lüphen baant zicb een weg 50.000-ste examenkandidaat zweette in Stadsgehoorzaal Exploot wekt ergernis bij bewoners van Doezastraat B. en W. verwachten verbetering kwaliteit valwater Stokkermans Dekenale raad vindt de politiek geen vuile zaak Leidse Agenda INDERDAG 18 MAART 1971 LEIDSE COURANT Geen onmiddellijke sluiting BEIDEN In hun antwoord op vra- het raadslid L. Jonker over jjtucle watervervuiling door Stok- Chroom Industrie aan de «veitstraat hebben B. en W. mede- leid, dat de persberichten over het schadelijk afvalwater op het tenteriool door deze industrie in algemeen juist zijn. Mede omdat wacht, dat tegen het einde [^dit jaar het afvalwater geheel zal i de hinderweteisen, zien B. !VV. geen aanleiding alsnog tot on- Jyjellijke sluiting van de inrichting e gaan. februari 1969 constateerde het an de rioolwaterzuiverings- jallatie Slaaghsloot, dat het zuive- ■proces ernstig werd verstoord. Dit nigheid van het bedrijfsafvalwater is opgetreden. De verkeerde samenstelling van het afvalwater was destijds deels ook te wijten aan calamiteiten. Na alle mogelijke moeite heeft Stok kermans Chroom Industrie inmiddels een firma gevonden, die in staat is een zuiveringsinstallatie te bouwen, die het afvalwater voldoende kan zuiveren, voordat dit op het gemeenteriool wordt geloosd. Voor deze installatie is op 12 december 1970 een bouwvergunning aangevraagd. Voor de bouw is reeds Rijksgoedkeuring verleend. Het verle nen van de bouwvergunning ondervindt enige vertraging in verband met on langs gewijzigde inzichten in de bouw. Verwacht wordt dat eind maart van dit jaar de vergunning kan worden ver leend. ajdus B. en W. in hun ant- rde van het aangeboden rioolwater, iddellijk werden op alle plaatsen le stad, waar zuren zoüden kunnen en geloosd, monsters getrokken, de analyses bleek, dat door Stok- ïans Chroom Industrie afvalwater geloosd met een te hoog zuurge- e. Ook de grenswaarden van een tal andere stoffen werden over- eden. Aangezien er, aldus het colle ts n B. en W. van levensgevaar'of on- tare hinder in de zin van de Hinder- geen sprake was, is niet tot onmid- ijka sluiting als bedoeld in art. 28 van inderwet overgegaan, doch is op 17 1969 een kennisgeving van voorge- 1969 een kennisgeving van voorgè- en sluiting aan Stokkermans oom Industrie gestuurd. Tegen deze üsgeving is het bedrijf in beroep tan bij de Kroon. Hangende de be iprocedure is het, zolang de om- ligheden ongewijzigd blijven, niet lijk tot sluiting van de inrichting te gaan. en W. zijn van mening, dat de >zen procedure in dit geval niet /redigend heeft gewerkt. Immers later opgestelde rapporten omtrent iamenstelling van het afvalwater t. dat sedert de kennisgeving een enlijke verbetering in de hoeda- IELOFARENDSVEEN In de Aan net begin van haar laatste examendag .werd vanmorgen me vrouw H. Buss-Voskuil (44) uit Aerden- hout in de bloemetjes gezet. Ze was de 50.000e examenkandidaat voor wie de Stadsgehoorzaal een verhoorzaal werd. Mevrouw Buss stond toen, na enkele dagen op haar theoretische kennis aan de tand te zijn gevoeld, voor het prak tisch deel van het examen „Interieur verzorging" waarvoor ez haar studie ge maakt had bü de L.O.I. Namens de L.O.I. bood de heer J. H. Kloek, technisch secretaris van de examencomissie der L.O.I.mevrouw Buss een attentie aan. Voor de heer J. Millikian, exploitant van de Stadsge hoorzaal betekenen de examens door gaans de grootste rompslomp. Toch toon de hij zich zeer ingenomen met het heuglijk evenement. Hij gaf een inzicht in de moeilijkheden, die de examens met T':;''L- V' - men morgenavond zijn hart opha- aan kienen en prijskaarten, waar- zeer aantrekkelijke prijzen be- baar zijn. Het bestuur van DOSR nt daarom op grote belangstelling het festijn, dat om. acht uur be- examendag moeten alle stoelen en tafel tjes opgeborgen worden om de examen zaal in een concert- of toneelzaal te transformeren. De afgelopen vier dagen bijvoorbeeld kwamen er 1300 L.O.I.- kandidaten over de vloer. En dat tikt aan want, zo rekende de Leer Millikian voor. alle examenstoeltjes die tot dusver in de Stadsgehoorzaal hebeen gestaan, zouden en rije vormen van Leiden tot Amster dam en opgestapeld zouden de stoeltjes boven de top van de Mount Everest uitsteken. Bij het bereiken van deze hoogte, over handigde ook de heer Millikian. namens de Stadsgehoorzaal merouw Buss een attentie. Hedenmorgen was nog niet bekend ol de kandidate tot slot an de gedenkwaar dige dag ook haar diploma ontving. markante boerderij aan de Lindenhovestraat, waar de heer C.Paul zijn bedrijf in heeft, is direct betrokken bij g herconstructie van deze Zwammerdamseweg. De doodlopende sloot wordt door de gemeente gedempt en ter plaatse wordt- bovendieneen nieuwe dam aangelegd. Grondaankoop Lindenhovestraat ALPHEN AAN DEN RIJN Ten behoeve van de reconstructie van de Lindenhovestraat, in de nabijheid van oud-Zwammerdam hebben B. en met enkele eigenaren van gronden de buurt van die straat een grondtra... actie aangegaan. De heer G. Witte- veen, Goelhelaan 2 te Utrecht, is bereid ongeveer 425 m2, af te staan tegen een koopsom van f 1.912,50 in totaal. Het gekochte wordt niet vrij van pach geleverd; omtrent ontbinding van de lopende pachtovereenkomst wordt on derhandeld. Mevrouw J. P. Visscher-van Dissel, Boslaan 3, Bussum, wil een perceel grond van ongeveer 175 m2, afstaan tegen een koopsom van f 743,75, in totaal; het gekochte wordt eveneens niet vrij van pacht geleverd. Met de pachter, de heer C. Paul, Lindenhove straat 4, Alphen aan den Rijn, is over eenstemming bereikt over de ontbinding van de pacht, tegen betaling van een schadeloosstelling van f 900,- in totaal. Laatstgenoemde wil enige stukjes grond ter grootte van ongeveer 375 m2 afstaan tegen een koopsom van f 1.600.- in totaal, vrij van pacht. B. en W. stellen de gemeenteraad voor tot deze transacties te besluiten. Schade ten gevolge bouw nieuw pand Leidse Spaarbank voor rekening van omwonenden LEIDEN Slager Gerard Dirk Ver hoog, fotograaf Nicolaas van der Horst, apothekares Bertha Adriana Donk wer den van de week erg boos, toen zij een exploot ontvingen van deurwaarder Klaas Ebele van der Veen, dat ook gericht was aan de gemeente Leiden en mr. Sormani, regent van bet St.-Jacobs of Crayenbosch Hof aan de Doeza- In het exploot, dat was opgesteld op verzoek van NV Van der Vliet Con structie Maatschappij te Amsterdam en de Stichting Nutsbank te Den Haag, werd in de gebruikelijke, afschuwelijk ambtelijke, formalistische taal meege deeld, dat oinnenkort wordt begonnen met de afbraak van het pand Doeza straat 35 en dat ck-ama op het vrijko mende terrein een bouwput zal worden gegraven om een nieuw bouwwerk te kunnen optrekken Het nieuwe pand zal ter zijner tijd betrokken worden door de Leidse Spaarbank.. Dat allemaal was voor de aange schrevenen geen nieuws en dus ook geen reden om kwaad te worden Wel verontwaardigd werden ze toen ze la zen dat er werden gesommeerd maatre gelen te treilen om schade aan hun panden te voorkomen. In het schrijven van de deurwaarder werd zelfs gesteld, dat zijzelf verantwoordelijk zouden wor den gesteld wanneer bijv. een muur van een hun toebehorend pand zou instoi'ten en schade en-of letsel het gevolg is. Ook moeten ze volgens het exploot toestaan, dat op hun terrein steigers worden geplaatst en dat recht van overpad moet worden verleend om bouwstoffen aan le dragen. De geadres seerden namen dit niet. Mr Sormani heeft inmidde.s een boze brief geschre ven, waarin hij mede namens ,de ande ren alle 'verantwoording terugwijst. Slager Verhoog: „Het is toch te gek, dat wanneer een ander gaat bouwen en ik daar schade an heb, ik daar zelf voor aansprakelijk word gesteld". Mr. Sor mani over de sommatie recht van over pad te verlenen: „Volgens de wet zijn we alleen verplicht dat te verlenen, wanneer er sprake is van restauratie of herstelwerkzaamheden. Dat is hier niet het geval. Er wordt een nieuw pand gebouwd en dan is men niet verplicht recht van overpad te verlenen. Ik heb trouwens over deze kwestie al contact gehad met de heer De Koning van de Leidse Spaarbank Die wist van het exploot niets af Hij vond het ook te gek en vond het vanzelfsprekend, dat de Spaarbank eventuele scnade vergoedt." Mr Jan Lelieveld van heet Bureau Voorlich ting van de gemeente Leiden: „Het is gebruikelijk, dat voordat men begint met afbreken heien en opbouwen er foto's van de belendende percelen wor den gemaakt. Dan kan later exact wor- 1 den aangetoond wat de schade is". Deurwaarder Klaas Ebele van der Veen over het feit, dat volgens de wet bij nieuwbouw geen recht van overpad moet worden verleend: „Dat kan best zijn. Dat weet ik niet zo precies Mijn klerk heeft het exploot opgesteld vol gens vaste formulieren. Het moest alle maal nogal haastig gebeuren. Overi gens, ik heb de toestand aan de Doeza straat even bekeken en volgens mij is er helemaal geen kans op schade. Het terrein is groot genoeg." LEIDEN „Kerk en Politiek" was het onderwerp van de vergadering die de dekenale raad van Leiden woensdag hield. Het moderamen had een motivering van het te behandelen onderwerp aan de dekenale raad voor gelegd. Kort samengevat kwam deze hierop neer: De dekenale raad, als gemeenschap voor christenen, heeft ook de plicht „het gebied van de politiek onder de aandacht van de christenen te brengen, hen erop te wijzen dat hier een stuk verantwoordelijkheid ligt voor hen. Het realiseren van die verantwoordelijkheid voor de toekomst, geschiedt via gerechtigheid en liefde. Gezondmaken van on rech tvaard ige structuren De bespreking van dit onderwerp ont moette voor- en tegenstanders. Algemeen kon men er mee instemmen dat de be handeling van dit onderwerp zou leiden tot het ontwikkelen van de politieke bewustwording. Deze politieke bewust wording moet inhouden: 1. Men moet be ginnen te wijzen op onrechtvaardige toestanden. Men moet feiten aangeven en deze aan elkaar uitwisselen. Genoemd werden het voortdurend tekort aan hui zen. Het feit, dat bepaalde categorieën geen hoger onderwijs kunnen genieten, de verhoudingsgewijze geringe aandacht voor de geestelijk gehandicapte mens in deze welvaartsstaat. 2. Nadat de feiten genoemd zijn, moeten de meest schrij nende toestanden naar voren worden gehaald en prioriteiten worden gesteld. Zo werd het feit van een te laag mini mumloon hier en het dagelijks werpen van verschrikkelijke hoeveelheden bom men op Laos als twee punten genoemd. 3. Tenslote moet men zich afvragen hoe ieder met zijn plaats in de maatschappij daar invloed op kan uitoefenen, en dat dan ook proberen. AANSPORING Aan het eind van de vergadering kwam de vraag naar boven of de dekenale raad zou aansporen tot deelname aan de aanstaande Kamerverkiezing. Men was van oordeel dat de oorzaak tot het niet deelnemen aan de verkiezing deels on verschilligheid van de kiezers zou zijn en dat ze deels gezocht moet worden in de ondoorzichtigheid van de politieke par tijen. Hierbij werd opgemerkt dat het zich onthouden bij de keuze ook een keuze is en zeker een bevestiging van de situatie inhoudt. Helaas moest men constateren dat de ontwerpresolutie niemand of zeer weini gen zou bewegen toch naar de stembus te gaan. De resolutie werd daarom ook niet aangenomen. Nogmaals werd ver klaard dat de behandeling van dit on derwerp en het opstellen van de moties tot doel hadden: a. aantonen dat politiek geen vieze zaak is en dat de „Kerk" (gemeenschap) er iets mee te maken heeft; b. het doen van een politieke keuze gezien moet worden als een stuk verkondiging. In het licht van de voorafgaande dis cussie kon het overgrote deel van de vergadering wel akkoord gaan met de op stelling dat christenen zich bü hun poli tieke keuze niet slechts mogen laten leiden door eigen belangen, maar vooral door de belangen van hen die tot de zwakkere groepen behoren, zowel in eigen land als elders. LEIDEN. Crescendo heeft een eigen honk. Aan de Tltus Brandsmalaan 76, in de nabijheid van het korfbalterrein is een ontspanningsruimte ingericht, die tevens dient voor hetliouden van vergaderingen, voor het stencilen van de clubbladen WOENSDAG 17 MAART IKSHERBARIUM SCHELPEN- E 6: Vergadering Kon. Ned. Maat- 'Pij voor Tuinbouw en Plantkunde, ang 20.00 uur. IDERKERK LAMMENSCHANS- Bevolkingsonderzoek op tubercu- I Van 9.00 tot 12.00 en van 14.00 tot DONDERDAG 18 MAART IHOUWBURG: Snip en Snap. Aan- 20.15 uur. JIDERKERK LAMMENSCHANS- Bevolkingsonderzoek op tubercu- Van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 VRIJDAG 19 MAART HOUWBURG: Snip en Snap. Aan- 20.15 uur. DEN VERGULDEN TURK: Recep- gelegenheid van het 25-jarig jubi- van de heer J. van Dissel. Van tot 17.00 uur. [IDERKERK LAMMENSCHANS- Bevolkingsonderzoek op tubercu- Van 14.00 tot 16.30 uur en van tot 21.30 uur. ZATERDAG 20 MAART PIT'54 houdt zondag club- kampioenschap ZOETERWOUDE Niet minder dan 45 leden hebben ingeschreven voor de clubkampioenschappen van de tafelten nisvereniging PIT-54, die zondag" wor den georganiseerd. Naast de enkel-spe len in drie categorieën worden ook dames- en heren-dubbel en mixed-dub bel gespeeld. De drie enkel kampioenen die hun titel moeten verdedigen zijn: Marian v.d. Helm, Henry van Teijlingen en junior Peter v.d. Salm. Bij de jeugd in het bijzonder is de strijd volkomen open maar ook bij de dames kunnen veel interessante partij en tegemoet worden gezien, mede door het groot aantal inschrijvingen. Het omvangrijke programma begint al om 10 uur. In tegenstelling tot voorgaande jaren, toen na een onderbreking de finales des 's avonds werden ge speeld, zal het gehel toernooi nu in eens worden afgewerkt. De finales van de enkelspelen zullen circa half zes beginnen. Iedereen is de gehele dag welkom in het Centrum aan de Schen- kelweg. De toegang is gratis. ALPHEN AAN DEN RIJN De Stichting Sociaal Cultureel werk Rid- derveld, organiseert 20 april om 20.00 uur in 't kasteel een politieke teach inn. Alle traditionele politieke partijen, welke te Alphen aan den Rijn in de gemeenteraad zijn vertegenwoordigd, zijn uitgenodigd aan deze politieke bij eenkomst vorm en gestalte te geven. Ambtswoning burgemeester van Alphen ALPHEN AAN. DEN RIJN. Na enkele jaren onderdak te hebben gevonden tn een woning aan de Javastraat, welke woning met een ander gezin gedeeld moest worden, heeft Alphens burgemeesterspaar gisteren de nieuwe ambtswoning aan het Raadhuisplein in de onmiddellijke nabijheid van het gemeentehuis betrokken Wij hopen hier tot de pensioen gerechtigde leeftijd van mijn man te blijven". aldus mevrouw Gallas, .,En dat zijn gelukkig nog heel wat jaren", liet zij erop volgen. De nieuwe ambtswoning bevat een grote woon- en eetkamer, een moderne keuken met bijkeuken en een werkkamer voor de burge meester op de begane grond. Al deze vertrekken komen uit in een riante hal. Boven zijn vijf slaap kamers en daarboven nog een vliering o' zolderNaast de woning is een garage. „Sprotbruiken" en trio De Bree ROELOFARENDSVEEN „Liefde voor Toneel" organiseert vrijdagavond a.s. een boerenbal in het dorpshuis „De Alkeburcht". Aan het feest werken mee de uit de plaatselijke muziekvereniging geformeerde boerenkapel „De Sprotbui ken" en het trio De Bree. Grofvuil- ophaaldienst VRIJDAG tT 26 Hoge Rijndijk (van Wllhelmlnabrug Rijnvreugd), Utrechtse Ja<„. helminabrug tot Rijnvreugd), Rljnvreugd, ,Dle Ley- -aat, Besjeslaan, the", Rooml rgerweg, Narstraat, Meerbur gerkade, Couwestraat. Amstelstraat. Leede- straat, Wlerickestraat, iJsselkadc, Kasteel hof, Vllststraat Zaanstraat, Maasstraat, Mer- wedestraat, Drechtstraat, Llngestraat, plein, Snouck Hurgronjes Hoge Rijndijk tot v. Voller loge Rijndijk (van Utr.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1971 | | pagina 3