Warhoofdige Harry wipt in OEBELE in een roes van de hak op de tak antenne SaicldeSoma/nt Wim Sonne veld maakt kunstenaarscentrum Thundercap Newman Daarvoor komen steeds meer Nederlanders bij ons! 2 4% 4% sssssr-- 4è% 5% SE»™, 5%;=~ postgiro postspaarbank LEIDSE COURANT DONDERDAG 18 MAART 1;. - Keuze in overvloed A AN keuze bij de aanstaande Kamer- verkiezingen geen gebrek: wanneet kiesraad en centraal stembureau niet op het latste moment ongerechtigheden ontdekken, zullen de kiezers op 28 april kunnen kiezen uit achtentwintig partijen, die allemaal hun c-igen zegje en komen de maanden ook hun eigen radio- en televisiekwartiertjes hebben. Mogelijk is het sommige lijstaanvoer ders juist om die kwartiertjes te doen. Want al is hun kans op een Kamerzetel minimaal, volgens het STER-tarief is de voor het meedoen aan de verkiezingen te storten borgsom klein vergeleken bij het bedrag dat volgens reclametarief de verkregen zendtijd had moeten kosten. Vergeefs WOOR ongeveer de helft van de achten- twintig partijen moet de hordeloop naar het Binnenhof een vergeefse onder neming worden; krijgen meer lijsten suc ces dan wordt het in onze volksver tegenwoordiging inderdaad de prelude op een „Poolse landdag". Wij voor ons zien momenteel in net geval van minstens tien partijtjes geen enkele garantie op succes en daardoor als enige feit van betekenis dat het ge volgen kan hebben van welke der grotere partijen de nieuwe en al van vroeger bekende „splinters" stemmen gaan weg trekken. Onbedoeld JYE invloed van de massa kleine partij- tjes blijft dan toch beperkt tot de indirecte sector. Want ook in lijstverbin- dingen ligt voor hen weinig toekomst. In de perste plaats zullen de meeste „splinters" het onderling nog moeilijker eens kunnen worden dan Katholieke Volkspartij en Partij van de Arbeid; ver volgens is de uitwerking van lijstverbin- dingen ook sterk beperkt; hoogstens zou den een paar landelijke combinaties dan aan één zetel kunnen komen. Misschien is het enige nut van menige „splinterpartij" dus, dat mensen gaan stemmen die anders thuis gebleven zou den zijn. De pikante vraag blijft dan of ze de indirecte invloed van hun politieke daad ook gewild hebben. Want het zit erin, dat splinterpartijen door hun op treden de belangrijk politieke verhoudin gen beïnvloeden net op de manier, die zc niet gevild hebben. Zorgen om het niveau A F en toe dringt in verslagen vi, openbare communicatiemedia tot de buitenwereld bezorgdheid door over het niveau waarop h-a.v.o.-scholen zich ont wikkelen. Deze berichten weerspiegelen dan opinies zoals die ten beste worden gegeven in vakbladen en bijeenkomsten van onderwijsdeskundigen De gewone lezer zal, naar aanleiding van zulke berichten, soms zichzelf de vraag stellen: „Is het waar dat het h.a.v-o.-onderwijs uitkomt op een lager niveau dan bij het invoeren van de mam moetwet de bedoeling was De vragen zijn gesteld, maar het ant woord is nog niet gegeven. Feitelijk kan het ook nog niet gegeven worden, nu alleen scholen die deelnemen aan het ex periment aan eindexamens toegekomen zijn. Bovendien kan men, niet zonder reden, kritisch staan tegenover een ziens wijze, dat het eindexamen bepalend is voor het niveau van instructie en vor ming. Vooral de laatste komt helaas bij eindexamens dikwijls slecht aan haar trekken. Voorzover wij weten, is er van een be trouwbare evaluatie van de resultaten op experimenterende h.a.v.o.-scholen amper sprake: overheid en onderwijsexperts hebben het zich terzake trouwens heel moeilijk gemaakt door veel te royaal te zijn met het verlenen van toestemming om aan het experiment deel te nemen. We hebben de indruk dat voor menige experimenterende school het experiment alleen maar neergekomen is, op een paar jaar „inspelen voor eigen gebruik", zon der werkelijke evaluatie ten bate van het gehele onderwijs. Bij het v.w.o. (atheneum en gymna sium) lijkt de „proefrit" beter voorbe reid-en wat beter gecontroleerd te wor- wen: de kans zit daardoor in het spel, dat hier van evaluatie meer terecht komt en men dus ook betere conclusies zal kunnen trekken terzake van het niveau Niet oninteressant is het wellicht te ver melden. dat men op sommige scholen tot de conclusie aan "net komen is. dat er op de midden-atheneumklassen sprake is van peilverhoging in vergelijking met de vroegere h-b.s., maar dat men over niveauverschillen tussen h.a.v.o.-klassen en de verdwijnende m.m.s. anders dan in kwantitatieve zin nog beslist geen posi tieve conclusies durft te trekken. De gewone lezer zal misschien ook de vraag stellen of een kwestie als ..ver laging van het niveau" schoolleidingen en docenten zelf niet voor een groot deel in de hand hebben. Zelfs los van het examen kunnen ze zeker nu school onderzoek het mondeling eindexamen vervangt door hun onderricht en ac- ceptatiebeleid voorkomen dat het peil zakt. En wat de exameneisen betreft, die opgesloten liggen in de centrale opgave voor het schriftelijk gedeelte: door de resultaten van dat examen goed te eva lueren. kunnen ze ontdekken of hier de oorzaak van een wkaal ligt; zo ja. dan moeten ze met alle kracht tegen die verkeerde ontwikkeling optreden. Maar het beleid op de eigen school komt het eerst voor kritisch onderzoek in aanmerking. En als een buurschool mo gelijk vanwege concurrent ieoverwegin- gen tot soepelheid dwingt, dan volgt men de theorie van de dooie rissen door zich bij die soepelheid aan te passen. Het kan wellicht de kwaliteit van het onderwijs als geheel weer ten goede ko men. wanneer er scholen zijn die door erkende kwaliteit in de maatschappij een goede reDutatie krijgen. Mits het maar niet daaruit op nieuwe „standscholen" in de sociale betekenis van dit woord. In Harry Geelen even in de 30 en hofleverancier voor de teksten van Oebele is het kind in de man goed deels ongerept gebleven. Van de hak op de tak, beweeg lijk en barak, beent hij op lange benen door het leven. Een auto kan er best af, maar een beetje babbelen in de personeelsbus ligt hem beter. Daar blijft hij zich verbazen over de mensen, die dagelijks met hem ver buiten Amsterdam naar Toonders studio's rijden, waar hij brood wint met tekenen en filmen, het tikken van teksten en het zichtbaar maken van dagelijkse zorgen en zekerheden, die in de STER of anderzins naamloos op het scherm verschijnen. Dan kan er plots een mannetje-in-bad in het beeld komen, die zijn leven niet verzekerd heeft, maar nochtans zich zorgeloos te water heeft begeven. Van alle kanten dreigt gevaar. Hoe? Een haai die roofzuchtig door het water scheert. Een ander heertje heeft zijn huis slecht onderhouden. Dom. Hij stapt op het balkon, waarna beide gezamenlijk naar beneden suizen. Alleen het sigaartje van de heer blijft op dezelfde hoogte hangen. Dit zwevende sigaartje maakt duidelijk hoe zoek het slordige mannetje is. Hij blijft nergens meer. NEDERLAND I NOS 18.45 uur: Fabeltjeskrant •18.55 uur: Journaal TROS 19.05 uur: Hoelabaloe 19.32 uur: Met de camera op jacht •20.00 uur: Journaal •20.21 uur: Mission impossible •21.10 uur: Jos Brink-show •22.00 uur: Liefde op zijn Amerikaans •22.25 uur. Journaal TELEAC 22.30 uur: Bouwen en wonen NEDERLAND II NOS 18.45 uur: Fabeltjeskrant 18.55 uur: Journaal 19.05 uur: Den Haag vandaag 19.10 uur: Van gewest tot gewe 19.50 uur: Toeristische tips •20.00 uur: Journaal VPRO 20.21 uur: Berichten uit de samenleving 20.30 uur: Laurel en Hardy 20.55 uur. Thundercap Ne\y >j 21.30 uur: Interview prof. Schermerhor; IKOR 22.20 uur: Zelfmoord •22.50 uur: Journaal In nieuw huis aan Rivièrax (Van één onzer verslaggevers) AMSTERDAM „Als jullie me iets willen geven ik wil so wie so geen cadeaus hebben als jullie iets leuks willen doen voor het verblijf bij mij. als je ooit iets voor me wil doen, geef me dan een boom, of een plant in de tuin". Dit zegt Wim Sonneveld ergens in de door Kees Brusse voor de KRO gemaakte collage „plusminus 9.000 keer", die zaterdagavond tachtig minuten lang op de televisie komt ter gelegenheid van het 35-jarig artiestenjubileum van Sonneveld. Bij de KRO, dankbaar voor de medewerking van de kunstenaar, heeft men deze woorden in de oren geknoopt. Als het nieuwe huis van Sonneveld aan de Rivièra klaar is, zal hij in zijn tuin een laurierboompje kunnen planten. Het werd Sonne veld gisteren in het Leidsepleintheater in Amsterdam, waar de kritiek mocht proeven van de collage, door KRO-voorzitter mr. H. W. van Doorn aangeboden. Dat nieuwe huis van Sonneveld zal open staan voor scheppende kunstenaars, maximaal steeds vier tegelijk, die aangewezen zullen worden door een interna tionale beoordelingscommissie. „Ik wil in mijn huis in Frankrijk, waar ik ooit voor altijd ga wonen, alleen maar scheppende kunstenaars, alleen maar schep pende mensen", zo zegt Sonneveld in de collage en hij voegt er wat plagend aan het adres van acteur Kees Brusse aan toe: „Geen toneelmensen dus. Toneelmen sen namelijk zijn reproduktieve kunstenaars. Scheppende mensen zijn, wat hun persoonlijkheid betreft, veel rechtlijniger. Die gaan op één bepaald doel af en een toneelspelernou zeg, jij hebt toch ook wel eens vergaderingen mee gemaakt van toneelspelers. En hun eisen en al dat soort dingen. Neem me niet kwalijk hoor, over draaiers gesproken." In de collage geeft Kees Brusse een beeld van de veelzijdige kunstenaar Sonne veld, van de mens Sonneveld ook, voorzover die zich wil bloot geven. „Ik heb helemaal geen zin om mijn privéleven bloot te geven. Daar heeft niemand recht op. Ik geloof ook niet, dat de mensen zo geïnteresseerd zijn in mijn privéleven. Ze zijn geïnteresseerd in my als artiest en daarvoor komen zy. En ik vind daarenboven: laten ze maar denken wat ze willen, laten ze maar zeggen wat ze willen. Ik weet toch wel wat ze zeggen. Dat is gedeeltelijk waar en dat is gedeeltelijk niet waar. Laten de mensen maar kletsen." Over de toekomst tenslotte zegt Sonneveld: „Hoe ik die zie? Dat weet ik niet Ik zou er het liefste gewoon een punt achter zetten en helemaal nooit meer iets met het theater te maken willen hebben. Niemand meer willen zien". Maar ook: „Ik zou altijd willen regisseren of iets in mekaar willen zetten. Maar ik geloof niet, dat ik nou nog lang op het toneel zou willen staan. Ik geloof, dat dat zijn langste tijd inderdaad heeft gehad. Ik zou het belangrijk vinden om ergens invloed in te hebben. Ik heb mijn hele leven hard gewerkt en ik heb geld verdiend. Dat wil ik weggeven, ergens voor bestemmen, vooral bestemmen voor mensen die minder geluk gehad hebben in het leven". Andere ontboezemingen van Wim Sonneveld zyn: „Nachten lig ik soms wakker om een tekst op te zeggen en dan kan ik niet op de tweede regel komen. Dan doe ik het licht weer aan. Dan zoek ik in mün tas naar het script. Om een uur of vier begint het altyd. Dan wordt ik bang. Elke avond denk ik dat ik doodga op het toneel. Om acht uur ben ik ontzettend zenuwachtig. Bang om de eerste sprong te maken". „Vroeger als kind dacht ik heel snel, dat ik een kind van iemand anders was. Nadat ik mijn vaders bureau had opengebroken om de waarheid over mezelf aan de weet te komen, zei mUn vader dat hij het me zou vertellen als 'ik 14 was. Ik heb hem zijn kop gek gezeurd. Toen zei-ie: ik zal je het vertellen als je 18 bent." „Ik geloof dat daaruit voortkomt, dat ik nil bewijzen dat ik een ander ben. Ik geloof, dat ik een zoeker ben. Toen ik niet zo vreseiyk lang by het toneel was. heb ik altyd gedacht: Misschien roept er eens iemand uit de zaal: hy is myn zoon, hy is myn kind." „Met de relegie ben ik het eens dat je gelijk bent aan God, in die zin dat je compleet en alles hebt Daarom zyn burgerlijke mensen, die zich afsluiten, zulke walgelijke mensen. Omdat ze een grens aan zichzelf stellen. We hebben toch alles in ons? Ik ben alles. Ik ben en hetero en homoseksueel en lesbisch en ik ben alles en religieus. Ik ben een Hitier, ik ben een heel goed mens, alles heb je in je, want je kunt alles veroorzaken als je het wilt en als je de energie opbrengt". „De mensen denken vaak dat ik alleen ben, omdat ze me nooit met een ander op de foto zien. Of geïnterviewd zien of horen. Maar daar weten ze niks van. Ik leef helemaal niet zo alleen. Ik zou het ontzettend vinden als de mensen me echt leer den kennen. Daar hebben ze toch geen recht op? Ik ben vreseiyk gecompliceerd. Ik kan zeggen dat ik erg gesloten ben. En daarom lui ik natuuriyk zo." Voor de 25e keer op het scherm Dit is dan Harry Geelen in cognito als lid van een team van t.v.-tovenaar. die dag aan dag de kijkers doen kapseizen van de commercië le of belerende boodschap pen. 's Avonds wordt Harry Geelen weer zichzelf, wan neer hij zich binnen de be bouwde kom van Oebele be geeft, de uit hardboard opge trokken fantasiestad, waarin het jonge volkje zich alter natief uitleeft met eigen wetten en gewoonten. Ieder is daar zo druk met zijn eigen besognes en buitennis- sigheden, dat niemand in de gaten had, dat Oebele al aan zijn 25e aflevering toe is. Zegt Harry Geelen: „Regis seur Bram van Erkel vertel de me dal. Maar toen had ik de tekst al in elkaar zitten. Er wordt dus geen feestje gebouwd. Gek genoeg komen zelfs in het ziekenhuis terecht, want Augustus Ro- zegeur (Herman Vink) loopt geheime regeringsdocu menten rond. die louche lie den hem trachten te ontfut selen. Hij duikt dan onder in ziekenhuis, waar hij on herkenbaar als een cocon in het verband wordt gespon nen. Rozegeur redt de docu menten en intussen krijgen de kinderen mooi een kijkje in het ziekenhuis met rep pende verpleegsters en do lende dokters, want Oebele pakt in elke uitzending een stukje van het volle leven mee. Ik bekijk zelf elke Oe- bele-uitzending weer met verbazing, want ik lever de tekst wel, maar ik weet nooit precies wat Bram van Erkel ermee doet. Hij past mijn tekst aan de omstan digheden aan. Ik zorg ervoor, dat wat ik schrijf visueel is, d.w.z. ik laat allerlei gekke dingen gebeuren. Bram heeft Oebele bedacht en hoorde via een kennis van mij. Je kunt wel zeggen: Bram is Oebele. Ik heb nog nooit een regisseur zo betrokken zien zijn als Bram bij Oebele. Soms maak ik het blijkbaar wat al te gek. Dat kan Bram niet hebben. Dan wordt hij des duivels: „Dat kun je de kinderen niet aandoen." De KRO is in Oebele gestapt, omdat in deze televisionaire nederzetting mooi wat KRO- stokpaardjes konden worden ondergebracht, handenarbeid als knutselen en boetseren. Maar Oebele werd steeds minder KRO en steeds meer Bram." Musical Harry Geelen ls bereid toe te geven, dat hij daar wel een beetje de hand In heeft ge had. Het liefst schrijft hij liedjes. waarop kinderen kunnen dansen en springen, en tovert hij gekke toestan den te voorschijn barstensvol beweging. Hij kan moeilijk breken met het verleden. Als student Nederlands nam hij tien jaar geleden van Peter Lohr het Amsterdamse stu dentencabaret Sing-Sing over en ging kort nadien ook nog by Prad en Joop Gee- sink in de leer, waar hy met plaatjes en praatjes zijn vin dingrijkheid' uit mocht leven. Zo eindigde hij voorlopig in de armen van Scapinoleid- ster Hans Snoek, die van hem een dansant spelletje wilde hebben. Het kwam er. Het werd Sajjuns Fiksjun. een popmusical waar hij een een tekstschrijver achter zit. Ze moeten er niet aan den ken. dat daar een man of meisje een van buiten ge leerd lesje staat weg te spe len, nee, daarvoor ziet het er allemaal veel te natuurlijk uit. Net echt is iets wat de kinderen niet kennen. Het is echt of het is niet echt en Oebele is echt. Maar evenmin kennen ze Harry Geelen in Hilversum. Hij komt er vrijwel nooit. Hij hoeft er ook niet van te leven. Het is maar een bij baan. Daar wordt het ook naar betaald: Tien liedjes voor honderd gulden. Het is te geef. Geelen gaat niet met schouderklopjes rond bij Hil- versumse opdrachtgevers. Hij heeft er de vreemdste erva ringen opgedaan. Zo kreeg hij van een omroep een voorschot waarvoor hij als tegenprestatie een aantal liedjes zou leveren telkens wanneer daarom gevraagd werd. Na drie maanden had niemand hem nog iets ge vraagd. Toen deze omroep dit ontdekte gaf zij geen op drachten voor alsnog liedjes, nee, zij vroeg het voorschot Maar intussen bloeide Oebele uit tot een levendig wereldje, waarin in de grootste naïevi- Eigen wetten en gewoonten in alternatieve kinderstad jaar aan werkte. Intussen kwam Hans Snoek vast te zitten aan andere verplich tingen. waarna De Nieuwe Komedie er in 77 voorstellin gen voor tieners mooi weer mee speelde met in de hoofdrol Rob dc Nys, die. merkwaardig genoeg voort durend het levenspad van Harry Geelen kruist. Want Harry Geelen schreef ook de Rob de Nijs-shows voor de VARA en nu staat Rob weer in Oebele. van het Oebèlepubliek voor het scherm komt veel post binnen, maar nooit zit er een briefje voor Harry Geelen bij. De kinderen kennen hem niet eens. Het komt geen moment in hun hoofd op. dat als Paulus. Rozegeur. Gijsje of Aagje iets zeggen daar teit de meest ingrijpende ge beurtenissen zich afspeelden. In Oebele hield men ge lijk koningin en ministers gewoon zijn te doen de vinger aan de pols van de tijd. Tot zelfs de Kabouters toe werden juichend binnen gehaald. Dat is nog eens wat anders dan keurig kleien alsof je van de wereld rond je geen weet hebt. Oebele staat midden in de samenle ving: Feijenoord, Kinderboe kenweek en wellicht binnen kort het Residentie-Orkest. En dit ,nu al drie jaar lang. Oebele is bezig een staat in de staat te worden, een brandpunt van alternatief bewustzijn, waar de grote lijnen in 's lands belang worden uitgestippeld. Het is niet verwonderlijk, dat de BVD nog niet is uitgenodigd Harry Geelen hoeft op zijn hurken te gaan zitten. om een kijkje in Oebele te komen nemen. Welnee, eer der is men beducht op infil traties van deze zijde. Zo subversief zijn ze in Oebele wel. Erotiek ZElfs in deze erotische tijden gaat Oebele met zijn tijd mee. En permitteert men zich grapjes als op een trouwdag de koets voorrolt: „Heerlijk zo'n rijdende koets, later wil ik een rijdend bed". En omdat in Oebele niets te gek is, zal dit bed nog wel eens voor komen rijden ook. Dit brengt Harry Geelen trouwens op de gedachte van de sprookjesachtige erotiek, die hij in de maak heeft in een nieuw boek, waarvoor hij door de uitgever werd uitgenodigd,.nadat het Oebe- leboek zo'n succes is geble- Dit nieuwe boek gaat over een kruidendokter, die in zak en as zit omdat zijn geliefde iets heeft gedronken uit een verkeerd flesje en haars ondanks is veranderd in een vlinder. Van de ene rups na de ander krijgt zij aanzoeken. De kruidendokter wordt er knap jaloers van en reist stad en land af om een drankje te vinden, waarmee hij Agnietje van haar vlin derachtige levenswandel af kan helpen. Harry's vrouw. Imme Dros, die hij heeft leren kennen in het studentencabaret en die ook de «hand heeft gehad in het Oebeleboek. denkt dap per mee over de zijspronge tjes, die je een verliefde vlinder kan laten maken. Geen van beiden behoeven zij daarvoor op hun hurken te gaan zitten. Ze laten de dingen maar gewoon gebeu ren zoals het bij de grote mensen ook gaat, alléén moet je het in simpele woor den navertellen. Dan begrij pen de kinderen het soms nog eerder dan de volwasse nen. Hoe kon Sajjuns Fiks jun met 77 voorstellingen voor de tieners zo'n succes hebben, terwijl alle volwas-' sen recensenten lieten weten, dat het een flop was? Harry Geelen bekent. „Mijn hele leven wordt beheerst door Oebele. Wat ik mee maak of zie gebeuren vind je vroeg of laat in Oebele te rug. Met Luc Lutz heb ik modespots gemaakt en bo vendien ben ik bezig voor hem een spelletje te schrij ven. Je zult zien, dat vroeg of laat Luc Lutz in Oebele verschijnt. En als ik Albert van Dalsum of een andere bekende figuur tegen het lijf loop, vraag ik hem naar Oe bele te komen. Het lijkt wel warhoofdig om zomaar aan een impuls toe te geven, maar acht jaar geleden werd ik bij het reclamebureau Prad weggestuurd, omdat ik te warhoofdig was. Kinder gedachten verschieten vlie gensvlug van het een naar het ander. Zo is het bij mij ook. Van mijn tekeningen in het Oebeleboek is er niet een die in stijl op de vorige lijkt. Als ik de hele dag met mijn tekenfiln\ bezig ben geweest, zitten die figuurtjes zo vast in mijn kop. dat je ze ook elders weer terugvindt. Kin deren letten daar niet op als het ze maar'pakt. Dat zie je in Oebele ook, al gebeuren Zo wipt warhoofdige Harry 1 van de hak op de tak. geheel in de styi van Oebele, dat alleen maar kan sterven bij gebrek aan leven in de brou- I werij. TON OLIEMULLER NEDERLAND I NOS: 10.45 uur: Schooltelevisie 18.45 uur: Fabeltjeskrant 18.55 uur: Journaal EV. OMROEP: 19.05 uur: Van hart tot hart 19.20 uur: Nader hekeken 19.30 uur: Gespiegeld in kerken 20.00 uur: Journaal NCRV: 20.21 uur: Please sir. 20.45 uur: Hier1 en nu 21.10 uur: Zuster Meyboom 100 jaar 21.35 uur: Hup Holland hup over wielrennen 22.35 uur: Farce majeure 23.00 uur: Psalter 23.05 uur: Journaal 23.10 uur: Studeren Teleac NEDERLAND II NOS: 18.45 uur: Fabeltjeskrant 18.55 uur: Journaal 19 05 uur: Ter visie VARA: 19.30 uur: Charlie Brown 20.00 uur: Journaal 20.21 uur: Mannix 21.10 uur: De ombudsman 21.35 uur: Kort en klein, shot 22.15 Een klein uur 22.55 uur: Journaal 23.00 uur: Sportpanorama Negro spirituals. 22.05 Het Leger des Hells. 20.00 Radio Actief gevarieerd programma. (22.20 Avondoverden king; 22.30 Nieuws; 22.38 Den Haag van daag). 23.55-24.00 Nieuws. A-s. 22.38 Mededelini uit Spanje (opn.) g. 20.00 Operetteconce n De zeven kunsten. 22.20 JazJ Nieuws. 23.05 Kamermuziek. ba HILVERSUM I 12.60 KRO: 7.00 Nieuws. 7.11 Het levende woord., VARA 7.16 (S) Badlnerle: klassieke- en seml-klas- Schlpt sieke muziek (gr).'.(7.30 Nieuws; 7.32-7.' Actualiteiten; 8.00-8.10 Nieuws). 8.25 Óverwt ging. 8.30 Nieuws. 8.32 Voor de hulsvrouw. (9.00-9.10 Voor de huisvrouw;. 9.40 Schoolra dio 10.00 (S) Aubade: klassieke muziek (gr.) 11.00 Nieuws. 11.03 Voor de zieken. 11.54 Bericht Vastenactie. 11.55 Mededelingen. 12.00 (S) Van twaalf tot twee: gevarieerd programma. (12.22 Wij van het land; 12.26 Mededelingen t.b.v. land- en tuinbouw; 12.30 Nieuws; 12.41 Actualiteiten; 13.00-13.05 Raden maar 14.05 Schoolradio. 14.30 (S) Musiës- ta: licht muziekprogramma» (opn.) TROS: 14.55 Concert la carte: verzoekprogramma van operettemuziek. 16.00 Nieuws. 16.03 (S) Di9co-Drive-InDe showbusiness op de kor rel genomen. 17.00 Aktua-Sportkompas: (sport)nleuws, reportages, commentaren en mofoonmuziek. (8.00 Nieuws; 8.11 Radiojour naal; 8.30 De groenteman.) NOS: 9.00 Inter- rd door Dc Stem des Volks, za listen en pianobegeleiding. EO; 14.00 I te: radiomagazine met gewijde muzlel zingen en een korte overdenking. 15.00 (S) Aspecten van de kamermt grepen uit de Jongere Franse liedkunst 15.40 Toerlsmo: toeristische informatli binnen- en buitenland. VPRO: ïs.oo V Vrijdag: muziek, VARA: 9.00 Show. NCRV: de koffie, (ll.l HILVERSUM III uit Sicilië. 14. J.55 Bulten! aiiU» &- :rzicht. 13.00 Nieuws en schouwburg; ïi. ia's. 13.20 Dansmuziek. 14.00 Niet Schoolradio. (15.00 Nieuw s. 16.03 Lichte muziek. 17.0< ïdedelingen. 17.15 Amusmen (ADVERTENTIE) Joost bij VPRO op HILVERSUM Het program ma van Joost de Draayer voor de VPRO op Hilversum III hield met ingang van vandaag op te be staan. Joost de Draayer is pro grammaleider geworden bi) Radio Noordzee. De tijd tussen 12 en 1 zal nu donderdags worden gevuld door Felix Meurders, die met zijn Felix Meurders Show een uur eerder zal optreden. Tussen 1 en 2 uur zal de VPRO-radio een nieuw muziekprogramma brengen onder de titel „Joe Blow Show". Andy Newman (29, verschillende blaasinstrumenten en piano), Speedy Keen (zang) en Jimmy McCulloch (17, sologuitaar) speelden in Kasteel Groe- neveld in Baarn. Vanavond komt dit op het scherm. De groep maakte enige tijd geleden zijn eerste elpee „Holly wood Dream," nadat ze bijeen ge bracht waren door Pete Townshend van de popgroep The Who. Vooral de zeer on-ortodoxe inbreng van New man en het vreemde ijle stemgeluid van Speedy Keen maken hun muziek nogal bizar. VPRO Ned. II 20.55 uur. Piraat vraagt Veronica! 700.000 gulden BUSSUM (ANP) Een Belgische groep j optredend onder de naam Radio Marina heeft getracht van Radio Veronica een bedrag van ca. 700.000 te verkrijgen. Dit als tegenprestatie voor het opgeven van het plan om een 1 van Radio Capit&l gehuurd zendschip binnen vyf myi van Veronica te situe- Radio Veronica, heeft na een gesprek met de Belgische groep laten weten voor deze zaak geen be langstelling te hebben. HILVERSUM De heer H. Hiet- brink, hoofd van de dienst muziek programmafaciliteiten radio van de NOS, gaat op 1 april a.s. met pensioen na bijna 40 jaar in dienst van de omroep te zijn geweest. Hij wordt opgevolgd door de heer P. C. Heuwe- kemeijer, die sinds 1 oktober 1968 plaatsvervangend hoofd van deze dienst was. beleggingirekaningan mi "*0/ belegg'fg«'«keningen m< m /Q 24 maandan* 8q» beleggir.girekeningen me /orKirr""'" dak makkelijk, dak veilig! üngen op da 2300 postkantoren el bi]

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1971 | | pagina 2