En de zaak was nog niet rond Naam ADO is voor 'n fusie sta-in-de-weg SCHIPBREUK VAN CHOUFOER DE DRIE LETTERS IN DE „NACHT VAN VINK' PRESTIGEVERLIES IN HET SPEL Ondoordacht Pele schittert nog een keer NEGENLANDEN OP BOKSGALA DONDERDAG 18 MAART 1971 DEN HAAG Hoe bestaat het! Een probleem maken van een naam was het allerlaatste dat vannacht om zeven minuten over half twee in een hel verlichte vergaderzaal van het Haagse stadhuis werd verwacht. Maar wethouder Vink, die al zover in zijn dialoog was gegaan, dat hij gedeeltelijk de fusievoorwaarden van een nieuwè profclub uit de doeken had gedaan, staakte even zijn betoog, alsof hij inzat met wat hij zou gaan zeggen. „Ik had niets liever gehad, dat ik hier nu had kunnen zeggen: de zaak is rond. Dat is niet zó. In hoofdzaak de naam vormt nog een struikelblok". Het hoge woord was eruit. Er viel even een doodse stilte. Hoe kan dat nou, dacht iedereen. Zoiets onbeduidends in het huidige verzakelijkte voetbal kan geen dwarsligger zijn voor een zo belangwek kende „operatie" voor Den Haag. Toch gebeurde het. Op de verenigings van ADO werd in de restauratie op het Zuiderpark door de achtendertig aanwezigen een officiële verklaring geformuleerd, waarin tol uitdrukking i dat er een unaniem besluit was genomen om de naam ADO niet te ver bannen uit de aanduiding van de nie.u- profekib. Hoe daarvoor een oplos sing moest worden gevonden, wist men ook niet. Als maar iets zou blijven herinneren aan de glorie van vroeger. Uit de argumentatie van ADO's alge- voorzitter ir. Kau bleek verder, dat de verenigingsraad zich bij dit be sluit niet alleen had laten leiden door- sentimentele overwegingen. „De naam ADO trekt publiek". Ogenblikkelijk kwam ir. Kau op zijn krasse uitspraak terug. „Als u me het eeflijk vraagt, zit natuurlijk sentiment aan ten grond slag". ..Ik weet hoe emotioneel alles ligt. NV ij hebben echter veel bereikt. Laten we daarom trachten de zaak zo snel mo gelijk rond te maken". Maar is dit-een punt waar nog een zinnig woord over valt te zeggen'' De verenigingsraad van ADO heeft met dit voorstel al zijn uitdrukkelijk verzoek overgebracht. Op de bespreking, die voorafging aan de persconferenties, werden de emoties van de Holland Sportbestuurders danig aangetast Tooh hield ADO voet bij stuk. Het kon moeilijk anders. Een eis van de verenigingsraad is een must. „Krankzinnig' was het commentaar, dat Kroesemeijer en Kattenburg alleen maar wilden geven. Zij wilden er van daag nog wel eens met de wethouder en ADO over spreken om alsnog een compromis te zoeken maar zagen geen enkele kans op een oplossing. Opvallend aspect in deze gespannen sfeer, waarin de ernst soms geweld werd aangedaan, was de geprikkeld heid. Herman Choufoer, ADO's voor zitter betaald voetbal, verklaarde, dat zijn collega van Holland Sport, Luc Kroesemeijer, maar tijdelijk in het nieuwe bestuur van de profclub zitting wilde nemen om gezondheidsredenen. Maar'de nijdige blikken, die Kroese meijer in zijn «richting wierp, zeiden genoeg Zijns inziens gaat het er bij ADO te vormelijk, te omzichtig aan toe. Het is sterk de vraag of hij in dit klimaat zal kunnen bouwen aan de toekomst van de nieuwe profclub. Geflankeerd door algem Weinigen hebben er veel hoop op. „Ik kijk een jaartje gewoon de kat uit de boom Anders ben. ik niet van plan Hans Kattenburg, die voor een com plete zittingsperiode van twee seizoe nen in aanmerking komt. wekte de in- druk zich serieuzer ervoor in te zet ten. Merkwaardig genoeg was hij juist de man, die zich het felst verzette te gen de toevoeging van de naam ADO. ..Ik denk na over de consequenties van deze beslissing. Mijns inziens doet Kroesemeijer dat te weinig. Scheve- ningen zal laaiend zijn als ze horen van de eis van ADO. En dat wil wat zeggen, hoor. Onze achterban is veel fanatieker dan van welke andere club ook. Zij hebben al bij Kroesemeijer in gebroken. Zij hebben hem al bedreigd En dan, wij moeten in deze kwestie ook niet vergeten, dat we ons gezicht moeten redden". Een waar woord, zo laat in de nacht. De grote moeilijkheid in de laatste fusiebesprekingen is gebaseerd op de angst voor mogelijk prestigeverlies. Zowel in het ADO-, als in het Holland Sportkamp. Dat is toch jammer, want er zou veel moeite kunnen worden voorkomen als dit op de achtergrond niet zeer sterk speelde De FC Den Haag, waarvan iedere voetbalsupporter in de Residentie sinds het afgelopen weekeinde de mond vol heeft,zou dan waar schijnlijk het levenslicht al heb ben aanschouwd. HANS DE BRUYN Open en bloot Daar lag hèt grote probleem in de .nacht" van wethouder Vink. Open en bloot, zonder onduidelijkheden. Maai de verbazing, die zich meester moet hebben gemaakt van de Holland Sport bestuurder-s Luc Kroesemeijer en Hans Kattenburg, was later, op de geïmpio- iseerde persconferentie ten stadhuize. óg van hun gezichten af te lezen. Dat )'n futiliteit, zon onding zoveel om et lijf kan hebben! Toen ADO's alge- leen voorzitter ir. Kau de stem van de verenigingsraad had overgebracht, iloeg Holland Sport Sichtingsvoorzit- Luc Kroesemeijer met zijn vuist op •fel. Niet hard. wel zachtjes, want de stemming naar. Op een last laconieke toon gaf de Haagse :hrootkoning" ten antwoord: „Ik kan jn goedkeuring aan deze eis van ADO Ik kan begrip voor de sen- ftvnlen van ADO opbrengen, maar 'k bij Holland Sport leeft dat-aspect. Wij gaan daarom met alles akkoord at de gemeente wil. Alleen: dit wil ik beslist niet. Noem de nieuwe prof mijn part De Ooievaars, of Noordzee, of zeg maar wat. Het kan allemaalniet schelen. Maar de n ADO komt er niet in". Ook niet H.S.-ADO?, informeerde een geïnte resseerde slimmerd. „Neen. Denkt edereen: Haagse sportclub ADO". Hans Kattenburg (vlak voor het officiële be de nachtelijks persconferentie door wethouder Vink toegesproken „Maak je niet te veel moeilijk- leden?") zorgde driftig voor een atten- aanvulling. „Kijk. het probleem is. Holland Sport is rekenschap verschul- de donateurs, die de verenl- eing jarenlang gesteund hebben. We piekeren er doodeenvoudig niet. over Bereidheid DEN HAAG Anderhalf i van het stichtingsbestuur va meijer en Kattenburg), twe ADO (ir. Kau, algemei ur waren de twee leden i Holland Sport (Kroese leden van het bestuur voorzitter en Herman IJl Choufoer, voorzitter sectie betaald voetbal) houder P. Vink in conclaaf geweest. Nadien vroeg de wethouder van jeugd, sport en recreatie nog vijf minuten om de beide bestuurders van Holland Sport de gelegenheid te geven met elkaar le overleggen. Wat het hoofdmotief van de ontoegankelijke nachte lijke bespreking begonnen om even over twaalf uur moet zijn geweest, werd in die vijf minuten benadrukt. Het tweetal van Holland Sport wenste niet in te gaan op de eis die Kau had meegebracht van de daarvoor gehouden vergadering van dë verenigings raad van ADO, die unaniem de letters ADO gèhand- In de verlenging viel, alsof het een wedstrijd betrof, de beslissing. Na anderhalf uur wachten in de vergaderzaal van het stadhuis, stapten de heren binnen, vergezeld van onder anderen mr. Janssen van Raay. de rechtskundig adviseur van de Ver eniging van Contract Spelers en van het hoofd van de afdeling sport en recreatie van de gemeente Den Haag, de heer D P. Lindhout. Ze leken ontspannen. Luc Kroesemeijer ging joviaal handenschuddend rond. Hij was de enige- Als om de eenheid te accen tueren. posteerde wethouder Vink zich tussen ir. Kau en de heer Kroesemeijer. De woorden van wethouder Vink „het was niet zo gemakkelijk" hielden nog niets onheilspèllends in. Hij releveerde dat bij de besprekingen tevoren met Wethouder Vink, tussen de voorzitters van de beide Haagse betaalde clubs zit- beide besturen was vastgesteld dat er voldoende redelijke zekerheid kon ilde ondanks de geopenbaarde worden geschapen door een concen- tegenstellingen niet nalaten ADO en tratie en dat tot een fusie was be- lolland Sport te complimenteren voor sloten. In beginsel was het volgende overeengekomen de opstallen op het complex van ADO worden door de gemeente overgenomen; het bestuur van de sectie betaald voetbal van de nieuwe concentratie zal bestaan uit Herman Choufoer voorziter. de overige vier zittende leden van het bestuur van ADO. Luc Kroesemeijer voor de tijd van een jaar. Hans Kattenburg voor de normale zittingsperiode (twee jaar) zoals in de statuten van ADO is vastgelegd, terwijl twee gedelegeer den van de gemeente zullen worden toegevoegd. haafd wilde zien in de nieuwe naam van de vereni ging, die zou ontstaan door fusie van Holland Sport en ADO. Er heerste een nerveuze, gejaagde stemming in de vergaderzaal in het Haagse stadhuis waar opening van zaken zou worden gegeven. In de even eens ontoegankelijke vergadering van de verenigings raad van ADO, die de stappen van het bestuur moest bekrachtigen, heeft voorzitter Choufoer in de restau ratie van de betaalde sector op het Zuiderpark zijn parlement op alle punten gerust kunn enstellen. Hij heeft kunnen zeggen dat ADO geen wijziging zou ondergaan. Maar hij kon niet bereiken dat zijn ver enigingsraad afstand deed van de naam, een logisch gevolg van een fusie. De naam Holland Sport kwam evenmin in het geding. naam van de nieuwe vereniging. In de extra vijf minuten afzondering is het besluit van de heren JCroese- meijer en Kattenburg muurvast komen te staan: geen ADO in de nieuwe naam- Beide bestuurders kunnen daar voor twee redenen opsommen. Ten eerste hebben zij op 20 februari een verklaring ondertekend, dat zij ak koord konden gaan met pogingen een fusie te bereiken, waarbij de naam FC Den Haag zou worden gevoerd. N: die verklaring heeft wethouder Viok de onderhandelingen kunnen opencr met ADO. Ten tweede speelt er de kwestie van de niet te ontkennen in druk dat, indien ook nog de naam APO in de nieuwe formatie zou worden op genomen. Holland Sport geheel en al l« opgeslokt. Cijfers loerden niet genoemd, maar de gemeente zal voor de opstallen, die zijn gewaardeerd op negen ton, betalen 11 miljoenDe twee ton verschil zijn een geste van de gemeente om de zelf werkzaamheid van ADO te honoreren- „De contractrechten van alle spelers van ADO en Holland Sport gaan in eerste aanleg over op de nieuwe ver eniging na onderling overleg met de gemeente en zij zullen op basis van capaciteiten in de nieuwe vereniging worden op genomen", aldus verder wethouder Vink. Voordeel Immers: voor ADO betekent een fusie groot voordeel en weinig wijziging, want structuur, organisatie, technische leiding, statuten en reglementen van ADO blijven alle van kracht of toe behoren aan ADO. dat ook verant woordelijk zal Sijn voor de organisatie. Het bestuurslidmaatschap van de heer Kroesemeijer is slechts tijdelijk (een jaar moeten beslissen of de heer nieuwe vereniging behorend tot de structuur van ADO zal over twee jaar moet enbeslissen of de hee* Kattenburg aanblijft. profclub, die in Den Haag wordt voorbereid. Zó besloten dc aanwe zigen op dc niet-toegankelijke ver enigingsraad van ADO. Dit is een ondoordachte en kleinzielige be slissing van mensen, die zich niet voldoende rekenschap hebben ge geven van de zakelijkheid, waar mee het topvoetbal dient te wor den bedreven. Wat maakt het uit of Pieterse in ADO speelt of in FC Den Haag? Het gaat erom of de omstandigheden voor zo'n prof club verbeteren? Of ze een waar borg kunnen zUn voor het bereiken van het niveau van Feüenoord' en Ajax. waar men naar toe wil werken. De opzet van FC Den Haag wees in die richting, hoewel er voldoende vraagtekens open blijven. Het prijsgeven van een naam kan schrijnen maar staat in geen vergelijking met de winst die ADO. dat toch al zover werd tege moet gekomen, kan boeken. Invloed FIOEWEL de KNVB op de hoogte 1 is gesteld van de ontwikke lingen die eventueel in Den Haag staan te gebeuren, heeft de bond geen rechtstreekse bemoeienis ge had met de gang van zaken! Niet temin kan de competitie erbij be trokken worden. Bij een fusie gaat de eredivisie een ploeg minder tellen zodat er slechts één behoeft te degraderen. Indien Holland Sport aan het eind van het seizoen tot de degradanten behoort, ver andert er niets. Er verdwijnen twee ploegen, die worden vervan gen door teams uit de eerste divi sie. Hoe de ontwikkeling ook mag zijn, het is zeker niet denkbeeldig dat zü vooral de spelers van Hol land Sport heeft aangetast. Bij een fusie zouden de te verwachten gevolgen invloed op het verloop van de competitie kunnen hebben. De tweeëndertig contractspelers van Holland Sport kan dc nieuwe formatie natuurlijk niet allen onder zyn vleugels nemen. Ook van het eerste team zijn er verscheidenen die geen langer lopend contract dan dit seizoen hebben. Minder ambitie, minder concentratie zouden de consequen ties kunnen zijn. En Holland Sport ontmoet toevallig nog alle concur renten van ADO: FC Twente, Ajax, Sparta, PSV. Er mag geen kwade opzet worden verondersteld. Hol land Sport zal wel trachten zich te kwijten van de sportieve plicht maar dat trachten kan wel eens een te zware opgave blijken voor hen, die zich wellicht ten on rechte als „afgeschreven" be schouwen. Tydens de nachtelijke vergaderi deuren rookte de sfinxachtige vot zichtbaar achter het linkervt ig ten stadhuize achter gesloten ramen en rzitter van Holland Sport, Luc Kroesemeijer nster schijnbaar onbewogen zijn sigaar. Wat dat inhoudt, behoeft n; nader betoog. Het komt erop de nieuwe vereniging gebruik zal maken van de „bruikbare krachten'.'. De overigen, zo mag worden aan genomen. zullen op de transferlijst worden geplaatst en hun contract zal niet worden verlengd. Blijft de vraag wat moet geschieden met de spelers, die de nieuwe vereniging eventueel niet nodig heeft, maar die nog wel een contract hebben. De WCS ls ingelicht wethouder Vink: „We hebben iedereen ingelicht, die ermee heeft te maken, ook de KNVB" maar mr. Janssen van Raay gaf geen af doend antwoord op de vraag wat pre cies zal gaan gebeuren. Kardinale punt Tot zover leek alles nog in kannen en kruiken. Tot wethouder Vink terug kwam op zijn eerste woorden ..het was niet gemakkelijk" door te zeggen ..Maar de zaak ls nog niet rond" Er moest onder meer nog een schriftelijke verklaring van het bestuur van Hol land Sport komen „die krijgt u". aldus Luc Kroesemeijer de ge meenteraad moet nog goedkeuring ver lenen. maar dat mag nauwelijks een obstakel worden genoemd, want sinds de vorige wethouder, mr. Dankelman. het denkbeeld opperde beide vereni gingen op het Zuiderpark te laten spelen, was de gemeenteraad daar nimmer legen. Bovendien zijn de com missie voor sport en recreatie en de financiële commissie ingelicht en zijn van die zijden geen bezwaren ge komen. Derde kardinale punt; de Het zou kunnen zijn. dat daarop nega- lief wordt beslist, zodat ADO wederom ADO is. afgezien van wellicht enige spelers van Holland Sport, die dan ln dan ook nog de naam ADO in Minder groot grotere aanhang van Holland Sport dan velen wensen le geloven en in elk geval felle fans, kunnen de belde stichtingsbestuurders zich voelen alsof zij Holland Sport met huid en haar hebben uitgeleverd en zouden zij zich zelfs .verraders" kunnen voelen ten opzichte van hun trouwe volgelingen. Nuchter bekeken heeft ADO verder niets prijs te geven. Op de vergadering van de verenigingsraad vormde dc amateursector uiteraard een punt van bespreking. Ir. Kau kon in het stadhuis zeggen: ADO is één en ondeelbaar en de structuur blijft zoals zij is. Dc amateurafdeling is er en blijft er dus" schild wordt gevoerd, de club eventueel na twee jaar weer geheel op de oude basis zijn terug gekeerd. zou er weer ADO zijn. Tegen over de het is hier meer geschreven De enige domper zou eventueel kunnen zijn, dat de vergaande toezeggingen, die destijds mr- Dankelman heeft ge daan ten aanzien van het Topsport centrum Zuiderpark door wethouder Vink moesten worden ingeperkt. „Het wordt misschien iets minder groot dan destijds is aangekondigd, maar toen ging men ook uit van twee clubs in het Zuiderpark. Overigens wordt er pas over gesproken als de fusie defi- j nitief is. Wat er dan met Houtrust gaat gebeuren, is een zaak voor de ge- j meenteraad", aldus de wethouder, die wel kon garanderen dat subsidie aan de nieuwe vereniging vaststaat. ,,Het gaat I erom dat we in Den Haag naar de top j kunnen doorstoten, naar de Europese i top De weg erheen ligt open. Een goede club met een goede accommo datie. dat is onze toekomst", riep *de heer Vink uit. Hij brak abrupt af. zich waarschijnlijk realiserend, dat er op dat moment, tegen twee uur in ,,de nacht van Vink" nog niets vaststond. RIO DE JANEIRO Vele, de be gaafde Braziliaanse voetballer, die zo wel in 1958, 1962 en 1970 deel uitmaakte van het elftal dat de wereldbeker ver overde, zal nog slechts één wedstrijd voor het Braziliaanse elftal spelen. Bij de vriendschappelijke ontmoeting Brazilië-Ooatenrijk. die op 11 juli wordt gespeeld, neemt hij afscheid als inter nationaal. Pele, goed voor meer dan duizend doelpunten, zal echter voor zijn club Santos blijven uitkomen. Hij heeft dezer dagen zijn contract voor drie jaar verlengd. DEN HAAG - Voor het boksgala dal op 17 april ter gelegenlipid van het zestig jarig bestaan ïwn de Nederlandse Bobs- Bond ln het Congresgebouw in Den Haag wordt gehouden, hebben reeds negen landen een uitnodiging aanvaard. Het is de bedoeling dat op deze avond de Nederlandse titelhouders uitkomen tegen buitenlandse kampioenen. De ne gen landen zijn: Denemarken. Zweden, Italië. Spanje. Frankrijk, Zwitserland, België, Engeland en Wales. UTRECHT - De eredivisieclub FO Utrecht heeft gisteravond op eigen ten- rein met 4—2 gewonnen van het mili taire elftal. Bij de rust - leidde FC Utrecht met 1—0. De doelpunten van FC Utrecht kwamen op naam van Groenendijk. Olsen, v. Kooten en Van Veen. Bonsink (DWS) scoorde tweemaal HERMAN VAN BERGEM I voor de militairen DEN HAAG ADO* voorzitter van de sectie betaald voetbal. Herman Choufoer, heeft een naam als vlot. vaardig en overtuigend spreker. Door de ramen van de hemetisch gesloten restauratie op het complex in het Zuiderpark straalden zijn inspannin gen om de verenigingsraad te over tuigen van de vele voordelen, en na genoeg geen nadelen, die een fusie met Holland Sport zouden opleveren. Er was reeds zodanig onderhandeld dat. zo leek het. niets meer een samengaan in de weg stond. De overredingskracht van Herman Choufoer leed schipbreuk op de kort zichtigheid van zijn verenigingsraad. Hoe men ook over een fusie kan den ken. hoezeer het de ferVente suppor ters van Holland Sport aan het hart gaat. men was zo enorm ver gevor derd dat „het grote belang" en niet alleen voor ADO maar voor geheel Den Haag diende te prevaleren Uit welke hoek de eis is gekomen, bleef onbekend voor de (letterlijk) buitenstaander. Later bleek wel dat de gehele verenigingsraad zich schaarde achter de eis dat de naam ADO beslist zou moeten worden ver- de de vereniging. Op dit onderdeel, dat nooit een breek punt had mogen zijn, strandde alles wat voordien met grote zorg, zij het in het verborgene, tot stand was ge bracht Het moet gezegd dat de Stichtingsbestuurders van Holland Sport zich daarbij, gezien de resul taten, loyaal hebben gedragen. Maar het was voor hen onverteerbaar dat ook nog de naam ADO per se ge handhaafd moest blijven. In de nach telijke uren, toen in het stadhuis opening van zaken werd gegeven na de uren durende vergadering van de verenigingsraad, werden de persver tegenwoordigers met stomheid ge slagen, toen zij die niet te verdedigen ei* van ADO's verenigingsraad ver namen. Getekend door de spanning doodmoe van het onderhandelen, bleef Choufoer niet anders over dan van daag nog eens met wethouder Vink en de beide Stichtingsbestuurders van Holland Sport om de tafel te gaan zitten. Maar zijn opdracht luidde: „Vasthouden aan onze eis", de mening van Holland Sport: „Onder geen voorwaarde".Een fusie was. met op zij zetten van sentimenten, voor Hol land Sport, een oplossing van proble men. vooral financiële. Terwijl ADO een kapitaaltje van om en nabij twee ton op de bank heeft, kijkt Holland Sport tegen een schuld van 5',6 ton Indien de te 'verwachte recettes daar van worden afgetrokken benevens de voorgenomen verkoop van enige spe lers, zou vier ton resteren. Daarvan zou anderhalve ton zijn geïnvesteerd door voorzitter Kroesemeijer. Inder daad was de financiële positie van Holland Sport niet rooskleurig. Ervan uitgaand dal de nieuwe vereniging een redelijk gemiddelde aan tor- schouwers zou trekken minimaal vijftienduizend zou deze, met de steun van de gemeente, jaarlijks een behoorlijk batig saldo kunnen ver werven. Een subsidie van twee ton per jaar, de voor het overgrote deel voor rekening van de gemeente ko mende kosten voor administratie, een gunstige regeling voor de verhuur van de opstallen, dat alles zou de nieuwe vereniging, die het zij nog maals gezegd grotendeels op de structuur van ADO zou blijven steu nen, een florissante toekomst (althans financieel) garanderen. Hierop heeft de heer Choufoer ongetwijfeld gewe zen Nu men zo ver was dat de par tijen elkaar hadden gevonden, mocht een diepgaander inzicht van de ver enigingsraad worden verwacht. In dien de fusie daarop strandt is meer weggegooid dan een naam waard mag

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1971 | | pagina 13