mening Bouw van nieuwe Pauwbrug rond juni te verwachten Fraai fotowerk op expositie LAK Haarlem stuit op LFC Minister verleende 1,3 miljoen subsidie Burgerlijke Stand Zoetemelk wielrenner van t jaar Indooratletiek Groenoordhal Breuk tussen KNAU en Minnesota dreigt Leyton kampioen BEDRIJFSPROBLEMEN?? LEIDSE COURAN1 LEIDEN In het Academiegebouw aan het Rapen burg wordt tot 7 april een interessante tentoonstel ling gehouden van fotowerk door Piel Sluyter en de groep „Interteam" uit Bonn. De Groninger Sluyter legde zich oorspronkelijk toe op de medische fotografie aan de Nijmeegse univer siteit. Dat deed hij twee jaar, waarna hij in Den Haag bij Max Koot ging werken. Tenslotte legde hij met goed gevolg eindexamen af aan de Staat- liche Höhere Fachschulo für Photografie in Keulen. Leerlingen van die Hochschuic waren ook de expo serende leden van Interteam: Dieter Rüsken. Kon rad Richter, Klaas Bauer. Rob Koop en José Lara. Interteam is een internationaal fotografenagent schap. De centrale is gevestigd in Bonn, maar men Europese landen, waaronder Nederland. Er zijn drie Europese landen, wa-u-inder Nederland. Er zijn drie afdelingen: pers en ui gemene publikatie, reclame en creatieve fotografie. Vooral van de laatste cate gorie is de tentoonstelling door het L A.K. ingericht. Vroeger werd over de vraag of fotografie een vorm van kunst mag worden genoemd soms zwaar ge debatteerd. Langzamerhand werd men het er echter wel over eens dat de fotografie naast het ge wone huis- en tuinwerk ook gelegenheid schiep artistiek-creatief werkzaam te zijn. Dat het gebruik van de kille techniek geen belemmering behoeft te zijn voor het creëren van artistiek verantwoorde prenten wordt op deze expositie dan ook weer eens bewezen. Wel zal het altijd een min of meer koele kunst blijven, hoewei ook in dit begrip gradaties mogelijk zijn. Men vergelijke daartoe b.v. het werk van Meinard Woldringb in de Lakenhal, verstilde bladen van het eeuwige ritme der natuür en het rapporterende, soms ook wat aggressieve werk van de jongeren in het academiegebouw. Veel Het zoü te ver voeren om in te gaan op alles wat thans op het Rapenburg is te zien. Het zijn niet minder dan rond een zestigtal nummers. Maar op enkele werkstukken willen we toch graag wijzen, daarbij liefhebbers en kenners/le'raad gevende zelf te gaan kijken. Van Dieter Hüsken vielen ons onder meer bijzonder op het geestige „Hats". het bijna grafische „Dis tance", het fraaie „Glas", een zeer mooie portret- kop „80", de prent „Elfe" en het actievolle ..Sprung auf". Als voorbeeld van goed reportagewerk hangt er van hem een serie „Der Rhein bei Köln". Kon rad Richter toont onder andere een prachtig uit gevoerde kunstkalender in kleur. Bij Klaas Bauer moeten we wijzen op „Dom", in teressant vooral door ae gezichtshoek waaronder de opname werd gemaakt, en de fraaie opname „Twen". Van Rob Koop is slechts een opname aanwezig. .Action", een kleuropname in klein formaat. Harald Schumacher portretteerde in zeer originele pose de bekende Duitse schrijver Hcinrich Böll en maakte daarmee vooral compositorisch een voor treffelijke prent. Tenslotte Piet Sluyter. Van hem hangt er een vier tal opnamen van apen, die do karakteristiek van dit mensachtige dier voortreffelijk weergeven. Ook een aantal „Types" met als mooie uitschieters „Tamme Kastanje". „Hvde Park" en het merkwaar dige „Onvruchtbaar", waarvoor een (al of niet echte) kloosterzuster model stond. WILLEM PRINS De Pauwbrug, die voor de ver binding zorgt tussen de Oude Vest en Oude Singel. De nieuwe Pauw- brug, met de bouw waarvan binnen kort wordt begonnen, vormt een belangrijke schakel in het nieuw wegenplan van Leiden. ADVERTENTIE Recepties huwelijks-, familie-, zakerv. jubileum- en promotiediners [DEN De Pauwbrug kan ge- rorden. De minister van Ver- Waterstaat heeft een subsidie f 1,3 miljoen in de kosten van rbinding tussen Hooigracht en lan- ht toegezegd. Deze verbinding totaal f 2,6 min gaan kosten. Be- goedkeuring van Gedeputeerde kan het werk over enkele den aanbesteed worden. Verwacht L dat de uitvoering van het kar- ond de bouwvakarbeidersvakantie I De bouw van de nieuw Pauwburg zal ongeveer anderhalf jaar duren. De toe zegging van het rijkssubsidie i6 binnen gekomen op het moment dat Leiden I zich spelevarend een beeld kan vormen I van de weelde die het omleiden van het i doorgaand scheepvaartverkeer via het nieuwe Korte Vlietkanaal voor de oude i binnenstad betekent. Ze is een belang- I rijke voorwaarde voor het bouwe van niuwe. vast verkeersbruggen over de J Oude Vest. Tussen deze beide schakels in de keten van besluiten, die voor de struc tuur van Leiden van groot belang zijn, blijken nu maar enkele maanden van nietsdoen te liggen. Een jaar geleden, op 23 maart 1970, be sloot de gemeenteraad dit voorlopig rof. Kruithof yer toepassing pan socialisme DEN Professor Kruithof zal en lezing houden, getiteld mschap en maatschappij". Prof. hof is gewoon hoogleraar Ethiek ociale Filosofie aan de R.U. te hij een belangrijke rol gespeeld bij recente ontwikkelin- de studentenoppositie. verwierf o.a. bekendheid door zijn Hegel's ontologie" en „De Zin- Dit jaar verschijnt van zijn het boek „Eticologie". In zijn le- zal professor Kruithof ingaan op oblematiek rond wetenschapsbeoe- ïn maatschappelijke implicaties, bijznder voor de „mensweten- pen". terwijl tevens de tegenstel- tussen „neo-positivistische" en sche" w.o. Marcuse, Habermas de orde zal komen. De lezing binnen het kader van een serie over het socialisme en zijn in de maatschappij, georga- door studenten filofofie en ologie en is voor iedereen toegan- toegang vrij. De lezing wordt :a in het Prytaneum aan het iburg aanvang 20.00 uur. Kaarten voor Jong-VIOS '.TERWUDE De drumband Vios iseert zaterdag een kaartavond in Paardekooper aan de Verlaatweg. aparte wedstrijden voor klaver en kruisjassers. De opbrengst is nd voor Jong Vios, de jeugd land die momenteel in opleiding wordt hard gewerkt aan de oefe deze jeugd waarmede men op roor het eerst op straat hoopt iEKENDMAKING rgemeester van Katwijk maakt in- het bepaalde in artikel 28 van de P de ruimtelijke ordening bekend ingang van 22 maart 1971 voor der gedurende één maand ter ge- esecretarie (kamer 12) ter inzage e door gedeputeerde staten van Holland bij besluit d.d. 13 januari G.S. no. 263, goedgekeurde herzie- inhoudende een aanvulling van de hriften, van het bestemmingsplan rijk aan Zee (centrum)", zoals deze ie raad dezer gemeente in zijn ver- ig van 8 januari 1970 is vastge- het ontwerp van deze herziening i de gemeenteraad geen bezwaren j end en bij de vaststelling van deze ning zijn in het ontwerp geen wij- en aangebracht. edeputeerde staten van Zuid-Hol- heeft niemand bezwaren tegen de illing van deze herziening inge- I zodat ingevolge artikel 29, lid 1. wet op de ruimtelijke ordening de gemeenteraad en de inspecteur ruimtelijke ordening bevoegd zijn it instellen van beroep tegen het van gedeputeerde staten bij de gedurende de hierboven genoem- Katwljk, 18 maart 1971. De Burgemeester van Katwijk, w.g. A. G. Vermeulen. LEIDEN Trainer John Eelman van eredivisionist Haarlem zit sinds gistera vond nog dieper in de zorgen. LFC, dat in de lichtwedstrijd op de Boshuizerka- de als schietschijf had moeten fungeren, hield de Haarlemmers heel verrassend op 1I. Eelmans zorgen, met de belang rijke sleutelwedstrijd tegen Excelsior voor de boeg. werden er nog groter Als Excelsior zondag hetzelfde Haar lem ontmoet, dat gisteren in Leiden aantrad, zullen beide punten ongetwij feld op Woudestein blijven. Zelfs met inzet van de gehele selectiegroep slaag den de roodbroeken er niet in LFC, dat alleen de geblesseerde Wim Visser in de tweede helft door Henk y. d. Weckering liet vervangen, volledig in de tang te nemen en naar een fikse nederlaag te schieten. Het meest verrassende feit was wel, dat LFC ook na de hervatting conditioneel overeind bleef. De Kana ries. die tegen Holland Sport voor het begin van de competitie juist op dat punt volledig werden weggespeeld, ver deelden hun krachten tegen Haarlem beter. Zo goed zelfs, dat Haarlem na de hervatting eigenlijk nog minder kans kreeg dan in de eerste helft. Cock van Weerlee, de constante stoorzender, brak verscheidene malen zelfs gevaarlijk door. Toch leken alle ingrediënten voor een monsterscore aanwezig. Haarlem liet Wim Visser al na acht mi nuten de bal uil het net ha len. nadat Boszhard een weifeling van Reinier de Wit resoluut had afge straft. De Leidse defensie, zonder orga nisator I^eo de Jong, leek een bijzonder moeilijke avond tegemoet te gaan. Niets was echter minder waar. De meeste Haarlemse aanvalsacties worden al vqpr het zestienmetergebied afgebroken. Sjors Moesman verrichtte op het mid denveld bergen werk. Niet alleen verde digend, maar ook opbouwend verleende de lange middenvelder assistentie. Twee minuten voor rust viel de ge lijkmaker. De actieve Joop Munne won het op snelheid van de Haarlemse ver dediging en kon doelman Piet Paternot- te, die na de hervatting door Polder vaart werd vervangen, met een boogbal sluitstuk in die enorme verkeerspuzzel te passen. Het bestaat uit drie delen: a. de wegverbinding Hooigracht-Lan- gegracht (Noord-Zuidroute) voor ruim f 1 miljoen; b. bouw van een nieuwe, grote Pauw brug over de Oude Vest voor driekwart c. bouw van 190 meter nieuwe wal- muur (met enige wegverbreding) en aanleg riolering (bijna f 1 miljoen). De minister heeft nu voorlopige sub sidies toegezegd van f745.000 (50 proc van de subsidiabele kosten) voor uitvoe ring en f 589.000 (80 pet van de subsidi abele kosten) voor verwerving van gronden met opstallen. Tot die subsidi abele kosten rekent de minister niet alle walmuurwerken, evenmin als de riolering en een verkeerslichteninstalla tie op het kruispunt Haarlemmerstraat- Pejikaanstraat. Stompwijkse commissie voor liet eerst bijeen LE1DSCHENDAM Wethouder H. J. Bunnik heeft de leden van de commis sie ad hoe voor Stompwijk voor een openbare vergadering in de aula van het schoolgebouw aan deDr. Van Noontstraat op donderdag 25 maart bijeengeroepën. Op de agenda ^taat o.a. verbetering bestrating Dr. van Noort- straat, nieuwe riolering, verbetering straatverlichting en een aantal ver- keersvraagstukken. Twee Leidse speelstraten op beeldbuis LEIDEN Bewoners van de Leidse speelstraten, de Suringar- en Tem- minckstraat, komen zaterdagmorgen om half twaalf op het televisiescherm. De Stichting Teleac zendt op die tijd op 1 Ned. I les 7 van de cursus „Bouwen en Wonen" uit. De opnamen daarvoor zijn gemaakt op zaterdag 27 februari j.l. in Leiden en Amsterdam. Genoemde Tele- acles wordt herhaald op donderdag 25 maart op Ned. I na het tweede jour- H. v. d. Velde voorzitter van de AR in Boskoop BOSKOOP De heer H. van Velde ii de heer P. Grootendorst opgevolgd als voorzitter van de ARP in Boskoop. Tijdens een ledenvergadering gister avond in De Loods werden tevens in het bestuur gekozen de heren M. Mooi en A. Voskuilen. Ook de heer Grootendorst keert in het bestuur terug, maar dan als lid. Voor het voorzitterschap had hij geen tijd meer. P. H. de Haan won wisselbeker met karper van 65 cm BODEGRAVEN Tijdens de laatste viswedstrijd van de Bodegraafse Hen gelsportvereniging heeft de heer P. de Haan een karper gevangen van 65 cm., waarmee hij beslag legde op de wissel- De verdere prijswinnaars zijn: Kr. j Ooms 4 stuks 173 cm., 2 W. Stveefland 2 j stuks 92 cm.. 3 D. Zaal en W. Epping beiden 2 stuks 88 cm., 5 P. de Haan 1 j stuk 65 cm. Kapperspatroonsbond met leerzame avond LEIDEN De Nederlandse Kappers patroonsbond afd. Leiden en omstreken zal op maandag 22 maart a.s. een lezing avond houden, die onderwerpen over „Het kappersvak" zal behandelen. De bijeenkomst wordt in het "Willi— brordgebouw te Oegstgeest gehouden en zal 's avonds om 8 uur beginnen. Deze avond, die onder leiding van de heer N. de Vriës uit Dordrecht staat, wil aan de hand van de demonstfatie met een praatje het haar verven, kleurspoelin- gen en andere kapwerken uitleggen. Iedere belangstellende is van harte welkom. WOUBRUGGE Klaverjassen: De le- den van de voetbalvereniging Woubrug- I ge hielden hun veertiendaagse kaart avond. De uitsüag werd: 1. D. Schuilen- burg. 5544 pnfc; 2. P. Hoogenboom, 5497 i pnt; 3. S. Boer, 5243 pnt; 4. Mevrouw Vos, 5171 pnt; 5. Mevrouw Van 't Wout, 5133 pnt. Volgende wedstrijd op 30 N^UW „Ontgroening' Ieder jaar worden er in de Leidse Hout flinke, gezond uitziende bomen afgezaagd of weggekapt, terwijl de ont sierde stronken als herinnering achter blijven. Laag houtgewas wordt op som mige plaatsen tot de grond afgeschoren. Het lijkt wel of er in Leiden te veel groen is (en helaas in Lelden niet De plantsoenendienst zou er goed aan doen zoveel mogelijk voor uitbreiding van groenbeplanting te zorgen, al ware het alleen om de armzalige vogelstand te versterken en te beschermen. Het gehak en gezaag van nu maakt meer de indruk van werkverschaffing dan van doelmatige verzorging. Verlies van elke boom betekent verlies voor ons leefmilieu. Verlies van veel groen bete kent schade voor mens en dier. Dit schijnt nog steeds niet voldoende te worden beseft. Velen kunnen zich druk maken om enkele hondenuitwerpselen op straat, maar hebben meestal geen oog voor eigen milieuvervuiling en na- tuurvernietiging. Wellicht zou bescher ming van boom. plant en dier een dankbare taak kunnen vormen voor het Comité Leefbaar Leiden. LEIDEN Geboren: Yvette Jolanda d.v. C. J. Ranselaar en L. J. van der Hoogt; Danielle Wilhelima Maria d.v. G. A. M. van Wissen en W„ H. P. van der Hulst; Nanja Patricia d.v. P. A. N. van Herel en G. M. J. Mostard; Maaike d.v. F. H. Beukema en A. M. L. Goor; Ralph z.v. R. A. M. Polman en C. M. Waas dorp; Marcelus Johannes z.v. J. P. Ver hoeven en C. E. Mostert; Rudy z.v. J. W. Blikman en A. Guérin: Cornelis Christopher z.v. D. A. J. de Mooy en J. B. de Horn; Guillaume Alexis z.v. W. H. Slingerland en I. J. M.-T. Miehe; Paula Elisabeth d.v. A. T. RavenSbergen en W. van der Meij; Igor Didier z.v. P C. M. van der Linden en I. B. S. Narain; Marco z.v. R. Ooms en C. M. Bakels; Marco Christiaan z.v. L. Blokpoel en J. A. de Bruyn; Elizabeth Catharina dr. v. P. J. Vehoeven en A. J. M. Thomassen; Anna Marie d.v. G. A. van der Blom en H. P. Boot; Willem Rudolf z.v. D. Krone- meijer en G. Botterweg; Maria Alida j Simone d.v. C. J. Appelo en M J. de I Haas; Adrianus Cornelis Simon z.v. A. B. J. Vork en A. N. Juffermans; Johan- I na Geertruida Maria d.v. P. P. M. Kui- per en A. T. M. van Noord; Barabara j Sophie d.v. M. W. Ossevoort en M. van i der Linden; Adrianus Jan z.v. A. J. Berger en M. M. Dijkstra; Barbara d.v. W. van Marie en M. J. Dekker; Sandra j d.v. H. J. Gans en L. Majolée; Ingeborg Cornelia d.v. H. H. M. Brusche en H. H. A. M. van der Ploeg; Gerrit Jan Evert z.v. L. Guldemond en A. J. de Gruijl; Richard Edwin z.v. F. Bronsgeest en M. J. Kanning; Berry z.v. W. Jesse en J. A. D. Wjnteiink; Jane Harriet d.v. A. C. Durney en A. Head; Ingrid Patricia d.v. A. W. Rijbroek en S. W. E. van Dijk; Gerrit Anton z.v. A. Zekveld en M. G. de Bock; Johannes z.v. P. van der Velden en P. van der Weijden; Pieter z.v. P. van der Velden en P. der Weij den; Ingrid Petronella Maria d.v. A. J. van den Burg en A. P. M. Blom; Yvonne Johanna Maria d.v. A. J. van den Burg en A. P. M. Blom; Robert Jan z.v. K. L. Han en L. G. Zaaijer; Peter Paul z.v. P. Baxmeier en I- J. Priem; Ichem z.v. M. Breiek en P. Jansen; Floris Coenraad z.v. R. C. van Straalen en J. Majoor; Helene Anne d.v. W. J. Reitsma en J. Bogaards; David Antoni- us Jozef z.v. A. C. J. van der Meer en J. T. M. Groen; Paulus Helenus Gerar- dus z.v. G. J. Steenvoorden en C. C. Rewijk. Overleden: G. Overduin 1 mei 1897, man; R. A. E. Meiman 6 febr. 1955-16. zoon; F. M. Blonk 2 febr. 1896. man; N. Stoute 31 mrt. 1903, man; A. H. Jansen 13 nov. 1898, man; W. Seijn; febr. 1912, echtgen. van J. Tol; W. Heinsius 19 juli 1903, man; K. -Kempff 7 mnd. dochter; W. Grüdelbach 84 21 maart 1887, man; A. M. Douwes 51, 16 juli W. S. J. LEIDEN. I 1920, echtgen. v. L. Brouwer; J. C. Cursus „Van Top tot Teen" in Ridderveld ALPHEN Op maandag 22 en 29 maart en 5 april wordt in „Het Kas teel" in Ridderveld de cursus „Van Top tot Teen" gegeven. De cursus wordt georganiseerd door de Stichting Sociaal Cultureel Werk Ridderveld. De deelnemers moeten 9 gulden betalen voor de lessen, die door een schoonheidsspecialiste worden gege ven. Op 19 april start voorts in Het Kasteel een cursus pottenbakken. LEIDEN Joop Zoetemelk (profs), de Zeeuw Cees Priem (amateurs), de Rotterdammer B. Hordijk (nieuwelingen) en de Apeldoorner A. Bongers (adspi- ranten), zullen morgenavond in de Klei ne Burcht uitgeroepen worden tot wiel renner van het jaar. 62 clubs In Neder land hebben gereageerd op een initia tief van Swift om tot deze uitverkiezing te komen. De prijzen, marmeren standaards met cadeaus van Leidse zakenlieden, zullen worden uitgereikt door consul J. de Jager. Tevens zal een film worden -ge loond van een bergetappe, waarin de inspanningen van de renners aan c'e hand van elose-ups goed naar voren worden gebracht. Swifts-draaiboek voor morgenavond vermeldt ook een film over de wielergeb^urtenissen tijdens de Olympische Spelen in Tokio. Maandag vindt in De Vergulden Turk de oprichting plaats van de club van 100, waarvan Swifts-voorzitter Joop Riethoven, de geestelijke vader is. Sport- en zakenmensen, die belangstel ling hebben kunnen zich melden tijdens de oprichtingsvergadering. Thans zijn 45 personen ingeschreven, onder wie Gerben Karstens, Siem Stokkel, Wim Slijkhufs en Bart Zoet. (ADVERTENTIE) LEIDEN De indoor-atletiekwed- strijden om de Tartantroffee. die in het eerste weekeinde van het jaar in de Groenoordhal werden begonnen, worden ook weer in Leiden afgesloten. Zater dag en zondag komt het puikje van de Nederlandse atletiekwereld opnieuw naar Leiden om op de demontabele baan van de KNAII de strijd om het kleinood van Sponsor Minnesota aan te binden. Het aantrekken van buitenland se Sofiagangers, zoals Rosemarie Ster ling en Margaret Beacliam is echter niet gelukt. De coaches v*an beide Engelse meisjes, die zelf graag wilden komen, hebben laten weten, dat de wedstrijden te laat in het seizoen liggen en niet passen in het opbouwschema van de atletes. De samenwerking tussen sponsor Minneso ta en de KNAU heeft overigens enkele weken op losse schroeven gestaan. Na het debacle in Groningen en de tegen valler in Den Bosch heeft de KNAU Minnesota opnieuw gevraagd de laatste wedstrijd, die oorspronkelijk in Gronin gen was gepland, te sponsoren. Minnesota, tóch al ontevreden over de organisatiecapaciteiten van de KNAU, stelde voor een eventueel sponsorschap bij de laatste wedstrijden in Leiden uitdrukkelijke voorwaarden, zoals het uitreiken van de troffee door ir. A. Paulen. Toen de KNAÜ niet aan die voorwaarde kon voldoen en zelf het plan lanceerde de wedstrijdenreeks af te breken, heeft Minnesota uit sportie ve, maar uiteraard ook zakelijke over wegingen alsnog het sponsorschap op zich genomen. BUITENLANDERS Voor de wedstrijden in de Groenoord hal hebben bijna duizend deelnemers ingeschreven. Er komen een vijftal bui tenlanders naar Leiden. Gisteravond laat hebben de Luxemburgers Camille Schleck (polsstok) en Roland Bauler (60 m sprint) nog ingeschreven. Verder ko men de Belgen Salvé en Devos en de Duitser Schellenberg. De Nederlandse A-top is bijna geheel vertegenwoordigd. Een kleine greep uit het deelnemers veld, dat zaterdagavond de strijd om de Tartantroffee aanbindt, levert de vol gende namen op: Mieke Sterk, Mieke van Doorn, Eddy Monsels, Tamminga, Bram Wassenaar, Egbert Nijstadt en Chris v. d. Meulen. Rossenberg, 75, man: J. Robbers 29 aug 1914, 66. man; C. W. Delforterie 17 sept 1896, man; S. de Vlieger 13 mei 1908, 62, man; C. H. van Marwijk 5 jan 1919, 50, echtgen. v. G. J. van Rossum; M. P. Krempel 29 juni 1923 48, echtgen. v. H. A. M. Meijer; N. P. de j Mol 51, echtgen. van H. Haasnoot; A. van den Hoek, 74, man; P. M. Voskuil, 78 wed. van W. van der Linden; J. Kouwenberg, 66, man; G. J. van der Meer, 77, man; A. Maters, 7 jaar, Gehuwd: M. J H. van de Ven en D. M. A. van Heijningen; J. P. L. van Dam en M. Disseveld; J. de Ridder en C. C. Leugering; J. A. Kriek en E. M. Otto; J. J. M. Loos en H. Breedeveld; D. J. de Roode en C. S. de Vink; F. J. M. Aarts en G. Labrijn: P. van der Velden en M. P. U Reinsberg; J. C. A. van Tol en M. Huschka. HAZERSWOUDE Geboren: Inge Clara, d.v. Harkes, Pieter, Albert Abra ham en Onderwater. Gerda. Petronel la ;Evelien, d.v. Kramp. Robert Alfons Hendrikus en Verkleij, Theresia Adria- HuwelijksaangiftenVink. Anthonius Wilhelmus, oud 57 jr. en Bos Grietje, oud 38 jr. ALPEN AAN DEN RIJN Geboorten: Jeannette Constance van Dijk. Renata Jozefa Elisa van Engelen, Gerdina Anthonia van Zanten, Martine Maria Hanselaar, Richard Alexander van Diggele, Leonie Marianne van der Plas, Evert Jacob Idelenburg, Jaqueline Gerharda Laurentia de Groot, Janna Hillegonda Jeanne de Boer, Annette Domburg, Johannes van Leeuwen, Ruud Verlooij, Ronald Alexander Rudolf Wil denburg, Sharon Claudia Elisabeth Tu- pamahu, Johan Marsé Overleden: Johanna Werther-van let sel, 80 jr.; Klasina Spreij, 87 jr.; Dirk van Geest, 72 jr.; Marcelis I-Ioek, 76 jr. Huwelijken: Leonardus A. M. Komper en.Qerarda J. Kraan; Dirk Lutteken en Greetjë van Staalduinen; Jacobus G. J. van de Meent en Margrieta H. M. Hartong. Huwelijkaangiften: Cornelis J. J. Sloot - beek en Helena .van der Meij; Hans Borstlap en Adriana G. Floor; Johannes Keijzer en Marianne Olie- mans; Frederik H. Somsen en Neeltje H. Schutte; Jacob C. Locker en Marry W. J. Roos; Daniël Blijleven en Klazina M. de Horde. BOSKOOP Geboren: Anke Char lotte, d. v. J. H. M. van Delden en B. E. Munker; Roland, z. v. P. van Nieuwen- huizen en A. van den Berg; Dolf Cor nelis Quirinus. z. v. W. C. M Varbakel en J. A. M. Houdijk: Paulus Cornelis. z. v C. J. Stolwijk en A. A. M. Houdijk; Willem Bstiaan Jacobus, z. v. B. van der Plaat en I. E. Spijker; Josephs Petronella, d. v. J. B. W. Frinking en J. C. T. Scholten; Jacqueline Ingrid, d. v. A. Boer en L. Bouwman; Eric. z. v. J. van der Horst en G. A. Visser; Koen, z. v. C. Keijzer en C. J. M. H. de Graaf; Ronald Cornelis Wilhelmus, z. v. C. W. Dufais en E. M. Vergeer; Abraham, z. v. A. de Jong en A. H. Russcher; Yvonne Marion Renate, d. v. J. B. Hogendoorn en D. W. Brauns; Carolien Margaretha Johanna, d. v. J. C. E. .T. de Knegt en M. B. M. Mulleman, Ondertrouwd: Albertus Andreas The- odorus van Beek en Cornelia Reimunda van der Maat; Pieter Kolster en Mar- rigje Rijkaart. Getrouwd: Ottokar Lothar Ernst Beuermann en Elizabeth van der Wil- lik: Petrus Wilhelmus Moons en Antoi nette Theresia Maria van den Nieu- wendijk; Abraham Willem van Bockel en Johanna Loef; Johannes Thcodorus Antonius Straver en Helena Anthonia van Hevelingen; Frits Johan Dagevos en Wijntje Pellekooren; Frans Blom en Elisabeth van Barlingen; Gerardus Jo hannes Maria van den Hoek en Maria Cornelia Theresia Snabel; Adrianus Jo hannes van Zundert en Wilhelmina Boekraad. Overleden: Teunis van Sprang, 75 jr; Adrianus Cornelis Looman, 76 jr; Anna Versloot, weduwe van Willem Sekeris, 75 jr. WOUBRUGGE Geboren: Monique H. P., d. v. A. W. J. M. Volwater en A. v. d. Hoorn. Arnoud D; z. v. C. de Lange en A. W. Toeset. Ondertrouwd: Arie Roos, 26 j. en Alida Ouwehand, 28 j. I^arten Kam- minga, 21 j. en Alida tcr Veen, 21 j. Getrouwd: Cornelis Koetsier, 26 J. en Maggeltje van Leeuwen, 23 j. LEIDERDORP Het eerste heren team van de Lesderdropse volleybalvere niging Leython is kampioen geworden van de eerste klasse van de NEVOBO afdeling Leiden. Gisteravond speelden beide concur renten WVC en Valken met 22 tegen elkaar gelijk. Daardoor kunnen zij Ley thon niet meer achterhalen. Met nog drie wedstrijden te spelen bedraagt de voorsprong zeven punten. (ADVERTENTIE) BUREAU ONDERWATER CO. N.V. (1.0.) ACCOUNTANCY BELASTINGZAKEN BEDRIJFS ADVIEZEN van Hardenbroekweg 10, Noordwijk. Tel. 01719-2207, Postbus 1006.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1971 | | pagina 5