inbegrepen aan de ene zijde van het Kort Rapenburg Prinsessekade en ter andere zijde het Gangetje, Nieuwe Rijn, tussen Karnemelksbrug en Hoogstraat, de Hoogtsraat, Oude Rijn (noordzijde) en het Havenplein, ten koopavond op donderdag tot 21 uur toegestaan is. Dit geldt niet voor de bakkerswinkels, slagerijen en de groente-, aardappelen en fruitwinkels. kelbedrijf, kring Leiden, die met steun gingen daarentegen hebben gepleit voor van r'3 winkeliers in dit gebied bij het openstelling van de winkels tot 21.30 LEIDEN De gemeenteraad van Leiden komt op maandag 17 mei a s. des avonds te half 8 in openbare ver gadering bijeen. Op de agenda staan o.m de volgende onderwerpenbenoeming van twee leden van de Raad van Beheer van de Sportstichting; idem hoofdleid ster van de openbare kleuterschool aan de Damlaan (De Zandtaart); idem hoofd van de openbare school voor gewoon lager onderwijs aan de Drie October- straat (Drie Oktobeischool); verzoek van de Stichting R.-k. Scholen om medewer king voor de aanschaffing van vier Zweedse banken ten behoeve van de kleuterschool aan do Beijerincklaan idem voor de aanschaffing van leer- en hulpmiddelen voor het eerste leerjaar ten behoeve van de g.l.o.-school aan de Timorsti-aat 15.: het verlenen van mede- w rking aan enige schoolbesturen voor de aanschaffing van televisietoestellen en stencilapparaten ten behoeve van een aantal openbare en bijzondere lagere scholen: verzoek van het bestuur van de Stichting R.-k. Scholen om medewerking voor het aanbrengen van verduisterings- gordijnen in de hal van de g.l.o.-school I aan de Damlaan 22; het onttrekken aan het openbaar verkeer van het gedeelte van de huidige Pelikaanstraat, gelegen tussen de Van der Werfstraat en de Oude Vest: verkoop van bouwterrein ge legen aan de Apollolaan; verkoop van grond, gelegen ten zuiden van de Oude Y ;st en aan de Van der Welfstraat en de Pelikaanstraat; wijzigen van de be groting van de gemeente en van de be grotingen van enige takken van dienst voor het dienstjaar 1969. 1970 en 1971; aanvullende subsidies over 1968 en 1969 aan de Stichting Schooltandverzorging Leiden: verlenging inzake delegatie van bevoegdheden; hei nemen van een proef met een wekelijkse koopavond in een deel van de binnenstad. 123 winkeliers in dit gebied bij het openstelling gemeentebestuur op een donderdagse koopavond heeft aangedrongen, ziet di ie voordelen- het personeel wordt minder belast, bij een koopavond op vrijdag wordt bijna de helft van de wekelijkse arbeidstijd samengevoegd op twee werkdagen; op donderdagavond zijn meer parkeerplaatsen beschikbaar dan op vrijdagavond; de vrijdagavond ontwikkelt zich meer tot de zg. social evening, waarop men bi;i voorkeur geen inkopen doet. Zoals bekend heeft ook de Kamer van Woophandel m.b.t. de koop avond een uitvoerig advies uitge bracht. waarbij werd gesteld, dat afwij zing van een koopavond de problemen rond de uitvoering van de voortgaande arbeidstijdverkorting niet oplost. Het college van B en W. zegt begrip te hebben voor de afwijzende houding van de werknemersorganisaties. B en W. zijn echter van oordeel, dat in deze het grote belang van een koopavond de doorslag moet geven. Bovendien wijzen zij erop. dat hel naar de mening van het college niet juist is de invoering van een koopavond te koppelen aan de werktijden van het personeel. De conse quentie daarvan zou immers zijn, dat de voortschrijdende werktijdverkorting zou leiden tot onaanvaardbare korte Feestavond VOL A LEIDEN De Vereniging van Oud leerlingen der Ambachtsschool (VOLA) besloot het winterseizoen met een fees telijke dansavond in de grote zaal van dansinstituut Alphenaar. Ter afwisse ling gaven, voor een uitverkocht huis, de heer en mevrouw Alphenaar dansdemon- straties. welke op internationaal niveau stonden Een zeer gslaagd feest en een goed idee van het bestuur, vonden de leden na afloop. B. en W. zijn zich er van bewust, dat de uitbreiding van de openingstijden voor de winkels in een beperkt gedeelte van de binnenstad de concurrentieposi tie van andere winkelcentra in de ge meente nadelg zou kunnen beïnvloe den. Aangezien de ondernemers in alle stadswijken recht hebben op een zoveel mogelijk gelijke behartiging van hun belangen, stellen B. en W. er dan ook met verwijzing naar betgeen ter zake door de Kamer van Koophandel is opgemerkt prijs op te verklaren, dat zij soortgelijke verzoeken uit andere wijken met de grootste voortvarendheid zullen behandelen. De Raad voor het Grootwinkelbedrijf heefl gevraagd het sluitingstijdstip op 21 uur te stellen, omdat ruim 40 pro cent van de werknemers buiten Leiden woont. De plaatselijke vrouwenvereni- de winkels tot omdat het voor alleenstaanden, die tot 18 uur werken en zelf hun maaltijd moeten bereiden, bezwaarlijk is voor 21 uur alle inkopen le doen. Voor wat het gesuggereerde proefjaar met het daaraan gekoppelde onderzoek naar de resultaten van de koopavond aangaat, merken B. en W. op. datuit sluitend bij een onderzoek, dat zich over een jaar uitstrekt, een goed inzicht kan worden verkregen in het seizoenpa- tróon. Teneinde over een maximale hoeveelheid waardevolle gegevens te kunnen beschikken, geven zij er daar om de voorkeur aan een onderzoek te doen instellen over 15 maanden. derdagavond open te stellen. Voorts ligt het in het voornemen alsdan te bevor deren dat het postkantoor en de banken eveneens geopend zullen zijn. LEIDEN In verband met de lig» van de nieuwe Pauwbrug zal het no del ijk deel van de Pelikaanstraat tui r' Van der Werfstraat en de Oude j een iets meer noordoostelijk beloop krijgen. De te reconstrueren verbinding maakt deel uit van de <j te trekken Noord-Zuidverbinding. bestaande straatgedeelte, ter lengte I i ongeveer 50 meter, waaraan geen jj den zijn gelegen, kan vervallen. ^~j B. en W. stellen de raad voor ovef. gaan tot het aan het openbaar verM J I onttrekken van dit straatgedeelte. 1 Tegen de onttrekking zijn geen bez •i ingediend. VOORSCHOTEN In Kasteel Dui venvoorde wordt op dinsdag 11 mei a.s. een concert gegeven door het Grancino Trio aanvang half negen. Uitvoerenden zijn: Dulci Ouwerkerk, viool, Lous Goossens, cello en Ro van Hessen, piano. Het programma vermeldt werken van J.B. Loeillet. Camille Saint Saëns en Albert Roussel. i W. de Tenslotte delen mede. dat zij overwegen om. indien de raad aan het verzoek van de Raad voor het Grootwinkelbedrijf en de overige adressanten tol instelling van een koop avond in de city gevolg geeft, enige daarvoor in aanmerking komende ge meentelijke bureaus LEIDEN Studenten van de Pedago gische Academie Mariahoeve uit Den Haag spelen' morgenavond, vrijdag 7 mei. in het vormingscentrum Troef een Brechtiade". In deze Brechtiade worden fragmenten uit Baal van Bertold Brecht ad nog gespeeld, waaronder: De joodse vrouw. De keizer en de bedelaar en De geschie denis van de rechter. Tevens worden enkele, door Kurt Weil op muziek ge zette. liederen van Brecht uitgevoerd: o.a. Soerabaja, Johny. Kanonen song en Seerauber Jenny. Aanvang van de op don-Brechtiade 20.00 i ORIËNT ATIEBEZOEK ALPHEN AAN DEN RIJN Prins Claus heeft het voornemen op vrijdag 4 juni a.s. een bezoek te brengen aan de gemeente Alphen aan den Rijn en Gou da. De prins zal zich in deze gemeenten oriënteren omtrent dc planologische ontwikkelingen. De prins zal 's morgens Alphen be zoeken en zich 's middags begeven naar Gouda. Deze rit wordt afgelegd per helikopter. Evenals in Gouda zal prins Claus in Alphen worden ontvangen en toegesproken door B. en W. in aanwe zigheid van planologen en de commissa ris van de koningin in Zuid-Holland. DONDERDAG 6 MEI Stadsgehoorzaal AVRO-( Aanvang 20.15 uur. Microtheater, Vestestraat Imper speelt eenacters. Aanvang 21.00 Breestraat Drumbandshow: vang 20.00 uur SCHOUWBURG: Cabaret PePijn me 4". aanvang 20.15 uur. MICROTHEATER, Vestestraat, Impel VRIJDAG 7 MEI JAZZ ZOLDER HOT HOUSE Kvj I tet Herman de Wit, aanvang 22.00 TROEF HOGEWOERD Brechti door leerlingèn van de P A. Mariaho aanvang 20.00 uur. PASTORIE STEENSCHUUR - dering Dekenale Raad Leiden: Terug en beooi-deling werk in afgelopen pel s Verkoopdag/bazar. Aanvang 14.00 u or ZATERDAG 8 MEI Leidse Schouwburg Toneelvei ging TOG: Vlak om de hoek. Aam 20.15 uur. Clubhuis Dc Klinker Bcrlagcstraa Start van eerste zuidwestmars. EeJJL start om 13 uur. Grofvui'- ophaaldienst rwoudsesingel (van Lammenset.1 n; Hoge Rijndijk), v. d. Bra rleuxstraat, Tibot-I SiesenbeeksA^g 'ruinlaan, de Gijselae rsteaat' K Cl asteeg, St.-JorisS n Cathrijncstra Koenesteeg, Nieuwe Brugste< steeg, Hogewoerd, Watersteeg, Utrechtse Veer, Veerstraat.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1971 | | pagina 4