FATA BANANA £eidóc6oti/ta/nt Nieuwe serie KRO-shows van Black and White Minstrels geen theater maar beeldende kunst in beweging Flitsende collage van stijlen en technieken TELEVISIE VANAVOND Jean Fournet verrast in Rossini en De Leeuw Recordbedrag voor Picasso Magna Charta Kopduel BRUIJNZEEL-KEUKENS-KASTEN „HOUTWERF - LEIDEN" N.V. PAGINA 2 LEIDSE COURANT VRIJDAG 23 APRII Aan beloften geen gebrek I)E laatste weken vóór de verkiezingen doen onze geachte politici vooral die van de oppositie denken aan een gewillige klas aan het begin van het nieuwe schooljaar: goede voornemens bij de vleet en stellige beloften als ware het geen menselijke eigenschap dat de geest gewillig maar het vlees zwak is. Wie deze week zijn krant grondig ge lezen heeft en een optelsom maakt van alles wat de Nederlandse kiezers, mits hij maar zus of zo stemt aan schone mogelijkheden werd voorgehouden, zal zich wellicht hebben afgevraagd waarom dan al deze politici niet de handen ineen slaan om dit paradijselijk beeld te reali seren. De ervaring leert dat na een paar jaar werkelijkheid, politici, wanneer ze ge confronteerd worden met de voornemens en beloften door hen tijdens de verkie zingscampagne gedaan, zo ze geen even- beel van het blote P.S.P.-meisje gewor den zijn, dan in elk geval in hun hemd •Uan. De blik a la Veringa zoekt het étn lager en de hoon van de Van Mier- lo's, Aardens en Den Uyls aan het adres van het kabinet-De Jong is dan, wanneer de oppositie regeringsverantwoordelijk heid in handen gekregen heeft, voor een groot deel een bijzondere vorm van zelfspot geworden. Te laat UlERAAN denken we heel bijzonder wanneer we horen en lezen wat het alternatieve kabinet van drs. Den Uyl allemaal gaat doen, waar de kiezers bereidwillig zijn om de P.A.K.-partijen de teugels in handen te geven. Neem bijvoorbeeld de mededelingen over de manier waarop de socialisten die in het alternatieve kabinet op de sociaal- economische scharnierposten zitten, be loven het nu ook door hen volmondig erkende inflatiegevaar zullen gaan be handelen. De een gaat onmiddellijk de prijzen bevriezen, de ander de loonwet-Roolvink intrekken, een derde de vakbeweging overhalen om met bescheiden loonsver hogingen genoegen te nemen en met z'n allen zullen we dan werkgevers en werknemers winnen voor steun aan de sociaal-economische politiek die het mo gelijk maakt de maatschappij structureel te veranderen, maar tevens veilig langs de conjuncturele klippen te loodsen. Zoiets dus als de schooljongen aan het begin van dit commentaar; de jongen die bij de éne meester dwars lag maar bij de juffrouw van het volgend jaar die hem beter begrijpt, bereid zal zijn om te doen, wat hij eerst pertinent weigerde! Maar de heren Den Uvl, Van Lier en Galan vergeten dan, dat in hun geval het zou gaan om een jongen die eerst door de nieuwe juf tegen de oude mees ter opgestookt is. En dan kan het wel eens gebeuren dat de wijze woordjes te laat komen om nog succes te hebben. Explos osie AAT het met de inflatiebestrijding mis, dan hebben de huidige opposi tieleiders als alibi het argument, dat door de loonwet-Roolvink een loonexplosie medio-1971 in de hand gewerkt is. Maar het bewijs dat zonder die wet, dank zij een dan beter klimaat tussen werkgevers en vakcentrales, dit jaar de inflatie uitlokkende wedloop achterwege zou zijn gebleven, komt nu eenmaal niet aan de orde. En het trieste is, dat deze zaak door een deel van links gebruikt is als dynamiet onder de hamer om een groot-regeerakkoord te behouden. Regisseur Rob Touber heeft in woede verklaard dat hu nooit meer een pro gramma voor de VPRO wil maken. Dit naar aanleiding van „Carte Blan che (III)" gisteren op het scherm waarin door de VPRO-leiding was ge knipt. Rob had Adèle Bloemendaal uitvoerig gefilmd (voor één liedje) te gen Indiase achtergronden en de VPRO vond dat gezien het feit dat India een ontwikkelingsland is ethisch niet verantwoord. We hebben er geen idee van hoe het i gecensureerde onderdeel het op het scherm gedaan zou hebben, maar in principe zijn we van mening dat de j VPRO hoe dan ook gelijk heeft. De verantwoordelijkheid voor een pro gramma ligt niet bij een min of meer toevallige freelance medewerker, maar voor 1009Ó bij de omroep die het betreffende programma uitzendt. Dat de terechte VPRO-censuur uitge rekend een programma treft dat „Car te Blanche" heet, doet daarbij een i beetje komisch aan. liet bewijst dat te- I genwoordig, zelfs bij de VPRO. niet elke t.v.-maker eigenmachtig zijn zin 1 kan doordrijven. Wat het programma zelf betreft: we vonden de opzet erg dualistisch. Het was half-amusement, half-politiek. Grootheden, die zich niet goed onder één noemer laten vallen. Het „vakan- tleprogvamma" zat vol anti-reclame t.a.v. landen waar je de vakantie niet mag doorbrengen. Allemaal goed en wel; maar dan is in deze trant door denkend zelfs een vakantie in eigen land al bezwarend. Er waren overigens voldoende positie ve kanten. Tonbers soms ingenieuze I vormgeving, de decors van Roland de Groot en de kwaliteit van de meeste onderdelen. Met name wat Liesbeth j List betreft, maar daarnaast ook de bijdrage van Hetty Blok en de ver rukkelijke Ibiza. dialoog, tussen Adèle i Bloemendaal en Leen Jongewaard. In „Berichten uit de samenleving" koos de VPRO in haar laatste uitzending voor de PvdA door een liefdevolle uit zending te wijden aan de vrouw ach ter Joop den Uyl. ,.De school is niet voor iedereen" werd ingegaan op on derwijsproblemen van „moeilijk leren de" kinderen. Die problemen werden „moeilijk" aangepakt, tw. op een wijze die alleen instructief was voor onder- j wijsmensen. Met was vereenvou- diging zouden heel wat meer kijkers gebaat zijn geweest Vg. Onder vele bezoekers van Studio Scarabee aan de Haagse W'illemstraa schijnt het hardnekkige misverstand te heersen, dat het daar vertoonde Fata Banana een theatervoorstelling is. Zij zitten in een zaal met uitzicht op een lijsttoneel, waar op een stroom van tekst bonte bewegingen zich voltrekken. Elke verdere gelijkenis met theater berust op een toeval, want waar men vijf kwartier lang door wordt overdonderd is beeldende kunst in velerlei variaties en vormen: pop-art, pointilisme. surrealisme, futuris tische structuren. Cobratendensen, picturale lichaamsplastiek. Expressio nisme, symbolisme, dit alles zowel twee -als driedimensionaal en gevat in technische trouvailles van film en licht «n geluid. Fata Banana is een titel die nergens op slaat, gekozen omdat-ie lekker in de mond ligt en derhalve dienstig is aan de mondreclame, als wordt in Fata toch ook iets uitgedrukt van het fatum, het menselijk lot en bevat Banana de klank van iets dat prettig te savoureren valt. De meest ludieke teksten, die door middel van een kop telefoon worden aangereikt, zijn van Lucebert. zelf ejn kunstschilder, die lenig poëtisch proza heeft geschreven op Poe's verhaal over de pest, waar aan burgers zich pogen te onttrekken. Hij transponeerde t gegeven naar de huidige platen: de oorlog, de mens ais economisch produkt en naar z'n geest als consumptie-artikel. Lezen wij: „Wij zijn nu aangekomen in de aanpas- singssluis, die leidt naar ons toekom stig onderkomen. Graf met de vele gezichten, catacombe vol vrolijke kat ten en valken, riool voor gratis graaien. Kortom onze halleluja-bunker, diep gelegen onder de mega-metro- pool. waar het mensdom onder bom menregens sterft. Wenden wij ons af van die stervende wereld van giste- Geestelijk vader en persoonlijk ver wekker van Fata Banana en voordien van produkties als pophappening. Bat man in ballingschap en Poppetgam Adri Boon zegt: ..Het gaat ons om het laten bewegen van beeldende kunst. In galerieën en tentoonstellingszalen hangt alles mooi stil, zelfs de bewe gende objecten gedragen zich als de Friese klokken waarvan alleen de slinger in de weer is. Ik beschouw expositielokalen als de begraafplaat sen van de beeldende kunst. Kunst moet leven, moet bewegen, moet opge nomen worden in het dynamisch pa troon van de maatschappij. Kunst die verstilt wordt vergeten." Daarom heeft hij als kunstschilder een collectief van collega's op de been gebracht, waarvan de uitingen zich zichtbaar toespitsen in het zaaltje van Studio Scarabee. dat hij met opzet niet theater heeft 'genoemd, maar studio, omdat daar creatief gewerkt wordt en men morgen kan laten zien wat van daag nog niet bestaat. Van dit idee ging 'n zuigende werking uit. Enige tientallen artiesen groepeerden zich met hun eigen inbreng rond de studio en werkten tesamen en in vereniging aan een totaal-gebeuren met décors, objecten. films. kleding. maskers, stemmen, muziek, teksten, montage, techniek en beweging. Zo ontstond op het thema. Als ik wil veeg ik de smeerkaas van m'n bril om de honger te zien aan de horizon, een continu bewegende collage. Fata Banana geti teld. maar woordspelend ook verwant aan het begrip Fata Morgana. NOODLOT EN ILLUSIE Noodlot en illusie tegelijk; dat ls de overheersende indruk, die ons is bij gebleven na het ondergaan van de Fata. Beelden alt de oorlog, bederf, dood. de vrouw, ontrafelde structuren, schaalvergrote micro-werelden, stip pen. strepen, vloeiers. deemoedige die ren, kreten, aangedikte hidden persu aders. smaakmakende en weerzin wekkende beelden, al of niet gewat teerde menselijke figuren, die zich traag manifesteren in een roes van snelle filmflitsen. Het is een gebeuren, dat niet stoelt op een verhaal, maar op een levensgevoel, voor wat de toe schouwers betreft een hoogst associa tieve belevenis. Fala maakt individue le emoties los. zoals elk kunstobject door zoveel interpretaties wordt om- Hierin wordt de toeschouwer tegemoel gekomen door geluiden en teksten uil de koptelefoon. Bij elke stoel vindt men zulk een hoofdstel, alsmede een schakelaar, die in twee standen twee verschillende geluiden geeft, zodat de toeschouwer zelf een keus moe: doen Tijdens de voorstelling moet driemaal gekozen worden uit twee mogelijkhe den. hetgeen resulteert in acht combi naties. Dit betekent, dat men om alles te horen minstens twee keer de studio moet bezoeken. De bedoeling van deze ingewikkelde procedure is niet het foefje, dat men daar inderdaad in trapt, al wordt dit gewaardeerd, maar om aan te geven dat de waarde van elk beeldend produkt wordt bepaald door wie en hoe er naar gekeken wordt. In elk geval is deze wijze van werken een wereld-unicum en schijnt alleen in Polen een soortgelijke groep werk zaam te zijn, een soort La Mama op het gebied van beeldende kunst. Van elders is men dan ook al wezen kij ken. Na 15 mei gaat Scarabee op \3umptiegoed. tournee: Brussel in The tre F Quarante en later in Europalia, I greb op het festival aldaar. Skopjl Lubljana. Amsterdam in het Stede terwijl andere contacten nog in groei zijn. Studio Scarabee wil reizend maar laat zich op 26 mei ooi de Nederlandse tv zien in het N programma Eigentijds en dan we beide netten tegelijk, zodat de ki, voor de tekstwisseling kan spelen de knop. Deze uitzending betreft de gehele voorstelling, maar een treksel van een half uur. Subsidie CRM maakte het mogelijk, dat I deze Ban: Er staan in deze voorstelling tien t voerenden, geen spelers al zit er l( van pantomime in hun beweignl maar als levende objecten, die In 1 handelen geen menselijke beweer" denen uitdrukken, slechts deel uitff' ken van de gehele beeldende djhj miek. De teksten, deels poëtisch, dl- pijnlijk, verklaren de bewegtif? niet, maar begeleiden ze. zij hetS* een logische betrekking tot hetgee^j; zien is. als een onderdeel van c, goed lopende machine. Als expermr opgezet begint Fata een eigen (F spronkelijke betekenis te krijgen, jd uiting van hedendaagse beeldeL kunst, een alomvattende collage H beeld, beweging, tekst en muziek, F' de toeschouwer niet onberoerd laat. TON OLTEMULlj Vanavond begint de KRO-televisie met een nieuwe serie „Black en White minstrelshows", die zal bestaan uit 6 afleveringen. De Minstrela zijn in En geland twee jaar niet meer met el kaar opgetreden, maar hebben zich voor deze aerie shows weer met el kaar verenigd, zij het dan met enkele nienwe gezichten. In deze nieuwe serie shows zijn de Minstrels weer gebruik gaan maken van hun traditionele make-up (zwarte en witte gezichten). Het repertoire van deze serie shows is gekozen uit Hollywoodmusicals uit de periode van de bekende zanger Eddie Cantor, maar het bevat ook liedjes uit meer recente musicals als „Kismet" en „Gi- gi". De KRO-televisie zal de Black and White Minstrelshow eenmaal per maand op de vrijdagavond uitzen- De eerste Black and White minstrel show was een radioprogramma, dat ln 1957 werd uitgezonden. In later jaren groeide de show uit tot een van de meest geliefde programma's, die voor al op de televisie een groot succes bleek. Vooral sinds de Black and White minstrelshow in 1961 de Gouden Roos van Montreux won werden de shows verkocht naar alle delen van de wereld en volgden er tournees naar b.v. Australië. Vaste medewerkers zijn Dal Francis, het type Al Jolsonzan- ger; John Boulter, de lyrische tenor en Margaret Sauvage. Tony Mercer is vervangen door Andy Cole en Leslie Pianiste Reine Gianoli stelt teleur De Franse pianiste Reine Gianoli, die gisteravond in De Doelen met het Rotter dams Philharmonisch Orkest onder lei ding van Jean Fournet in Schumanns unieke concert (1841) optrad, was ons door Frank onnen in het maandblad Ouverture voorgesteld als een „adulte prodige", wat hij vertaalde met de term „wondervolwassene". Welnu, naar deze wondervolwassene zijn we natuurlijk gaan luisteren, boven dien geïntrigeerd door het feit, dat zij leerlinge was geweest van ceJebriteiten als Yves Nat, Edwin Fischer en. vooral niet te vergeten. Alfred Cortot. Aan Alfred Cortot voornoemd hebben we tijdens haar spel herhaaldelijk moe ten denken. De vrijheden, die deze voor name pianist zich in de vorm van uit weidingen, van rubati ten aanzien van de partituur veroorloofde, veroorloofde zij zich namelijk ook. Doch wat bij Cor tot persoonlijk feestelijk eigendom was, bleek bij haar geleend: geleend van een vermaard collega. En als we er u dan nog bij vertellen, dat haar spel in tech nisch opzicht bovendien niet puntgaaf was, dan begrijpt u. dat we, de correcte begeleiding van het orkest ten spijt, ons bij onze kennismaking met deze adulte prodige. door Frangois Mauriac „Mozarts dochter" genoemd, niet geluk kig voelden. Veel sterkere indrukken kregen we bij het luisteren naar Rossini's Ouvertu re „II barbiere di Siviglia" (1816), door de aartsperfectionist Jean Fournet ge bracht met een raffinement, dat ze voor ons waarachtig! als een première klonk. Maar ook Ton de Leeuws „Mouve- ments rétrogrades" (1957), dus een Ne derlands werk van deze tijd, werd presenteerd op een manier, dat het mand van de talrijke aanwezigen moeite heeft moeten kosten deze „puzzel in klanken" te aanvaarden: het was voor hen een permanent geïnspireerd brok muziek. Hier constateerde men de gelukkige consequentie van Fournets methode be paalde nieuwe werken door hem op het programma geplaatst in één seizoen I voortdurend te herhalen: wat én het pu- bliek, èn het orkest ten goede komt. Met Brahms' Derde Symfonie van 1883 daterend Dr. Johannes is in het afge- I lopen seizoen te Rotterdam echt „enfant j chéri" geweest heeft Jean Fournet de avond besloten: juichtoon van een soms heel somber man. LONDEN (AP) Een Picasso uit de „blauwe periode" heeft woensdag op de veiling van Sotheb.v in Londen een recordbedrag opgebracht. „Les Adieux de Pècheur" een visser met kind op de arm aan het strand werd in 1902 j door Picasso geschilderd in Barcelona. Het ging voor 52.000 pond (bijna f450.000,naar de Zwitserse kunst-j handelaar Eric Adam, die het schilde rij kocht in opdracht van een Europese I verzamelaar. Andere prijzen die bij Sotheby werden gemaakt: Lyonel Feininger „Ost-See1 22.500 pond (f 194.000,Georgio Mo- j randi „Stilleven" 28.000 pond (f 240.000.een Degas „Danseuse Ro- se", en een portret door Claude Monet van zi jn zoon Jean brachten niet de I verlangde prijzen op en werden aange- houden op respectievelijk 34.000 •- 42.000 pond (f293.000,— en f362.000,—). Défilé op koninginnedag DE NOS-televisie zal op koninginne dag (vrijdag 30 april) traditiegetrouw- weer een rechtstreekse reportage uit zenden van het défilé in de tuin van paleis Soestdijk. waar vele Nederlan ders koningin Juliana een hulde zullen brengen. Het défilé wordt van 10.30 tot 12.15 uur in kleur uitgezonden via Nederland I. Via Nederland II kan men van 18.15 tot 18.45 uur een samenvatting zien van de reportage. Het commentaar wordt verzorgd door Frans van Houtert. Regie: Ger Roos. Voorafgaand aan de directe uitzending zal mimster-pre.sident P. J. de Jong van 10.25 tot 10.30 uur via Nederland I een gelukwens uitspreken. Riskante Kerk De KRO-televisierubriek „Riskante Kerk" brengt vanavond een speciale aflevering, die gewijd is aan de ont wikkeling van de katholieke Kerk in Joego-Slavië. In de programma, waar voor de opnamen gemaakt werden in het bisdom Maribor, komen een bis schop en vier priesters uit Slovenië aan het woord. De oudste van hen is vierentachtig jaar en heeft als dorps pastoor nog gediend in de feodale kerk van de Oostenrijks-Hongaarse monarchie. De jongste (35) denkt na- conciliair. al betekent dat in Joego slavië niet heizelfde als in Nederland. De gebeurtenissen in ons land worden er met belangstelling gevolgd, men is in het algemeen gesproken niet geheel juist geïnformeerd. Onder werpen, die in het programma ter sprake komen zijn democratisering, politiek engagement (waar men afwij zend tegenover staat), persoonlijke vrijheid van de priester, onbegrip voor Camillo Torres, de Nederlandse kate- chismus op een diocesane index, het celibaatsprobleem. encyclieken, enz. De interviews werden gemaakt dooi de eindredacteur van de rubriek Ris- Kante Kerk. Frans Wijssen. KRO, Ned, II: 22.26 uur. ..Magna Charta bestaande uit Chris Simpson, zang en gitaar, Glen Stuart, zang. en Davey Johnstone, gitaar, mandoline en siter, is een in Engeland bij zonder populaire groep, die van avond te zien en te beluisteren is. Opgericht in de lente van 1969 kan over de leider van de groep Glen Stuart vooral wor den vermeld dat hij als klein- een variété-artieste al op driejarige leeftijd mee naar het theater werd genomen. Op zijn zeventiende jaar kwam hij bij een rondreizend toneelgezel schap terecht en daarmee in Londen, waar hij met de televi sie kennis maakte. Hij speelde onder meer in „Z-cars" en „De Wrekers". In het programma hoort men delen uit de L.P. ..Seasons'" en uit hun werk als ..Airport Song" er „Country Jam". Voor de pro- duklie en regie zorgde Rien var Wijk. AVRO Ned. I 21.10 ur. Crowther door de nog jonge, talent volle zanger Peter Kaye. De muzikale leiding is als steeds in handen van George Mitchell; de produktie, even eens als vanouds, in handen van George Inns. KRO, Ned. II, 20.21 uur. Vanavond zendt de KRO-televisie de voorlaatste ronde uit van de sportquiz „Kopduel". In deze uitzending komen tegen elkaar uit de winnares van de vorige ronde, Coby Buter, oud-zwem- kampioene, en de hoofdredacteur van het sportblad „Goal", de sportjourna list Evert Grifhorst, die de plaats in neemt van oud-Feijenoorddoelman Eddy Pieters Graafland. Deze is ver hinderd in de voorlaatste ronde mee te spelen, maar is in de laatste ronde zeker present. In dit programma wodt uitgemaakt, wie zijn tegenstander (ster) zal zijn. Wordt Evert Grifhorst de winnaar van deze voorlaatste ron de, dan komt -hij uit tegen Eddv Pie ters Graafland. Wordt Cob.v Buter tegenkandidaat voor Pieters Graafland gezocht moeten .worden, omdat de reglementen van „Kopduel" voor schrijven, dat iemand, die tweemaal een ronde gewonnen heeft, niet meer mag deelnemen. Het programma wordt gepresenteerd door Theo Koom- en en gerefiseerd door Wil Groot. De produktie heeft Ad Versney. KRO, Ned. II: 19.30 uur. In de Koningszaal in Artis te Amster dam wordt van vrijdag 30 april tot en met zondag 2 mei een grote an tiek- en curiosabeurs gehouden. Een uitgebreide collectie antiek, variërend van stijlmeubelen en porselein, aar dewerk tot glaswerk, klokken en an dere antiquiteiten, zijn voor deze beurs door veertig antiquairs uit het gehele land bijeengebracht. Er is o.m. een collectie roeg-18de eeuwse Engel se horloges. NEDERLAND I 18.35 uur: Fabeltjeskrant 18.40 uur: Pol. partij 18.55 uur: Journaal AVRO: 19.05 uur: Sportpanorama 20.00 uur: Journaal 20.21 uur: Televizier 21.10 uur: Magna Carta, pop 21.40 uur: Voor de vuist weg 22.50 uur: Journaal NEDERLAND II NOS: 18.45 uur: Fabeltjeskrant 18.55 uur: Journaal 19.05 uur: Ter visie KRQ: 19.30 uur: Kopduel 20.00 uur: Journaal 20.21 uur: Black and White Minstrelshow 21.11 uur: Brandpunt 21.36 uur: De wrekers 22.26 uur: Riskante kerk 22.56 uur: Pol partij 23.06 uur: Journaal NEDERLAND 1 NCRV: 18.55 uur: 19.05 uur: Journaal NOS: Swiebertje Ev. Omroep 10.30 uur: 20.00 uur: 19.05 uur: Franse les en andere Journaal Kinderprogramma 15.15 uur: 20.21 uur: 19.25 uur: Zeskamp sport Nader bekeken Bloemencorso Lisse 21.35 uur: 20.00 uur: 16.00 uur: Vermoedelijke dader, Journaal Journaal t.v.-film KRO: NCRV: 22.35 uur 20.21 uur: 16.02 uur: Hier en nu Marcus Welby Jeugdherinneringen 23.00 uur: 21.11 uur: 17.15 uur: Zaterdagavondzang Brandpunt Kijkkast 23.10 uur: 21.41 uur: NOS: Journaal Cabaretaria 18.35 uur: 22.31 uur: Fabeltjeskrant NEDERLAND II Epiloog 18.40 uur: 22.36 uur: Pol. partij NOS: Pol. partij 18.55 uur: 18. 15 uur: 22.46 uur: Journaal Fabeltjeskrant Journaal vliegwerk: informatie over ac stelUIngen. 21.00 Eèn - Nul. spel. TROS: 22.00 22.40 Kuilen op de Toont Ie later: licht muziekprogi 23.55-24.00 Nieuws. Ikaal SI5 SHOWROOM: NIEUWE RIJN 87 TELEFOON 34544 (4 lijnen)

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1971 | | pagina 2