ïeidóc Soimmt Staking legt Britse industrie weer lam ADO en HS dichter bij elkaar TWEEMAAL IN MAART Moeder geeft kind weg Bp A rr'Aj RA Ag---- Speciaal congres van TUC )ienstpaardenkarwei Mevr. Gandhi beheert drie portefeuilles Pt Slechts de helft van het aantal kiezers in Den Bosch kwam op Absolute meerderheid KVP verder vergroot Gedupeerde beleggers SIF willen geen liquidatie ER ZIT MEER Tienduizend ACHTER „AFFAIRE ZOETERWOUDE Ontslag brengt vreemde zaken aan het licht bouwvakkers minder sinds 66 ACTIE TEGEN RECHTSE EXTREMISTEN IN ITALIË Russen slepen clown naar Rusland terug AAR* DAGBLAD VOOR ZUID HOLLAND figracht 32. Leiden, postbus 11, telefoon 22244' plenties (excl. B T W.) I 0.24 p. mm. Telefoont •taal 21,70, per jaar 84,70- 62e jaargang, no. 18.310 NEDERLAND I: 19.05 uur Hoelabaloe; 20.21 uur Mission impossible; 21.10 uur Jos Brinkshow; 22.00 uur Liefde op zijn Amerikaans. NEDERLAND II; 20.30 uur; Laurel en Hardy; 20.55 uur Muziek Thunder - cap Newman; 21.30 uur Interview Schermerhorn. DONDERDAG 18 MAART 1971 AF EN TOE BUIEN De weersverwachting van het KNMI tot morgenavond luidt Veel bewolking met af en toe buien. Matige tot krachtige, aan de kust nu en dan harde wind, aanvankelijk uit zuidoost tot zuid. morgen overdag draaiend naar westelijke richtingen. Minimum temperaturen omstreeks 4 ongeveer 7 graden. Nieuwe naam nog struikelblok (Van onze sportredactie) ►EN HAAG De naam ADO is van acbl een onverwacht struikelblok ge- rorden in de fusieouderbandelingen iet Holland Sport. Hoewel de be- tuorsieden van beide eredivisieclubs ie vaaaf vanmorgen half elf weer in ergadering bij et-a waren, een opge rekte indruk makten, werd nog geen ekerheid over een oplossing gegeven Alle knelpunten zün opgelost behalve n". stond in het officiële cora- iunique van twaalf uur. „De partijen dichter tot elkaar gekomen, maar definitieve beslissing is er nog gevallen. Afgesproken is dat er er nagedacht zal worden over een aam. waarin de combinatie van de ■- Hol- Mle geharrewar, dat momenteel een ie van ADO en Holland Sport nog de weg staat, werd gisteravond oorzaakt op de verenigingsraad in Zuiderpark. naai- het algemeen «stuur van ADO de opdracht mee- reeg onder geen beding afstand te n van de drie alom bellende letters een geïmproviseerde persoon feten- in het stadhuis spraken de stich- mgsbestuursleden van Holland Sport: Kroesemeijer en Han« Katten- Aandachi\g luistert de ledenraad i iizetlxng door het ADO-bestuu burg vannacht om kwart voor twee hun „onaanvaardbaar" uit over de on verbiddelijke eis van ADO. Vanmorgen vroeg om acht uur dreigde de ontwikkeling een sensationele kant op te gaan. Stichtingsvoorzitter Luc Kroesemeijer deelde mede. dat van een mogelijkheid tot fusie geen sprake meer zou zijn ...ADO houdt zich bij zijn standpc'; »n wij ook De bespre kingen met wethouder Vink zal ik niet bijwonen' Maar na een gesprek met oud - wet houd>'i Dankelman op het stadhuis veranderde de heer Kroese- meijer wver van gedachten. Ook col lega-bestuurder Hans Kattenburg, die zich 's morgen* achter zijn stichtings- br. tiur bad s vschaard. kwam terug op zijn oorspronkelijk besluit Na een bespreking van bijna twee uur vanmorgen op het gemeentehuis konden bestuursleden van ADO en Holland Sport weinig meer meedelen dan dat de partijen nader tot elkaar aijn gekomen, zonder echter overeen stemming te hebben bereikt. „We zullen de besprekingen voortzetten", zei voorzitter betaald voetbal van ADO. de heer Choufoer „De haam vormt hierbij het grootste punt van overleg. Binnen veertien dagen hopen we de zaak rond te krijgen". Of ADO opnieuw zijn ledenraad bij elkaar moet roepen kon de heer Choufoer niet zeggen. Voorzitter Kroeaetnefjer van Holland Sport me moreerde nog even dat de gemeente bij het bepalen van de naam een doorslaggevende stem heeft. „B. en W. voelen veel voor FC Den Haag. Van die haam zijn wij ook gecharmeerd. Morgen is er een vergadering van de gemeenteraad waarin de hele zaak aan de orde zal komen' De heer Choufoer meende dat al te voorbarige mededelingen in de pers de zaak geen goed hadden gedaan. „Ik heb uit de kranten begrepen dat iedereen voor sanering en concentra tie in het betaalde voetbal is. Door besprekingen tussen ADO en Holland Sport publiciteit te geven, voor er nog maar iets is beslist, was voor de ontwikkeling niet gunstig". (Van onze correspondent R. Simons) LONDEN Twee miljoen Britse arbeiders hebben vandaag opnieuw bewezen dat hun land niet voor niets „de zieke man van Europa" genoemd wordt. Voor de tweede maal in maart hebben zij het werk neergelegd uit protest tegen de conservatieve anti-stakingswet. Net zoals op 1 maart wordt deze actie, een politieke staking, geleid door een van de grootste vak verenigingen, de vakbond van machinemakers, macaniciens en technici, gesteund door de vakbond van de ketel- en de plaatijzermakers. Als gevolg van de staking verschenen in Londen vandaag weer geen kranten. Voor de dagbladbedrijven, die in een zeer moeilijke financiële positie verke ren, betekent dit een verlies van zestien miljoen exemplaren. De staking kost Fleetstreet zowat 2.5 miljoen gulden. De smeekbeden van de dagbladuitgevers aan het adres van de mecaniciens om hun bedrijven niet stil to leggen mochten niet baten. Omdat enkele honderden me caniciens staken, zijn duizenden andere dagbladmensen werkeloos. Ook de autofabrieken van centraal- Engeland lagen lam. Er werd gestaakt in havens en op scheepswerven, in mij- In Croydon, een zuidelijke voorstad van Londen had ondertussen een spe ciaal congres plaats van de centrale van vakverenigingen (TUC), die de pro teststaking van vandaag niet goedkeurt. Afgevaardigden van 150 vakverenigin gen komen daar samen om nieuwe krijgsplannen tegen de anti-stakingswet te beramen. Militante vakbondsleiders wensen nationale stakingen te ontkete nen. maar het bestuur van de vakbond- centrale geeft de voorkeur aan prop a- ganda-acties en een algemene weigering van de arbeidende klasse om met de regering samen te werken. NEW DELHI (A.F.P.). Mevrouw ..ijMira Gandhi, de premier van India, f"l| tbeert drie portefeuilles in het nieuwe VI' adiase kabinet, dat vandaag door presi- n' ,s be£«Hgd: te weten dat van Het nieuwe kabinet telt vijf nieuwe listers. Zeven ministers uit het vorige 'binet zijn niet opgenomen in de euwe ploeg. Enkele van de voornaam- ministers in de nieuwe regering zijn: lagdjivan Ram (Defensie), Sardar Swa in Singh (Buitenlandse Zaken), Y. B. lavan (Financiën), Fachroeddin Ali :hmed (Landbouw en Voedsel voorzie- Als de Britse koninklijke bereden artillerie het park Long Walk (Windsor) heeft verlaten, staan manschappen van de koninklifke garde met bezem en schep gereed om de paden te kuisen. Een paard is nu eenmaal een paard. En het beste paard laat wel eens een ..steek" vallen. ADVERTENTIE Dansen? Heerlijk Lisse en Leiden a.s. Zondag 8 uur (Steengoede Rock Beat) DANSLES Beginners: Zondag 4.30 uur. Gevorderden: Zaterdag 27e. Gala Slotbal Zaterdag 8.30-1.30 uur. Stadsgehoorzaal 2 zalen. Dames avondtoilet. Bel 01710 - 23583 - 32710. Bij Evert Castelein (Van een onzer verslaggevers) DEN BOSCH B(j de tussentijdse gemeenteraadsverkiezin- in Den Bosch nodig door de annexatie van Empel en Engelen is slechts ruim de helft van de kiezers opgekomen. Winst boekten de KVP met twee zetels en de combinatie PvdA/PPR met één zetel. Maar deze winst zal mede het gevolg zijn geweest van het dit keer niet meedoen van de groep Den Bosch 2000, die vorig jaar zes zetels behaalde. De KVP vergrootte hiermee haar absolute meerderheid (21 de totaal 37 zetels); de PvdA/PPR kwam op 5. De WD boekte een stemmenwinst van 1 procent, maar het aantal zetels bleef gelijk (3). Het zetelaantal van D '66 bleef ook gelijk, maar deze partij verloor bijna 1 procent van de stemmen. De Protestantse Combinatie behield haar ene zetel De PSP. die vorig jaar nog met PvdA en PPR samen optrad, kreeg nu te weinig stemmen voor een zetel De nieuwe plaatselijke lijst Knilles verwierf twee zetels, terwijl de lijst Bosch Belang van twee op drie zetels kwam De opkomst van de kiezers steeg in vergelijking met de raadsverkiezingen van vorig jaar met 1,2 procent, maar daalde met 3.6 procent in vergelijking met de Statenverkie zingen van vorig jaar. KVP-lijsttrekker Veringa toonde zich gisteravond „bijzonder tevreden", maar wilde aan deze uitslag geen conclusies ver binden in verband met de komende Kamerverkiezingen AMSTERDAM (ANP) Gedupeerde beleggers van het in moeilijkheden ver kerend Selected International Fund NV (SIF) voelen niets voor liquidatie van de vennootschap, zoal? door mr J. I. Maar- sen uit Amsterdam op verzoek van de directeur van het SIF wordt voorbe- De heer P. Staudenmayer uit Hilver sum, die zegt de belangen van de be leggers te vertegenwoordigen, deelde gisteren mee dat volgende week een actie van de beleggers is te verwachten om een eventuele liquidatie te door kruisen. „De beleggers zijn helemaal niet gekend in de plannen tot liquidatie en zij zouden er niet bij gebaat zijn, omdat bij acceptatie van de liquidatie de schul digen vrijuit zouden kunnen gaan. We hebben een advocaat in de arm genomen, die bezig is met een vooronderzoek". Volgens de heer Staudenmayer hebben zich tot op heden ruim 100 beleggers bij hem gemeld, maar hij vermoedt dat het totaal aantal gedupeerden dicht bij de 1000 zal liggen. nen, machinefabrieken, in metaal- en constructiebedrijven. Het financiële ver lies van de constructiebedrijven alléén wordt al op 70 miljoen geschat. Duizenden militante arbeiders trok ken vanmorgen naar Croydon om er op luidruchtige wijze te betogen voor het gebouw, waarin de centrale van vak verenigingen vergaderde. Wegen* het gebrek aan eenheid verliep deze ver gadering zelf op een bijzonder rumoe rige manier. (Van een onzer verslaggevers) UTRECHT. De Centrale Raad van Beroep in Utrecht heeft gisteren diep gewroet in de „affaire Zoeterwoude" en haalde meer vuil omhoog dan men aan vankelijk dacht aan te treffen. Centraal bü dit alles staat de op f juni 1968 ont slagen gemeentearchilcct J. v. d. Broek. De gemeenteraad besloot destijds dit ontslag te geven wegens onbekwaamheid en ongeschiktheid, onder meer het aan nemen van steekpenningen. De heer v. d. Broek ging hiertegen in beroep bü het Ambtenarengerecht, maar dit beroep werd ongegrond verklaard. De heer v. d. Broek nam hiermee echter geen genoegen. Doordat aan de affaire meer haken en ogen bleken té zitten liet de centrale raad een vooronderzoek instellen. Tijdens de zitting van gisteren beperkte de raad zich tot het horen van getuigen, onder wie B. en W. van Zoeterwoude, oud wethouders, oud-raadsleden en huidige raadsleden. Het voormalige raadslid, mevr. Neu waal noemde de heer v. d. Broek de zondebok, maar er waren volgens haar zondebokken. V. d. Broek is niet de hoofdschuldige. Destijds is een effi- ciency-onderzoek ingesteld door de Ver. van Ned. Gemeenten en de raad verweet B. en W. dat dit rapport buiten het onderzoek was gehouden. Uit het verhoor van vele getuigen bleek dat al jarenlang sprake was van een gebrekkige communicatie tussen de afdeling van de heer v. d. Broek en de gemeentesecretarie. Sommige brieven of stukken kreeg de heer v. d. Broek niet. Ter sprake kwam nog het feit, dat een architect een familielid en mede firmant in de gemeenteraad had zitten. En verder de boüw van het noodslacht- huis, die leidde tot het ontslag van de heer v. d. Broek. Het door hem inge diend' ontwerp zou veel te duur zijn geweest en hij zou een opdracht tot het indienen van een bezuinigingsbegroting hebben genegeerd. Ook zou hij op eigen houtje met een andere aannemer zijn gaan praten, terwijl de bouw bijna was gegund aan de laagste inschrijver, het bedrijf van het gemeenteraadslid Bos man. Een getuige-deskundige verklaarde het bedenkelijk te vinden dat een raads lid werk voor de gemeente uitvoert. Tijdens de behandeling bleek duidelijk dat er destijds bij de behandeling door het Ambtenarengerecht veel onbesproken is gebleven, dat mogelijk in het voordeel van de heer v. d. Broek zou kunnen zijn. De behandeling zal binnenkort moeten worden voortgezet, omdat er nog een aantal getuigen moet worden gehoord. AMSTERDAM (A.N.P.). Het aantal bouwvakkers is na 1966 met 10.000 ge daald en heeft zich in de laatste drie jaar gestabiliseerd op circa 268.000. Dit blijkt uit het rapport „Bouwproject en pendel 1970" van het Economisch Insti tuut voor de Bouwnijverheid in Amstcr- In vergelijking met 1966 steeg het aantal bouwvakkers in de nieuwbouw van woningen met 3700 tot 87.100 in 1970 en in de nieuwbouw van andere gebouwen met 8990 tot 71.050. In de grond-, weg- en waterbouw was het vorig jaar een lichte stijging. Het groot ste verschil met 1966 viel volgens het E.I.B. waar te nemen in de sector onder houd en verbouw. Waarschijnlijk ten ge volge van de gestegen kosten van levens onderhoud is een deel van de werk nemers uit deze sector de beter betaalde nieuwbouw ingegaan. DEN BOSCH (A.N.P.). De officier van justitie bü de rechtbank in Den Bosch, mr. J. van Mierlo, heeft vanmor gen tegen de 47-jarige administrateur H. L. uit Nieuwkuqk een gevangenisstraf van vier jaar met aftrek van voorarrest geëist. Hij stond terecht wegens verduistering van 2.900.000 ten nadele van de N.V. Verkade in Den Bosch over de periode 1960 tot 6 april 1970 en wegens her haaldelijk gepleegde valsheid in ge schrifte. ROME (AP - Reuter) In Rome en een aantal andere Italiaanse steden heeft de politie Invallen gedaan in tien tallen hoofdkwartieren van rechtse ex tremisten. De Italiaanse minister van Binnen landse Zaken Franco Restivo heeft in het Italiaanse parlement meegedeeld, dat 33 huizen in vQf Italiaanse steden zijn doorzocht. Er zijn ondermijnende documenten aangetroffen en in een huis ten zuiden van Rome is elf kilo explo sieven gevonden. Hij zei dat de organi satie, waartegen het onderzoek is ge richt, bestaat uit „buitenparlementaire elementen van extreem rechts", maar hij noemde geen naam van een or^a- Prins Junio Valerio Borghese 1* op geroepen om verhoord te worden, in het bijzijn van z(jn advocaten. De naam van prins Borghese wordt genoemd in verband met het onderzoek naar acti viteiten van neo-fascisten in Italië. (Van verslaggevers) MAASTRICHT. Omdat i(j geen uitweg meer xag, heeft een Bel gische moeder uit de grensplaats Groot-Ternaaien haar zes maan den oude baby weggegeven aan het Maastrichtse echtpaar Wtf- nands. Het gebeurde nog geen veertien dagen geleden, op zater dagavond 7 maart. Terwijl in een café een leestj* aan de gang was, kwam een huilende moeder met een totaal vervuilde, halfbevroren baby binnen. „Wie wil mijn kindje hebben?", vroeg zij aan de aanwezigen. „Ik kan er niet meer voor zorgen. Als ik het nog langer in huis houd, gaat het kind dood van de kou". „Geef maar hier", zei de Maastrichtse loodgieter Wijnands. „Wij zullen er voorlopig wel voor zorgen". Op de achterkant van een druk werkje stelde de heer Wijnand* een verklaring op, die ondertekend werd door de totaal ontredderd* moeder, waaruit moest blijken, dat het Maastrichtse echtpaar d* zes maanden oude baby met toe stemming van de moeder meenam. De vader van het kind is al maan den weg en de moeder woont in nauwelijks méér dan een krot De Belgische rijkswacht heeft het geval in onderzoek, maar voor lopig ziet het er niet naar uit dat er veel verandering in de situati* zal komen. De baby, die nog steeds niet helemaal bekomen is van de kou, blijft in ieder geval nog bij het Maastrichtse echtpaar. Deze wolpruik zal een van de accessoires zijn bij de modeshow, die 24 maart in de TEE-„Rhein- gold" tussen Dilsseldorf en München gehouden zal worden. Het f* ove rigens voor het eerst in de ge schiedenis van de modeshows dat zo'n show in een trein gehouden WENEN (AP) De Oostenrijkse veiligheidspolitie onderzoekt than* de zaak van de clown die. als medewerker aan het staatscircus uit de Sovjet-Unie dat in Wenen had opgetreden, zich had verborgen maar door landgenoten was gegrepen en met geweld op het vliegtuig, bestemming Moskou, was gezet Het volgende is pebeurd. De clown, bekend als „Gabriël", was gevlucht. HU had zich, met hulp van Joego-Slavische arbeiders, verstopt in het plaatselük sportgebouw, de Stadt- halle. Twee Oostenrijkse arbeiders die daar werkten en van de hele zaak niets begrepen, hebben Gabriëls lot bezegeld. Een van hen. had zün collega over de verscholen man verteld en deze ging toen naar de Sovjets toe om te vertellen waar Gabriël zat. Hierop ging een aantal Sovjetambtenaren naar de Stadthalle. Men greep Gabriël, nam hem mee naar het vliegveld en zette hem op de machine van de Aeroriot naar Moskou. De namen van de twee mannen die Gabriël ln hnn onschuld hadden aangewezen, zün niet bekendgemaakt.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1971 | | pagina 1