'VERNIETIG RAADSBESLUIT TOT DEMPING TREKVLIET' mening <y <$tma v1. *V 140-JARIG „Sempre Crescendo" GOOIT HET OVER 'N ANDERE BOEG Losweken van corpstraditie ANDRé PRESSER: drempelvrees bestaat niet MAANDAG 30 NOVEMBER 1970 LEIDSE COURANT PAGINA 3 Comité tegen wolkenkrabber verzoekt H.AI. de koningin: Dreigende wolken boven de Trekvtiet. LEIDEN Het comité Tegen een Wolkenkrabber aan de Witte Singel heeft H.M. de koningin hedenochtend telegrafisch verzocht, het besluit van de gemeenteraad van Leiden van 24 augustus j.l. tot demping van de Trekvliet te vernietigen. Het besluit dat blijkens een op 28 oktober gedateerd schrijven de goedkeuring van G.S. verkreeg, acht het comité strijdig met het algemeen belang. Het comité, vernomen hebbend dat b. en w. reeds een opdracht tot demping hebben verstrekt, verzoekt h.m. met klem, tot schorsing te wil len overgaan. Zijn verzoek berust mede op de overweging dat aan in grijpende werken voor het Witte Singelplan geen uitvoering dient te worden gegeven, voordat over de uitvoerbaarheid van het plan in zijn geheel is beslist. Het comité heeft zijn telegram nader schriftelijk gemotiveerd. B. en w. van Leiden hebben In het ver leden afwisselend verklaard, dat de dem ping van de Trekvliet wel en niet ver hand hield met het plan voor de bouw van de wolkenkrabber voor de universi teit. De discussie In de gemeenteraad op 24 augustus jL was echter in dit op zicht onthullend, aldus de motivering door het comité. Het raadsbesluit was b. en w. dan ook in de pen gegeven door G.S., die na hun afwijzing van het 22 miljoen omvattende verkeersplan van 1 september verleden jaar op deze wijze de voor de universiteit ontstane impas se wilden doorbreken. Uit dit plan werd de demping van de Trekvliet naar voren gehaald, dit ten koste van een brug over de Rjjn in het verlengde van de Chur- chilllaan en aansluitende wegen in het Mors kwartier. de kunstharsfabriek Synthese in Katwijk, resten van de voormalige fabriek. Want i jaar geleden voor ongeveer rvan enorm achteruit gegaan, an Openbare Werken in het r om een of andere reden Is toen niets. De gemeente deed d de fabriek een gretig object voor op ileling uit zijnde jongeren. Niet alleen de buitenkant Is KATWIJK Di of liever gezegd •inds de gemeente het pand e ■even ton kocht is de conditie Men wa« van plan de dienst gebouw onder te brengen, ms dit niet doorgegaan. En toen danig gehavend ook het Interieur is langzamerhand een ravage geworden. Het pand is onderwerp van scherpe kritiek geweest in de gemeenteraad waar wethouder C. van der Plas nogal felle verwjjten naar het hoofd kreeg. Dit naar aanleiding van zijn voorstel om 94.000 gulden voor de sloop van het gebouw uit te trekken. De raad gaf zijn flat echter niet en er werd een compromis gevonden in een voorstel van SGP'er Jac van Dijk. Hij vond dat men voorlopig maar moest volstaan met een krediet van 25.000, Alleen financiën De demping van de Trekvliet. zeker In de schrale opzet als op 24 augustus aan de orde werd gesteld, dient de Leidse verkeersbelangen in het geheel niet. Het moge waar zijn dat de demping was voorzien in het Wegenplan 1961, nieuwe re inzichten zijn echter gegroeid vol gens welke tangentwegen verder van de binnenstad verwijderd moeten worden gehouden dan de Trekvliet. G.S. hebben het jongste raadsesluit ech ter uitsluitend getoetst aan de financiële mogelijkheden van de gemeente. Hun 28 oktober gedateerde brief Is wonder- lijkerwijze pas omstreeks 19 november te Leiden aangekomen. ander heeft het mogelijk ge maakt, dat b. en w. vorige week reeds de opdracht tot uitvoering van de dem ping hebben gegeven, voordat de ge meenteraad van Ce goedkeuring door G.S. in kennis is gesteld. G.S. zijn voorbijgegaan aan verschillen de adressen, waaronder een van meei dan 300 omwonenden en hebben tot nu toe zelfs nagelaten de adressen te be antwoorden. Als laatste poging om aan de demping van de Trekvliet, die uitsluitend dient om de universitaier hoogbouw aan de Witte Singel mogelijk te maken, te ont komen, is het telegram aan de koningin gezonden. De gewraakte plannen omvatten 't bou wen van een nieuw "universiteitscom plex aan de Witte Singel, op een terrein, vrijgëkomen door de sloop van het oude Óiaconessenhuis en een aantal heren huizen. De kosten worden momenteel geraamd op ruim 100 miljoen gulden In dit plan is opgenomen een nieuw ge bouw voor de universiteitsbibliotheek en een torengebouw, dat vervangende werk ruimte zal verschaffen aan de theolo gische en de literaire faculteit, alsmede aan de centrale interfaculteit. Deze toren zal een hoogte kragen van ruim 125 m en daarmee het hoogste ge bouw van Nederland worden, hoger dan de medische faculteit te'Rotterdam. Bezwaren Tegen deze toren worden reeds jaren be- geult van de zijde van de bur gerij. De bezwaren richten zich o.a. te gen de verkeersaanzuigende werking van het complex, waardoor in de toekomst aantasting van het cultuurhistorisch be langrijke gebied rond het Rapenburg noodzakelijk verklaard zal worden. Een belangrijk bezwaar is, dat de ge troffen parkeervoorzieningen - 500 auto's - in geen enkele verhouding staan tot het aantal vaste medewerkers (2600), waarbQ geen rekening is gehouden met studenten en bezoekers. De tegenstan ders van dit plan vrezen het ontstaan onhoudbare parkeersituatie In het stadsdeel rond dit gebouw. Voorts ls het plaatsen van een dergelijk hoog gebouw in strijd met de ontwikkeling van een harmonisch stadsbeeld, gezien de ontsierende werking van bijv. 't ge bouw van de Nederlandse Bank op het Frederiksplein te Amsterdam en va Neudeflat te Utrecht. De uitvoering van dit plan acht men een regelrechte be dreiging van het fraaiste stuk van da Leidse binnenstad. Hoewel op 1 juli '6S een oplossing van de verkeerstechnische moeilijkheden en de uit dit plan voort komende financiële problemen voor de gemeente Leiden nog lang niet in zicht was, besloot de gemeenteraad op die datum, zij het met slechts 19 stemmen voor en 12 stemmen tegen, in principe akkoord te gaan met het voorgelegde schetsplan. Men zou mogen verwachten, dat de be trokken instanties bij het voorbereiden van een plan van deze omvang een be stemmingsplan voor het gebied in kwes tie vastgesteld zouden hebben. Dit is echter niet gebeurd en daardoor spitst de strijd zich momenteel toe op het ver lenen van de bouwvergunning en de voor de uitvoering van het plan nood zakelijke demping van de Trekvliet. KVP-Jongeren Het Kring Jongeren Bestuur van de KVP te Leiden heeft kennis genomen van het verslag in uw dagblad over de kringvergaderring van woensdag 25 no vember J.l. Wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat dit verslag aan leiding geeft tot misverstanden In Het kort weergegeven gaat het om de volgende punten: De kritiek over de kamerdrempel van slechts 3 zetels richtte zich niet tot de KVP-fractie in de Kamer, maar tot de KVP-partijraad. 2. De kritiek op zittende leden van de KVP-fractie in Leiden is in zijn al gemeenheid gesteld. Op de vergade ring zijn géén namen genoemd. 3. De jongeren voelen wél voor samen werken met het PAK od plaatselijk niveau en met de PvdA op landelijk niveau. Geconstateerd werd slecht3 dat de oorzaak van ons eenzijdig sa mengesteld college van b. en w. bi het PAK ligt en dat voor een kabi netscoalitie met de PvdA vereist i: dat die partij de anti-KVP-motie terugneemt. 4. In uw verslag ontbrak een passage over de staatsburgerlijke en maat schappelijke vorming van de Neder landse jeugd. Voor dit onderwijs een nota bepleit en een verandering van de Mammoetwet. Wij hopen dat U omwille van de zuivere verhoudingen in de politiek jw lezers een en ander onder ogen wilt brengen LOEK VAN DEN HAM. Voorzitter KJ.G. - Lelden. Naschrift redactie Niet beschikkend over de letterlijke tekst van de rede van de Jongerecvoorzitter (waarin inderdaad niet de gewraakte namen staan) heeft de dienstdoende verantwoordelijke re dacteur donderdagmorgen de spreker te lefonisch om opheldering gevraagd over passages in het verslag, die hem hoigst merkwaardig voorkwamen. Bij die ge legenheid werd door de heer Van den Ham verteld wat hij over de Leidse KVP-raadsfractie had gezegd. Hij noem de daarbij zonder enig voorbehoud de gepubliceerde namen. In het telefoon gesprek had de betrokken redacteur geen moment de indruk, dat de voorzitter zich niet verplaatst had in de situatie van dc vorige avond. Dat Ji(j thans komt met verwijten is niet terecht. De redactie is geheel te goeder trouw geweest en prijst zich gelukkig, dat het telefoongesprek in zoverre verduidelijkend was, dat het gepubliceerde verslag geen insinuaties bevat aan het adres van mensen, die niet bedoeld werden. Een ieder weet nu waar hij aan toe is. serie programma s ontreiniging zendt de KRO morgen avond om half elf een aflevering uit met beelden van de aktie „Maak van het nat geen vuilnisvat", wflke enkele maan den geleden te Alkemade werd gehou den. Uiteraard zijn dan beelden te ver wachten van de eerste Nederlandse waterpaalzitwedstryden, die tegelijker tijd in Roelofarendsveen werden gehou- W aterpaalzitters morgen op de tv ROELOFARENDSVEEN In haar de milieuver- Joop Zoetemelk snel op Duinpad NOORDWIJKERHOUT Op het Duin pad In Noordwljkerhout is gisteren de tweede competitiewedstrijd van „Swift** verreden. Winnaar by de amateurs werd Joop Zoetemelk. Hij werd op de voet gevolgd door Jaap Rietbroek en B. van de Hulst. Verdere uitslagen: Nieuwelingen: 1 C. Aker boom, 2 G. Zandbergen, 3 P. van Leeu wen. Aspiranten: 1 P. Post, 2 Frans Zoetemelk. 3 P. de Bie. Veteranen: 1 Theo Hoogkamer, 2 W. Wassink, 3 Frans Soos. Jeugd-A: 1 L. van Velzen, 2 Kanbier, 3 Rekelhof. Jeugg-B: 1 A Goossen, 2 Sj. Kuyvenhoven, 3 Gieze- man. Jeugd-C: 1 Robijn, 2 P. van Wee- ren, 3 R. Kuyvenhoven. Jeugd-D: 1 H. Bavelaar, 2 T. v. Weeren, 3 Van de Wel. GEEF EEN TAS KADO Excl. schoenen - lederwaren Donkersteeg 13-14 Leiden Bouwvergunning Uit antwoorden van b. en w. op schrif telijke vragen, oktober jl. gesteld door het raadslid B. D. Oosterman (D'66' blijkt, dat reeds 23 maart 1970 een aan vraag voor een bouwvergunning vooi het Witte-Singelplan is ingediend. 3. en w. hebben, met overschrijding var de in de wet gesteld termijnen tot op heden geen beslissing genomen omtrent deze aanvraag. Dat dit samenhangt met een „lacuneuze detailplanning" (woor den op 1 juli 1968 gebezigd door een raadslid, thans wethouder), mag biykeu uit het feit, dat er volgens diezelfde antwoorden nu nog minstens twee vol strekte weigeringsgronden voor bedoel de bouwvergunning aanwezig zijn. In een desperate poging althans een van die weigeringsgronden op te heffen, te weten overschrijding van de belemme- ringshoek inzake lichttoetreding, heeft de universiteit in de zomer van dit jaar een zestal panden aangekocht, waarmee een bedrag van ongeveer een half mil joen gulden gemoeid was. Uit de contracten, die aan de bewoners zijn voorgelegd, wordt duidelijk op wel ke wijze men genoemde weigeringsgrond licht gebracht. meent te kunnen opheffen. Hiertoe ls namelijk in de contracten eei bepaling opgenomen, dat de bewoner „nimmer enig bezwaar zullen maken in welke vorm of by welke instantie dan ook" tegen de voorgenomen universitai re hoogbouw. Het mag begrijpeiyk ge acht worden, dat er verontwaardiging beerst over de mededeling gedaan door b. en w. op 9 februari 197oT dat zy be reid zyn aan een dergeiyke regeling hun medewerking te verlenen. Veeleer had het op de weg van b. en w. gelegen de burgers te beschermen tegen een poging bun rechten aan te tasten. -en tweede weigeringsgrond is de schrijding van de rooilijn aan de Witte Singel. B. en w. hebben aangekondigd de gemeeneraad een voorstel te zullen cloen over afsluiting van een deel de Witte Singel en overdracht va: desbetreffende grond aan de universi teit. Het is verleidelijk te gaan specule ren over de houding, die de raad tegen over dit voorstel aan zal nemen. Een van de argumenten voor het aan vaarden van het sclietsphin was de niet nader toegelichte mededeling dat er geen alternatieven waren. B. en w. hebben in 1969 geweigerd aan de raad een over zicht op langere termyn van de noden en bouwmogelijkheden van de universi teit te verstrekken. De ontwikkelingen in de afgelopen twee jaren hebben echter een veelheid van raogeiykheden in de binnenstad aan het D. Zuidam won autopuzzelrit HAZERSWOUDE Dertig personen schreven zaterdag in voor de automobi- listen-puzzelrit, die garage Bos ter ge legenheid van de opening van de show room organiseerde. Na het 27 kilometer tellende parkoers, dat door de gemeente Hazerswoude voerde, kwam de Alphe- naar D. Zuidam als winnaar uit de bus. Tweede werd de heer R. Ramp uit Boskoop. LISSE In de vacature-Sander Vis ser heeft het bestuur van „Looft den Heer" als dirigent van deze zangvereni ging benoemd de heer G. Nagel te I EIDEN, eind augustus 1830. In Brussel heeft een volksopstootje plaats, waaraan de activiteiten van de Franse republikeinen niet vreemd zijn. In korte tyd is de opstand over het heie land uitgebreid. Een nationaal congres spreekt de onafhankeiykheid van België uit en stoot het Oranjehuis voor al tyd van de troon. Koning Wil lem I is hoogst vertoornd en besluit ten strijde te trekken. De tiendaagse veldtocht volgt. Leger en vrijwilligers vechten voor het behoud vom België. 21 Juli 1831. Het staat allemaal in de •geschiedenisboeken te lezen. Wat er niet in staat vermeld is dat on der die dappere soldaten zich weidse studenten bevonden, Leidsciie Jager:;, leden van de uit die tijd daterende „Studenten Weerbaarheid" „Pro Pa- tria". Na een dag vol inspanning en zenuwen trekken ze zich 's avonds te rug in hun tenten, waar het geschut plaats maakte voor een vredelieven der instrument: de viool of de fluit. Over het slagveld weerklonken de to nen van Brahms' vioolconcert. Zo wordt uit een historische gebeurtenis op legendarische wijze een muziekgi - zeischap geboren. Op 8 dec. 1831 wordt officieel het stu denten-orkest opgericht, dat de Itali aanse naam krygt „Sempre Crescen do" (Steeds Groeiende). Het draagt zijn eigen vaandel, voorzien van een wapen waarin een harp staat afgt beeld. Terug in Leiden begint „Sempre CVes cendo" aan zijn geschiedenis, die n i bijna 140 jaar voortduurt en waarb'j het „Crescendo" niet aan groeistuipjes (o.m. Jfrote financiële moeilijkheden) heeft ontbroken. Vele beroemdheden hebben met dit studenten-orkest opge treden. „Semper" genoot ook over de grenzen van ons koninkrijk (o.m. in Duitsland) bekendheid. Maar wat is het nü. na bijna anderhalve eeuw ouder dom? Wie in Leiden bezoekt nog de jaarlijkse concerten, die wél bezocht werden door hoogheden als koningin Juliana, toen prinses Juliana. Welke Leidenaar weet eigenlijk wel van het bestaan van dit historisch bezit? De huidige praeses van de muziekvereni ging vertelt, dat vooral de laatste paar jaren de belangstelling bij de uitvoe ringen achteruit gelopen is doordat de kwaliteit ten koste ging van het-wil- len-handhaven van de traditie. Het orkest vereenzelvigde zich, hjeld geen rekening meer met zijn auditorium. „We willen dat nu veranderen", zo zegt Armenconcerten 10e december 1832 plaatst de Leidsche Courant de volgende advertentie: „Concert van Muziekgezelschap „Sem pre Crescendo", tenbehoeve der Armen dezer stad op Morgen Dinsdag 11 De cember ter gelegenheid van de eerste Dies in den Schouwburg op de Oude Vest te Leyden des avonds te half ze ven precies". Dit was het eerste armenconcert. maar er zouden nog vele volgen. Elk vol gend jaar op de 11e december heeft in de Stadsgehoorzaal een armenooncert plaats. Mensen met grote namen uit binnen- en buitenland komen naar Lei den om als solist met het Sempre-ge- zelschap op te treden. Franz Lizt werd met paard en wagen van het station gehaald. Hij was zo enthousiast over het orkest, dat hy hun een muziek avond aanbood. Anton Rubinstein tradt verschillende malen als solist op. Aan solist Pablo Casals werd het ere lidmaatschap toegekend. Op de armen-concerten volgden de voorjaarsconcerten. In 1840 werd ook prins Alexander tot ere-lid benoemd. Maar ook grote en bekende Nederlandse schryvers als Beets, Van de Linde, Hasebroek en (wat later) Busken Huet, Piet Paal- tjens. Alexander Verhuell, Laurillard en Vosmaer. hebben nauw In contact gestaan met „Sempre Crescendo". Sommigen onder hen vereeuwigden het muziekgezelschap in hun literatuur, zo als Nicolaa? Beets in het verhaal van familie Kegge en Piet Paaltjes die er gens in zijn bundel „Snikken en Grim lachjes" schrijft: „Hoor ik op „Sem pre" een waldhoorn of ook wel een turksche. Lange tijd heeft het muziekgezelschap „Sempre" blazers moeten huren van het Residentie Orkest. In de Almanak voor 1863 kan men de volgende pas sage vinden: „De directeur slaat ijve rig de maat. tot groot ongerief van zijn rechterróksmouw. De gehuurde muzikanten verplaatsen de lucht van hunne longen in de groote koperen werktuigen en vormen daarmede de lagere toonen; de werkende leden door een zagende beweging van paardenha ren over schapendarmen, voeren dc fynere nuanceering uit. Adeline Patti (bekende Amerikaanse zangeres, pas overleden), wordt door een Eerewacht te paard van het station gehaald." Ongetwyfeld moeten onder de leden van Sempre Crescendo zich studenten hebben bevonden die later in onze maat schappij een belangrijke functie zijn gaan innemen. Van jhr. mr. C. J. A. de Ranitz, voormalig burgemeester van Utrecht is bekend dat hy jaren lang lid is geweest van „Sempre" en als uitstekend pianist ln het gezelschap speelde. Sinds de Tweede Weredloorlog treden voornamelijk nog eigen leden als so list met „Sempre" op. Dit jaar, 9 de cember a.s., zal dat André v. d. Hal zyn, tijdelijk leerling van Theo Olof. Geen beroeos De afgelopen vyf jaar zijn de laatste beroepsmensen uit het muziekgezel schap verdwenen. Alleen de directeur en dirigent André Presser (tevens di recteur van het Nationaal Ballet en muziekleider van het Nederlands Bal let Orkest) is geen student. Vanaf 1964 kunnen ook vrouwelijke studen ten lid zij van „Sempre". In "69 is een koor aan het gezelschap toegevoegd: het „Sempre Crescendo Choir", dat na anderhalve eeuw als „goor" uitge- gesproken te zijn, nu weer gewoon koor genoemd wordt. Alle leden zijn wild enthousiast. Vol animo wordt er elke week van zeven tot elf uur 's avonds hard gerepeteerd. Bovendien hebben zich nog quintetten en sextetten ge vormd die veel met elkander in hun eigen verenigingskamer op de socië teit Minerva musiceren. Twee maal per jaar wordt een muziek-weekend geor ganiseerd. Zoals al eerder vermeld, groeiden de prestaties van Crescendo niet meer. Het concert van vorig jaar vormde het grootste dieptepunt, aldus het bestuur. De vereniging wil nu los komen van de corns-tradlties en zich meer gaan richten op haar publiek, alsmede door dat de muzikale prestaties verhogen Men beschikt over muzikanten, van wie de capaciteiten in verhouding niet onderdoen voor die van beroepsleder van andere orkesten. In K O-verband zoekt men naar uitbreiding. K O verleent haar medewerking niet alleen op financieel terrein maar ook door het verzorgen van publiciteit ln hu' periodiek en het tot stand brengen van A N'DRE PRESSER Is 87 Jaar oud, getrouwd en In het be zit van een dochter. Hy is muzi- li aal-directeur van het Nationaal Ballet en muzlkaalleider van het Nederlandse Ballet Orkest. Ze ven jaar geleden kwam hy by 't Studenten Muziek Gezelschap „Sempre Cresendo' 'terecht en werd tot directeur benoemd. Ty- dens de pauze van 's maandagse repetitie kunnen we hem op het podium even aanschieten. In een hoekje zitten we op een paar houtige stoelem terwyi er ach ter ons druk gestemd wordt door het orkest. Zijn vrouw zit er ook bij. André is een mager man netje, roodachtig haar, gekleed in een modem donkerbruin ve- lours-pak. Qua uiterlyk steekt hy scherp af tegen de ln voor namelijk blauw en grys gestoken Sempre leden. Een vreemde hip pe eend in de byt. Hoe bent u tussen de studenten terecht ge komen „Zeven jaar geleden werd ik op- gebeid door een lid van Sempre, die me vertelde dat ze een diri gent nodig hadden en of Ik hier niet voor voelde. Ik heb het ge daan en heb er geen spyt van. Ik voel me thuis tussen de stu denten. Dit studentenorkest is mijn hobby geworden." Bent u het er mee eens dat de laatste laren de muziek ten koste ging Vee, dat geloof Ik niet. Boven- Uen ben Ik helemaal niet tegen tradities. Het ls wel nodig dat ze bier in een andere vorm gegoten worden. Het spelen van een klassiek stuk op de viool by- voorbeeld ls dan alleen mogelijk wanneer de traditionele technie ken toegepast worden. Deze tra- iitlonele vormgeving geeft dan Ie leiding. Zonder deze leiding kan het stuk niet goed gespeeld worden. Hoe verklaart hy dan lat er de laatste tyd minder be- angstelUng is voor de burgory- •oncerten dan vroeger? Het pu- ïliek heeft tegenwoordig veel neer andere afleiding' dan vroe ger: bioscoop, schouwburg, tele- .isie. Bovendien kan men alle :oncerten ln perfecte vorm op de ;rammofnonplaat kopen. Het Is iok beslist geen drempelvrees an het publiek om naar een •oncert te gaan. Drempelvrees •estaat helemaal niet. Nee, het s louter ongeïnteresseerdheid an de mensen. Voor oim Is het kiezen van het repertoire daarom üterst hclangryk. We moeten •en programma bieden dat de mensen lokt." connecties. In het voorjaar zal ln Oegstgeest een „Voorjaars-concert" worden gegeven. Woensdag 9 december wordt er weer een burgeryconcert gegeven In de Stadsgehoorzaal met als solist André van der Hal. Uitgevoerd zullen wor den: Ouverture van Schubert In Ita liaanse styl In C; vioolconcert no. 3 ln b van Camille Salnt-Saëns; zes ada gio's van Pyper; Psaume Cl pour choeur et orchestre en de Bloemen- wals van Tsjaikowsky. Kaarten zyn verkrygbaar bij fa. Bender (Hoge- woerd 90), Servaas (Hoornbrug 5), Volkshuis Apothekersdyk 33) en des avonds aan <le Stadsgehoorzaal. Aan-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1970 | | pagina 3